Etiketa schválená: 11.4.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

HECTOR 53.6 WG

Postrekový selektívny herbicíd vo forme zmesného homogénneho mikrogranulátu dispergovateľného vo vode na postemergentné ničenie trvácich a jednoročných trávovitých a dvojklíčnolistových burín v kukurici.

ÚČINNÉ LÁTKY:

 

 

429 g/kg

(42,9% hmot.)

Nicosulfuron

t.j. 2-[(4,6-dimetoxy-2-pyrimidinyl)

 

 

 

ureidosulfonyl]-N,N-dimetyl-3-

 

 

 

pyridinkarboxamid monohydrát

107 g/kg

(10,7% hmot.)

Rimsulfuron

t.j. N-[[(4,6-dimetoxypyrimidin-2-

 

 

 

yl)amino]karbonyl]-3-(etylsulfonyl)-2-pyridin-

 

 

 

sulfonamid

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva:

Nicosulfuron, CAS: 111991-09-4; Rimsulfuron, CAS: 122931-48-0; Lignosulfonát sodný, CAS: 68512-34-5; Dodecylbenzensulfonát sodný, CAS: 25155-30-0

SYMBOL A KLASIFIKÁCIA:

Výstražný symbol

GHS09

Výstražné slovo

Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Obsah / obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

ICZ/2013/2067/mt

1/7

ICZ/2013/2137/mt

 

Etiketa schválená: 11.4.2014

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iný užitočný hmyz prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 5 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

PHO3 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. pásmo hygienickej ochrany rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

ULOŽTE MIMO DOSAH ZVIERAT!

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. A 2. OCHRANNOM PÁSME ZDROJOV PODZEMNÝCH VÔD.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DUPONT International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DUPONT CZ s.r.o., Pekařská 14, 155 00 Praha 5, Czech Republic

Distribúcia SK:

MV-SERVIS s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, Tel. 905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP

10-11-1093

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

200 ml HDPE fľaša (obsah 90 g)

 

400 ml HDPE fľaša (obsah 180 g)

 

1000 ml HDPE fľaša (obsah 450 g)

 

2000 ml HDPE fľaša (obsah 900 g)

Doba použiteľnosti:

min. 2 roky od dátumu výroby

HECTOR® 53.6 WG registrovaná ochranná známka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ICZ/2013/2067/mt

2/7

ICZ/2013/2137/mt

 

Etiketa schválená: 11.4.2014

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Hector 53.6 WG je zmesný herbicíd so systémovým účinkom s obsahom úč.l. nicosulfuron a rimsulfuron (sulfonylmočoviny, ALS inhibítory) určený na postemergentnú aplikáciu. Je ľahko prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii zastavuje delenie buniek a rast citlivých burín. Má krátke reziduálne pôsobenie v pôde s polčasom rozpadu cca 10 dní. Príznaky poškodenia sú viditeľné za 6 hodín po ošetrení a väčšina burín hynie v priebehu 2- 3 týždňov. Teplo a dostatočná vlhkosť po aplikácii podporuje účinnosť prípravku, zatiaľ čo chlad a sucho oneskoruje účinok.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Hector v odporúčaných dávkach ničí v kukurici:

Trávovité buriny

pýr plazivý (Agropyron repens), cirok halepský (Sorghum halepense), ježatka kuria

(Echinochloa crus-galli), moháre (Setaria spp.), ovos hluchý (Avena fatua), mätonohy

(Lolium spp.), lipnica ročná (Poa annua), výmrv obilnín, čiastočne ničí aj prosá (Panicum spp.).

Citlivé dvojklíčnolistové buriny

láskavce (Amaranthus spp.), kapsička pastierska (Capsella bursa-pastoris), konopnica napuchnutá (Galeopsis tetrahit), lipkavec obyčajný (Galium aparine), hluchavky (Lamium spp.), rumany (Anthemis spp.), rumančeky (Matricaria spp.), parumanček nevôňavý

(Tripleurospermum maritimum syn. inodorum), bažanka ročná (Mercurialis annua), horčiak štiavolistý (Polygonum lapathifolium), hořčica roľná (Sinapis arvensis), mlieč rolný (Sonchus arvensis), mlieč zelinný (Sdonchus oleracea), hviezdnica prostredná (Stellaria media), peniažtek rolný (Thlaspi arvense), fialka roľná (Viola arvensis), žltnica (Galinsoga parviflora) a výmrv repky (Brassica napus), durman obyčajný (Datura stramonium),

Stredne citlivé dvojklíčnolistové buriny

čistce (Stachys spp.), pohánkovec ovíjavý (Polygonum convolvolus), horčiak obyčajný

(Polygonum persicaria),

Odolné dvojklíčnolistové buriny

loboda konáristá (Atriplex patula) a ostatné lobody, lucerna (Medicago sativa), mrlíky

(Chenopodium spp.), prasličky (Equisetum spp.), pupenec roľný (Convolvulus arvensis), stavikrv vtáči (Polygonum aviculare), ľulok čierný (Solanum nigrum), veronika brečtanolistá

(Veronica hederifolia), voškovníky (Xanthium spp.).

NÁVOD NA POUŽITIE

Hector aplikujte postemergentne v zrnovej a silážnej kukurici v rastovej fáze od druhého do ôsmeho listu kukurice = BBCH 12-17 v dávke max

1.90 g/ha + 0.1 % Trend® 90 proti pýru a dvojklíčnolistovým burinám

2.70 g/ha + 0.1 % Trend® 90 proti ježatke kurej a dvojklíčnolistovým burinám

vždy na aktívne rastúce buriny vo fáze 2-4 pravých listov dvojklíčnolistových burín (BBCH 12-14) a po vytvorení 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) t.j. výške 15-20 cm. Najlepšieho účinku

ICZ/2013/2067/mt

3/7

ICZ/2013/2137/mt

 

Etiketa schválená: 11.4.2014

na cirok halepský (Sorghum halepense) vzchádzajúceho z rhizómov sa dosahuje pri použití plnej dávky a ošetrení vo výške cca 30 cm.

Množstvo postrekovej kvapaliny: 200-400 l vody/ha.

Maximálny počet ošetrení v roku: max 1 x 90 g/ha/rok

Ochranná doba: AT (posledný termín ošetrenia max BBCH 17)

Hector 53.6 WG možno využiť v rámci postrekových programov s ďalšími registrovanými herbicídmi. V prípade individuálne realizovaných tank-mix kombinácií sa odporúča overiť fyzikálnu kompatibilitu na malej vzorke a výber tank-mix partnera prednostne konzultovať s dodávateľom prípravku / distribútorom. Vždy plne rešpektujte požiadavky na aplikačné podmienky na etikete obidvoch prípravkov vrátane možnej citlivosti odrodového materiálu k jednotlivým účinným látkam.

Dažďové zrážky do 3 hodín po ošetrení môžu redukovať účinnosť.

Pozor!

Citlivosť burín sa znižuje s ich ďalším rastom.

Neskoré ošetrenie prerastených burín nemusí viesť k uspokojujúcemu výsledku. Výsledný účinok v týchto prípadoch bude vždy závisieť na druhu a veľkosti konkrétnej buriny a aplikačných podmienkach (vlhkosť a teplota).

Buriny stresované prípadným predchádzajúcim herbicídnym zásahom aktívne nerastú a nemusia reagovať na opravné ošetrenie Hectorom.

Prídavok kvapalného N-hnojiva alebo síranu amónneho zvyšuje herbicídny účinok a znižuje prejavy antagonizmu v prípade kombinácií s inými herbicídmi.

Nepoužívajte Hector v cukrovej a osivovej kukurici: niektoré línie môžu byť nedostatočne tolerantné. Konzultujte citlivosť u dodávateľa osiva.

Neošetrujte kukuricu, ktorá bola v dobe výsevu alebo kultivácie ošetrená organofosfátovými insekticídmi (terbufos apod.)! Citlivosť konzultujte u dodávateľa osiva.

Pokiaľ boli organofosfátové insekticídy použité na list, aplikujte Hector najskôr za 7 dní po ich aplikácii.

Nepoužívajte organofosfátové insekticídy skôr ako za 4 dni po aplikácii Hectoru.

Ošetrujte pri teplotách 10-25 °C!

Neošetrujte v extrémnom suchu: vyčkajte kým kukurica a buriny začnú rásť.

Citlivé hybridy kukurice môžu byť poškodené, pokiaľ nočné teploty po aplikácii klesnú pod bod mrazu. Ošetrenia v priebehu alebo bezprostredne po období vysokých rozdielov medzi nočnými a dennými teplotami môžu tiež znížiť herbicídny účinok.

Hector sa neodporúča kombinovať s prípravkami na báze bentazónu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE A ODRODOVEJ CITLIVOSTI

Pri použití v súlade s návodom prípravok nie je fytotoxický a ošetrenie nemá negatívny vplyv na úrodu kukurice. Citlivosť hybridov kukurice možno konzultovať s dodávateľom prípravku alebo osiva.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd

ICZ/2013/2067/mt

4/7

ICZ/2013/2137/mt

 

Etiketa schválená: 11.4.2014

neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku. Efektívnym opatrením proti vzniku rezistencie burín je dodržiavanie správnej farmárskej praxe (orba, striedanie plodín a termín siatia).

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny) po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s iným mechanizmom účinku.

NÁSLEDNÉ A NÁHRADNÉ PLODINY, SUSEDIACE PLODINY

Hector 53.6 WG je rýchlo odbúravaný v prehriatych, kyslých a mikrobiálne aktívnych pôdach. Vzhľadom na krátke reziduálne pôsobenie v pôde je možné pestovať 4 mesiace po aplikácii herbicídu Hector ozimné obilniny, 8 mesiacov po aplikácii jarné obilniny a 10 mesiacov po ošetrení ostatné plodiny.

Náhradnou plodinou už ošetrenej kukurice môže byť iba kukurica alebo sója (minimálny interval 15 dní od ošetrenia).

Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani plochy určené k výsevom alebo výsadbám citlivých poľnohospodárskych plodín!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Potrebné množstvo prípravku Hector vsypte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Za dôkladného miešania rozpustite a doplňte vodou na konečný objem postrekovej kvapaliny. Po dokonalom rozpustení pridajte Trend® 90 poprípade kvapalné N-hnojivo. Zaistite kontinuálne miešanie obsahu tanku po celú dobu prípravy kvapaliny aj vlastnej aplikácie. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Hector 53.6 WG , všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite.

Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. K odstráneniu stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na obrábanej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochrannú masku s časticovým filtrom, uzavreté ochranné okuliare alebo ochranný štít na tvár, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte zásteru z pogumovaného textilu.

ICZ/2013/2067/mt

5/7

ICZ/2013/2137/mt

 

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:

Etiketa schválená: 11.4.2014

Postrekujte iba za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny ani priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo 5 m od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok Hector nie je horľavý. Ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

Postihnutého presunieme na čerstvý vzduch. V prípade potreby

 

aplikujeme

kyslík

alebo

umelé dýchanie. Ak

došlo

 

k významnej expozícii, poradíme sa s lekárom.

 

Po kontakte s pokožkou:

Okamžite umyť mydlom a veľkým množstvom vody.

 

Po kontakte s očami:

Okamžite vyplachovať veľkým množstvo vody po dobu

 

minimálne 15 minút, a

to aj pod

viečkami. Keď podráždenie

 

očí pretrváva poradíme sa s lekárom.

 

Po požití:

Vypláchnite ústa, podajte 1-2 poháre vody. Bez lekárskej

 

asistencie

nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí

nikdy

nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lékársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5 až 30 °C, oddelene od poživatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ICZ/2013/2067/mt

6/7

ICZ/2013/2137/mt

 

Etiketa schválená: 11.4.2014

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV PRÍPRAVKU A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) a prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%- ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky, individuálne realizované tank-mix kombinácie alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms

Disposal / recycling symbols

Greenpoint / triangle with arrows „2“ inside / „HDPE“ outside

ICZ/2013/2067/mt

7/7

ICZ/2013/2137/mt