Etiketa schválená: 1.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

INFINITO® SC

Kombinovaný dvojzložkový fungicíd vo forme dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakov.

ÚČINNÁ LÁTKA: Fluopicolide 62,5 g/l

(5,53 % hm)

t.j. 2,6-dichloro-N-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridylmethyl]benzamide

Propamocarb-HCl 625 g/l (55,30 % hm) t.j. propyl-N-(3-dimetylamínopropyl)-karbamát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluopicolide CAS No.: 239110-15-7, propamocarb hydrochloride CAS No.: 25606-41-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/ starostlivosť.

 

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE

POŠKODIŤ ZDRAVIE PO

POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochrannú zónu 5 m od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

 

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia

vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov

 

podzemných vôd. Pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany

 

rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

Vo 3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

ICZ/2015/3309/ha

1

Etiketa schválená: 1.4.2015

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Zákaz používania prípravku v 1.ochranom pásme zdrojov pitných vôd Neaplikujte v blízkosti tečúcich a stojatých vôd.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 16, rue Jean-Marie Leclair, CS 90106, F-69266 Lyon Cedex 09 Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-02-1009

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l Coex (HDPE/PA) kanister

 

10 l Coex (HDPE/PA) kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

Infinito® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Fluopicolide je na úrovni hubových buniek účinný v niekoľkých fázach vývojového cyklu. Má silný účinok na uvoľňovanie zoospór, ku ktorému dochádza pri chladných podmienkach, a výrazne ovplyvňuje ich mobilitu. Okrem toho pôsobí na klíčenie zoospór. Tiež účinkuje na sporuláciu a inhibuje mycélium rastúce vo vnútri rastlinných pletív. V rastlline sa pohybuje aktopetálne.

Propamocarb-hydrochlorid je systémovo pôsobiaca účinná látka. U patogénnych húb ovplyvňuje syntézu fosfolipidov a mastných kyselín, čím je narušovaná tvorba bunkových membrán. Negatívne ovplyvňuje rast mycélia, produkciu a klíčenie zoospór.

Prípravok INFINITO SC obsahuje optimálny pomer oboch účinných látok. Zabezpečuje preventívnu ochranu a kuratívny účinok (24 až 48 hodín po infekcii) proti plesni zemiakovej. Prípravok vykakzuje aj antisporulačný efekt.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

zemiak

pleseň zemiaková

1,2-1,6 l

7 dní

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej. Odporúčaná dávka vody na ha je 200-600 l. Postrek možno aplikovať bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Interval medzi postrekmi je 7-10 dní v závislosti

ICZ/2015/3309/ha

2

Etiketa schválená: 1.4.2015

na infekčnom tlaku. Dážď jednu hodinu po aplikácii neznižuje účinnosť prípravku za predpokladu, že postrek na vňati zaschol. Použitie prípravku INFINITO SC zároveň znižuje napadnutie hľúz plesňou zemiakov. Prípravok použite najviac 3x v jednej sezóne.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

cibuľa

pleseň cibule

1,2-1,6 l

7 dní

-

uhorky (poľné

pleseň uhorková

1,2- 1,6 l

3 dni (poľné pestovanie)

 

a skleníkové pestovanie)

 

 

1 deň (skleníkové

 

 

 

 

pestovanie)

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU Množstvo vody: 200-600 l

cibuľa: proti plesni cibule aplikujte prípravok preventívne v rastovej fáze BBCH 13-49, v 7-12 dňových intervaloch medzi aplikáciami, max. 3 x. Prípravok nepoužívajte na ošetrenie cibule pestovanej na zelenú vňať!

uhorky: proti plesni uhorkovej aplikujte prípravok preventívne v rastovej fáze BBCH 20-89, v 7-10 dňových intervaloch medzi aplikáciami, max. 3 x

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

INFINITO SC nemá na ošetrované zemiaky fytotoxické či retardačné účinky a to ani v prípade absencie napadnutia plesňou zemiakov.

INFINITO SC nevykazuje odrodovú citlivosť a je možné ho použiť z hľadiska odrôd bez obmedzenia a pre akýkoľvek úžitkový typ pestovaných zemiakov. Po aplikácii INFINITA SC môžu byť vysievané či vysádzané akékoľvek následné či náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Propamocarb je podľa FRAC zaradený do skupiny F4 carbamátov s nízkym až stredným rizikom vzniku rezistencie. Účinná látka fluopicolide patrí podľa FRAC do novej skupiny B5 benzamidov, u ktorej nie je známa rezistencia. Z dôvodu obmedzenia rizika vzniku rezistencie by INFINITO SC nemalo byť v aplikačnom slede použité viac než trikrát po sebe a potom by mal byť použitý fungicíd na báze rozdielnych účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

Po aplikácii prípravku INFINITO SC doteraz nebol pozorovaný negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii prípravku INFINITO SC môžu byť vysievané či vysádzané akékoľvek následné či náhradné plodiny. Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii zasiahnuté!

ICZ/2015/3309/ha

3

Etiketa schválená: 1.4.2015

VPLYV NA NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok nevyžaduje špecifické opatrenia z hľadiska ochrany vtáctva, suchozemských stavovcov, včiel, necieľových článkonožcov, necieľových suchozemských rastlín, pôdnych makroorganizmov a pôdnych mikroorganizmov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vyprázdniť (vystriekať) postrekovač na ošetrovanom pozemku

2.rozobrať saciu a tlakovú časť vedenia a tryskové filtre a starostlivo ich vyčistiť vo vode

3.naplniť nádrž postrekovača vodou v množstve 10 % objemu nádrže, dôkladne premiešať a vystriekať výplachovú kvapalinu na ošetrenom pozemku

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku navyše použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

Okamžite prerušiť prácu. Opustiť zamorený priestor, odstrániť

 

postriekaný odev, ponechať v pokoji, zabezpečiť okamžite lekársku

 

pomoc.

Po požití:

Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukážte

 

etiketu.

Po zasiahnutí očí:

Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a

 

vyhľadať odbornú lekársku pomoc.

Po zasiahnutí pokožky:

Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a

 

mydlom. Následne vyhľadať lekársku pomoc.

ICZ/2015/3309/ha

4

Etiketa schválená: 1.4.2015

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3309/ha

5