Etiketa schválená: 29.5.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GOLTIX TOP

Postrekový selektívny herbicídny prípravok vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie burín v repe cukrovej a repe kŕmnej.

Účinná látka:

 

Metamitron 700 g/l

t.j.4-amino-4,5-dihydro-6-fenyl-3-methyl-1,2,4-triazin-

( 59,5 % w/w)

5-on

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: metamitron Cas No.: 41394-05-2

Označenie prípravku:

 

 

 

 

 

 

GHS07

 

GHS09

POZOR

 

 

 

H302

Škodlivý po požití.

H 400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenej zberni odpadov.

Vč3

Prípravok pre včely a užitočné článkonožce s prijateľným rizikom pri

 

 

dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Z3

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

 

zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii

 

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov

 

 

a vozoviek).

SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou

 

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov!

ICZ/2015/3237/sc

1/5

Etiketa schválená: 29.5.2015

Pri použití prípravku v príbrežnom pásme vodárenského toku dodržiavajte ochranné pásmo najmenej v šírke dvojnásobku šírky koryta povrchového toku, maximálne v šírke 20 m. Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd!

Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd., Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 77102 Ashdod , Izrael

Držiteľ autorizácie :

Adama Agriculture Slovensko spol. s r. o., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1583

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE/EVOH fľaša

 

5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

Dátum spotreby:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Goltix Top je systémový, selektívny herbicíd, ktorý repa cukrová a repa kŕmna znáša veľmi dobre. Herbicídny účinok účinnej látky metamitron patriacej do chemickej skupiny triazinone súvisí s inhibíciou fotosyntézy prostredníctvom narušenia elektrónového transportu citlivých burín. Buriny

ho prijímajú prevažne koreňmi ale

taktiež listami a následne je transportovaný akropetálne (v

smere od bázy k vrcholu). Buriny sa

po aplikácii stávajú chlorotickými a úplne nekrotickými už za

niekoľko dní. Najvhodnejšia aplikácia je v čase, keď sú buriny v štádiu klíčnych listov (BBCH 10- 11) (bez ohľadu na vývojové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej). Predpokladom účinku cez korene je dostatočná vlhkosť pôdy.

SPEKTRUM HERBICÍDNEHO ÚČINKU

Citlivé buriny: konopnica napuchnutá, nevädza poľná, starček obyčajný, pyštek roľný, metlička obyčajná, pŕhľava malá, žltnica maloúborová, mrlík biely, peniažtek roľný, kapsička pastierska, rumančeky, loboda konáristá, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, lipnica ročná, hluchavky.

Stredne citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), horčica roľná, horčiaky (obyčajný, štiavolistý), zemedym lekársky, mak vlčí, reďkev ohnicová, fialka roľná, lipkavec obyčajný, tetucha kozia, mrkva obyčajná.

Odolné buriny: drchničky, bažanka ročná, veroniky, pohánkovec ovíjavý, ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, psiarka roľná a trváce buriny (pupenec roľný, pichliač roľný...).

Návod na použitie

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repa cukrová,

dvojklíčnolistové

T1-T3: 1 - 1,5 l

AT

POST, DA

repa kŕmna

buriny, výmrv repky

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3237/sc

2/5

Etiketa schválená: 29.5.2015

 

dvojklíčnolistové

T1: 1 - 1,5 l + (1-1,5 l l)

AT

(TM) Betanal

 

buriny a jednoročné

T2-T3: (1-1,5 l)

 

Expert, DA

 

trávy, výmrv repky

T1-T5: 0,5 + (0,7 l)

AT

(TM) Betanal

 

 

 

 

Expert, DA

Dávka vody: 200 l/ha

Max počet aplikácií: 1–5x, celková dávka účinnej látky metamitron nesmie prekročiť 3,15 kg/ha za sezónu

Interval medzi aplikáciami: 7 – 10 dní

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Goltix Top optimálne použite v slede postrekov v technologickom postupe ochrany repy cukrovej a repy kŕmnej proti burinám nasledovne:.

Po vzídení repy cukrovej a repy kŕmnej, resp. pri aplikácii prípravku na vzídené buriny, sa vedľa pôdneho účinku navyše plne uplatňuje pôsobenie listovou plochou.

POST aplikujte Goltix Top bez ohľadu na rastové štádium repy cukrovej a repy kŕmnej - optimálna fáza však je v rozpätí od klíčnych po 8 pravých listov repy (BBCH 10 – 18) a buriny v klíčnych listoch (max základ 1. pravého listu) t.j. BBCH 10 -11. Prípravok aplikujte v intervale min. 7 – 10 dní (v závislosti na teplote a zrážkach) a to vždy v skorých rastových štádiách burín t.j.

BBCH 10-11.

Pri aplikácii v závislosti od spektra burín a vývojového štádia použite TM uvedené v tabuľke.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Aplikácia prípravku Goltix Top za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie nemá negatívny účinok na kvalitatívne parametre a technologický proces spracovania repy cukrovej a repy kŕmnej. Goltix Top je selektívny, nebola zaznamenaná odrodová citlivosť.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka metamitron je organizáciou HRAC klasifikovaná do skupiny C1 herbicídov ako inhibítor fotosyntézy vo fotosystéme II. Metamitron patrí do herbicídnej triedy triazinone. Riziko vzniku rezistentných populácií burín je za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie považované za nízke. V prípade použitia následných aplikácií alebo TM kombinácií s prípravkom Goltix Top, používajte herbicídy s odlišným mechanizmom účinku.

Dodržujte termín aplikácie, nezvyšujte dávku prípravku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku Goltix Top za podmienky dodržania odporúčaní pre použitie nemá negatívny účinok na výšku úrody repy cukrovej a repy kŕmnej,

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Repa cukrová, repa kŕmna, cvikla, mangold a jahoda môžu byť vysievané bez obmedzení. Zemiak a kukurica môžu byť ako náhradné plodiny vysievané/vysádzané po predchádzajúcej hlbokej orbe. Po hlbokej kultivácii pôdy a odstupe 3 mesiacov od poslednej aplikácie prípravku Goltix Top môžu byť v rovnakej sezóne vysievané ozimné obilniny. Jarné plodiny môžu byť v sezóne nasledujúcej po aplikácii prípravku Goltix Top vysievané/vysádzané bez obmedzenia.

Pre ochranu necieľových a susediacich plodín dodržujte ochrannú zónu 5 m alebo použite trysky redukujúce úlet o 75%.

ICZ/2015/3237/sc

3/5

Etiketa schválená: 29.5.2015

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELENÉ ORGANIZMY

Prípravok Goltix Top predstavuje pri dodržaní podmienok správnej poľnohospodárskej praxe a odporúčaní pre aplikáciu nízke resp. akceptovateľné riziko pre včely, iné článkonožce, dážďovky, pôdne mikro a makroorganizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Pri príprave TM každý prípravok rieďte osobitne a potom ho vlejte do nádrže. V žiadnom prípade nemiešajte koncentráty! Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Goltix Top, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení aplikácie.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztokom) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká čistite oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri aplikácii prípravku Goltix Top používajte celotelový pracovný ochranný odev, ochrannú filtračnú masku na tvár, ochranné okuliare, rukavice pre prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri príprave postreku požívajte celotelový pracovný ochranný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice pre prácu s chemikáliami a gumovú obuv.

Pri manipulácii s prípravkom zabráňte zasiahnutiu pokožky a vniknutiu prípravku do očí. Pri práci a po jej ukončení až do vyzlečenia ochranného pracovného odevu a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite! Postrekujte iba za bezvetria alebo pri miernom vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Po ukončení práce sa dôkladne umyte mydlom a teplou vodou.

Prípravok nie je horľavinou. Ak sa dostane do ohniska požiaru, tento haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín (hydrogén kyanid, oxidy dusíka (NO, NO2...), oxidy uhlíka (CO, CO2).

PRVÁ POMOC:

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. V prípade nehody a pri výskyte akýchkoľvek zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty však kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto etikety . Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny.

ICZ/2015/3237/sc

4/5

Etiketa schválená: 29.5.2015

Pri nadýchaní: Pri nadýchaní aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, privolajte lekársku pomoc zabezpečte umelé dýchanie až do jej príchodu! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri vdýchnutí kvapalného prípravku vyhľadajte ihneď pomoc lekára.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev ihneď odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené: Škodlivý po požití. Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť podráždenie.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Pri výplachu žalúdka podajte aktívne uhlie. Pri rozsiahlejšej expozícii zaistite lekársky dohľad po dobu minimálne 48 h po požití.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02/54774166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +35 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku v originálnych neporušených obaloch po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Goltix Top® je reg. ochranná známka spoločnosti ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

ICZ/2015/3237/sc

5/5