Etiketa schválená: 12.11.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

INTEGRO

Postrekový insekticíd vo forme tekutého dispergovateľného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie húseníc vijačky kukuričnej a mory bavlníkovej v kukurici a obaľovačov na jabloniach a viniči.

ÚČINNÁ LÁTKA:

240 g.l-1 (22,4 % w/w) methoxyfenozide, t.j. N-tert-butyl-N´-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5- xylohydrazide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: methoxyfenozide CAS No.: 161050-58-4

Označenie prípravku: nepožaduje sa

Výstražné slovo nepožaduje sa

VÝSTRAŽNÉ

A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA/ĎALŠIE INFORMÁCIE

O NEBEZPEČNOSTI

EUH 208

Obsahuje 1,2-benzisothiazolin-3-one Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

S podmienkou obmedzenia použitia v PHO2!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSUP:

03-05-0625

ICZ/2014/2657/ki

1/4

Etiketa schválená: 12.11.2014

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE alebo PET fľaša

 

5 l a 10 l HDPE alebo PET kanister

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

INTEGRO* obsahuje účinnú látku methoxyfenozide, ktorá patrí do skupiny diacylhydrazínov. INTEGRO pôsobí predovšetkým ako larvacídny insekticíd. Pôsobí aj ako ovicídny insekticíd, avšak len vtedy, ak sú vajíčka čerstvo nakladené na ošetrenú plochu rastlinných pletív. Vtedy sa z vajíčok nevyliahnu húsenice. Po aplikácii prípravku sa na ošetrených častiach rastliny vytvorí insekticídny film, ktorý vykazuje až 21 dňovú reziduálnu aktivitu, ktorá znižuje počet potrebných insekticídnych zásahov v období dlhotrvajúceho tlaku škodcov. Larvy spôsobujú požer na ošetrenej rastline len niekoľko hodín.

Účinná látka prípravku sa po vstrebaní do krvnej plazmy larválneho štádia škodcu viaže na proteíny, ktoré sa podieľajú na zvliekacom procese larvy dochádza k zastaveniu tohto procesu a larva hynie. Tento unikátny systém účinnosti je odlišný od ostatných insekticídnych látok, ako napr.: inhibítory biosyntézy chitínu a pod.

Prípravok INTEGRO nemá translaminárne vlastnosti, nepreniká do rastlinných pletív a nie je rozvádzaný cievnymi zväzkami. INTEGRO ničí škodcu vo všetkých jeho instaroch larváneho vývojového štádia. Po aplikácii Integra by minimálne 4 hodiny nemalo napršať viac ako 5 mm zrážok. Akonáhle sa účinná látka naviaže na povrchový meristém a vosk, je odolná voči zmytiu dažďom. Do porastu ošetreného prípravkom Integro je možné vstúpiť a vykonávať „ručné zelené práce“ už po 4 hodinách po zaschnutí prípravku

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

Dávka l/ha

 

 

Ochranná doba

Poznámka

 

kukurica

 

vijačka kukuričná,

0,5-0,7

 

 

3 dni

 

 

 

mora bavlníková

0,7

 

 

3 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

 

obaľovač jablčný

0,4

 

 

14 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obaľovač

 

 

 

 

 

 

vinič

 

mramorovaný

0,4

 

 

14 dní

 

 

 

 

pásový, viničový

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

V kukurici (osivovej, lahôdkovej i merkantilnej) sa Integro aplikuje na základe signalizácie v období na začiatku liahnutia húseníc vijačky, ktoré sa určí vrcholom náletu motýľov do svetelných lapákov. K samotnému liahnutiu húseníc dochádza v závislosti od počasia zvyčajne 8-14 dní po nakladení vajíčok. Prípravok dosahuje najlepšiu účinnosť ak sú postrekom zasiahnuté mladé larvy! K určeniu termínu ošetrenia je tiež možné použiť sumy teplôt. Nižšiu dávku, t.j. 0,5 l/ha použijeme v prípade slabého a jednorázového náletu motýľov, hornú dávku 0,7 l/ha v prípade zistenia silného a dlhodobého náletu. Odporúčané množstvo vody je 400 l/ha. Ošetrované rastliny musia byť rovnomerne pokryté postrekom.

V jabloniach sa Integro aplikuje v období na začiatku liahnutia prvých húseníc ku ktorej dochádza spravidla 7-10 dní po dosiahnutí maximálneho náletu zisteného vo feromónových lapákoch.

ICZ/2014/2657/ki

2/4

Etiketa schválená: 12.11.2014

Odporúčané množstvo vody je 400 l/ha. Aplikuje sa v takom množstve vody, aby postrekovou kvapalinou boli dostatočne pokryté rastliny. Vykonávajú sa maximálne dve aplikácie v rozmedzí 10 dní.

Vo viniči sa Integro používa proti 1.generácii škodcov v dobe liahnutia hlavnej znášky vajíčok, ku ktorej dochádza spravidla 7-10 dní po dosiahnutí maximálneho náletu zisteného vo feromónových lapákoch. Proti druhej generácii sa Integro aplikuje 7-10 dní po dosiahnutí maximálneho náletu zisteného vo feromónových lapákoch. Dávka postrekovej kvapaliny musí dostatočne pokryť ošetrovanú kultúru.

Aplikujte v bezletovom čase včiel!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY:

Pre povolený rozsah prípravku nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok neaplikujte v nižšej než autorizovanej dávke. Z dôvodu predchádzania vzniku rezistencie používajte počas vegetácie insekticídy s rozdielnym mechanizmom účinku.

IRAC 18

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Neboli zaznamenané žiadne príznaky fytotoxicity na následné, náhradné a susediace plodiny.

VPLYV NA ÚRODU

Neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy na úrodu.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Integro je neškodné pre včely, čmeliaky, predátorov škodlivého hmyzu (lienky, dravé osičky

(Trichogramma), zlatoočky, dravého roztoča (Typhlodromus pyri), pavúkov a pod.).

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité náradie, nástroje a aplikačné zariadenia ako aj osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte ich vodou.

POUČENIE O OPATRENIACH NA OCHRANU ZDRAVIA A O ZÁSADÁCH BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI A PRVEJ POMOCI

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru

ICZ/2014/2657/ki

3/4

Etiketa schválená: 12.11.2014

z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrek vykonávajte za bezvetria alebo mierneho vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé kultúry.

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemného zahmľovania. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.Ak postihnutý nedýcha, zavolajte záchrannú službu a poskytnite umelé dýchanie.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Zavolajte lekára a prepravte postihnutého na odborné ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 1-2 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15-20 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom po dobu 15-20 minút.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok INTEGRO skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2657/ki

4/4