Etiketa schválená: 14.1.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HUSAR®

Postrekový selektívny herbicíd vo forme vo vode dispergovateľných granúl určený na ničenie metličky a ďalších jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín vrátane lipkavca v pšenici ozimnej bez podsevu.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

iodosulfuron-methyl-sodium

50 g.kg-1

t.j. methyl-4-jodo-2-/3-(4-methoxy-6-methyl-

 

1,3,5-triazin-2-yl)ureidosulfonyl/-benzoát, sodná soľ (15 %

 

hm)

 

SAFENER:

 

 

Mefenpyr-diethyl

150 g.kg-1

t.j. diethyl-1-(2,4-dichlorfenyl)-2-pyrazoli-

3,5-dikarboxylát (15,30 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: iodosulfuron- methyl-sodium CAS No.: 144550-36-7, solvent naphta CAS No.: 64742-94-5, alkylated naphtalene sulfonate, formaldehyde polymer, sodium salt CAS No.: 68425-94-6, olefin sulphonate, sodium salt CAS.: 68439-57-6

Označenie prípravku:

GHS05 GHS09

Nebezpečenstvo

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU

A SLIZNICAMI!

CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

ICZ/2014/2998/ha

1/5

 

Etiketa schválená: 14.1.2015

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ registrácie :

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Registračné číslo ÚKSÚP:

99-11-0484

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PE kanister (obsah 3 kg)

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

HUSAR® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Iodosulfuron-methyl-sodium, účinná látka prípravku HUSAR, patrí do skupiny sulfonylmočovín. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4-6 týždňov odumierajú. Je prijímaný najmä listami, v menšej miere koreňmi a je akropetálne translokovaný. Prípravok má v závislosti na dávke reziduálnu účinnosť 2-3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. Účinok prípravku nie je závislý na teplote, iodosulfuron účinkuje už pri teplotách od 0ºC.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé jednoročné trávy: metlička obyčajná, psiarka roľná a lipnice, psinček, lesknice

Citlivé dvojklíčnolistové buriny: rumančeky, horčica roľná, láskavce, loboda konáristná, hviezdica prostredná, rumany, reďkev ohnicová, lipkavec obyčajný, výmrv slnečnice a repky, hluchavky, mrlíky, konopnica napuchnutá, pichliač roľný

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, veronika brečtanolistá

Odolné buriny: pýr plazivý, stoklasy, nevädza poľná, zemedym lekársky.

ICZ/2014/2998/ha

2/5

Etiketa schválená: 14.1.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

pšenica ozimná

metlička, odolné

200 g

AT

 

 

dvojklíčnolistové buriny

100-150 g + (1 l)

AT

*(TM) Istroekol, Alimo,

 

 

 

 

MERO Stefes

*kombináciu s olejom použite na posilnenie účinnosti prípravku v prípade zhoršených podmienok ako sú sucho a prerastajúce buriny

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody pri pozemnej aplikácii 100-400 l.ha-1.

Aplikujte od 3. listu do konca odnožovania pšenice, dvojklíčnolistové buriny do 4 listov, metlička od 3. listu do plného odnožovania. Kombinácie s olejom (Istroekol, Alimo, MERO Stefes) v dávke 100 g použite pre skoré rastové fázy metličky t.j. do začiatku odnožovania resp. pri jej nižšom tlaku. Vyššiu dávku (150 g) použite pri silnom tlaku metličky resp. v jej plnom odnožovaní.

TECHNIKA POSTREKU

Postrekovať možno bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Letecky neaplikovať.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, iné negatívne vplyvy na danú plodinu alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje len účinnú látku na báze syntetických auxínov (napr. 2-4D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

dodržiavať zásady striedania plodín

dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred siatím ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

nepoužívať prípravok na pozemkoch s potvrdením na rezistenciu metličky obyčajnej

 

k účinným látkam zo skupiny inhibítorov ALS

používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok HUSAR nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

ICZ/2014/2998/ha

3/5

Etiketa schválená: 14.1.2015

NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok je v pôde odbúravaný najmä mikrobiálne a nebezpečenstvo pre následné plodiny pri normálnom priebehu počasia a dodržania dávok nehrozí. Dlhodobé sucho (zrážky menej ako 150 mm počas vegetačnej sezóny po aplikácii) a dlhšie chladné počasie môžu odbúranie spomaliť. Tiež na alkalických pôdach môže dochádzať k spomaleniu odbúravania. Pre posilnenie istoty odporúčame po jarnej aplikácii prípravku HUSAR, ak má byť v danom roku vysievaná repka, horčica či rôzne zmesky pre zelené hnojenie pozemok pred výsevom poorať. Výsev bezorbovým spôsobom neodporúčame. Rovnako neodporúčame po aplikácii prípravku HUSAR vysievať repku, horčicu a ďalšie letné medziplodiny na pozemkoch s alkalickou pôdou. Na jar nasledujúceho roku je možné vysievať akúkoľvek plodinu. Ak bol HUSAR aplikovaný na jeseň, tak možno ako náhradný výsev v prípade nutnosti prisievať iba pšenicu jarnú. Po orbe možno vysievať pšenicu jarnú, jačmeň jarný alebo kukuricu. Po ich zbere možno v tomto prípade vysievať ľubovoľnú plodinu bez obmedzenia. Ak bolo vzhľadom na poškodenie mrazom či z iných dôvodov nutné zlikvidovať pšenicu ošetrenú na jar, možno 15 dní po aplikácii bezorbovo vysievať pšenicu jarnú, alebo po orbe pšenicu jarnú, jačmeň jarný a 30 dní po aplikácii a orbe kukuricu.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok HUSAR nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky dávajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich zložité odstraňovanie.

POSTUP PRI ČISTENÍ APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Vystriekajte všetku aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10% obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku).

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku.

5.Opakujte krok 3 a 4.

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny.

Vzhľadom na charakter prípravku nie je možné v prípade nedostatočného vypláchnutia použitého aplikačného zariadenia vylúčiť poškodenie následne ošetrovaných rastlín zvyškami prípravku

HUSAR.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci

ICZ/2014/2998/ha

4/5

Etiketa schválená: 14.1.2015

a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

 

 

 

Po nadýchaní:

dopravte

postihnutého

na

čistý vzduch,

odstráňte

zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

 

 

 

Po požití:

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

 

 

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

 

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte

znečistený odev,

zasiahnuté miesta umyte

mydlom a teplou

 

vodou.

 

 

 

 

 

 

Pri otrave alebo podozrení na

otravu

privolajte

ihneď lekára a informujte ho o prípravku

a poskytnutej prvej

pomoci. V prípade

potreby

lekár môže liečbu

konzultovať s Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2998/ha

5/5