Etiketa schválená: 1.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

JUWEL®

Postrekový prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou proti chorobám listov a klasov obilnín.

Typ prípravku na ochranu rastlín: fungicíd

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Kresoxim-methyl

125 g/l tj. (E)-metyl-2-metoxyimino-2-[-2-(o-tolyloxy-metyl) fenyl]

 

acetát (11,5 % obj)

Epoxiconazole

125 g/l tj. (2RS,3SR)-3-(2-Chlorofenyl)-2-(4- fluorofenyl)-2-(1H-

 

1,2,4- triazol-1-yl)metyl)-oxyran (11,5 % obj)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: epoxiconazole CAS No.: 133855-98-8, kresoxim-methyl CAS No.: 143390-89-0

Označenie prípravku:

GHS08 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské

 

zdravie a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranný odev.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P308 + P311 PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné!

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2014/2582/ha

Strana 1 z 5

Etiketa schválená: 1.8.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BASF SE

 

D-6700

 

Ludwigshafen

 

Nemecko

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol. s.r.o.

 

Prievozská 2,

 

821 09 Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

98-02-0405

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5l, 10 l HDPE kanister

JUWEL® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Epoxiconazole patrí do skupiny triazolov a pôsobí na klíčiace spóry, na rast infekčného mycélia a na jeho nadmerné vetvenie, pričom tento proces prebieha pomerne rýchlo . Vedľa menovaných účinkov táto účinná látka evokuje zvýšenú obrannú reakciu hostiteľskej rastliny po jej ošetrení.

Účinná látka kresoxim-methyl je fungicídna látka patriaca do skupiny strobilurinov. Účinok kresoxim-methylu je založený na zabránení prenosu elektrónov v dýchacom procese buniek patogénov, čím je zabránená sporulácia a klíčenie spór. V závislosti na škodlivom organizme a termíne aplikácie má preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok. Prípravok je z miesta dopadu rozvádzaný po povrchu rastliny, a tak vytvorí ochrannú vrstvu.

Účinná látka epoxiconazole zo skupiny triazolov blokuje syntézu C-14-demethylasy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna, je systémovou fungicídnou účinnou látkou s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Po aplikácii epoxiconazolu má molekulová štruktúra výrazne vyššiu afinitu k 14-demethyláze buniek huby, ktorých funkciu blokuje, čo má za následok, že rast patogéna je ihneď a dlhodobo pozastavený. Obmedzuje teda rast mycélia a sporuláciu húb.

JUWEL® sa používa na začiatku ochorenia alebo pred vznikom infekcie. Účinkuje mimoriadne dlho, čím zabraňuje vzniku novej infekcie. Rastliny ošetrené prípravkom Juwel sú dlhšie zelené a vytvárajú viac asimilátov a tým aj viac zrna. Počas vegetácie sa môže použiť aj dvakrát.

ICZ/2014/2582/ha

Strana 2 z 5

Etiketa schválená: 1.8.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

múčnatka trávová, septoriózy

0,8 – 1 l

35

 

 

pšenice, hrdze

 

 

 

jačmeň jarný

múčnatka trávová, hnedá

0,8 – 1 l

35

 

 

škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

repa cukrová

cerkosporióza

0,8-1 l

28

 

Dávka vody: 100 - 400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x; Interval medzi aplikáciami: 21 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne alebo po objavení sa prvých príznakov ochorenia. Optimálny termín ošetrenia pšenice ozimnej je v štádiu viditeľného vlajkového listu až do štádia viditeľnej prvej oste (BBCH 37 – 49), jarného jačmeňa v štádiu viditeľného vlajkového listu až do štádia vlajkového listu vyvinutého (BBCH 37 – 39).

V cukrovej repe aplikujte prípravok preventívne alebo po objavení prvých príznakov choroby, od fázy uzatvorenia riadkov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe. Obe účinné látky sú k plodinám, do ktorých je prípravok JUWEL registrovaný, plne selektívne.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neaplikujte prípravky s rovnakými účinnými látkami niekoľkokrát za sebou. Z dôvodu, že prípravok JUWEL obsahuje strobilurin, neodporúča sa aplikovať viac ako 2-krát za vegetáciu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Balenia, ktoré nie sú vyrobené pre opätovné použitie: Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení postrekovača vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača). Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 %-ným roztokom). Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek , zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor , gumené rukavice a gumené čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte zásteru z pogumovaného textilu.

ICZ/2014/2582/ha

Strana 3 z 5

Etiketa schválená: 1.8.2014

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrek vykonajte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Po skončení práce dôkladne vyčistite postrekové zariadenie a vypláchnite čistou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemného zahmlievania, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC:

Po náhodnom požití: Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte zasiahnuté oči s otvorenými viečkami pod tečúcou vodou aspoň 15 minút.

Po zasiahnutí pokožky: Okamžite dôkladne umyte mydlom a vodou a vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu a pokoj. Zabezpečte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-300 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po

ICZ/2014/2582/ha

Strana 4 z 5

Etiketa schválená: 1.8.2014

aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2014/2582/ha

Strana 5 z 5