Etiketa schválená: 13.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GRANSTAR® 75 WG

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme vodou dispergovateľných granúl na postemergentné ničenie jednoročných dvojklíčnolistových burín, pichliača, púpavy a štiavcov v pšenici ozimnej, pšenici jarnej, pšenici tvrdej, raži ozimnej, tritikale, ovse, jačmeni jarnom a ozimnom bez podsevu.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Tribenuron methyl, CAS: 101200-48-0; Uhličitan sodný, CAS: 497-19-8

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH208 Obsahuje Tribenuron methyl. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Obsah/obal zneškodnite v povolenej spaľovni odpadov / odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe1 Z dôvodu ochrany podzemnej vody neaplikujte tento alebo iný prípravok obsahujúci tribenuron-methyl, na rovnakom pozemku so zásaditou pôdou na jeseň do ozimných obilnín, viackrát ako jeden za dva roky.

Spe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 2 m.

Spe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Etiketa schválená: 13.7.2015

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyry a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd; ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo.

Zákaz používania prípravku na ochranu rastlín v 1. a 2. ochrannom pásme vodných zdrojov (podzemných aj povrchových).

Pred každým použitím si vždy prečítajte etiketu!

Prípravok môže byť použitý iba v súlade s návodom na použitie!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Granstar® a Trend ® sú ochranné značky firmy DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GRANSTAR 75 WG je systémový selektívny herbicíd určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín.

Etiketa schválená: 13.7.2015

Účinná látka tribenuron-methyl patrí do skupiny sulfonylmočovín (ALS-inhibítory). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetolaktát syntézy (ALS) esenciálneho pri syntéze alifatických aminokyselín. Následkom inhibície enzýmu sa v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii zastaví preprava živín, dýchanie a metabolizmus v citlivých rastlinách. Účinná látka je prijímaná predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. GRANSTAR 75 WG veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica napuchnutá, mrlíky, pichliač roľný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody: 200-400 l/ha.

Maximálny počet aplikácií za vegetačné obdobie: 1×.

Pri jesennej aplikácii maximálna dávka prípravku nesmie presiahnúť 20 g/ha.

GRANSTAR 75 WG v obilninách aplikujte postemergentne od rastovej fázy vyvinutých 2 listov (jar alebo jeseň), do rastovej fázy objavenia sa 9. odnože alebo ďalších odnoží (BBCH 12 - 29). Optimálne ošetrenie je vo fáze 2 - 4 pravých listov dvojklíčnolistových burín, od vytvorenia listovej ružice až začiatku tvorby byle pichliača roľného a 3 praslenov lipkavca.

Prípravok neaplikujte na rastliny poškodené mrazom, suchom, vodou ktorá sa drží na poliach, škodcami, chorobami a na rastliny trpiace nedostatkom živín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri používaní s návodom na použitie nevykazuje žiadne fytotoxické ani nepriaznivé vedľajšie účinky na úrodu alebo kvalitu rastlín a rastlinných produktov.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ALS (sulfonylmočoviny - HRAC skupina B) na tom istom

Etiketa schválená: 13.7.2015

pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri používaní s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po zbere obilniny ošetrenej prípravkom GRANSTAR 75 WG je možné vysievať poľné plodiny bez obmedzenia.

V prípade zaorania obilniny ošetrenej prípravkom GRANSTAR 75 WG je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu!

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Pri používaní s návodom na použitie nevykazuje žiadne nepriaznivé vedľajšie účinky.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok GRANSTAR 75 WG, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu: Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou. Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou. Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku vhoédného čistiaceho prípravku (napr. All Clear Extra apod.). Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite. Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným napr. v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. Stopy čpavku odstráňte dôkladným vypláchnutím nádrže čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky. Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri postreku používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte.

Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie.

Etiketa schválená: 13.7.2015

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Nepripusťte dopad priameho postreku ani úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, tak tento haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemnej hmly a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových.

Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po vdýchnutí: Postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, v prípade potreby podajte kyslík alebo umelé dýchanie. Ak došlo k významnej expozícii, konzultujte s lekárom.

Po zasiahnutí pokožky: Postihnuté miesto umývajte vodou a mydlom. Ak treba, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Vyplachujte veľkým množstvom vody po dobu min. 15 minút. Oči musia byť široko otvorené. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Pokiaľ je osoba pri vedomí, vypláchnite ústa a podajte 1-2 poháre vody. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe, ktorá je v bezvedomí, nikdy nepodávajte nič ústami.

V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte obratom lekársku pomoc, informujte o poskytnutej prvej pomoci a ukážte etiketu prípravku. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. 254 774

166, ntic@ntick.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Etiketa schválená: 13.7.2015

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade ak je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad nezvyčajné pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Pictograms