Etiketa schválená: 20.05.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GRAMIN

Postrekový herbicídny selektívny prípravok vo forme emulzného koncentrátu, určený na postemergentnú aplikáciu proti trávovitým burinám v poľnohospodárskych plodinách.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Quizalofop-P- ethyl CAS No.: 100646-51-3, Calcium dodecylbenzene sulphonate CAS No.: 26264-06-2, 2- Ethylhexanole CAS No.: 104-76-7, Petroleum hydrocarbon CAS No.: 90002-92-0, Solvent naphtha (petroleum), heavy aromatic CAS No:. 64742-94-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Nebezpečenstvo

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H332 Škodlivý pri vdýchnutí.

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky, alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie ! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GRAMIN je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Prípravok GRAMIN je určený na ničenie širokého spektra jednoročných a trvácich trávovitých burín v dvojklíčnolistových plodinách. Účinok sa prejaví po 7-14 dňoch, v nepriaznivých podmienkach (sucho, chlad) najneskôr do 21 dní. Prípravok už obsahuje zmáčadlo, preto nie je potrebné pridávať ďalšie.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: moháre, pýr plazivý, výmrv obilnín, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná,

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Etiketa schválená: 20.05.2016

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Odporúčaná dávka vody: 200-400 l.ha-1; v prípade sucha, vysokých teplôt a pri veľkej biomase odporúčame použiť hornú hranicu dávky vody.

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Maximálny počet ošetrení: pre repu cukrovú a repu kŕmnu 1-3×, celková dávka prípravku nesmie prekročiť 3 l.ha-1.

Prípravkom GRAMIN ošetrujte v dobe plného rastu trávovitých burín, keď je väčšina z nich v štádiu 2 listov až do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10-15 cm. Dávku prípravku voľte podľa rastového štádia burín. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, zvoľte vyššiu dávku z povoleného rozpätia dávkovania. Úspech aplikácie je závislý na kvalite ošetrenia. Dávka 0,75 l.ha-1 v repke na jeseň postačuje proti skorým rastovým štádiám výmrvu obilnín t.j. do 3 listov (BBCH 13).

Etiketa schválená: 20.05.2016

Delenú aplikáciu repe cukrovej a kŕmnej možno použiť na pozemkoch, kde bola urobená dokonalá príprava pôdy a podzemné časti pýru sú čo najkratšie (2-3 očká). Prvá aplikácia od 2- 3 listov pýru, druhá na novo vzídené rastliny z podzemkov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pokiaľ je GRAMIN aplikovaný individuálne a je dodržané dávkovanie tak nedochádza k prejavom fytotoxicity. Odrodová citlivosť pri aplikácii prípravku GRAMIN nie je známa. Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami na báze fenoxykyselín, bentazonu, ani so síranom amónnym.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

„Herbicíd GRAMIN je členom herbicídnej skupiny „fop“. GRAMIN má spôsob účinku v inhibícii acetyl coA karboxylázy. Účinná látka prípravku GRAMIN, quizalofop-P-ethyl, je zaradená do herbicídnej skupiny A“. Ako dôsledok nedodržania antirezistentnej stratégie bola na mnohé účinné látky z tejto skupiny vyvinutá rezistencia; v prípade quizalofop-P-ethylu pri nasledovných burinách: Avena fatua, Brachiaria plantaginea, Bromus rigidus, Hordeum glaucum, Hordeum leporinum, Lolium multiflorum, Lolium rigidum, Leptochloa chinensis, Setaria faberi, Sorgum halapense.

Rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín na území SR nebola zaznamenaná.

Antirezistentná stratégia:

Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné.

Aplikujte v dávkach podľa etikety.

Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku.

Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie.

Aplikujte GRAMIN len na aktívne rastúce buriny.

Nepestujte v monokultúre.

Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Aplikácia prípravku v povolenom rozsahu a spôsobe použitia nemá negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny. Náhradné plodiny vysievajte po orbe najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale je potrebné najskôr riadne homogenizovať pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou

Etiketa schválená: 20.05.2016

postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prípravok je možné miešať s bežne dostupnými prípravkami avšak pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty. Prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

Prípravok sa nesmie miešať s prípravkami:

1. na báze fenoxykyselín (úč. l. MCPA, 2,4-D, dicamba,…), 2. s úč. l. bentazon, 3. so síranom amónnym!!!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1. Pri čistení postrekovača postupujte nasledovne:

-narieďte zvyšok postrekovej kvapaliny (najmenej 5-násobne) a obsah vystriekajte na predtým ošetrenú plochu.

-vypláchnite dôkladne obsah nádrže (všetky steny) postrekovača, vyčistite hadice a prídavné zariadenia objemom vody najmenej 10 % kapacity nádrže. Obsah vystriekajte veľkou

rýchlosťou na ošetrovanú plochu a vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. 2. Čistenie zvyškového prípravku s detergentom AGROCLEAN®

-naplňte polovicu nádrže vodou. Pridajte AGROCLEAN® v dávke odporúčanej distribútorom. Rozmiešajte tento v nádrži, doplňte nádrž vodou a nechajte stáť 2 hodiny. Potom tank úplne vyprázdnite.

-trysky a filtre osobitne umyte roztokom detergentu.

-Opláchnite nádrž čistou vodou a nechajte obehnúť asi 10 % vody cez hadice a príslušenstvá. Vyprázdnite nádrž aj príslušenstvá. Opakujte oplachovanie do úplného vyčistenia.

Použité pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom

AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv a pri príprave postreku aj gumovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Zabráňte pri manipulácií postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich.

Prípadný požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len vo forme jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín !

PRVÁ POMOC

Etiketa schválená: 20.05.2016

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávať zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo!

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou!

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci! V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02-54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách od +5 do +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku min. 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.