Etiketa schválená: 03.07.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

IZORON 500 SC

Postrekový herbicíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu (SC) určený na chemické ničenie metličky a niektorých dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, jačmeni ozimnom, jačmeni jarnom a tritikale.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Isoproturon 500 g/l t.j. 3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea (45% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: isoproturon CAS 34123-59-6

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

UPOZORNENIE:

R40 Možnosť karcinogénneho účinku.

R50/53 Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. S20/21 Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.

S35 Tento materiál a jeho obal sa musí zneškodniť bezpečným spôsobom. S36/37 Noste vhodný ochranný odev a rukavice .

S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

S57 Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

S61 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iné necieľové článkonožce prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Etiketa schválená: 03.07.2015

SPe2 Neaplikovať na drenážne a erózne typy pôd, aby sa ochránili vodné organizmy a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 10 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Spe4 Neaplikovať na nepriepustné povrchy, ako je asfalt, betón, dlažba, železničné trate a iné povrchy s vysokým rizikom odtoku, aby sa ochránili vodné organizmy.

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Prípravok používajte podľa návodu! Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

IZORON 500 SC je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Arysta LifeScience S.A.S., 64150 Noguéres, Francúzsko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

IZORON 500 SC pôsobí systémovo. Prijímaný je listovou plochou aj koreňovým systémom rastliny. Ovplyvňuje fotosyntézu. Môže byť aplikovaný postemergentne. Účinkuje na vzídené ako aj na vzchádzajúce buriny. Prvým symptómom je žltnutie okrajov a stáčanie listov burín, k odumieraniu dochádza do 2-3 týždňov.

Prípravok IZORON 500 SC je možné použiť aj v tank-mixe podľa spektra burín na ošetrovanej ploche.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: metlička obyčajná (do 2. listu), psiarka roľná (do 2. listu), lipnica ročná (do 3. listu), mätonoh mnohokvetý (do 2. listu), rumany, rumančeky, horčica roľná, lobody, mrlíky, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, mlieč zelinný, kolenec roľný, konopnica napuchnutá, výmrv repky, alchemilka, iskerník roľný, , chryzantémovka siatinová. Odolné buriny: veroniky, hluchavky, lipkavec obyčajný, nezábudka roľná, fialka roľná, horčiaky, mak vlčí a trváce buriny

Etiketa schválená: 03.07.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie Dávka vody: 200-400 l-ha-1

Prípravok je možné aplikovať postemergentne na jeseň alebo na jar od štádia 3 listov do konca odnožovania (BBCH 13-29) obilniny.

Na posilnenie účinku proti veronikám, hluchavkám, fialke, nezábudke, lipkavcu, rumančekom, maku vlčiemu, úhorníku liečivému, pakostom, peniažteku roľnému, hviezdici prostrednej možno použiť IZORON 500 SC v tank-mixe s prípravkom PLEDGE® 50 WP zvyčajne na jeseň a to preemergentne (do troch dní po sejbe - BBCH 00) alebo postemergentne (od štádia 3 listov obilniny do konca odnožovania - BBCH 13-29).

Jednoročné trávy sú v prípade aplikácie samotného prípravku IZORON 500 SC alebo tank- mixu IZORON 500 SC + PLEDGE® 50 WP citlivé do štádia maximálne 3 listov (BBCH 13), dvojklíčnolistové buriny do 4-6 listov (BBCH 14-16). Najlepší účinok možno očakávať pri aplikácii na práve vzídené buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10). Pri viac ako 3 listoch metličky je vhodné na jej likvidáciu použiť iné prípravky.

Neaplikujte IZORON 500 SC v dobe, keď sa očakávajú nočné mrazy. Rastliny by v čase aplikácie mali mať plne funkčný metabolizmus, aby dokázali prijať účinnú látku, to znamená, že teploty by nemali byť dlhodobo nižšie ako +5°C.

Aplikujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri odporúčanej dávke nedochádza k prejavom fytotoxicity. Zvýšené riziko fytotoxicity môže nastať pri odrodách pšenice tvrdej (Triticum durum). Prípravok nemá vplyv na klíčenie semien, preto nemá obmedzenia pre množiteľské porasty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Isoproturon patrí do skupiny substituovaných močovín (ako napr. chlortoluron, linuron). Napriek tomu, že sa jedná o dlhodobo používanú účinnú látku, prípadov rezistencie na isoproturon bolo zistených len niekoľko:

psiarka (Alopecurus myosuroides), metlička (Apera spica-venti), mätonoh (Lolium multiflorum)

Antirezistentná stratégia by mala zahŕňať nasledovné opatrenia:

-aplikujte na buriny v skorých rastových štádiách, najlepšie do 3. listu

Etiketa schválená: 03.07.2015

-pri kontrole zaburinenosti v obilninách striedajte účinné látky s rôznym spôsobom účinku

-dodržiavajte osevný postup, vyhýbajte sa monokultúram

-vyhýbajte sa minimalizačným technológiám obrábania pôdy kvôli zvýšenému zaburineniu

-dodržiavajte dávkovanie podľa návodu, neznižujte dávky a koncentrácie prípravkov Napriek riziku vzniku rezistencie IZORON 500 SC môže byť zapojený do znižovania rizika vzniku rezistencie pri opakovanom používaní klasických graminicídov v obilninách. IZORON 500 SC je v závislosti od spektra burín vhodné kombinovať s inými herbicídmi, čo okrem posilnenia účinku znižuje riziko vzniku rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok IZORON 500 SC nemá negatívny vplyv na úrodu obilnín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Polčas rozpadu účinnej látky isoproturon v pôde je približne 30 dní, pričom podlieha mikrobiálnej a enzymatickej degradácii zvyšujúcej sa so zvyšujúcou teplotou. Po troch mesiacoch je vylúčený vplyv isoproturonu na následné plodiny. V prípade náhradnej plodiny pri nutnosti zaorania porastu ošetreného prípravkom IZORON 500 SC sa vyhnite zasiatiu pšenice tvrdej, ovsa, fazule, ďateliny, repky olejnej, slnečnice, ľanu olejného, repy cukrovej a mätonohu.

Postreková kvapalina nesmie zasiahnuť susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nie je známy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNAŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tank-mixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min. odstátia. Neodporúčame miešať s kvapalnými hnojivami.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich ťažšie odstraňovanie.

Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

Naplňte postrekové zariadenie vodou a takto zriedený roztok rozstriekajte po ošetrenej ploche. Vylievanie zvyškov postrekovej kvapaliny do brázdy je neprípustné. Potom neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou. Použité aplikačné zariadenie, pomocné nádoby a osobné ochranné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a opláchnite vodou.

Etiketa schválená: 03.07.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumová obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Prípravok nie je horľavinou, v prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecne: opustite zamorený priestor.

Pri vdýchnutí: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite kľudovú polohu. V prípade zdravotných problémov postihnutého zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 10-15 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: V prípade podozrenia na požitie prípravku nevyvolávajte zvracanie, ani nič orálne nepodávajte, ale postihnutého ihneď odošlite do nemocnice.

Ukážte lekárovi etiketu prípravku z originálneho obalu.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5-30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.