Etiketa schválená: 1.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HURICANE*

Huricane je selektívny širokospektrálny postrekový herbicíd vo forme vodorozpustných dispergovateľných granúl určený pre postemergentné aplikácie v pšenici ozimnej, raži a tritikale proti metličke, psiarke, pichliaču, lipkavcu, rumančekovitým burinám a ostatným dvojklíčnolistovým burinám.

Účinná látka:

50 g.kg-1; 5,92 % w/w

 

Aminopyralid,

t.j. 4-amino-3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid

Pyroxsulam,

50 g.kg-1; 5 % w/w

t.j.N-(5,7-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-

 

 

yl) -2-methoxy-4 -(trifluoromethyl)

 

 

pyridine-3-sulfonamide

Florasulam,

25 g.kg-1; 2,5 % w/w

t.j. N-(2,6-difluorophenyl)-8-fluoro-5-

 

 

methoxy(1,2,4)triazolo(1,5-c) pyrimidine-2-

 

 

sulfonamide

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Aminopyralid, CAS: 566191-87-5; Florasulam, CAS: 422556-08-9;

2', 6', 8-Trifluoro-5-methoxy-s-triazolo [1,5-c] pyrimidine-2-sulfonanilide, CAS: 145701-23-1; 1-methylhexyl [(5-chloro-8-quinolinyl)oxy]acetate, CAS: 99607-70-2

Označenie prípravku:

GHS09

Pozor

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje Pyroxsulam a Cloquintocet-mexyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe 3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu (5m) od hladín tečúcich

 

a stojatých vôd.

ICZ/2015/3767/mt

1/5

Etiketa schválená: 1.12.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné

Uložte mimo dosah zvierat!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

DOW AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné

 

námestie 3, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-11-1024

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE kanister s obsahom 500 g

 

2 l HDPE fľaša s obsahom 1 kg

 

5 l HDPE fľaša s obsahom 2,5 kg

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

HURICANE ® ochranná známka spoločnosti Dow AgroSciences

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+0421) 02/5443 5863

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Huricane* je systémový herbicíd. Obsahuje účinné látky pyroxsulam a florasulam patriace do skupiny triazolopyrimidín sulfonamidov, inhibujúcich rastlinný enzým ALS. Účinná látka aminopyralid patrí do skupiny syntetických auxínov. Prípravok Huricane je prijímaný hlavne listami a stonkami. Rastliny citlivé na tieto účinné látky zastavujú rast v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-6 dňoch ako deformácie, chlorózy, nekrózy a končí odumretím rastlín. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 4-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku. Buriny klíčiace po aplikácii prípravku nie sú regulované dostatočne.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Citlivé buriny (2-10 pravých listov): metlička obyčajná, parumanček nevoňavý, ruman roľný, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, horčica roľná, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná, úhorník liečivý, mak vlčí, vika chlpatá, stavikrv vtáčí,

ICZ/2015/3767/mt

2/5

Etiketa schválená: 1.12.2015

fialka roľná, fialka trojfarebná, nezábudka roľná, hluchavka objímavá, veronika brečtanolistá, nevädza poľná, mrlík hybridný, ostrôžka poľná.

Citlivé buriny (do výšky burín 5 cm): pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, mrlík biely, výmrv facélie, lipnica lúčna, jarmilka jarná (do rastovej fázy 6 pravých listov).

Stredne citlivé buriny: hluchavka purpurová, veronika perzská, psiarka.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná

 

dvojklíčnolistové buriny,

 

 

 

 

 

 

raž, tritikale

 

pichliač, lipkavec,

 

0,15–0,2 kg

 

AT

-

 

 

 

rumančekovité buriny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metlička, psiarka

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody: 150 - 300 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1x za vegetáciu

Huricane je systémový herbicíd vhodný aj pre skoré jarné aplikácie, pretože účinkuje aj pri nižších teplotách. Aplikovať je možné už pri teplote +5oC. Neaplikujte na zmrznutú pôdu, inovať, na sneh alebo v dobe nočných mrazov.

Optimálny termín aplikácie je od 3. listu obilniny (BBCH 13) do 1. kolienka (BBCH 31) pri teplote +5 až +25oC. Prípravok aplikujte na vzídené buriny.

V prípade delenej aplikácie nesmie celková dávka prekročiť hornú registrovanú dávku. Do porastu odporúčame vstúpiť až po zaschnutí postreku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Slamu z obilniny ošetrenej prípravkom Huricane nepoužívajte pre pestovanie húb, uhoriek a jahôd. Maštaľný hnoj zo slamy plodiny ošetrenej prípravkom Huricane je potrebné zapracovať do pôdy minimálne 7 mesiacov pred sejbou repy cukrovej, zemiakov, strukovín, slnečnice, rajčiakov, uhoriek, šalátu a mrkvy.

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku Huricane, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pri dodržaní podmienok aplikácie, dodržaní zásad striedania plodín a obrábania pôdy nie sú obmedzenia v pestovaní následných plodín. Po zbere ošetrenej plodiny je možné na jeseň vysievať repku ozimnú a všetky ozimné obilniny a trávy. Na jar nasledujúceho roku je možné pestovať všetky obilniny, slnečnicu, repu cukrovú, repku jarnú, horčicu, zemiaky. Pestovanie strukovín

ICZ/2015/3767/mt

3/5

Etiketa schválená: 1.12.2015

(napr. hrach sója, bôb, lupina, fazuľa), ďatelinovín (ďatelina, lucerna), papriky, rajčiaka a koreňovej zeleniny navrhujeme pestovať po uplynutí 24 mesiacov od aplikácie.

Ako náhradné plodiny môžu byť s odstupom 6 týždňov a po orbe pestované pšenica jarná, jačmeň jarný a kukurica.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe s menším množstvom vody. Vzniknutý roztok vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Následne nádrž postrekovača doplňte na požadovaný objem. Po dôkladnom premiešaní celého objemu nádrže postrekovača môžete postrekovať. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa

nasledovného postupu:

 

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte

nádrž

čistou vodou a za

miešania pridajte čistiaci prostriedok určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

c)

Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

 

d)

Vodu po

oplachu

likvidujte vyliatím

do pôdy na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo

ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

f)K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite dôkladne nádrž postrekovača čistou vodou a prepláchnite aj ramená a trysky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumovú obuv. Ochranné rukavice musia spĺňať štandard EN 374. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok je formulovaný ako nehorľavá látka. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste penou, práškom, oxidom uhličitým, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly. Balenia vystavené ohňu alebo teplu ochladzujte vodnou sprchou.

Zadržte vodu, ktorou bol požiar hasený, zabráňte jej úniku do vodovodného alebo kanalizačného systému. Zabráňte vdychovaniu dymu. Pracujte proti vetru, aby ste neboli zasiahnutí rozsypaným/rozliatym materiálom.

Dôležité upozornenie

Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

ICZ/2015/3767/mt

4/5

Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Zavolajte lekára.
Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.
Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 1-2 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poraďte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.
Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára.

Etiketa schválená: 1.12.2015

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní:

Po požití:

Po zasiahnutí očí:

Po zasiahnutí pokožky:

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok Huricane skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku výrobca neručí.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3767/mt

5/5