Etiketa schválená: 22.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HERBOXONE®

Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu (okrem ovsa), kukurici a trávach na semeno.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

2,4-D

500 g/l

t.j. 2,4-dichlórfenoxyoctová kyselina vo forme

 

(50,8% hm)

DMA soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: 2,4 – D DMA CAS No.: 2008-39-1

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05 GHS07

Nebezpečenstvo

H302

Škodlivý po požití.

 

 

 

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

 

 

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

 

 

 

P264

Po manipulácii starostlivo umyte vodou a mydlom.

 

 

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

 

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P330

Vypláchnite ústa.

 

 

 

 

P301 + P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

 

 

 

P305 + P351

 

 

 

 

 

 

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

 

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné

 

zariadenia

v blízkosti

povrchových

vôd.

Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek

 

ciest.

 

 

 

 

 

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky

 

alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

 

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki

 

Etiketa schválená: 22.06.2015

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko vyplývajúce pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a

 

spôsobu aplikácie, je pre včely prijateľné.

PHO1

Vylúčenie používania prípravkov v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

 

Vylúčenie použitia vo vnútornej časti ochranného pásma 2 stupňa podzemných

 

a povrchových vôd, v prípade že, ochranné pásmo nie je rozdelené na vonkajšie

 

a vnútorné platí zákaz na celé ochranné pásmo 2 stupňa!

Aj v nepatrnom množstve znehodnocuje potraviny a vodu! Uložte mimo dosah zvierat!

Hodnotenie prípravku HERBOXONE s podmienkou obmedzenia PHO1.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Nufarm UK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West

 

Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo

Držiteľ autorizácie:

Nufarm UK Ltd., Wyke Lane, Wyke, Bradford, West

 

Yorkshire, BD12 9EJ, Spojené kráľovstvo

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-11-1015

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PET fľaša

 

1 l HDPE fľaša

 

10 l HDPE kanister

HERBOXONE je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Nufarm Limited, Anglicko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

HERBOXONE pôsobí ako rastový herbicíd najmä na mladé rastliny v počiatočných fázach rastu. Účinnosť prípravku je podporovaná vyššou teplotou a slnečným žiarením, nepriaznivo ovplyvňovaná nižšou teplotou (chladným počasím), suchom, zlou výživou rastlín a znížením slnečného žiarenia. V chladnom počasí pôsobí prípravok pomalšie; po zlepšení vegetačných podmienok sa účinnosť zvyšuje. Optimálnu účinnosť na buriny dosiahnete ak najmenej 6 hodín po postreku nebude pršať. Pri priaznivých vegetačných podmienkach sa prvé príznaky účinku

HERBOXONE prejavia 12-24 hodín po postreku.

Neaplikujte pri vetre keď hrozí nebezpečenstvo, že postreková kvapalina bude zanesená na susedné citlivé plodiny.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: ambrózia palinolistá, hluchavky, horčica roľná, hviezdica prostredná, iskerník roľný, iva voškovníkovitá, kapsička pastierska, loboda konáristá, mak vlčí, mlieče, mrlík biely, peniažtek roľný, pichliač obyčajný, pichliač roľný, podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý,

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki

Etiketa schválená: 22.06.2015

pupenec roľný, reďkev ohnicová, skorocely, štiavce (tupolistý, kučeravý), úhorník liečivý, voškovník obyčajný, výmrv repky, výmrv slnečnice, žltnica maloúborová.

Stredne citlivé buriny: drchnička roľná, durman obyčajný, fialky, horčiaky, chryzantémovka siatinová, iskerník prudký, konopnica napuchnutá, láskavec ohnutý, ľuľok čierny, nevädza poľná, nezábudka roľná, pakosty, podbeľ liečivý, pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, ruman roľný, sedmokráska obyčajná, starček obyčajný, zemedym lekársky.

Odolné buriny: hlaváčik letný, iskerníky (prudký, hľuznatý), kolenec roľný, lipkavec obyčajný, parumanček nevoňavý, pichliač bezbyľový, prasličky, rumančeky, stavikrv vtáčí, veroniky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň jarný, pšenica

odolné dvojklíčnolistové

1 l

AT

 

jarná, jačmeň ozimný,

buriny

 

 

 

pšenica ozimná, raž,

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

trávy

odolné dvojklíčnolistové

2 l

AT

semenné

 

buriny

 

 

porasty

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1,1-1,3 l

AT

 

 

durman, voškovník a

 

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

MRL: pšenica, raž, tritikale – 2 mg.kg-1; jačmeň, kukurica - 0,05 mg.kg-1.

Dávka vody je 200-400 l.ha-1.

PRÍPRAVOK MOŽNO POUŽÍVAŤ V KOMBINÁCII S DAM 390 A V SÚLADE S PRAVIDLAMI UVEDENÝMI V ZOZNAME POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV; V KOMBINÁCII S DAM 390 APLIKOVAŤ V ČASE MIMO LETU VČIEL - NESKORO VEČER, SKORO RÁNO!

Obilniny ošetrujte od vytvorenia 3. listu až do konca odnožovania (BBCH 13-29); po začiatku steblovania neošetrujte. Neošetrujte pri teplotách nižších ako +10°C a vyšších ako +25°C, alebo bezprostredne po daždi. Účinnosť prípravku sa zníži, ak po aplikácii v priebehu 4-6 hodín prší. Neaplikujte pri nebezpečenstve nočných mrazíkov, neošetrujte porasty zoslabené mrazom alebo zamokrením.

Pri výskyte pichliača odporúčame oddialiť aplikáciu na čas, keď má pichliač 15-20 cm. V prípade, že chcete porast brániť ošetrujte 7-10 dní pred, alebo po bránení.

Kukuricu ošetrujte najneskôr do výšky kukurice 20 cm (BBCH 14). Neošetrujte pri teplotách nad +23°C (nebezpečenstvo poškodenia kukurice), pri nebezpečenstve nočných mrazov, tesne po plečkovaní, alebo v poškodených či inak oslabených porastoch. Účinnosť prípravku sa zníži ak po aplikácii v priebehu 4-6 hodín prší.

Pozor na úlet postrekovej kvapaliny pri ošetrovaní v blízkosti pestovaných dvojklíčnolistových rastlín. Postrekovou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté susedné porasty!

HERBOXONE môže pri zasiahnutí susedných porastov poškodiť najmä rajčiak, šalát, uhorku, kapustovité plodiny vrátane repky a horčice, slnečnicu; mimoriadne citlivý je vinič a chmeľ. V blízkosti citlivých plodín ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki

Etiketa schválená: 22.06.2015

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny, alebo produkty z nich.

Niekedy sa môže vyskytnúť slabá fytotoxicita (spomalenie rastu plodiny po aplikácii) čo sa však neprejaví na výslednej úrode.

Nebola zistená odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku HERBOXONE.

Priemerný polčas rozkladu prípravku HERBOXONE v pôde je 10 dní. Z hľadiska rezíduí je možnosť zaradenia následnej plodiny úplne bezpečná po 4 týždňoch od aplikácie prípravku.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Rezistencia nebola zaznamenaná. Dodržiavajte zásady správnej agronomickej praxe, zásady ochrany rastlín, používajte pri vhodnom počasí len technicky spôsobilé aplikačné zariadenia. TM s inou účinnou látkou než auxínového typu proti dvojklíčnolistovým burinám či striedanie prípravkov s rôznym mechanizmom účinku sú vhodným prostriedkom proti možnému vzniku rezistencie. Opakované použitie prípravkov na báze 2,4-D podporuje vznik rezistencie proti nim. Nepestujte v monokultúre, aplikujte len na aktívne rastúce buriny. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetrujte aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

Pri pokusoch neboli pozorované žiadne účinky prípravku, ktoré by mali negatívny dopad na zníženie úrody alebo jej kvality.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzenia.

Vplyv na susediace plodiny - prípravok nesmie zasiahnuť okolité porasty úletom, odparením ani spláchnutím.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas niekoľkoročnej praxe používania prípravkov obsahujúcich účinnú látku 2,4-D, neboli v našich podmienkach zistené negatívne vplyvy na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale najskôr riadne zhomogenizujte pretrepaním, alebo premiešaním.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. V prípade autorizovaných TM zmesí

HERBOXONE pridávajte ako druhý v poradí. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1)Po vypustení nádrže neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN® a následne vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki

PRVÁ POMOC
Po náhodnom požití:
Po nadýchaní:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 22.06.2015

2)Zvyšky oplachovej vody vypustite a celé zariadenie opäť prepláchnite čistou vodou s pridaním čistiaceho prostriedku. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte ešte raz postup podľa bodu „2“.

4)Trysky a sitká musíte čistiť oddelene.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné plodiny!

Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Vypláchnite a vyčistite ústa, dajte vypiť 1 – 2 poháre vlažnej pitnej vody. Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo jeho označenie!

Odneste postihnutého zo zamoreného priestoru na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo. Vyhľadajte lekársku pomoc!

Okamžite vymývajte množstvom pitnej vody po dobu najmenej 15 minút, tiež pod očnými viečkami. Vyhľadajte lekárske ošetrenie! Zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou. Ak podráždenie pretrváva, privolajte lekára!

Pri otrave, alebo podozrení na otravu: Privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku minimálne 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki

Etiketa schválená: 22.06.2015

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3530/vi + ICZ/2014/2847/ki