Schválená: 10.9.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GLYFOGAN SUPER

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

 

 

glyphosate,

360 g/l zodpovedá 480 g/l

glyphosate vo forme isopropylamínovej soli

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: soli glyphosatu Indexové číslo: 015-184-00-8, kvartérne amónne zlúčeniny.

Označenie prípravku: nepožaduje sa

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

Vč3

Riziko pre včely a užitočné článkonožce je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ICZ/2015/3667/mt

1/9

 

Schválená: 10.9.2015

Výrobca:

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6,

 

51149 Kolín, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s r.o., Nádražná 28, 900

 

28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1570

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 20 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GLYFOGAN SUPER je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období nasadzovania kvetných pupeňov, alebo po odkvitnutí keď sú rastliny v plnom raste. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie, zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení znižuje účinok prípravku.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny, hrach, bôb

 

pýr

 

2 - 4 l

 

 

 

 

1) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

aplikácia

 

 

 

 

trváce buriny

 

4 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uľahčenie zberu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

 

jednoročné

 

1 – 1,5 l

 

 

 

 

2) predzberová

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

7

 

 

aplikácia

 

 

 

 

buriny a trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uľahčenie zberu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná, ľan

 

pýr

 

3 - 4 l

 

 

 

 

3) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

aplikácia

 

 

 

 

trváce buriny

 

4 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uľahčenie zberu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICZ/2015/3667/mt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválená: 10.9.2015

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horčica

 

 

pýr

 

3 - 4 l

 

 

 

 

4) predzberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

aplikácia

 

 

 

 

trváce buriny

 

4 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uľahčenie zberu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny, repka

 

výmrv obilnín

 

 

 

 

 

 

 

5) pred

ozimná, hrach, bôb,

 

a jednoročné buriny

 

 

 

 

 

 

 

vzchádzaním

horčica, ľan, repa

 

 

 

1,5

 

 

AT

 

plodiny

cukrová, okrúhlica,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cibuľa, pór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

špargľa

 

 

jednoročné buriny

 

1,5 l

 

 

 

 

6) preemergentne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(po výsadbe

 

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

4 - 5 l

 

 

a pred

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzchádzaním)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúky a pasienky

 

obnova/likvidácia

 

3 - 6 l

 

AT

7)

 

 

 

 

 

TTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny a

 

 

trváce trávy

 

 

 

 

 

 

8)

 

kôstkoviny

 

 

a dvojklíčnolistové

 

5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strnisko

 

 

pýr a iné trváce buriny

 

3 - 4 l

 

 

 

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

výmrv obilnín

 

1,5 l

 

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a jednoročné buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepoľnohospodárska

 

nežiaduca vegetácia

 

1,5 - 5 l

 

AT

10)

 

pôda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

železnice

 

 

nežiaduca vegetácia

 

1,5 - 5 l

 

AT

11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

úhorové plochy

 

pýr a iné jednoročné

 

1,5 – 6 l

 

AT

12)

 

 

 

 

 

a trváce buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné kultúry,

lesné

 

buriny

 

4 – 5 l

 

AT

 

13) pred

škôlky

 

 

 

 

 

 

 

výsadbou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné kultúry,

lesné

 

buriny

 

4 l

 

AT

 

14) po výsadbe

škôlky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmedzenia

Maximálna dávka prípravku GLYFOGAN SUPER: 6 L/ha

Dážď min. 6 hodín avšak najlepšie 24 hodín po aplikácii prípravku GLYFOGAN SUPER nemá negatívny vplyv na jeho účinnosť.

Neaplikujte na buriny, prirodzene starnúce, alebo, kde je ich rast retardovaný pod vplyvom sucha, vysokých teplôt, vrstvy prachu, záplav alebo mrazu, v opačnom prípade bude dosiahnutá nedostatočná účinnosť.

ICZ/2015/3667/mt

3/9

Schválená: 10.9.2015

Neaplikujte za veterného počasia. Ošetrované plodiny a vegetácia by mohli byť nezvratne poškodené.

Aplikácia vápna, hnojív, hnoja a pesticídov by mala byť najskôr 5 dní po aplikácii prípravku

GLYFOGAN SUPER.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Predzberové aplikácie v poľných plodinách

Glyfogan Super môže byť aplikovaný proti jednoročným i trvácim trávovitým a dvojklíčnolistovým burinám pred zberom uvedených plodín. Toto ošetrenie je určené výlučne na ničenie burín v silne zaburinených porastoch a tým uľahčenie zberu plodiny.

Ošetrenie plodiny určenej na spracovanie konzultujte vopred so spracovateľom.

NEOŠETRUJTE MNOŽITEĽSKÉ PORASTY!

1)Obilniny hrach, bôb (predzberová aplikácia) – Aplikujte 7 dní pred zberom v dávke 2 – 4 l/ha.

Dávku prípravku zvoľte podľa druhu burín a stupňa zaburinenia. Proti pýru plazivému pri zaburinení do 25 odnoží na m2 použite dávku 2 l/ha, pri 25 – 75 odnožiach 3 l/ha, nad 75 odnoží dávku 4 l/ha. Dávka vody je 80 - 250 l/ha. Vlhkosť zrna pri postreku nesmie presiahnuť 30%. Max. počet aplikácií 1x.

2)Obilniny (predzberová aplikácia) – Na jednoročné dvojklíčnolistové buriny a/alebo pre urýchlenie dozrievania a uľahčenie zberu obilniny použite dávku 1 – 1,5l/ha. Max. počet aplikácií

1x.

3)Repka ozimná, ľan (predzberová aplikácia) – V repke ozimnej aplikujte 14 - 21 dní pred zberom, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30 %. Dávka vody je 100 - 250 l na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s veľkou listovou plochou.

V ľane aplikujte asi 14 dní pred zberom, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30%. Tobolky by mali byť v dobe aplikácie hnedé, semená svetlohnedé, stonky a listy žltozelené. Obdobie od aplikácie do zberu môže niekedy trvať až 4 týždne. Dávka vody je 80 - 250 l na hektár. Vyššiu hranicu použite v

porastoch s veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2, výskyte jednoročných burín a na urýchlenie dozrievania plodiny a uľahčenie zberu použite dávku 3 l/ha. Pri výskyte pýru nad 75 odnoží na m2 a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l/ha. Maximálny počet aplikácií

1x.

4)Horčica (predzberová aplikácia) – V horčici aplikujte 8 - 10 dní pred zberom, keď je vlhkosť semien nižšia ako 30 % . Dávka vody je 100 - 250 l na hektár. Vyššiu hranicu použite v porastoch s

veľkou listovou plochou.

Pri výskyte pýru plazivého do 75 odnoží na m2, výskyte jednoročných burín a na urýchleniu dozrievania plodiny a uľahčenie zberu použite dávku 3 l/ha. Pri výskyte pýru nad 75 odnoží na m2 a/alebo pri výskyte trvácich dvojklíčnolistových burín aplikujte 4 l/ha. Maximálny počet aplikácií

1x.

Pri použití dávok pre predzberovú aplikáciu nebudú dostatočne kontrolované: pŕhľava malá, výmrv zemiakov, vŕbovka úzkolistá a stavikrvy.

5)Obilniny, repka ozimná, hrach, bôb, horčica, ľan, repa cukrová, okrúhlica, cibuľa, pór –

Aplikujte pred vzchádzaním plodiny proti výmrvu obilnín a jednoročným burinám. Dávka vody je 80 - 250 l na hektár. Max. počet aplikácií 1x.

ICZ/2015/3667/mt

4/9

Schválená: 10.9.2015

6)Špargľa – Aplikujte po výsadbe a pred vzchádzaním plodiny. Dávka vody je 80 - 250 l na hektár. Maximálna dávka prípravku je 5 l/ha.

7)Lúky a pasienky, dočasné trávne porasty (obnova TTP, likvidácia trávnych porastov) - Aplikujte buď pred pasením/kosením v júni – októbri, keď je výška porastu 30-60 cm, nie je hustý a ešte sa nevyskytujú zrelé semená, alebo pri obrastení po pasení/kosení. Vo všetkých prípadoch je maximálne množstvo vody 250 l/ha. Dávka: 3 l/ha na 1-2ročné porasty s jednoročnými burinami, 4 l/ha na 2-4ročné porasty, 5 l/ha na 4-7ročné porasty a trváce dvojklíčnolistové buriny, 6 l/ha na trvalé trávne porasty zarastené trvácimi burinami, hlavne púpavou. Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 6 l/ha. Ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté postrekovou tekutinou.

Použite aplikačnú dávku, ktorá bezpečne zničí aj najmenej citlivé trávy a buriny vyskytujúce sa v poraste. Tráva môže zostať uskladnená alebo môže byť spásaná dobytkom, dojnicami alebo ovcami 5 a viac dní po postreku. Pred pasením/kosením odstráňte jedovaté rastliny!

8) Jadroviny (jabloň, hruška), kôstkoviny (čerešňa, višňa) – Dávka vody je 200 – 400 l/ha. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému je najvýhodnejšie ošetrovať v štádiu prízemnej ružice. Ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovým štádiom t.j. v plnom raste a ich výška má byť maximálne 15-20 cm. Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami. Stromy musia byť vysadené min. 2 roky pred aplikáciou. Aplikujte pred kvitnutím alebo pred a po jesennom opadnutí listov. Zabráňte kontaktu s konármi a kmeňom vyššie ako 30 cm od zeme. Maximálny počet aplikácií 1x.

9) Strnisko (pred sejbou a pred výsadbou) – aplikujte pred sejbou/výsadbou v dávke 1,5 – 5 l/ha v závislosti od druhu burín a stupňa zaburinenia. Proti pýru plazivému pri zaburinení do 75 odnoží na m2 použitie dávku 3 l/ha, nad 75 odnoží/ m2 dávku prípravku 4 l/ha. Dávka vody je 80 – 250 l/ha. Nekultivujte bezprostredne pred postrekom.

Pre dobrú účinnosť prípravku je potrebné aby:

-buriny boli dobre vyvinuté

-zemiaky z výmrvu by mali mať výšku 5 – 10 cm

-ošetrenie bolo urobené 5 dní pred kultiváciou alebo orbou

Pre dobrú účinnosť prípravku na jednoročné buriny:

-ošetrujte min. 24 hodín pred kultiváciou

-ošetrujte min. 48 hodín pred orbou

Použitie je možné 7 dní pred výsadbou ovocných stromov.

10) Nepoľnohospodárska pôda (poloprírodné plochy okrasná vegetácia) - aplikujte v dávke 1,5

– 5 l/ha podľa druhu prítomných burín. Dávka vody je 80 – 400 l/ha. Maximálna dávka prípravku je 5 l/ha. Nepoužívajte v alebo pozdĺž živých plotov! Veľmi dôležité je používať ochranné kryty pri všetkých aplikáciách počas vegetačnej doby.

Nepoužívajte vo fóliovníkoch a skleníkoch!

ICZ/2015/3667/mt

5/9

Schválená: 10.9.2015

10)Nepoľnohospodárska pôda (prírodné plochy, krajnice, chodníky, spevnené plochy) - aplikujte v dávke 1,5 – 5 l/ha podľa druhu prítomných burín. Dávka vody je 80 – 250 l/ha. Maximálna dávka prípravku je 5 l/ha. Nepoužívajte v alebo pozdĺž živých plotov! Nepoužívajte vo fóliovníkoch a skleníkoch!

11)Železnice - aplikujte v dávke 1,5 – 5 l/ha podľa druhu prítomných burín. Dávka vody je 80 – 250 l/ha Maximálna dávka prípravku je 5 l/ha.

12)Úhorové plochy (poľnohospodárska pôda dočasne vyňatá z produkcie) – aplikujte v dávke

1,5 – 6 l/ha v závislosti od druhu burín a stupňa zaburinenia. Proti pýru plazivému pri zaburinení do 75 odnoží na m2 použitie dávku 3 l/ha, nad 75 odnoží/ m2 dávku prípravku 4 l/ha. Dávka vody je 80

– 250 l/ha. Pred použitím na pôde vyňatej z produkcie ako súčasti podpornej dotačnej schémy, sa presvedčte o súlade s pravidlami schémy. Nekultivujte bezprostredne pred aplikáciou. Maximálna dávka prípravku je 6 l/ha.

Pre dobrú účinnosť prípravku je potrebné aby:

-buriny boli dobre vyvinuté

-ošetrenie bolo urobené 5 dní pred kultiváciou alebo orbou

Pre dobrú účinnosť prípravku na jednoročné buriny:

- ošetrujte min. 24 hodín pred kultiváciou

Vyhnite sa aplikácii počas rastovej fázy predlžovanie stoniek, kedy je znížená citlivosť burín a vysoká pravdepodobnosť opakovania postrek.

13) Lesné kultúry, lesné

škôlky (pred výsadbou) - aplikujte v dávke 4 – 5 l/ha v závislosti od

druhu burín. Dávka vody je

80 – 250 l/ha.

Všetky druhy stromov môžu byť vysádzané 7 a viac dní po aplikácii.

14) Lesné kultúry, lesné škôlky (po výsadbe, odstránenie burín okolo stromov) - aplikujte v dávke 4 l/ha v závislosti od druhu burín. Dávka vody je 80 – 250 l/ha.

Veľmi dôležité je používať ochranné kryty pri všetkých aplikáciách počas vegetačnej doby.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

1.Nepostrekujte za silného vetra a v prípadoch, keď sa v priebehu 6 hodín po postreku očakáva dážď.

2.Pri vniknutí prípravku GLYFOGAN SUPER do pôdy je účinná látka pôdnymi mikroorganizmami v krátkom čase rozložená na neškodné látky.

3.Zabráňte zasiahnutiu zelených častí plodín a to buď priamym postrekom, alebo nepriamo úletom postrekovej tekutiny.

4.Aplikujte vždy tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 6 hodín po postreku.

5.Kultiváciu pôdy po aplikácii robte až potom, keď sa prejavia účinky prípravku.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

ICZ/2015/3667/mt

6/9

Schválená: 10.9.2015

Vznik rezistencie burín k účinnej látke glyfosát nebol doposiaľ na Slovensku zistený. Napriek tomu odporúčame na zamedzenie, alebo oddialenie vzniku rezistencie používať prípravok v súlade s návodom na použitie a vyhnúť sa aplikačným podmienkam, ktoré by mohli znížiť jeho účinnosť a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (napr. dodržovať predpísané dávkovanie, aplikovať v správnych vývojových fázach burín). Ďalej odporúčame kombinovať aplikáciu prípravku s vhodnými agrotechnickými a herbicídnymi opatreniami ktoré pomáhajú obmedzovať výskyt a šírenie burín (napr. striedanie plodín, kultivačné zásahy, kombinácie alebo striedanie s herbicídmi s iným mechanizmom účinku atď.).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku GLYFOGAN SUPER nemá negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Nie sú žiadne obmedzenia, prípravok žiadnym spôsobom neovplyvňuje následné a náhradné plodiny. Výsadba stromov, krov a pod. môže byť uskutočnená 7 dní po aplikácii. Trávy môžu byť vysievané 5 dní po aplikácii.

Priamy postrek a/alebo prípadný úlet postrekovej hmly nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

UPOZORNENIE

1.Prípravok neskladujte v kovových nádržiach a ani nepoužívajte postrekovače s oceľovou nádobou s pozinkovaným vnútrajškom alebo z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy plastami. GLYFOGAN SUPER pri styku s kovmi môže reagovať a vytvárať popri tom ľahko zápalný plyn. Preto je zakázané v blízkosti nádrže manipulovať s otvoreným ohňom.

2.Zvyšky postrekovej tekutiny nikdy nenechávajte v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3.Zabráňte v každom prípade zasiahnutiu zelených častí kultúrnych plodín, buď priamo postrekom alebo nepriamo úletom postrekovej hmly.

4.Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím prípravku.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

ICZ/2015/3667/mt

7/9

Schválená: 10.9.2015

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové čižmy. Pri príprave postrekovej kvapaliny použite navyše zásteru z pogumovaného textilu alebo PVC. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite.

Striekajte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich. Prípravok GLYFOGAN SUPER nie je horľavinou. Obsahuje vodu ako rozpúšťadlo, s ktorou sa mieša v každom pomere. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny!

PRVÁ POMOC

 

Pri nadýchaní:

Ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé

 

dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach

 

vyhľadajte lekára.

Pri styku s

Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď

pokožkou:

umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite

 

reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí

Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody

očí:

po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr

 

odstrániť. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po požití:

Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody.

 

Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov.

 

Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Pri priamom kontakte môže dráždiť oči, pokožku a dýchacie cesty.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia:

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka.

ICZ/2015/3667/mt

8/9

Schválená: 10.9.2015

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02/5477 4166.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Za škody spôsobené neodborným, alebo predpisom nezodpovedajúcim použitím a skladovaním výrobca nezodpovedá.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3667/mt

9/9