Etiketa schválená: 17.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HUSAR® ACTIVE

Postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja určený na ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burin v pšenici ozimnej, raži a tritikale.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Iodosulfuron-methyl- 10 g/l (0,95 %)

t.j. methyl-4-jodo-2-/3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-

sodium

 

triazin-2-yl)ureidosulfonyl/-benzoát, sodná soľ

2,4-D 2-EHE

377 g/l (35,6 %)

tj. (RS)-2-ethylhexyl-2,4-dichlorfenoxy-acetát

Mefenpyr-diethyl

30 g/l (2,84 %)

t.j. diethyl-1-(2,4-dichlorfenyl)-2-pyrazoli-3,5-

(safener)

 

dikarboxylát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: iodosulfuron- methyl CAS No.: 144550-36-7, 2,4-D ethylhexyl ester CAS No.: 1928-43-4 a 217-673-3, mefenpyr-diethyl CAS No.: 135590-91-9, solvent naphta (petroleum) heavy aromatic CAS No.: 64742-94-5 a 265-198-5, polyglycol ether CAS No.: 345642-79-7, solvent Naphtha (petroleum), light aromatic CAS No.: 64742-95-6 a 265-199-0, docusate sodium CAS No.: 577-11-7

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07 GHS08 GHS09

Nebezpečenstvo

H315

Dráždi kožu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

 

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351

 

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P301 + P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM/lekára.

 

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P308 + P311

PO expozícii alebo podozrení z nej: Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM/lekára.

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné

ICZ/2015/3321/ss

strana 1/6

 

 

 

 

 

Etiketa schválená: 17.06.2015

 

zariadenia

v blízkosti

povrchových

vôd.

Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov

z poľnohospodárskych dvorov

 

a vozoviek ciest).

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

 

 

 

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

 

 

 

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

 

 

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel, aplikujte v bezletovom čase včiel, ak sú v ošetrovanom poraste kvitnúce buriny!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI

Výrobca:

Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69266 Lyon,

 

Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

Bayer spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1441

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l coex (HDPE/EV) fľaša

 

5 l coex (HDPE/PA) kanister

Husar® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

HUSAR ACTIVE je postemergentný herbicíd do pšenice ozimnej, raži a tritikale určený predovšetkým na ničenie jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín. Má najmä foliárny systémový a čiastočne reziduálny pôdny účinok, účinkuje na klíčiace, vzchádzajúce a vzídené buriny, najmä metličku obyčajnú a ďalšie jednoročné trávy a dvojklíčnolistové buriny.

Iodosulfuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy. Ošetrené citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4-6 týždňov odumierajú. Je prijímaný najmä listami, v menšej miere koreňmi a je akropetálne translokovaný. V závislosti na dávke má reziduálnu účinnosť 2-3 týždne. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda

ICZ/2015/3321/ss

strana 2/6

Etiketa schválená: 17.06.2015

v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú. Pôsobenie prípravku nie je závislé na teplote, iodosulfuron účinkuje už pri teplotách od 5ºC.

2,4-D-2-ethylhexyl ester pôsobí v citlivých rastlinách ako syntetická rastová látka so systémovým účinkom. Hromadí sa predovšetkým v meristémach listov a koreňov rastlín. Dochádza k abnormálnemu chorobnému rastu rastlín, ktorý vedie k ich odumretiu, čo je dané tým, že 2,4 D nepodlieha vnútornej regulácii v rastline. 2,4 D je výrazne selektívnejšia v trávach (obilninách) ako v dvojklíčnolistových rastlinách. Vzhľadom na to, že sa jedná v zásade o rastovú látku, je jej účinok podporovaný vyššími teplotami a všeobecne optimálnymi podmienkami pre rast rastlín.

Mefenpyr-diethyl je selektívny safener pre obilniny. Jeho účinok spočíva vo výraznom urýchlení degradácie účinnej látky v obilninách. Tento safener má špecifickú vlastnosť degradácie účinnej látky najmä pri použití v obilninách (okrem ovsa).

Spektrum herbicídnej účinnosti: 0,7 l.ha-1 - aplikačný termín T1

Citlivé buriny – metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, veronika perzská, arábkovka Thalova, hviezdica prostredná

Menej citlivé buriny – lipkavec obyčajný, ovos hluchý, nezábudka roľná,

1 l.ha-1 – aplikačný termín T1

Citlivé buriny – metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, nezábudka roľná, kapsička pastierska, hluchavka objímavá, hluchavka purpurová, peniažtek roľný, veronika perzská, arábkovka Thalova, fialka roľná, fialka trojfarebná, hviezdica prostredná, mak vlčí, výmrv slnečnice a repky, mrlíky

Menej citlivé buriny – veronika brečtanolistá, ovos hluchý

1 l.ha-1 – aplikačný termín T2

Citlivé buriny – peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, arábkovka Thalova Menej citlivé buriny – metlička obyčajná, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, ovos hluchý, veronika perzská, nezábudka roľná

V tomto aplikačnom termíne dochádza vzhľadom k pokročilejším rastovým fázam burín k poklesu účinnosti herbicídu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

pšenica ozimná,

metlička obyčajná, dvojklíčnolistové

0,7 l

AT

raž, tritikale

buriny

 

 

pšenica ozimná,

lipkavec obyčajný

1,0 l

AT

raž, tritikale

 

 

 

pšenica ozimná,

dvojklíčnolistové buriny

1,0 l

AT

raž, tritikale

 

 

 

Dávka vody: 200 – 400 l.ha-1

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Rastová fáza plodín v dobe ošetrenia: pšenica ozimná, raž, tritikale

1.aplikačný termín – T1: BBCH 25-29, tj. 5. odnož až koniec odnožovania alebo

2.aplikačný termín – T2: BBCH 32, tj. 2. kolienko

ICZ/2015/3321/ss

strana 3/6

Etiketa schválená: 17.06.2015

maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačnú sezónu, na jar

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení ozimných obilnín prípravkom HUSAR ACTIVE môže dôjsť k dočasným prejavom fytotoxicity – spomalenie rastu a prežltnutie porastu. Tieto prejavy môžu nastať najmä v prípade, keď po aplikácii prípravku dôjde k poklesu teplôt vzduchu na alebo pod bod mrazu, preto neošetrujte porasty, pokiaľ sa očakávajú nočné mrazy alebo pokles teplôt k bodu mrazu!

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny, triazolopyrimidiny, triazoliny) na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje len účinnú látku na báze syntetických auxínov (napr. 2-4D, MCPA, MCPP, dicamba, clopyralid, fluroxypyr, picloram, aminopyralid), na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

dodržiavať zásady striedania plodín

dodržiavať zásady správnej agrotechniky, pred siatím ničiť vzídené buriny plytkou kultiváciou alebo chemicky neselektívnymi herbicídmi

pri pestovaní obilnín na rovnakých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnych chemických skupín

nepoužívať prípravok na pozemkoch s potvrdením na rezistenciu metličky obyčajnej k účinným látkam zo skupiny inhibítorov ALS

používať čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok HUSAR ACTIVE nemá negatívny vplyv na kvantitu alebo kvalitu úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY Následné plodiny

Po zbere ošetreného porastu je možné v rámci bežného osevného postupu vysievať bez obmedzenia ozimné obilniny.

V prípade výsevu repky ozimnej alebo letných medziplodín je potrebné spracovať pôdu (orbu alebo hlboké kyprenie) do hĺbky 15-20 cm. Výsev bezorebným spôsobom neodporúčame.

Na jar nasledujúceho roka je možné vysievať ľubovoľnú plodinu.

Pokiaľ medzi aplikáciou prípravku a výsevom spadlo menej ako 150 mm zrážok a uplynulo menej ako 120 dní, neodporúčame vysievať repku ozimnú, horčicu alebo letné medziplodiny, nakoľko pri súhrne nepriaznivých okolností môže dôjsť k ich poškodeniu. Taktiež neodporúčame po aplikácii prípravku HUSAR ACTIVE vysievať repku, horčicu a ďalšie letné medziplodiny na pozemkoch s alkalickou pôdou.

Náhradné plodiny

ICZ/2015/3321/ss

strana 4/6

Etiketa schválená: 17.06.2015

Pokiaľ obilninu ošetrenú prípravkom na jar bolo potrebné z dôvodu poškodenia mrazom alebo z iného dôvodu zaorať, tak môžeme 15 dní po aplikácii bezorebne vysievať pšenicu jarnú. Jačmeň jarný môžeme vysievať 15 dní po aplikácii po orbe alebo hlbokom kyprení do hĺbky 15-20 cm.

Susediace plodiny

Pozor na úlet aplikačnej kvapaliny pri ošetrovaní v blízkosti rastúcich dvojklíčnolistových rastlín.

Prípravok nesmie zasiahnuť susedné plodiny úletom, odparom ani splachom! Mimoriadne citlivými sú vinič a chmeľ. V blízkosti viníc a chmeľníc ošetrujte len za vhodných podmienok (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách (nad +23°C) môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

TECHNIKA POSTREKU

Aplikácie je možné vykonávať bežnými postrekovačmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Prípravok aplikujte pozemne postrekom schválenými postrekovačmi. Letecká aplikácia je zakázaná!

Aplikáciu nevykonávajte, pokiaľ hrozia nočné mrazy alebo sú porasty oslabené abiotickými alebo biotickými vplyvmi, napr. vyzimovanie, zamokrenie, poškodenie škodcami alebo chorobami. Dlhodobé sucho alebo nízke teploty v období aplikácie môžu znížiť účinnosť prípravku!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím obal dôkladne pretrepte alebo premiešajte!

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Postrekovú kvapalinu nepripravujte do zásoby! Počas transportu aplikačného roztoku, postreku aj počas pracovných prestávok odporúčame udržiavať miešacie zariadenie neustále v činnosti.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie musí byť vyčistené čo najskôr po ukončení aplikácie, inak hrozí nebezpečenstvo zaschnutia zvyškov aplikačnej kvapaliny a ich zložité odstraňovanie.

POSTUP PRI ČISTENÍ APLIKAČNÉHO ZARIADENIA:

1.Vystriekajte všetku aplikačnú kvapalinu na ošetrovanom pozemku

2.Rozoberte sacie a výtlačné vedenie a tryskové filtre a dobre ich prepláchnite vo vode.

3.Naplňte aplikačné zariadenie vodou na 10 % obsahu nádrže a spusťte miešanie (odporúčame rotačnú čistiacu trysku)

4.Vystriekajte výplachovú kvapalinu na práve ošetrenom pozemku

5.Opakujte krok 3 a 4

6.Skontrolujte filtre, či neobsahujú viditeľné usadeniny

Vzhľadom na charakter prípravku nie je možné v prípade nedostatočného vypláchnutia použitého aplikačného zariadenia vylúčiť poškodenie následne ošetrovaných rastlín zvyškami prípravku

HUSAR ACTIVE.

ICZ/2015/3321/ss strana 5/6

Etiketa schválená: 17.06.2015

Osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01 s bodom vzplanutia +91°C. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie

 

očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3321/ss

strana 6/6