Etiketa schválená: 14.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

IQ-CRYSTAL*

Postrekový fungicíd s dlhotrvajúcou preventívnou účinnosťou proti múčnatke viniča vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou.

Účinná látka:

Quinoxyfen, 250 g.l-1 (22.5 % hm) t.j. 5,7-dichloro-4-(p-fluorophenoxy)quinoline

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Quinoxyfen CAS No.: 124495-18-7

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

POZOR!

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P280ab Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI !

ICZ/2014/2662/ss

Strana 1 z 4

Etiketa schválená: 14.8.2014

Držiteľ autorizácie: Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavé námestie 3, 811 01

Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

14-02-1457

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 l PET fľaša a 1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

neporušených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863 .

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Prípravok IQ-CRYSTAL* pôsobí ako preventívny fungicíd. Účinná látka quinoxyfen patrí do skupiny chinolínov, ktoré ovplyvňujú transdukciu signálu na úrovni G- proteínov, čím intenzívne inhibuje klíčenie konídií. Jedinečná redistribúcia účinnej látky po aplikácii prípravku cez jej pary do rastlinných pletív, listov a bobúľ zabezpečuje dlhotrvajúcu preventívnu účinnosť proti múčnatke viniča (Uncinula necator). Fungicíd IQ-CRYSTAL je vhodné použiť po odkvitnutí viniča až do uzatvárania strapcov, najlepšie v bloku niekoľkých ošetrení za sebou.

NÁVOD NA POUŽITIE.

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

vinič

múčnatka viniča

0,15 – 0,2 l

42 dní

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dosiahnutie dostatočnej pokryvnosti na ošetrovanom povrchu listov a mladých plodov je dôležitým predpokladom efektívnej fungicídnej ochrany. Pre dosiahnutie dostatočnej pokryvnosti na ošetrovanom povrchu je odporúčaný objem postrekovej kvapaliny 750 litrov/ha v závislosti od kvality aplikačnej techniky, odporúčame koncentráciu aplikovaného roztoku 0,02%.

Termín aplikácie podľa signalizácie. Fungicíd IQ-CRYSTAL aplikujte preventívne, v období začiatku infekcie, t. j. v období náletu konídií. Najvhodnejšie je aplikovať fungicíd IQ-CRYSTAL po odkvitnutí viniča v bloku niekoľkých ošetrení za sebou (3-4), čím dosiahneme úplnú fungicídnu clonu proti múčnatke viniča. Pred kvitnutím viniča je vhodné použiť “vyčisťovacie” postreky na báze nasledovných účinných látok: dinocap a síra. Dávkovanie na hektár je v priamej závislosti od intenzity infekčného tlaku choroby. Pri silnom infekčnom tlaku choroby aplikujte fungicíd IQ- CRYSTAL v dávke 0,15 l/ha (v 750 l vody/ha) v 7 dňových intervaloch, prípadne v dávke 0,2 l/ha v 10 dňových intervaloch. Pri strednom až silnom infekčnom tlaku choroby aplikujte fungicíd IQ- CRYSTAL v dávke 0,15 l/ha (v 750 l vody/ha) v 10 dňových intervaloch, prípadne v dávke 0,2 l/ha v 14 dňových intervaloch. Fungicíd IQ-CRYSTAL je možné kombinovať s prípravkami proti botrytíde a peronospóre. V prípade použitia TM kombinácie s prípravkami na báze fosetyl-Al proti múčnatke viniča, zrieďte najskôr IQ-CRYSTAL v malom množstve vody, vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a po premiešaní doplňte prípravok na báze fosetyl-Al zriedený v malom množstve vody. Nádrž postrekovača doplňte potom na predpísaný objem.

ICZ/2014/2662/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 14.8.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka quinoxyfen je zaradená do FRAC 13, E1. Nepoužívajte TM s prípravkami s podobným účinkom. Doteraz nebola na území SR zaznamenaná rezistencia na účinnú látku prípravku. IQ- CRYSTALaplikujte maximálne 4x za sezónu.

VPLYV NA SUSEDIACE PLODINY

Z hľadiska ochrany zdravia prípravok nesmie pri manipulácii a použití ani v malom množstve zasiahnuť akékoľvek susediace porasty. Pri náhodnom zasiahnutí susediacich porastov však nie je fytotoxický.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k kontaminácií iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného

postupu:

 

 

 

 

 

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená

a trysky,

nechajte 15

minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

Pri čistení postrekovača buďte dôsledný. Predídete tak možnosti kontaminácie následne ošetrovanej plodiny rezíduami.

POUČENIE O OPATRENIACH NA OCHRANU ZDRAVIA A O ZÁSADÁCH BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A PRVEJ POMOCI.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, nie je horľavou kvapalinou. S vodou sa zmiešava v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca

ICZ/2014/2662/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 14.8.2014

voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu. V prípade požiaru tento haste vodnou hmlou, penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým prípadne pieskom alebo zeminou. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC.

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, poskytnite umelé dýchanie. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúšku a pod.). Zavolajte lekársku pomoc.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15-20 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Bez odkladu sa poraďte s lekárom

Poznámka pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE.

Prípravok IQ-CRYSTAL skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách od +5°C až do +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2662/ss

Strana 4 z 4