Etiketa schválená: 14.1.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GRODYL® 75 WG

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl (WG) určený na reguláciu výskytu dvojklíčnolistových burín, najmä lipkavca a kapustovitých burín v ozimných a jarných obilninách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Amidosulfuron 750 g/kg t.j. 3-(4,6-dimetoxypyrimidín-2-yl-1-(N-metyl-N- metylsulfonyl-aminosulfonylmočovina (75 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:: amidosulfuron CAS No.: 120923-37-7, sodium lauryl sulfate CAS No.: 151-21-3

GHS09

Pozor

H315

Dráždi kožu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje Isoxadifen-ethyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.

P332+P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

MÔŽE POŠKODIŤ ZDRAVIE PO POŽITÍ, NADÝCHANÍ, STYKU S POKOŽKOU A SLIZNICAMI! CHRÁŇTE PRED DEŤMI A NEPOUČENÝMI OSOBAMI!

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre ryby a ostatné vodné živočíchy prijateľné.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

ICZ/2014/3000/ha

1/6

Etiketa schválená: 14.1.2015

Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami - dodržte ochrannú dobu!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Výrobca:

Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair - CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

93-11-0017

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

500 g HDPE, alebo Coex (HDPE/EVOH, alebo Coex (HDPE/PA)

 

prachovnica

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

GRODYL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Amidosulfuron, účinná látka prípravku GRODYL 75 WG má systémový účinok; je prijímaná listami aj koreňmi. Zastavuje rast citlivých rastlín blokovaním enzýmu acetolaktát syntetázy (ALS) ktorý je dôležitý pri tvorbe esencionálnych amínokyselín.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI.

GRODYL 75 WG 15-20 g.ha-1

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, kapsička pastierska, konopnica napuchnutá, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný.

GRODYL 75 WG 30 g.ha-1

Citlivé buriny: buriny uvedené pri dávke 15-20 g.ha-1, rumanček kamilkový, ruman roľný, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, stavikrv vtáčí, hviezdica prostredná, kolenec roľný, nezábudka roľná, štiavec kučeravý.

Stredne citlivé buriny: chryzantémovka siatinová, parumanček nevoňavý.

Odolné buriny: mrlík biely, pichliač roľný, hluchavka purpurová, mak vlčí, fialka roľná, veroniky.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

jačmeň ozimný,

odolné dvojklíčnolistové

20-30 g

AT

 

pšenica ozimná,

buriny, lipkavec

20-30 g + (20 g)

AT

(TM) GRANSTAR 75

raž

 

 

 

WG

 

 

20-30 g + (1,4 l)

AT

(TM) AGRITOX 50 SL

ICZ/2014/3000/ha

 

 

 

2/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 14.1.2015

 

 

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr.

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

 

20-30 g + (1,3 l)

AT

(TM) AMINEX 500 SL

 

 

20-30 g + (0,7 l)

AT

(TM) DICOPUR M 750,

 

 

 

 

DICOHERB M

 

 

 

 

750,

 

 

 

 

AGROXONE

 

 

20-30 g + (1 l)

AT

(TM) U 46 M FLUID

pšenica ozimná,

metlička, psiarka,

20-30 g + (1 l)

AT

(TM) PUMA EXTRA

raž

odolné dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

pšenica ozimná

ovos hluchý, odolné

20-30 g + (0,8 l-1 l)

AT

(TM) PUMA EXTRA

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

jačmeň jarný

odolné dvojklíčnolistové

15-20 g

AT

 

 

buriny, lipkavec

15-20 g + (20 g)

AT

(TM) GRANSTAR 75

 

 

 

 

WG

 

 

15-20 g + (1,4 l)

AT

(TM) AGRITOX 50 SL

 

 

15-20 g + (1,3 l)

AT

(TM) AMINEX 500 SL

 

 

15-20 g + (0,7 l)

AT

(TM) DICOPUR M 750,

 

 

 

 

DICOHERB M

 

 

 

 

750,

 

 

 

 

AGROXONE

 

 

15-20 g + (1 l)

AT

(TM) U 46 M FLUID

jačmeň jarný

ovos hluchý, odolné

15-20 g + (0,8-1 l)

AT

(TM) PUMA EXTRA

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

buriny, lipkavec

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody na ha 200-400 l.

Maximálny počet aplikácii: 1x za vegetáciu.

GRODYL 75 WG samostatne aplikujte postemergentne skoro na jar pri teplotách od +5ºC, od druhého listu až do vytvorenia zástavnicového listu obilniny (BBCH 12-39). Optimálna teplota je +12-15ºC. Buriny musia byť v skorých rastových štádiách t.j. 2-4 listy (BBCH 12-14). Pre rozšírenie spektra účinnosti je možné GRODYL 75 WG kombinovať s prípravkami uvedenými v návode na použitie.

GRODYL 75 WG v kombinácii s MCPA aplikujte v dobe plného odnožovania až po začiatok stĺpkovania (BBCH 25-30).

GRODYL 75 WG v kombinácii s PUMA EXTRA aplikujte v pšenici ozimnej a jarnej od 3. listu až do objavenia sa zástavového listu (BBCH 13-39), v jačmeni jarnom od 3. listu najneskôr do konca odnožovania (BBCH 13-29) a v raži od 3. listu do 1. kolienka (BBCH 13-31).

GRODYL 75 WG v kombinácii s GRANSTAR 75 WG aplikujte od 2. listu najneskôr do konca odnožovania (BBCH 12-29)

UPOZORNENIE

GRODYL 75 WG aplikujte len na suché rastliny. Neaplikujte ak je predpoklad zrážok v priebehu 1- 2 hodín. Nepoužívajte v obilninách s podsevom ďateliny alebo lucerny.

ICZ/2014/3000/ha

3/6

Etiketa schválená: 14.1.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

V rámci obmedzenia rizika vyselektovania rezistentných burín odporúčame:

dodržiavať zásady striedania plodín

dodržiavať zásady správnej agrotechniky

pri pestovaní na tých istých pozemkoch používať herbicídy z rozdielnym mechanizmom účinku

vysievať iba čistené certifikované osivo na zabránenie prenosu semien burín medzi pozemkami a regiónmi

VPYV NA ÚRODU

Pri dodržaní pokynov uvedených na etikete aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

GRODYL je v pôde rýchle odbúravaný (polčas biologického rozpadu v pôde je 14-29 dní), preto je možné po jeho aplikácií v dávke do 30 g.ha-1 pestovať bez obmedzenia v rámci normálneho osevného postupu nasledujúce plodiny: ozimné a jarné obilniny, repka ozimná (po plytkej orbe), sója, slnečnica, zemiaky, kukurica, repa cukrová, letné medziplodiny, trávne porasty.

Pokiaľ je potrebné porast ošetrený prípravkom GRODYL 75 WG z akéhokoľvek dôvodu zlikvidovať, tak ako náhradnú plodinu nie je možné vysievať slnečnicu, repku jarnú a horčicu.

Ako náhradnú plodinu je možné vysievať obilniny a to i bezorebne.

Pri dávke prípravku GRODYL 75 WG do 20 g.ha-1, spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm a odstupom 15 dní je možné vysievať kukuricu alebo trávy.

Pri dávke prípravku GRODYL 75 WG nad 20 g.ha-1, spracovaní pôdy do hĺbky 15 cm a odstupom 1 mesiaca je možné vysievať kukuricu, trávy a vysádzať zemiaky.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

V pokusoch nebol pozorovaný negatívny vplyv na užitočné a necieľové organizmy. Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod, Metodická príručka ochrany rastlín, obe pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnom negatívnom vplyve na užitočné a necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2014/3000/ha

4/6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 14.1.2015

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIDENIA

Aby neboli poškodené iné plodiny ošetrované následne po použití prípravku GRODYL 75 WG musia byť všetky jeho stopy z postrekovača a miešadla odstránené nasledujúcim spôsobom:

1.po spotrebovaní aplikačného roztoku vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou 10 min

2.naplňte nádrž čistou vodou a pridajte detergent AGROCLEAN. Týmto roztokom prepláchnite ramená aj trysky a ponechajte 15 minút v nádrži bez miešania, potom roztok vypustite

3.oplachovú vodu zneškodnite ako nebezpečný odpad

4.trysky a sitká čistite oddelene

Osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3%-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev a zabezpečte pokoj a teplo.

postihnutému podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia a dráždením hrdla vyvolajte zvracanie. Ak je pacient v bezvedomí, zvracanie nevyvolávajte!

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Ak začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie. odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ICZ/2014/3000/ha

5/6

Etiketa schválená: 14.1.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/3000/ha

6/6