Etiketa schválená: 17.03.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

IPIRON 45 SC

Postrekový selektívny herbicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu proti dvojklíčnolistovým burinám v zemiakoch, strukovinách, mrkve, petržlene, zeleri, ľane, slnečnici, kukurici, rasci a fenikli.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Linuron

450 g/l

t.j.: N-(3,4-dichlorfenyl-N-methoxy-N-methyl)-

 

(45 % hm)

močovina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: linuron, CAS No.: 330-55-2; etán-1,2-diol, CAS No.: 107-21-1; nátrium-hydroxybenzénsulfonát, CAS No. 1300-51-2; formaldehyd, CAS No.: 50-00-0; fenol, CAS No.: 108-95-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H360Df

Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Spe2 Neaplikovať na povrchy so sklonom (≥ 3º), ktorých okraje sú vzdialené od povrchových vôd < 100 m, aby sa chránili vodné organizmy a predišlo sa negatívnym účinkom na ne.

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 5 metrov od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

Strana 1 z 6

ICZ/2016/4158/va

Etiketa schválená: 17.03.2016

pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti výstupov podzemných vôd.

Zabrániť kontaminácii prostredníctvom nepriamych priesakov z poľnohospodárskych dvorov, skladov a vozoviek ciest.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Len na odborné použitie.

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Pred použitím prípravku si dôkladne preštudujte návod na použitie!

Výrobca:

Novafito S.p.A. - Via Fratelli Beltrami, 15, 20026 Novate

 

Milanese, Taliansko, telefón: + 39-02- 38 21 21

Držiteľ autorizácie:

Novafito S.p.A. - Via Fratelli Beltrami, 15, 20026 Novate

 

Milanese, Taliansko, telefón: + 39-02- 38 21 21

Poverený zástupca:

Agro Aliance SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka,

 

tel.: 046 54 00501

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

11-11-1166

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex HDPE/PA fľaša, 5 l coex HDPE/PA kanister

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Linuron, chemický derivát fenyl-močoviny je selektívny, systémovo pôsobiaci herbicíd na ochranu hlavne proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám spôsobujúci v cieľových burinách inhibíciu fotosyntézy. Príznaky pôsobenia sa na burinách prejavujú pomerne skoro, žltnutím a postupným odumieraním. Rastliny ho prijímajú koreňmi aj listami a do nových prírastkov je rozvádzaný akropetálne v xylémovom pletive. Linuron má dobrú reziduálnu aktivitu proti jednoročným burinám, vzchádzajúcim zo semena. Dĺžka reziduálneho účinku závisí od použitej dávky, druhu pôdy a množstva zrážok. Používa sa, vo väčšine plodín, pre-emergentne.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, horčiak štiavolistý, hluchavka objímavá, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka trojfarebná, fialka roľná, horčica roľná, knôtovka biela, žltnica maloúborová, konopnica napuchnutá, drchnička roľná, kolenec roľný, mak vlčí, pŕhľava malá, tetucha kozia, mliečniky (iba jednoročné), nezábudka roľná, reďkev ohnicová.

Strana 2 z 6

ICZ/2016/4158/va

Etiketa schválená: 17.03.2016

Stredne citlivé buriny: veroniky, ľuľok čierny, výmrv repky, bažanka ročná.

Odolné buriny: lipkavec obyčajný, zemedym lekársky, pohánkovec ovíjavý a trváce buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

bôb

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

 

hrach

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

len na suché zrno

sója

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

 

lupina

dvojklíčnolistové buriny

2,0 l

AT

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny

1,5-1,75 l

AT

 

zemiak

dvojklíčnolistové buriny

1,0-2,0 l

AT

 

slnečnica

dvojklíčnolistové buriny

1,0-1,5 l

AT

 

 

 

 

 

 

rasca

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

 

petržlen

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

 

fenikel

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

preemergentne

 

 

1,25-2,0 l

 

postemergentne

mrkva

dvojklíčnolistové buriny

1,25-2,0 l

AT

preemergentne alebo

 

 

 

 

postemergentne

ľan

dvojklíčnolistové buriny

1,25-2,0 l

AT

 

zeler

dvojklíčnolistové buriny

1,5-2,0 l

AT

výsadba,

 

 

 

 

nie zeler stopkový

POKYNY PRE APLIKÁCIU Dávka vody: 400-600 l.ha-1

AT- časový interval daný technologickým termínom ošetrenia

Maximálny počet aplikácií: 1× za rok

Bezpečnostné intervaly medzi aplikáciou a zberom úrody, použitím alebo spotrebou: Nepoužívajte

60 dní pred zberom.

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi. Prípravok, v závislosti na ošetrovanej plodine, aplikujte priamo na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd t.j. preemergentne alebo pri rastovej fáze burín 2 pravých listov (BBCH 12) t.j. postemergentne. Správna hĺbka výsevu musí byť v každom prípade dodržaná! Ak po aplikácii prípravku nasledujú veľmi silné zrážky, tak sa nedá vylúčiť, najmä na ľahkých pôdach, splavenie prípravku do koreňovej zóny rastlín a následné poškodenie ošetrovaného porastu. Odporúčame pri aplikácii na ľahkých pôdach vo všetkých plodinách použiť dávkovanie v spodnej hranici uvedeného rozsahu dávok; na hlinitých alebo ťažších pôdach používajte vyššie dávky. Nepoužívajte na piesočnatej pôde s obsahom organickej hmoty menším ako 1%.

Zemiaky ošetrujte po slepej preorávke a bránení najneskôr 3 dni pred vzchádzaním, nikdy nie po ich vzídení. Po postreku sa z kultivačných prác robí už iba nahŕňanie vo fáze pukov. Ak sa silný pôdny prísušok vytvorí skôr, tak je účelná plytká kultivácia, aj keď sa môže znížiť účinok herbicídov. Prípravok nie je vhodné používať na extrémne ľahkých pôdach. Prípravok je veľmi vhodný pre použitie v skorých zemiakoch, pričom postačuje použiť spodnú hranicu dávkovania. Ak zemiaky pestujete na odkamenených riadkoch, tak IPIRON 45 SC aplikujte najneskôr na začiatku vzchádzania burín. Vzhľadom na dlhšiu dobu medzi aplikáciou a uzatvorením riadkov je vhodné použiť prípravok v hornej hranici dávkovania.

Kukuricu ošetrujte do 3 dní po sejbe na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd.

Strana 3 z 6

ICZ/2016/4158/va

Etiketa schválená: 17.03.2016

Mrkvu ošetrujte 5-7 dní po zasiatí pred vzchádzaním alebo vo fáze 2 a viac pravých listov plodiny na skoré rastové štádiá burín (max. 4 listy). Nepoužívajte na extrémne ľahkých pôdach. Semenné porasty ošetrujte na list 2-3 dni po výsadbe.

Petržlen ošetrujte 5-7 dní po zasiatí na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd.

Zeler ošetrujte 1 týždeň pred výsadbou na dokonale pripravený povrch pôdy alebo najneskôr po zakorenení t.j. cca. 10–14 dní po výsadbe (do fázy 2 listov burín).

Lupinu, hrach, sóju a bôb ošetrujte do 3 dní po zasiatí na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd, pred vzchádzaním strukoviny. Bôb je potrebné zasiať najmenej 7 cm hlboko. Použitie v hrachu je možné len v porastoch pestovaných na suché zrno.

Ľan ošetrujte hneď po zasiatí, najneskôr však do troch dní po prebránení. Potrebné je dodržať hĺbku výsevu 3 cm a vysievať ho do dobre pripravenej pôdy bez hrúd. Skontrolujte ešte pred postrekom, či bola dodržaná hĺbka sejby. Nepoužívajte na extrémne ľahkých a štrkovitých pôdach, postrek musí byť urobený presne a rovnomerne. Pozemok po postreku nevalcujte. Prípravok môže znížiť vzchádzanie podsevu mätonohu mnohokvetého, preto odporúčame podsev vysiať tiež do hĺbky 3 cm ako ľan.

Slnečnicu ošetrujte do 3 dní po sejbe na dobre spracovaný povrch pôdy bez hrúd, pred jej vzchádzaním. Správnu hĺbku výsevu je potrebné dodržať najmä na ľahších pôdach! Nepoužívajte na extrémne ľahkých pôdach.

Rascu ošetrujte vo fáze 3 a viac pravých listov a pri rastovej fáze burín 2 pravých listov (BBCH

12).

Fenikel ošetrujte do 2 dní po zasiatí na dokonale pripravený povrch pôdy alebo po vzídení vo fáze 3 a viac pravých listov feniklu a pri rastovej fáze burín 2 pravých listov (BBCH 12). Prípravok v druhom pestovateľskom roku použite na jar po preplečkovaní. Postemergentne sa nemôže použiť do feniklu sladkého.

Upozornenie:

PRÍPRAVOK NIE JE POVOLENÝ PRE LETECKÚ APLIKÁCIU!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok IPIRON 45 SC pri používaní v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko z hľadiska fytotoxicity pre plodiny, ktoré sú uvedené na etikete. Prejavy fytotoxicity, ku ktorým môže dôjsť v ojedinelých prípadoch, sú iba prechodného charakteru a nespôsobia zníženie úrody ani kvality produkcie. Prípravok je pre plodiny bezpečný. Prípravok IPIRON 45 SC nepredstavuje riziko pre žiadnu z odrôd plodín uvedených na etikete okrem odrody petržlenu Bravor.

Použitie prípravku IPIRON 45 SC na ochranu plodín, ktoré nie sú na uvedené na tejto etikete, môže spôsobiť ich poškodenie.

Počas používania sledovaného prípravku neboli sledované žiadne negatívne vplyvy na ošetrené rastliny alebo rastlinné produkty určené na množenie.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Aj keď agronomické riziko vzniku rezistencie cieľových burín je nízke, odporúčame striedať herbicídy s rôznymi spôsobmi účinku, striedať plodiny v osevnom postupe najmenej po 3 rokoch. Na tom istom pozemku používať také plodiny, pri ktorých sa používajú herbicídy s rôznym spôsobom účinku. Pestovať plodiny, ktoré vyžadujú rôznu agrotechniku (okopaniny, obilniny a podobne). Používať herbicídy s krátkym reziduálnym účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Výsledky testov nepreukázali negatívny vplyv na úrodu ošetrovaných plodín pri predpísanej dávke (vrátane aplikačného termínu).

Strana 4 z 6

ICZ/2016/4158/va

Etiketa schválená: 17.03.2016

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Vzhľadom na spôsob použitia, prípravok nepredstavuje riziko pre následné plodiny. V prípade, že dôjde k predčasnému zaoraniu plodiny, ktorá bola ošetrená prípravkom IPIRON 45 SC, tak ako náhradnú plodinu je možné po predchádzajúcej strednej orbe vysiať kukuricu, ozimné obilniny, fenikel a petržlen; s odstupom 2 mesiacov mrkvu, bôb a hrach. Ošetrovanie prípravkom IPIRON 45 SC konvenčnými tryskami bližšie ako 5 m predstavuje pre susediace plodiny riziko. Dodržanie vzdialenosti 10 m od susediacich plodín pri ošetrovaní konvenčnými tryskami je bezpečné. Postrek nesmie úletom ani priamo zasiahnuť žiadne susediace plodiny, plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín, vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre populácie Aphidius rhopalosiphi, Poecilus cupreus prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre populácie Typhlodromus pyri vysoké v infield zóne. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pre populácie Typhlodromus pyri prijateľné v off- field zóne pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najprv homogenizovať, napr. premiešaním alebo pretrepaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže, vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere po vetre od ďalších osôb.

Ochranné pomôcky: pri príprave postreku používajte pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami, ochrannú masku na tvár. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite. Pracovný odev a ostatné osobné ochranné pracovné pomôcky pred ďalším použitím vyperte. Po ukončení práce opustite ošetrovaný priestor. Ďalšie práce môžete vykonávať až po dôkladnom obschnutí ošetrených rastlín.

Strana 5 z 6

ICZ/2016/4158/va

Etiketa schválená: 17.03.2016

Opatrenia pri požiari

Prípravok IPIRON 45 SC je kvapalný suspenzný koncentrát obsahujúci vodu a nie je horľavou kvapalinou. Eventuálny požiar sa hasí najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom alebo pieskom či zeminou. Voda môže byť použitá iba výnimočne a to iba vo forme jemnej hmly, nikdy nie v silnom prúde a iba vtedy, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda neunikne z priestoru požiariska do okolia. Najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu. Pri hasení požiaru je potrebné používať izolovaný dýchací prístroj, pretože sa môžu tvoriť jedovaté plyny.

PRVÁ POMOC

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku/príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu a zabezpečte telesný a duševný pokoj. Po zasiahnutí pokožky: Odložte znečistený odev. Pokožku umyte veľkým množstvom, podľa možnosti vlažnej vody s mydlom alebo iným vhodným prostriedkom na umývanie.

Po zasiahnutí očí: Vymývajte oči veľkým množstvom tečúcej vody 10-15 minút.

Pri náhodnom požití: Vypláchnite ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. V prípade ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/štítok prípadne obal prípravku

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (prípadne následnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným strediskom. FNsP Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Tel.: (24-hodinová služba): +421 2 5477 4166 prípadne

5465 2307; mobil: 0911 166 066.

SKLADOVANIE

IPIRON 45 SC skladujte v starostlivo uzatvorených originálnych obaloch v suchých, čistých a chladných skladoch oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách + 5 až + 30°C. Chráňte pred ohňom, mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je IPIRON 45 SC stabilný minimálne počas 2 rokov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA FIRMY NOVAFITO S.P.A.

Prípravok používajte iba v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Novafito S.p.A. nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

Strana 6 z 6

ICZ/2016/4158/va