Etiketa schválená: 18.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

IPURON

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného dispergovateľného koncentrátu pre riedenie vodou na postemergentné ošetrenie proti metličke obyčajnej a niektorým dvojklíčnolistovým burinám v pšenici ozimnej a tritikale.

Účinná látka:

500 g.l-1, (45,5 % hm.)

isoproturon

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Isoproturon CAS No.: 34123-59-6

Označenie prípravku:

GHS08 GHS09

POZOR

H351 Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202 Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P308+ Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P313

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite

aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom

odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

 

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov/necieľových druhov rastlín, dodržujte ochrannú

 

zónu 10 m od pôdy, ktorá sa nevyužíva pre poľnohospodárske účely/od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

ICZ/2014/2756/mt

1/5

Etiketa schválená: 18.2.2015

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3 Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov povrchových a podzemných vôd. Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Držiteľ autorizácie:

Poverený zástupca:

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

Dátum výroby: Číslo šarže:

Balenie:

Doba použiteľnosti:

NUFARM UK Limited, Wyke Lane, Wyke Bradford, West Yorkshire BD12 9EJ, UK

NUFARM GmbH & Co KG, St.-Peter-Str. 25 A-4021, Linz, Rakúsko

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava, Slovensko

15-11-1516

uvedené na obale uvedené na obale 1 l, 5 l HDPE fľaša

10 l, 20 l HDPE kanister

2 roky od dátumu výroby

IPURON® je registrovanou obchodnou známkou spoločnosti NUFARM

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

IPURON je prijímaný predovšetkým listami ale aj koreňmi rastlín. Účinná látka isoproturon inhibuje fotosyntézu. Prípravok môže byť aplikovaný postemergentne. Prvé symptómy poškodenia sa prejavujú ľahkým zažltnutím a stáčaním okrajov listov. Buriny hynú v závislosti od počasia v priebehu 2 – 3 týždňov po postreku.

SPEKTRUM ÚČINNOSTI PRÍPRAVKU

Citlivé buriny:

metlička obyčajná, psiarka roľná, lipnica ročná, rumanček kamilkový, ruman roľný, parumanček nevoňavý, láskavec ohnutý, mrlík biely, konopnica napuchnutá, mlieč zelinný, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, kolenec roľný, iva voškovníkovitá, zemedym lekársky.

Odolné buriny:

veroniky, lipkavec obyčajný, fialka roľná, mak vlčí, nezábudka roľná, hluchavky a trváce dvojklíčnolistové buriny.

ICZ/2014/2756/mt

2/5

Etiketa schválená: 18.2.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Škodlivý organizmus

 

 

Koncentrácia

 

 

Ochr. doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

Dávka/ ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

metlička, dvojklíčnolistové

 

2 – 2,5 l

 

AT

 

max. 1 x za

 

 

 

 

buriny

 

 

 

vegetáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

metlička, dvojklíčnolistové

 

2 – 2,5 l

 

AT

 

max. 1 x za

 

 

 

 

buriny

 

 

 

vegetáciu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčané množstvo

vody 200-300 l.ha-1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCI

Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty. Aplikujte za bezveterných podmienok. Teploty by nemali byť dlhodobo nižšie ako 5 °C. Neošetrujte v dobe, keď sa očakávajú silnejšie mrazy! Pri ošetrovaní postrek nesmie zasiahnuť susedné porasty.

Termín aplikácie najskôr od fázy 3 listov až do ukončenia fázy odnožovania obilniny (BBCH 13- 29)

Najúčinnejšie ničí metličku obyčajnú vo fáze 2-3 listov (BBCH 12-13) a dvojklíčnolistové buriny vo fáze 2-6 listov (BBCH 12-16)

Vyššiu aplikačnú dávku použiť na ťažkých pôdach, prípadne so silným výskytom burín

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok môže zapríčiniť dočasnú zmenu zafarbenia listov pšenice ozimnej a tritikale, ktoré nemá negatívny vplyv na kvalitu úrody.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Aplikujte herbicíd, len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené striedaním plodín). Aplikujte prípravok len na aktívne rastúce buriny. Nepestujte v monokultúre. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok IPURON nemá negatívny vplyv na úrodu pšenice ozimnej a tritikale.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok sa v pôde pomerne rýchlo rozkladá, takže nie sú žiadne obmedzenia pre následné plodiny. V prípade zaorania porastu ako náhradná plodina môže byť jarná obilnina, kukurica, zemiak.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo prípravku postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ICZ/2014/2756/mt

3/5

Etiketa schválená: 18.2.2015

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Pred použitím postrekovača na ošetrenie iných plodín alebo po ukončení práce odstráňte dôkladne stopy prípravku z miešacieho zariadenia nasledujúcim spôsobom:

1)Po skončení postreku okamžite vypustite nádrž postrekovača.

2)Všetky časti vonkajšieho zariadenia dokonale opláchnite čistou vodou.

3) Vypláchnite nádrž, hadice a trysky čistou vodou použitím aspoň desatiny objemu nádrže. Vypláchnutie zopakujte a po každom vypláchnutí dokonale vypustite nádrž postrekovača. Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare alebo ochrannú masku na tvár, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte navyše zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. Pri výskyte zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty ihneď kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z bezpečnostnej karty.

Po náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou, nikdy nič nepodávajte ústami postihnutému, ktorý je v bezvedomí. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo. Pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 15 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie! Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť.

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Opakovaná expozícia môže spôsobiť kontaktnú dermatitídu. Pri pretrvávajúcom podráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

ICZ/2014/2756/mt

4/5

Etiketa schválená: 18.2.2015

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, liekov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov povolených pre paralelný obchod“.

ICZ/2014/2756/mt

5/5