Schválená: 19.4.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HERBISTAR 200 EC

HERBISTAR 200 EC je herbicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na postemergentnú likvidáciu jednoročných dvojklíčnolistových burín v pšenici ozimnej, tritikale, raži a jačmeni jarnom.

Účinná látka:

fluroxypyr 200 g/l; 19,9 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Flurosypyr, CAS: 81406-37-3; solvent nafta (ropná), ťažké aromatické uhľovodíky, CAS: 64742-94-5, etoxylovaný ricínový olej, CAS: 61791-12-6; dodecylbenzénsulfonát vápenatý,

CAS: 26264-06-2

Označenie prípravku:

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H226

Horľavá kvapalina a pary.

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10m.

SPe3 Na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárských pozemkov.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske, a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2016/4138/mt

1 /6

Schválená: 19.4.2016

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne mikroorganizmy.

Uložte mimo dosahu zvierat!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp.

 

z o.o

Držiteľ autorizácie:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe CHEMIROL Sp.

 

z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Poľská

 

republika, tel. č.: +48 52 318 87 83/84,

 

fax: +48 52 318 88, e-mail: RD@chemirol.com.pl

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1519

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 L (1115 ml), 5 L (5000 ml), 10 L (10 000 ml) PA/PEHD

 

COEX fľaša

 

1 L (1000 ml, 1100 ml) HDPE/PA COEX fľaša

 

1 L (1000 ml) HDPE/PA fľaša

 

250 ml (323 ml, 275 ml) HDPE/PA COEX fľaša

 

500 ml (574 ml, 500 ml) HDPE/PA fľaša

 

500 ml (550 ml) HDPE/PA COEX fľaša

 

5 L (5850 ml, 5500 ml, 5000 ml) HDPE/PA COEX fľaša

 

10 L (1000 ml) HDPE/PA COEX kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

HERBISTAR® je ochranná známka firmy PUH Chemirol Sp.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

ICZ/2016/4138/mt

2 /6

Schválená: 19.4.2016

Prípravok je prijímaný listami burín a patrí medzi systémové herbicídy. Účinná látka fluroxypyr preniká cez listy a v rastline je translokovaná. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov a stoniek burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10 – 21 dní po aplikácií.

Aktívny rast burín v dobe postreku a dostatočné pokrytie listovej plochy je predpokladom úspešného ničenia burín. Účinok sa zvyšuje pri vyššej teplote a vyššej relatívnej vlhkosti. Určený na ničenie lipkavca obyčajného v každej vývojovej fáze.

Spektrum herbicídnej účinnosti: Dávka: 0,6 l/ha:

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, parumanček nevoňavý. Odolné buriny: veronika perzská, výmrv repky.

Dávka: 1,0 l/ha:

Citlivé buriny: nevädza poľná, hviezdica prostredná, parumanček nevoňavý, konopnica napuchnutá, lipkavec obyčajný, pohánkovec ovíjavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný. Stredne citlivé buriny: fialka roľná, hluchavka purpurová, veronika perzská, výmrv repky.

Tank mix HERBISTAR 200 EC + GALMET 20 SG (SUPERHERB 20 SG):

Citlivé buriny: nevädza poľná, fialka roľná, hviezdica prostredná, hluchavka purpurová, hluchavka objímavá, mrlík biely, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný, konopnica napuchnutá, pohánkovec ovíjavý, kapsička, peniažtek roľný.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

 

jednoročné

 

0,6 - 1,0 l/ha

-

 

 

tritikale ozimné,

 

dvojklíčnolistové

 

0,4 - 0,6 l/ha

-

 

(TM) GALMET 20 SG,

raž ozimná

 

buriny

 

+ (20 g)

 

SUPERHERB 20 SG

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné

 

0,25 - 0,4 l/ha

 

 

 

(TM) GALMET 20 SG,

jačmeň jarný

 

dvojklíčnolistové

 

-

 

SUPERHERB 20 SG

 

 

+ (20 g)

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet ošetrení za vegetačné obdobie: 1 × 1 L/ha Dávka vody: 200-300 l/ha.

Prípravok neaplikujte na rastliny, ktoré sú poškodené mrazom, chorobami alebo škodcami.

Pri aplikácii a v priebehu nasledujúcich 5 dní po ošetrení by minimálna denná teplota nemala klesnúť pod +8 °C. Najúčinnejšie ošetrenie dosiahnete v dobe aktívneho rastu burín pri vhodných klimatických podmienkach. Neaplikujte za sucha a chladu, pri výskyte prízemných mrazov, pred alebo bezprostredne po daždi.

Ďalšie kultivačné zásahy robte najskôr 7 dní po aplikácii prípravku. Neaplikujte na podsevy ďateliny a strukovín.

Dávku prípravku zvoľte podľa rastovej fázy burín a druhu burín, ktoré sa vyskytujú na danom poli. Nižšiu dávku aplikujte na buriny v nižších rastových fázach alebo pri nižšom tlaku burín . V prípade pokročilejších rastových fáz burín alebo silnejšieho zaburinenia fialkou roľnou, hluchavkou purpurovou, parumančekom nevoňavým a výmrvom repky odporúčame aplikovať

ICZ/2016/4138/mt

3 /6

Schválená: 19.4.2016

vyššie dávky prípravku.

Pšenica ozimná, tritikale ozimné, raž ozimná

Prípravok aplikujte na jar pri teplotách nad +8°C až do rastovej fázy. keď je 2. kolienko min. 2 cm nad 1. kolienkom ( BBCH 26 – 32).

Na zvýšenie herbicídnej účinnosti prípravku na stredne citlivé a odolné buriny (fialka roľná, hluchavka purpurová) aplikujte tank-mix zmes s prípravkami GALMET 20 SG, SUPERHERB

20 SG.

Jačmeň jarný

Prípravok aplikujte v rastovej fáze od začiatku do konca odnožovania (BBCH 21-29).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Podľa HRAC patria fluroxypyr do skupiny syntetické auxíny. Táto skupina (HRAC GROUP O) sa vyznačuje nízkym rizikomvzniku rezistencie. Na Slovensku nebola zistená rezistencia.

Vždy dodržujte preventívne opatrenia proti vzniku rezistencie, t.j. striedanie prípravkov, aby nedochádzalo k opakovanému používaniu prípravkov z rovnakej skupiny účinných látok na ochranu rastlín. V priebehu vegetácie nepoužívajte prípravky s rovnakým mechanizmom účinku niekoľkokrát za sebou. Maximálny počet aplikácií prípravku je 1x počas vegetácie

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku podľa uvedeného návodu na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok HERBISTAR 200 EC sa v priebehu vegetačného obdobia rozkladá v pôde bez rizika pre následné plodiny.

V prípade, že sa prípravkom ošetrená plodina predčasne zaorie (v dôsledku poškodenia rastlín mrazom, chorobami alebo škodcami), tak po predsejbovej príprave pôdy možno na danom pozemku ako náhradné plodiny pestovať všetky druhy jarných obilnín a kukuricu. Počas tej istej vegetačnej sezóny možno po riadnom zbere pestovať ako následné všetky plodiny.

Po aplikácii zmesi prípravku HERBISTAR 200 EC zmiešaného s prípravkom GALMET 20 SG alebo SUPERHERB 20 SG, v prípade skoršej likvidácie plodiny , možno počas tej istej vegetačnej sezóny a po orbe do hĺbky 10 cm pestovať ako náhradné plodiny jarné i ozimné obilniny. Počas tej istej vegetačnej sezóny možno po riadnom zbere pestovať ozimné obilniny. V nasledujúcej vegetačnej sezóne možno pestovať všetky druhy plodín.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty. Mimoriadne citlivé sú vinič a chmeľ. V blízkosti viníc a chmeľníc ošetrujte len pri vhodných podmienkach (bezvetrie, nižšie teploty). Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku. Na účely ochrany necieľových rastlín dodržujte ochrannú zónu 10 m od nepoľnohospodárskych pozemkov.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

ICZ/2016/4138/mt

4 /6

podať postihnutému 0,5 l vlažnej pitnej vody, prípadne spolu s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte

Schválená: 19.4.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledujúceho postupu:

1, Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača)

2, Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 % roztokom) 3, Opakujte postup podľa návodu „2“ ešte raz.

Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom je nutné používať schválené ochranné pomôcky. Protichemický ochranný odev z tkaného textilného materiálu, uzavreté ochranné okuliare alebo štít na tvár, respirátor alebo polomasku z textilného materiálu (respirátor), čiapku so šiltom alebo klobúk, gumové topánky. Pri riedení prípravku používajte zásteru z PVC alebo pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného omytie celého tela nie je povolené jesť, piť ani fajčiť!

Postrekovať možno len za bezvetria alebo pri miernom vánku tak, aby postrekovou kvapalinou ani úletom postrekovej hmly nebola zasiahnutá obsluha.

Pred použitím prípravku informujte o tomto fakte všetky zainteresované strany, ktoré môžu byť vystavené zásahu postrekovej kvapaliny a ktoré o túto informáciu požiadali.

Ak sa dostane prípravok do styku s ohňom, hasí sa požiar najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodou len v prípade jemnej hmly a za podmienok, kedy je zaručené, že kontaminovaná hasiaca voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných vôd ani recipienty vôd povrchových a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče.

Pri náhodnom požití:

ICZ/2016/4138/mt

5 /6

Schválená: 19.4.2016

zvracanie. Okamžite volajte lekára alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM.

Pri zasiahnutí oka: vymývať prúdom čistej vody po dobu 15 min. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekárske ošetrenie, informujte lekára o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci.

Pri zasiahnutí pokožky: odstrániť postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyť mydlom a teplou vodou.

Pri nadýchaní: zabezpečiť postihnutému čerstvý vzduch, zabezpečiť polohu v kľude, chrániť ho pred chladom.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci. Protilátka: nie je dostupná, použite symptomatickú liečbu. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/5477 4166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamykateľných, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote od 0 do +30°C oddelene od potravín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, sálaním tepelných zdrojov, ohňom a priamym slnečným svitom.

Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou.

ICZ/2016/4138/mt

6 /6