Etiketa schválená: 12.6.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GIZMO 60 FS

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie určené na morenie pšenice ozimnej a jačmeňa jarného proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

 

 

Tebuconazole

60 g.l-1 tebuconazole

t. j. 1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-

 

(5,68 % w/w)

triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: tebuconazole CAS No.: 107534-96-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS08 GHS09

POZOR

H361d Podozrenie na poškodenie plodu v tele matky

H411 Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami

EUH401 Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky

P308+P313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť P391 Zozbierajte uniknutý produkt

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom na zneškodňovanie odpadu.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné

 

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

 

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

 

Vč3

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/ zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

 

ICZ/2014/2817/ki

1

Etiketa schválená: 12.6.2015

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Zákaz skrmovania moreného osiva hospodárskymi zvieratami a rybami! Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd. ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca :

Nufarm UK Limited, Wyke Lane, Wyke, Bradford, West Yorkshire, BD12 9EJ, Veľká Británia

Držiteľ autorizácie:

Nufamr GmbH & Co KG, St.-Peter Str. 25, A-4021 Linz, Rakúsko

Zástupca držiteľa autorizácie:

FN Agro Slovensko s.r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-01-1371

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l, 10 l, 15 l, 20 l HDPE kanister

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedené na obale

Doba použiteľnosti:

dva roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných

 

podmienok skladovania.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok GIZMO 60 FS obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku tebuconazole, triazolový derivát zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu, inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Účinná látka preniká aj do vnútorných vrstiev semena, takže pôsobí nielen na choroby vyskytujúce sa na povrchu, ale i vo vnútri obilky .

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/t

 

Ochr. doba (dni)

Poznámka

 

pšenica ozimná

 

mazľavá sneť pšeničná,

 

0,5 l

 

AT

 

 

 

mazľavá sneť hladká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

prašná sneť jačmenná

 

0,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP MORENIA

Prípravok GIZMO 60 FS je použiteľný vo všetkých typoch moričiek, ktoré zaručujú presné a rovnomerné dávkovanie moriacej suspenzie. V závislosti na type moričky a vlhkosti osiva je možné prípravok GIZMO 60 FS variabilne riediť vodou. Najvhodnejšie množstvo vody je 4,5-5 l

ICZ/2014/2817/ki

2

Etiketa schválená: 12.6.2015

na 5 tonu osiva. Moriaca kvapalina je pripravená na aplikáciu až po vytvorení homogénnej suspenzie. Adhezíva nepridávajte.

Vrecia od namoreného osiva nepoužívajte na iné účely a musia byť zreteľne označené:

POZOR!

Osivo je namorené prípravkom GIZMO 60 FS na báze tebuconazolu. Zákaz skrmovania!

Vrecia od namoreného osiva musia byť likvidované v schválených zariadeniach. Namorené osivo nemožno skrmovať ani potravinársky spracovávať!

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Po ošetrení osiva prípravkom GIZMO 60 FS nie sú známe riziká fytotoxicity. Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

 

Vzhľadom k tomu, že prípravok Gizmo 60 FS sa používa na morenie osiva,

nevykonáva sa

ďalšia aplikácia tohto prípravku v priebehu jednej vegetácie. Z tohto dôvodu

nie sú žiadne

obmedzenia týkajúce sa prípadného vzniku rezistencie.

 

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Keďže ide o fungicídny prípravok na morenie osiva, žiadny negatívny vplyv na iné rastliny vrátane susedných plodín sa nepredpokladá.

Pestovanie následných plodín bez obmedzenia.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Doteraz nebol pozorovaný žiadny negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného ( sóda) a dobre omyte vodou (aspoň 3x).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumené topánky.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite ! Umyté ruky ošetrite reparačným krémom.

Prípravok nie je horľavina. Eventuálny požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, príp. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to formou jemného zahmlievania, nikdy nie silným prúdom, a len v tých prípadoch, kedy je dokonale zabezpečené, aby kontaminovaná hasiaca voda nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia. Predovšetkým nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdroja spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie :

Pri požiarnom zásahu použite dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť ku vzniku toxických splodín !

ICZ/2014/2817/ki

3

 

Etiketa schválená: 12.6.2015

PRVÁ POMOC

 

 

 

Po požitíNEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Vypláchnite ústa. Okamžite

dajte vypiť

veľké

množstvo vody. Nikdy nepodávajte nič do úst osobe v bezvedomí. Okamžite privolajte lekára!

Po nadýchaní

Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, privolajte lekára. V prípade potreby

podajte kyslík alebo umelé dýchanie.

 

 

Po zasiahnutí pokožky – Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

Postihnuté

miesto

omývajte mydlom a veľkým množstvom vody. Vyperte kontaminovaný odev pred opakovaným použitím. Pokiaľ podráždenie pokožky pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po zasiahnutí očí – Vyplachujte dôkladne veľkým množstvom vody po dobu najmenej 15 minút a poraďte sa s lekárom.

Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním z tepelných zdrojov.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV A OBALOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, prázdne obaly od prípravku, obaly od namoreného osiva zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Aspiračný prach a iný kontaminovaný materiál zneškodnite ako nebezpečný odpad

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

GIZMO® 60 FS je ochranná známka firmy NUFARM GmbH & Co KG, Linz, Rakúsko.

ICZ/2014/2817/ki

4