Etiketa schválená: 3.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HUTTON®

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

 

 

Prothioconazole,

100 g.l-1

(10,31% hm)

t.j. 2-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-

 

 

 

hydroxypropyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione

Spiroxamine,

250 g.l-1

(26,32% hm)

t.j. 8-(1,1-dimethylethyl)-N-ethyl-N-propyl-1,4-

 

 

 

dioxaspiro(4.5)decan-2-methan-amine

Tebuconazole,

100 g.l-1

(10,53% hm)

t.j.alfa-terc.butyl-alfa-(4-chlorfenylethyl)-1H-1,2,4-

 

 

 

triazolylethanol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Prothioconazole CAS: 178928-70-6, Tebuconazole CAS: 107534-96-3, Spiroxamine CAS: 118134-30-8, 2- ethylhexanol propylene ethyleneglycol ether CAS: 64366-70-7, zmes dimethylcapramide CAS: 14433-76-2 a dimethylcaprylamide CAS: 1118-92-9

Klasifikácia a označenie:

 

GHS07

GHS08

GHS09

 

POZOR!

 

 

 

 

H315

 

Dráždi kožu.

 

 

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

 

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H332

 

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

ľudí

 

 

a životné prostredie.

 

 

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

 

P302

+ P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

 

P304

+ P340 PO

VDÝCHNUTÍ: Presuňte

postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte

ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

 

P312

 

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

P333

+ P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

 

 

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi

 

Vč 3 Riziko pre včely a iné užitočné článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie prípravku a dodržaní návodu na použitie.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2682/ss

1/5

 

 

 

 

Etiketa schválená: 3.9.2014

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

 

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je

 

pre vtáky prijateľné.

 

 

 

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

 

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti

 

povrchových

vôd/Zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom

odtokových

kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

 

 

 

SPe 3

Z dôvodu

ochrany vodných

organizmov

udržiavajte medzi

ošetrovanou

plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

APLIKUJTE V BEZLETOVOM ČASE VČIEL, NAJLEPŠIE NESKORO VEČER.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT! HORĽAVINA IV. TRIEDY NEBEZPEČNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D-40789 Monheim, Nemecko

Držiteľ autorizácie:

Bayer spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie:

11-02-1181

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE alebo COEX (HDPE/E-VAL) fľaša

 

5 l HDPE alebo COEX (HDPE/PA) kanister

 

15 l HDPE alebo COEX (HDPE/PA) kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

Hutton® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Hutton® je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Účinné látky prothioconazole a tebuconazole zasahujú do biosyntézy ergosterolov v bunkách patogénnych húb. Prothioconazole, na rozdiel od ostatných triazolových fungicídov, zasahuje reťazec biosyntézy ergosterolu na viacerých miestach v bunkách patogénov, čo zvyšuje istotu účinku. Spiroxamine je látka zaradená do skupiny

ICZ/2014/2682/ss

2/5

Etiketa schválená: 3.9.2014

spiroketalamínov. Brzdí tvorbu ergosterolu, avšak miesta pôsobenia v reťazci syntézy sú odlišné od skupiny DMI.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka /ha

Ochr, doba

Poznámka

pšenica ozimná,

múčnatka trávová, hrdza trávová,

0,6 – 0,8 l

AT

max. 2x

pšenica jarná

hrdza pšeničná, septoriózy

 

 

 

 

pšenice, steblolam

 

 

 

jačmeň ozimný,

múčnatka trávová, hnedá

0,6 – 0,8 l

AT

max. 2x

jačmeň jarný

škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

 

 

raž ozimná

múčnatka trávová, septorióza

0,6 – 0,8 l

AT

max. 2x

 

plevová, septorióza raže, hrdza

 

 

 

 

pšeničná, hrdza trávová,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť,

 

 

 

 

steblolam

 

 

 

tritikale

múčnatka trávová, rynchospóriová

0,6 – 0,8 l

AT

max. 2x

 

škvrnitosť, septorióza plevová,

 

 

 

 

septorióza pšenice, septorióza

 

 

 

 

ovsa f. s. triticea, hrdza pšeničná,

 

 

 

 

hrdza trávová, steblolam

 

 

 

ovos jarný

hrdza ovsená, septorióza ovsa,

0,6 – 0,8 l

AT

max. 2x

 

múčnatka trávová, hnedá

 

 

 

 

škvrnitosť ovsa

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica: ošetrenie proti múčnatke trávovej a hrdziam vykonávajte pri zistení prvých príznakov, infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia BBCH 61.

Proti septorióze pšenice ošetrenie vykonajte v štádiu od začiatku klasenia do začiatku kvitnutia

BBCH 51-59.

Ošetrenie proti steblolamu vykonajte do štádia konca odnožovania, pri objavení sa vlajkového listu BBCH 37.

Jačmeň: ošetrenie proti múčnatke vykonajte pri zistení prvých príznakov choroby a pri predpoklade jej šírenia v termíne od začiatku odnožovania do začiatku steblovania BBCH 21-30. Ošetrenie proti hnedej škvrnitosti jačmeňa vykonajte od začiatku steblovania do začiatku klasenia

BBCH 30-51.

Ošetrenie proti rynchospóriovej škvrnitosti vykonajte od objavenia sa vlajkového listu do začiatku klasenia BBCH 37-51.

Raž, triticale: ošetrenie proti chorobám vykonajte podľa potreby počas hlavného vegetačného obdobia plodiny od BBCH 23-69. Ošetrenie vykonajte preventívne alebo čo najskôr po zistení počiatočných príznakov choroby.

Ovos: ošetrenie proti múčnatke trávovej a hrdziam vykonávajte pri zistení prvých príznakov, infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia BBCH 61.

Proti septórióze ovsa ošetrenie vykonajte v štádiu od začiatku klasenia do začiatku kvitnutia BBCH

51-59.

Ošetrenie proti hnedej škvrnitosti ovsa vykonajte od začiatku steblovania do začiatku klasenia

BBCH 30-51.

Prípravok Hutton má vedľajšiu účinnosť v pšenici ozimnej, pšenici jarnej a ovse jarnom proti helmintosporióze pšenice (Drechslera tritici repentis) v dávke 0,8 l/ha, v jačmeni ozimnom,

ICZ/2014/2682/ss

3/5

Etiketa schválená: 3.9.2014

jačmeni jarnom, raži ozimnej a tritikale proti ramuláriovej škvrnitosti (Ramularia collo-cygni) a helmintospóriovej hnilobe a škvrnitosti (Cochliobolus sativus) v dávke 0,8 l/ha.

Optimálna dávka vody je 150 až 400 l/ha. Ošetrenie sa nesmie vykonávať pri teplotách nad 25 ºC a intenzívneho slnečného svitu. Aplikáciu vykonajte tak, aby nedošlo k priamemu zasiahnutiu ani k úletu aplikačnej kvapaliny do okolitých porastov. Aplikáciou nesmú byť zasiahnuté necieľové porasty v okolí ošetrovanej plochy. Neaplikujte letecky, iba pozemne. Pri aplikácii dodržujte ochrannú vzdialenosť 5 m od tečúcich vôd a vodných nádrží. Je potrebné brať ohľad na smer vetra. Zabráňte kontaminácii vôd prípravkom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nevykazuje negatívny fytotoxický efekt na jednotlivé plodiny v spektre jeho použitia.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované. Maximálny počet aplikácii prípravku počas sezóny je 2x, podľa možností striedajte prípravky s rozličným mechanizmom účinku.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe), alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár, príp. ochranné okuliare, respirátor proti prašnosti, gumené rukavice odolné proti chemikáliám a gumenú obuv. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok je horľavinou IV. stupňa nebezpečnosti. S vodou tvorí emulziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

ICZ/2014/2682/ss

4/5

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 3.9.2014

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

vypláchnite postihnutému ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky:odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou. Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a o tel. čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave 02/54 77 41 66. Na tomto čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2682/ss

5/5