Etiketa schválená: 23.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

IMPULSE SUPER

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.

Účinná látka:

spiroxamine, 250 g.l-1; 25,20 % w/w tebuconazole, 167 g.l-1; 16,80 % w/w triadimenol, 43 g.l-1; 4,30 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

spiroxamine CAS No.: 118134-30-8, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, gamma-butyrolactone CAS No.: 96-48-0, arylethylphenylpolyglycol ether CAS No.: neudané, N,N-dimethyldecanamid 14433-76-2, triadimenol CAS No.: 55219-65-3

Označenie prípravku:

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a zvieratami!

Horľavina IV. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

IMPULSE SUPER® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

IMPULSE SUPER je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Tebuconazol a triadimenol sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny triazolov, pôsobia ako inhibítory demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. Spiroxamine je účinná látka zo skupiny spiroketalaminov. Brzdí tvorbu ergosterolu, pôsobí však na iných miestach ako azoly.

ODPORÚČANIA PRE APLIKÁCIU

Pšenica: Proti múčnatke a hrdziam ošetrujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 61).

Proti septoriózam pšenice ošetrujte v štádiu BBCH 51-59 resp. na začiatku metania. Maximálny počet aplikácií: 2 x, interval medzi aplikáciami 14 dní.

Jačmeň: Ošetrenie proti múčnatke vykonávajte pri zistení prvých príznakov choroby a pri predpoklade jej šírenia. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa posledného listu do začiatku klasenia BBCH 37-51). Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 14 dní.

Vinič: V miestach pravidelného výskytu múčnatky ošetrujte už pred kvitnutím, inak pri prvých výskytoch. BBCH 29-61. Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu, obvyklá dávka je 1000 l/ha.

Maximálne 3 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam registrovaných prípravkov na ochranu rastlín, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.

V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 23.2.2015

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prašnosti, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou IV. stupňa nebezpečnosti. S vodou tvorí emulziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

Opustiť zamorený priestor, ponechať v pokoji, zabezpečiť lekársku pomoc.

Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Pacienta ponechať v pokoji a zaistiť lekársku pomoc. Lekárovi poskytnúť informácie z tohto listu.

Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a o tel. čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave - 02/54 77 41 66. Na tomto čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale), zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.