Etiketa schválená: 19.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GLEAN® 75 WG

Selektívny postrekový herbicíd vo forme vodou dispergovateľných extrudovaných granúl na ničenie metličky a dvojklíčnolistových burín v ozimných a jarných obilninách a v semenných porastoch tráv.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Chlorsulfuron

750 g/kg

t.j. 1-(2-chlorophenyl)sulfonyl-3-(4-methoxy-6-

 

(75 % hm)

methyl-1,3,5-triazin-2-yl)urea

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: nerelevantné

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS09

Pozor

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/odovzdajte oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Prípravok pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

ICZ/2016/4325/vi

1/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Zabráňte povrchovému odtoku prípravku z ošetrených plôch do povrchových vôd! Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK VO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie:

DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika

Informácie pre SR:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, tel. 0905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1455

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

200 ml HDPE fľaša (hmotnosť obsahu 100 g)

® reg. ochranná značka E.I.DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GLEAN® 75 WG je herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín so systémovým účinkom (ALS- inhibítor) prijímaný listami i koreňmi rastlín. Krátko po aplikácii (6 hodín) zastavuje rast citlivých burín, avšak ich poškodenie (farebné zmeny) sú viditeľné až v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Teplo a vlhko po aplikácii podporuje účinok prípravku, chladné a suché počasie účinok oneskoruje. Obilniny sú tolerantné, nakoľko sú schopné metabolizovať chlorsulfuron na herbicídne neúčinné metabolity.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: metlička obyčajná, psiarka roľná, parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, veronika perzská, hluchavky, pohánkovec ovíjavý, horčiaky, konopnica, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, kapsička pastierska, nevädza poľná, mak vlčí.

Odolné buriny: fialky, zemedym lekársky, ľuľok čierny a niektoré trávy.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochrann

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

á doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

dvojklíčnolistové

 

5-7 g

 

AT

 

 

 

jačmeň

 

buriny

 

5-7 g + (1,25-1,5 l)

 

AT

 

(TM) Agritox 50 SL

ozimný, ovos,

 

 

 

 

5-7 g + (1,3-1,6 l)

 

AT

 

(TM) Aminex 500 SL

pšenica

 

 

 

 

5-7 g + (0,7-0,9 l)

 

AT

 

(TM) Dicopur M 750,

ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicoherb M 750,

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agroxone

 

 

 

 

 

 

 

5-7 g + (1,1-1,4 l)

 

AT

 

(TM) U 46 M Fluid

 

 

 

 

 

 

 

7 g + (0,1 l)

 

AT

 

(TM) Banvel 480 S

jačmeň jarný,

 

odolné

 

5 g + (0,075 l)

 

AT

 

(TM) Kantor

ICZ/2016/4325/vi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/8

 

Etiketa schválená: 19.04.2016

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochrann

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

á doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

dvojklíčnolistové

 

5 g + (0,075 l)1 +

 

AT

 

(TM)1 Kantor

ozimný,

 

buriny, lipkavec

 

+ (100 l)2

 

 

 

 

(TM)2 DAM 390

pšenica jarná,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jar

pšenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

odolné

 

7 g + (0,05-0,075 l)

 

AT

 

(TM) Kantor

ozimný,

 

dvojklíčnolistové

 

7 g + (0,05-0,075 l)1

 

AT

 

(TM)1 Kantor

pšenica

 

buriny, lipkavec

 

+ (100 l)2

 

 

 

 

(TM)2 DAM 390

ozimná, raž,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jeseň

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

dvojklíčnolistové

 

5-7 g +(1-1,3 l)

 

AT

 

(TM) Optica,

jačmeň

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

SK-600

ozimný, ovos,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ozimná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

 

odolné

 

7 g + (50g)

 

AT

 

(TM) Aurora 40 WG

pšenica

 

dvojklíčnolistové

 

7 g + (1 kg)

 

AT

 

(TM) Aurora Super SG

ozimná

 

buriny, lipkavec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň

 

metlička,

 

15 g

 

AT

 

jeseň

ozimný, raž

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica

 

metlička, psiarka,

 

15-25 g

 

AT

 

jeseň

ozimná

 

odolné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

dvojklíčnolistové

 

10-20 g

 

AT

 

semenné porasty

(kostrava

 

buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červená,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reznačka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laločnatá,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ovsík

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obyčajný,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

trojštet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žltkastý)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná bez podsevu: GLEAN® 75 WG používajte pozemne na jeseň preemergentne (pred vzídením, BBCH 00) v dávke max 25 g.ha-1 v 100-400 l vody.

Maximálny počet ošetrení: 1× max 25 g.ha-1 prípravku/jeseň/plodina/rok t.j. max 18,75 g/ha účinnej látky Chlorsulfuron/jeseň/plodina/rok.

Jačmeň ozimný, raž bez podsevu: GLEAN® 75 WG používajte pozemne na jeseň postemergentne na vzídené buriny od 1. listu obilniny (BBCH 11-30) v dávke max 15 g.ha-1 v 100-400 l vody. Postemergentné ošetrenie je najúčinnejšie, pokiaľ buriny sú vo fáze klíčnych listov až 2 pravých listov, lipkavec do 3 praslenov, metlička v štádiu 1-3 listov.

Maximálny počet ošetrení: 1× max 15 g.ha-1 prípravku/jeseň/plodina/rok t.j. max 11,25 g/ha účinnej látky Chlorsulfuron/jeseň/plodina/rok.

ICZ/2016/4325/vi

3/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

Posledný termín postemergentného ošetrenia BBCH 30

Obilniny (pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos) bez podsevu: GLEAN® 75 WG používajte pozemne na jar postemergentne na vzídené buriny od 1. listu obilniny(BBCH 11-30) v dávke 5-7 g.ha-1, napr. v uvedených kombináciách s ďalšími herbicídmi v 100-400 l vody. Postemergentné ošetrenie je najúčinnejšie, pokiaľ buriny sú vo fáze klíčnych listov až 2 pravých listov, lipkavec do 3 praslenov, metlička v štádiu 1-3 listov.

Maximálny počet ošetrení: 1× max 7 g.ha-1 prípravku/jar/plodina/rok t.j. max 5,25 g/ha účinnej látky Chlorsulfuron/jar/plodina/rok.

Posledný termín postemergentného ošetrenia BBCH 30

Semenné porasty tráv

GLEAN® 75 WG používajte v kostrave červenej, reznačke laločnatej, trojštete žltom, ovsíku vyvýšenom na ničenie dvojklíčnolistových burín, najmä štiavcov, rumančekovitých burín, hluchaviek, konopníc, hviezdice prostrednej, horčiakov a veroník v dávke 10-20 g.ha-1 pri výške porastu 10-15 cm na jeseň alebo na jar. Maximálny počet ošetrení: 1× max 20 g.ha-1 prípravku/plodina/rok t.j. max 15 g/ha účinnej látky Chlorsulfuron/plodina/rok.

Upozornenie

Neaplikujte na piesočnatých a veľmi ľahkých pôdach a ďalej tam, kde dochádza ľahko k podmáčaniu!

Neošetrujte po 30. novembri na zamrznutú pôdu, neaplikujte na zásadité pôdy (pH viac ako 7,5) v ktorých dochádza k pomalšiemu odbúravaniu.

Maximálny počet ošetrení vo všetkých plodinách: 1× / rok

GLEAN® 75 WG nepoužívajte na ošetrenie stresovaných porastov (mráz, prísušok, zamokrenie, napadnutia chorobami a škodcami, výživový deficit, prípadne akýkoľvek ďalší faktor znižujúci rastový potenciál plodiny.

Neošetrujte v prípade teplotných rozdielov > 17°C medzi dňom a nocou.

Neošetrujte vlhké rastliny (po rose a daždi).

Dažďové zrážky do 2 hodín od ošetrenia môžu znížiť účinnosť ošetrenia (príjem listami).

Pozor! Použitie kalibračnej odmerky nezaručuje presné dávkovanie: pre presné dávkovanie a rozvažovanie balenia vždy používajte váhy!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá GLEAN® 75 WG fytotoxické účinky ani negatívne účinky na úrodu, kvalitatívne úrodové parametre a necieľové užitočné organizmy,

Prípravok je možné použiť vo všetkých pestovaných odrodách obilnín.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

GLEAN® 75 WG je systémový selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín (ALS- inhibítory, HRAC skupina B) s príjmom listami a koreňmi rastlín, určený na preemergentné a postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín. S ohľadom na identifikované rezistentné populácie metličky v zahraničí odporúčame nekombinovať s herbicídmu z rovnakej HRAC skupiny a ošetrenia monitorovať.

ICZ/2016/4325/vi

4/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť dodržiavaním zásad správnej praxe ochrany rastlín (aplikácia za priaznivých podmienok, vyhýbanie sa monokultúrnemu pestovaniu plodín), spájaním mechanickej kontroly burín s chemickou (používanie prípravkov s rôznym spôsobom účinku) alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Pri použití v súlade s návodom na etikete nemá GLEAN® 75 WG negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Následné plodiny

po zbere ozimnej obilniny ošetrenej prípravkom GLEAN® 75 WG na jeseň v predchádzajúcom roku je možné ako následnú plodinu na jeseň vysievať iba obilninu! Medziplodiny (repka, horčica) môžu byť za nepriaznivých pôdnych a klimatických podmienok (zásaditá pôda, nedostatok vlahy, dlhotrvajúce sucho) poškodené. Nasledujúci rok (po 15 mesiacoch od aplikácie) možno vysievať iba obilniny, zemiaky alebo ľan.

Neodporúčame po jarných aplikáciách herbicídu GLEAN® 75 WG vysievať na jeseň v tom istom roku citlivé plodiny (repku, horčicu) a akúkoľvek inú plodinu okrem obilnín a tráv. Nasledujúci rok, za normálnych podmienok, nie je voľba následnej plodiny obmedzená. Iba v prípade nesprávnej aplikácie (predávkovanie), počasia bez zrážok a na stanovištiach s pH pôdy > 7,5 by mohlo dôjsť k poškodeniu repy cukrovej a ďalších citlivých plodín ako je cibuľa z výsevu, výsevy kapustovej zeleniny a pod.

V prípade zaorania ozimnej pšenice ošetrenej herbicídom GLEAN® 75 WG je možné ako náhradnú plodinu pestovať iba jarné obilniny (pšenicu, jačmeň, ovos) po predchádzajúcej hlbokej orbe.

Susediace plodiny

Dbajte na to, aby prípravok nebol pri postreku zanášaný na susediace plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

GLEAN® 75 WG pri použití v súlade s návodom na etikete nemá vplyv na úrodu ani na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku GLEAN® 75 WG vsypte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. V prípade tank- mix zmesi dávkujte GLEAN® 75 WG ako prvý. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.

Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2016/4325/vi

5/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

GLEAN® 75 WG je možné miešať s ďalšími prípravkami na ochranu rastlín v súlade s požiadavkami stanovenými pre najprísnejšie klasifikovanú zložku tank-mixu. Žiadna individuálna dávka nesmie byť prekročená. Nekombinujte s prípravkami na ochranu rastlín, ktorých tank-mix aplikácia nie je povolená. Fyzikálnu kompatibilitu odporúčame vyskúšať na menšej vzorke. Nepoužívajte kombinácie > 3 zložiek.

Rešpektujte pri príprave tank-mix kombinácie nasledujúce poradie/postup rozpúšťania:

1.vodorozpustné vrecká

2.vo vode rozpustné granuláty

3.vo vode dispergovateľné granuláty

4.zmáčateľné prášky

5.suspenzné koncentráty na vodnej

6.suspenzné emulzie

7.olejové disperzie

8.emulzie typu olej:voda

9.emulzné koncentráty

10.koncentráty pre riedenie vodou

11.adjuvanty, zmáčadlá, oleje

12.rozpustné hnojivá

13.spomaľovače úletu

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok GLEAN® 75 WG, všetky stopy prípravku ihneď po ukončení postreku odstráňte podľa nasledovného postupu:

Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou.

Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou.

Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte zodpovedajúce množstvo čistiaceho prípravku - napr. All Clear Extra - podľa návodu. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite a postup opakujte.

Trysky a sitká vyčistite samostatne čistiacim roztokom napr. pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. Nádrž vypláchnite dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky.

Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Používajte pri postreku ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumené rukavice a gumené topánky; pri riedení používajte aj zásteru z pogumovaného textilu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci nejedzte, nepite a ani nefajčite. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie. Postrek nesmie priamo zasiahnuť vodné toky, priekopy a recipienty povrchových vôd.

Nemanipulujte s prípravkom v blízkosti studní, otvorených drenáží a kanalizácie! Neošetrujte v bezprostrednej blízkosti miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva

ICZ/2016/4325/vi

6/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

do trvácich alebo dočasných vodných tokov. Zabráňte dopadu priameho postreku a úletu do vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd. Za účelom ochrany vodných organizmov dodržujte neošetrené pásmo od vodných tokov a prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety/karty bezpečnostných údajov.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: Prerušte expozíciu, postihnutého presuňte na čerstvý vzduch, nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík alebo umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej expozícii konzultujte s lekárom.

Po styku s pokožkou: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí: Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate. Okamžite vyplachujte otvorené oči veľkým množstvom čistej vlažnej vody po dobu minimálne 15 minút. Rýchlosť zabezpečenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí je pre minimalizáciu následkov rozhodujúca. V prípade pretrvávajúcich príznakov podráždenia (slzenie, začervenanie, pálenie, pocit cudzieho predmetu v oku apod.) aj po vyplachovaní, vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, ktorú odporúčame vyhľadať vždy, keď boli zasiahnuté oči s kontaktnými šošovkami. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je treba ich zlikvidovať.

Po náhodnom požití: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 02/54 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Poznámka pre používateľa

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím.

DuPont podporuje programy integrovanej ochrany rastlín, ktoré kombinujú biologické, kultúrne geneticko-šlachtiteľské postupy zamerané na zabránenie hospodárskej škodlivosti. Princíp integrovanej ochrany zahŕňa poľný monitoring a ostatné detekčné metódy, správnu

ICZ/2016/4325/vi

7/8

Etiketa schválená: 19.04.2016

identifikáciu škodlivých organizmov, striedanie prípravkov s rozdielnym mechanizmom účinku a aplikáciu po dosiahnutí prahov hospodárskej škodlivosti.

Pictograms Recycling/disposal

Recycling symbol (arrows in triangle + HDPE/2)

Izon text

ICZ/2016/4325/vi

8/8