.

Etiketa schválená: 3.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GLYFOGAN 480 SL®

Postrekový prípravok vo forme koncentrátu na riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich burín v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na nepoľnohospodárskej pôde.

Účinná látka:

360 g.l-1 glyphosate, čo

 

Glyphosate

t.j. N-(phosphono-methyl) glycine

 

zodpovedá 480 g . l-1

 

 

glyphosate vo forme

 

 

isopropylamínovej soli,

 

 

(30,7 % w/w)

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: glyphosate CAS No.: 38641-94-0, ethoxyfated tallowamine CAS No.: 61791-26-2

Klasifikácia a označenie:

Výstražný piktogram

GHS05

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 +

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

P338

Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte

 

vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

ICZ/2015/3628/pu

1/6

.

 

Etiketa schválená: 3.8.2015

V3

Prípravok je pre populácie dážďovky relatívne neškodný.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý!

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely relatívne neškodný.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca: ADAMA Agan Ltd. Northern Industrial Zone Ashdod 77102

Izrael

Člen skupiny MAI

Držiteľ autorizácie/povolenia:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1609

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

l 1 HDPE fľaša

 

5 l, 10 l, 20 l HDPE kanister

 

200 l HDPE sud

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Glyfogan 480 SL je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výhradne len zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie trvácich podzemných častí viacročných burín. Súčasne sa zničia všetky vzídené semenné buriny. Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného zničenia trvácich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v období postreku, aby sa zabezpečil čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v období nasadzovania kvetných pupeňov, alebo po odkvitnutí keď sú rastliny v plnom raste. Príznakmi účinku je postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie, zhnednutie zasiahnutých rastlín počas 10-14 dní.

Pri chladnom a suchom počasí sa príznaky môžu prejaviť neskoršie. Účinok prípravku sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu. Dážď do 6 hodín po ošetrení znižuje účinok prípravku. Všetky kultivačné práce sa môžu robiť až v tom období, keď sa úplne objavili príznaky účinku čo je 2-3 týždne po ošetrení.

ICZ/2015/3628/pu

2/6

.

Etiketa schválená: 3.8.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

obilniny

(predzberová

 

pýr a

iné

trváce

 

3 l

 

15 – 20

 

 

 

 

aplikácia)

 

 

 

 

organizmy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová, repa kŕmna,

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50 %)

30

 

 

knôtový

zemiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rám

 

 

lúky a pasienky

 

 

obnova TTP

 

3-6 l

21

 

 

 

 

 

ľan

 

(predzberová

 

pýr a

iné

trváce

 

3-4 l

8-10

 

 

 

 

 

aplikácia)

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná, hrach, sója,

 

prerastené buriny

 

3-4 l

14

 

 

uľahčenie

peluška, slnečnica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zberu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

len pozemný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

postrek

 

 

jadroviny,

 

kôstkoviny,

 

turanec kanadský

 

2 l

 

AT

 

 

 

 

vinič

 

 

 

 

 

pýr,

pichliače,

 

3 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mlieče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr a

iné

trváce

 

2-2,5 l + (0,5 l)

 

AT

 

(TM)

Goal

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 E

 

 

jahoda

 

 

 

 

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50 %)

 

AT

 

knôtový

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rám

 

 

konvalinka

 

 

 

 

trváce buriny

 

4-8 l

 

AT

 

 

 

 

orná pôda, strnisko

 

 

pýr a

iné

trváce

 

3 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

2,5 l + (5 kg)

 

AT

 

(TM)

síran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amónny

zavlažovacie

 

 

a

 

nežiaduce

 

 

 

5 l

 

AT

 

 

 

 

odvodňovacie kanále

 

 

dreviny, pobrežné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nepoľnohospodárska

 

 

nežiaduca

 

 

 

5 l

 

AT

 

 

 

 

pôda, železnice

 

 

vegetácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné

plochy

- príprava

 

buriny,

nežiaduce

 

2-4 l

 

AT

 

 

 

 

pôdy,

lesné

škôlky

-

 

dreviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

príprava pôdy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné neprodukčné plochy

 

jednoročné

a

 

2-5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trváce buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesné škôlky - sadenice a

 

jednoročné

a

 

1-2 l

 

AT

 

 

 

 

staršie semenáčiky

 

 

trváce buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sadenice

a

kultúry

 

prerastené buriny

 

2 l (33-50 %)

 

AT

 

knôtový

borovice,

smreku

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rám

 

 

listnáčov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Orná pôda - aplikujte po zbere plodín alebo pred ich výsevom i výsadbou na vzídené buriny. Na zlepšenie účinku proti pupencu roľnému aplikujte TM kombinácie so síranom amónnym. Vo všetkých prípadoch je maximálne množstvo vody 200 l.ha-1.

Jadroviny, kôstkoviny (okrem broskýň do 5 rokov), vinič hroznorodý - vo všetkých prípadoch je maximálne množstvo vody do 200 l.ha-1. Proti pupencu roľnému ošetrujte po nasadení kvetných pupeňov, proti turancu kanadskému je najvýhodnejšie ošetrovať v štádiu

ICZ/2015/3628/pu

3/6

.

Etiketa schválená: 3.8.2015

prízemnej ružice. Ostatné buriny majú dobu aplikácie stanovenú vývojovým štádiom t.j. v plnom raste a ich výška má byť maximálne 15-20 cm. Viacročné, hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami. Proti burinám vzchádzajúcim zo semien sa v ovocných sadoch (jadroviny, kôstkoviny) a viniči hroznorodom pôdny herbicíd aplikuje vždy oddelene a to podľa platnej registrácie.

Obilniny - aplikujte 15 až 20 dní pred zberom na silne zaburinených pozemkoch a na prerastený pýr plazivý, dávka vody 150-200 l.ha-1.

Lúky a pasienky - ošetrujte v čase nasadenia kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú rastliny v aktívnom raste. Viacročné hlboko koreniace buriny musia byť dostatočne zasiahnuté postrekovou tekutinou.

Ľan - aplikujte 8-10 dní pred plánovaným zberom ľanu, buriny v plnom raste.

Zemiak - aplikujte 5 až 10 dní pred výsadbou. Príprava pôdy môže nasledovať 5 až 7 dní po postreku.

Repa cukrová, zemiak, jahoda - prípravok aplikujte na prerastené buriny špeciálnym knôtovým rámom v dávke 2 l.ha-1 a riedi sa na koncentráciu 33-50%. V jahodách môžete prípravok použiť len po ukončení zberu.

Zavlažovacie kanály - aplikujte v čase nasadzovania kvetných pupeňov alebo po odkvete, keď sú buriny v plnom raste. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a relatívnou vlhkosťou vzduchu. Viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými rastlinami.

Nepoľnohospodárska pôda - použite na ničenie nežiaducej vegetácie na ihriskách, chodníkoch, parkoviskách, cintorínoch, skladovacích priestranstvách, v areáloch podnikov a ostatných priemyselných plochách. Maximálne množstvo vody je 300 l.ha-1.

Železnice - ošetrujte počas celého vegetačného obdobia, najlepšie však od polovice mája do konca júla. Na buriny vzídené zo zásoby semien v pôde je potrebné postrek zopakovať. Maximálne množstvo vody je 300 l.ha-1.

V lesných škôlkach ošetrujte cez celé vegetačné obdobie. SM, BOR, plošná aplikácia pred rašením, alebo po vyzretí letorastov. Ihličiny s nevyzretými letorastami pri postreku chráňte krytmi.

Pre prípravu pôdy pred zalesňovaním ošetrujte podľa skladby burín celoplošne 14 dní pred výsadbou, pre zalesnenie v budúcom roku ošetrujte celoplošne od júla do septembra.

Repka ozimná, hrach sója, slnečnica, peluška - prerastené buriny: aplikácia 14 dní pred zberom plodiny na silne zaburinených pozemkoch pre uľahčenie zberu. Aplikovať možno len pozemne, v žiadnom prípade nemožno používať ako desikant.

ZÁKAZ LETECKEJ APLIKÁCIE!

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je pre plodinu fytotoxický, pokiaľ je aplikovaný v súlade s návodom na použitie. Pri aplikácii v plodine je treba dodržiavať dávkovanie prípravku a predovšetkým termín postreku s ohľadom na stav a vývojovú fázu plodiny.

1.Nepostrekujte za silného vetra a v prípadoch, keď sa v priebehu 6 hodín po postreku očakáva dážď.

2.Pri vniknutí prípravku GLYFOGAN 480 SL do pôdy je účinná látka pôdnymi mikroorganizmami v krátkom čase rozložená na neškodné látky.

3.Zabráňte zasiahnutiu zelených častí plodín a to buď priamym postrekom, alebo nepriamo úletom postrekovej tekutiny.

4.Aplikujte vždy tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 6 hodín po postreku.

5.Kultiváciu pôdy po aplikácii robte až potom, keď sa prejavia účinky prípravku.

ICZ/2015/3628/pu

4/6

.

Etiketa schválená: 3.8.2015

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Vznik rezistencie burín k účinnej látke glyphosate nebol doposiaľ na Slovensku zistený. Napriek tomu na zamedzenie, alebo oddialenie vzniku rezistencie odporúčame používať prípravok v súlade s návodom na použitie a vyhnúť sa aplikačným podmienkam, ktoré by mohli znížiť jeho účinnosť a zvýšiť pravdepodobnosť prežitia burín (napr. dodržovať predpísané dávkovanie, aplikovať v správnych vývojových fázach burín). Ďalej odporúčame kombinovať aplikáciu prípravku s vhodnými agrotechnickými a herbicídnymi opatreniami ktoré pomáhajú obmedzovať výskyt a šírenie burín (napr. striedanie plodín, kultivačné zásahy, kombinácie alebo striedanie s herbicídmi s iným mechanizmom účinku atď.).

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku GLYFOGAN 480 SL nemá negatívny vplyv na kvalitu ani kvantitu zozbieranej rastlinnej produkcie.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Bez obmedzenia, prípravok žiadnym spôsobom neovplyvňuje následné a náhradné plodiny.

Priamy postrek a/alebo prípadný úlet postrekovej hmly nesmie zasiahnuť žiadne okolité porasty!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je škodlivý pre užitočný hmyz.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku za stáleho miešania vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravok vlejte do nádrže oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom Agropuru a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekajte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich. Postrek nesmie

ICZ/2015/3628/pu

5/6

.

Etiketa schválená: 3.8.2015

zasiahnuť susedné plodiny.

Prípravok Glyfogan 480 SL nie je horľavinou. Obsahuje vodu ako rozpúšťadlo, s ktorou sa mieša v každom pomere. V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu. Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po nadýchaní: ihneď odveďte postihnutého na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci!

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý kontaktné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na

otravu: postihnutého urýchlene dopravte

k lekárovi a informujte ho

prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

 

Liečbu môže lekár

konzultovať s Národným toxikologickým

informačným centrom v

Bratislave, č. telefónu

02- 5477 4166.

 

SKLADOVANIE

1.Prípravok neskladujte v kovových nádržiach a ani nepoužívajte postrekovače s oceľovou nádobou s pozinkovaným vnútrajškom alebo z ľahkých kovov, prípadne bez vnútornej povrchovej úpravy využívajúcej plasty. Glyfogan 480 SL pri styku s kovmi môže reagovať a vytvárať popri tom ľahko zápalný plyn. Preto je zakázané v blízkosti nádrže manipulovať s otvoreným ohňom.

2.Zvyšky postrekovej tekutiny nikdy nenechávajte v nádrži postrekovača. Nádrž po postreku a umytí nechajte dobre vyvetrať.

3.Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +35°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

4.Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu minimálne 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3628/pu

6/6