Etiketa schválená: 26.1.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GRANUFLO® 80 WG

Fungicídny prípravok vo forme vodou dispergovateľných granúl určený na ochranu viniča proti plesni sivej.

Účinná látka:

Thiram,

800 g.kg-1, 80% W/W

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: thiram CAS: 137-26-8

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje thiram. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu

 

výrobku.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301+P312

PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ

 

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM /lekára/.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu

 

ICZ/2016/4093/pu

 

1/5

 

Etiketa schválená: 26.1.2016

SP1

Zabráňte kontaminácii vody prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite

 

aplikačné zariadenie v blízkosti povrchovej vody/zabráňte kontaminácii vôd

 

splachovaním z fariem a z ciest).

Spe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať na pôde, ktorá sa nevyužíva

 

na poľnohospodárske účely, ochrannú zónu 10 m od hladín tečúcich a stojatých

 

vôd.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

PHO1

Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma

 

zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych

 

prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí

 

zákaz pre celé 2. pásmo).

Zákaz používania prípravku v 1. a v 2. ochrannom pásme vodných zdrojov!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca a držiteľ autorizácie:

TAMINCO BVBA

 

Pantserschipstraat 207 – B-9000

 

Gent

 

Belgické kráľovstvo

Poverený zástupca:

ARYSTA LifeScience Slovakia s.r.o.

 

Komárňanská ulica 16

 

940 76 Nové Zámky

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1334

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

20 kg, vonkajší obal – kartónová škatuľa, vnútorný obal –

 

PE laminované papierové vrece

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

ICZ/2016/4093/pu

2/5

Etiketa schválená: 26.1.2016

GRANUFLO ® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Taminco BVBA

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Účinná látka thiram patrí do skupiny dithiokarbamátov a príbuzných prípravkov. Účinkuje kontaktne s ochrannými vlastnosťami. Nešpecifický, viacbodovo pôsobiaci fungicíd, ktorý inhibuje rad enzýmov v hubách, čo vedie k následnej inhibícii klíčenia spór a rastu mycélia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

vinič

pleseň sivá

3 – 4 kg/ha

35 dní

-

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Proti plesni sivej ošetrujte vinič výnimočne už vo fáze konca kvitnutia (BBCH 69) ďalej vo fáze uzatvárania strapca (BBCH 77-79) a vo fáze mäknutia bobúľ (BBCH 85).Vyššiu hranicu odporúčaného rozpätia dávkovania použite pri veľmi silnom ohrození porastov. Nižšiu dávku z uvedeného rozpätia použite pri ošetrení pred výskytom, pri nižšom ohrození porastu a pri kratšom intervale medzi ošetreniami. Ošetrenie opakujte v intervale 4 – 14 dní (max. 3 ošetrenia za rok). Odporúčaný objem aplikačnej kvapaliny 500 – 1 000 l/ha.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Spoločnosti Taminco nie sú známe žiadne prípady rezistencie na prípravku GRANUFLO 80 WG. Účinná látka thiram patrí do skupiny dithiokarbamátov. Účinkuje kontaktne a preventívne. Pôsobí viacbodovo.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikačná kvapalina nesmie zasiahnuť susedné porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je vysoko toxický pre vodné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Po aplikácii prípravku vypláchnite nádrž, rozvod kvapaliny a trysky čistou vodou.

2.Zvyšok roztoku vystriekajte na ošetrenom pozemku a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou.

3.V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

ICZ/2016/4093/pu

3/5

PRVÁ POMOC Pri zasiahnutí očí:
Pri zasiahnutí pokožky:
Pri nadýchaní:
Pri požití:

Etiketa schválená: 26.1.2016

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný pracovný odev z textilného materiálu, pokrývku hlavy z textilného materiálu, dobre tesniace ochranné okuliare s dvomi priezormi alebo obličajový štít; ochrannú masku s filtrom P3 proti časticiam (EN 143), neoprénové ochranné rukavice a gumovú obuv. Pri príprave aplikačnej kvapaliny použite ochrannú zásteru z PVC, alebo pogumovaného textilu.

Účinok prípravku na človeka výrazne zosilňuje požívanie alkoholu. Akýkoľvek alkoholický nápoj (vrátane piva) nepožívajte min. 24 hodín pred začatím práce i po jej ukončení.

Pri práci a po nej, až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom, nepite, nejedzte, ani nefajčite! Pri manipulácii zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Zamedzte zasiahnutiu pokožky, vniknutiu prípravku do očí, a nevdychujte výpary prípravku. Po skončení práce si dôkladne umyte ruky a všetky ostatné nekryté časti tela pred každým jedlom, pitím alebo fajčením, vymeňte poškvrnený odev a vyčistite ochranné prostriedky vrátane vnútornej časti rukavíc.

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd /zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

oči okamžite vyplachujte minimálne 15 minút veľkým množstvom vlažnej tečúcej čistej vody pri otvorených viečkach. Ak pretrvávajú príznaky (začervenanie, pálenie), zabezpečte odborné lekárske ošetrenie.

vyzlečte si kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte, pokiaľ je to možné teplou vodou, pokožku dobre opláchnite. Pri známkach silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

prerušte expozíciu a zabezpečte telesný i duševný pokoj. Pri ťažkostiach s dýchaním podajte kyslík. Vyhľadajte lekársku pomoc. vypláchnite si ústa vodou, nevyvolávajte zvracanie. Pite veľa vody. Pri ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu/štítok, príp. obal prípravku.

Vo všetkých prípadoch otravy alebo pri podozrení na otravu dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel.: 02 / 54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách do 35 °C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2016/4093/pu

4/5

Etiketa schválená: 26.1.2016

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2016/4093/pu

5/5