Schválená etiketa: 12.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GARLON ® NEW

Postrekový herbicíd vo forme mikroemulzného vodného koncentrátu, ktorý je určený na postemergentné použitie proti dvojklíčnolistovým burinám a nežiaducim náletovým drevinám na lúkach, trávnikoch, poľnohospodárskej pôde, nepoľnohospodárskej pôde, vo výsadbách vianočných stromčekov (smrek, jedľa).

Účinné látky:

 

 

Fluroxypyr,

20

g/l t.j. 4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxy-octová kyselina

 

(2,83 % obj)

Triclopyr

60

g/l t.j. 3,5,6-trichlóro-2-pyridinyloctovej kyseliny vo forme

 

butoxyethyl esteru (8,23 % obj)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluroxypyr 1- methylhepthyl ester CAS No.: 81406-37-3, 3,5,6-trichlóro-2-pyridinyloctová kyselina CAS No.: 64700-56-7

Triclopyr Triethylamine Salt CAS No.: 57213-69-1

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu s platnými predpismi.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 2 m..

ICZ/2014/2663/ha

Strana 1 z 6

Schválená etiketa: 12.9.2014

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie! Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd.

Zákaz vylievania zvyškov prípravku do verejnej kanalizácie.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka,

 

Hlavné námestie 3,

 

811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1304

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,11; 0,25 l; 0,5 l; 1,0 l; 5 l PET fľaša

 

5 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GARLON*NEW je širokospektrálny systémový herbicíd, ktorý bezprostredne po aplikácii preniká do rastlín cez listy, byle a kôru drevín. Účinné látky sú rýchlo translokované. Účinok prípravku na buriny a dreviny je badateľný už po niekoľkých hodinách po aplikácii.

Fluroxypyr a triclopyr patria do skupiny syntetických auxínov. Dvojklíčnolistové citlivé rastliny už krátko po postreku zastavujú rast, následne dochádza k auxínovým príznakom, k vybieleniu rastových vrcholov citlivých rastlín (dekolorácia) a objavuje sa krútenie listov a stoniek (deformácia), pričom pri optimálnych podmienkach dochádza k úplnej likvidácii dvojklíčnolistových citlivých rastlín v priebehu 7-10 dní.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny a dreviny: palina, boľševník obrovský, vŕbovka, štiavce, lipkavec obyčajný, hluchavka purpurová, horčiaky, pakosty, púpava, mliečnik, ľubovník, mäta, zemedym lekársky, pŕhľava dvojdomá, starček obyčajný, pohánkovec ovíjavý, konopnice, hviezdica prostredná, strukoviny, ďatelina plazivá, peniažtek roľný, ľuľok čierny, pohánkovec japonský (syn. krídlatka japonská), praslička, baza čierna, jarabina, breza, jelša, jaseň, topoľ, javor, agát, černica, malina, šípka, ihlica tŕnistá, lieska, pagaštan, gaštan, vŕba, lipa, dub, slivka, hruška, ruža, vresovec, plamienok a iné.

Odolné buriny a dreviny: ihličnany, trávy

ICZ/2014/2663/ha

Strana 2 z 6

Schválená etiketa: 12.9.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

trávnaté porasty,

 

dvojklíčnolistové

2

– 3 %

 

AT

 

lokálna aplikácia

 

lúky

 

buriny, náletové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreviny a kríky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

poľnohospodárska

 

dvojklíčnolistové

 

8 l

 

AT

 

plošná aplikácia

 

pôda

 

buriny, náletové

2

– 3 %

 

AT

 

lokálna aplikácia

 

 

 

 

dreviny a kríky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vianočné

 

dvojklíčnolistové

 

8 l

 

AT

 

plošná aplikácia

 

stromčeky

 

buriny, náletové

 

 

 

 

 

 

 

 

smrek, jedľa

 

 

 

 

dreviny a kríky

2

– 3 %

 

AT

 

lokálna aplikácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smrek, jedľa

 

nepoľnohospodárs

 

dvojklíčnolistové

2

– 3 l

 

AT

 

nádvoria a zastavané

 

ka pôda a nelesné

 

buriny, náletové

 

 

 

 

 

 

 

 

plochy, ostatné

 

pozemky

 

dreviny a kríky

 

 

 

 

 

 

 

 

plochy

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pri cielenej aplikácii na citlivé buriny, kry a dreviny odporúčame aplikovať v čase intenzívneho rastu. V prípade krov a drevín ešte pred zdrevnatením výhonkov. V prípade veľkých bylín (boľševník) odporúčame aj z praktických dôvodov aplikovať prípravok v skorých rastových fázach. Pri výške buriny do 1 m.

Na trávnatých porastoch a lúkach postrekujte v období, keď sú buriny a dreviny v období silného rastu t.j. na jar. Výhonky a konáre vyššie než 1 meter nad zemou musia byť pred postrekom odrezané (najvhodnejšie v období vegetačného pokoja). Najlepšia účinnosť sa dosahuje v čase intenzívneho rastu aplikáciou na listovú plochu. Na jeseň je možné účinne ničiť ostružiny, pŕhľavy. Trávnaté porasty a lúky neošetrujte v období kvitnutia burín. Aplikujte lokálne 2-3%-ný roztok t.j. 2-3 l prípravku na 100 litrov vody. Lokálnou aplikáciou sme byť ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku.

Na poľnohospodárskej pôde aplikujte prípravok 2-3 mesiace pred výsevom trávového osiva v čase aktívneho rastu burín a drevín. Výhonky a konáre vyššie než 1 meter nad zemou musia byť odrezané a neskôr spracované. V prípade plošného ošetrenia aplikujte dávku 8 l.ha-1 GARLON NEW. V prípade lokálnej aplikácie použite 2-3%-ný roztok t.j. 2-3 l prípravku na 100 litrov vody. Takto smie byť ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku.

Na ochranu vianočných stromčekov (smrek, jedľa) použite dávku prípravku 8 l.ha-1 s 200-500 l vody aplikáciou cez vrcholky stromov. V prípade lokálnej aplikácie použite 2-3%-ný roztok t.j. 2-3 l prípravku na 100 litrov vody. V prípade lokálnej aplikácie smie byť touto aplikáciou ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku. V čase aplikácie musia byť buriny v plnom raste.

Na nepoľnohospodárskej pôde a nelesných pozemkoch na ničenie dvojklíčnolistových rastlín, drevín, kríkov ošetrujte 2-3 mesiace pred plánovaným výsevom tráv. Výhonky a konáre vyššie než 1 meter nad zemou musia byť odrezané a neskôr spracované. V prípade lokálnej aplikácie použite 2-3 l prípravku na 100 litrov vody (2-3%-ný roztok). Takto smie byť ošetrených maximálne 25% celkovej plochy pri celkovej maximálnej spotrebe 250 litrov postreku.

V prípade natierania rezných plôch, ošetrujte 2 týždne po odrezaní konárov alebo kmienkov. Použite 30% roztok. Tento roztok aplikujte pomocou štetca na 1 m2 reznej plochy (14 konárov či kmienkov s obvodom 30 cm).

ICZ/2014/2663/ha

Strana 3 z 6

Schválená etiketa: 12.9.2014

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Aplikačnou kvapalinou nesmú byť zasiahnuté necieľové rastliny! Aplikujte za bezvetria. Neaplikujte pri teplote vyššej ako +25oC. V prípade vyšších denných teplôt aplikujte prípravok v popoludňajších až podvečerných hodinách. Prípravok GARLON NEW je tri hodiny po aplikácii odolný voči zrážkam.

V prípade ošetrovania lúčnych a trávnatých porastov dodržte ochrannú dobu 14 dní (ideálne 21 dní) pred zberom alebo spásaním.

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín a drevín. Proti vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia:

a)aplikujte registrované dávky prípravku,

b)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

c)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

Fluroxypyr (HRAC O) Triclopyr (HRAC O)

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Iné plodiny/porasty než trávnaté je možné na ošetrenej ploche zakladať až po uplynutí doby 6 mesiacov. Pri aplikácii buďte opatrný a zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susedné porasty a plodiny. Dodržujte ochrannú vzdialenosť 2 m. Všetky dvojklíčnolistové rastliny sú citlivé na tento prípravok!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je herbicíd a arboricíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená

a trysky,

nechajte 15

minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

ICZ/2014/2663/ha

Strana 4 z 6

Schválená etiketa: 12.9.2014

Pri čistení postrekovača buďte dôsledný. Predídete tak možnosti poškodenia následne ošetrovanej plodiny rezíduami. Odporúčame následne týmto postrekovačom ošetrovať jednoklíčnolistové plodiny (trávy, obilniny).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ochrana očí/tváre: Používajte ochranné okuliare s bočnými štítmi. Ochranné okuliare s bočnými štítmi by mali byť v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné.

Ochrana pokožky: Používajte ochranné oblečenie chemicky rezistentné k tejto látke. Výber špecifických doplnkov ako ochranný štít na tvár, rukavice, topánky, zástera, alebo kombinéza pokrývajúca celé telo závisí od vykonávanej činnosti.

Ochrana rúk: Používajte chemicky odolné rukavice klasifikované podľa normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Medzi príklady vhodných materiálov ochranných rukavíc patria: Butylkaučuk. Chlórovaný polyetylén. Polyetylén. Etylvinylalkoholový laminát („EVAL“). Medzi príklady prijateľných materiálov ochranných rukavíc patria: Prírodný kaučuk. Neoprén. Nitrilový/butadiénový kaučuk. PVC. Viton. Keď môže dôjsť k dlhotrvajúcemu alebo často opakovanému kontaktu, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 5 alebo vyššej (čas prieniku viac ako 240 minút podľa EN 374). Keď sa očakáva len krátky kontakt, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vyššej (čas prieniku viac ako 60 minút podľa EN 374). UPOZORNENIE: Pri výbere konkrétnych rukavíc na konkrétne použitie a trvanie použitia na pracovisku by sa mali brať do úvahy všetky relevantné faktory na pracovisku, ako napríklad (ale nielen): Iné chemikálie, s ktorými sa môže manipulovať, fyzické požiadavky (ochrana proti porezaniu alebo prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), potenciálne telesné reakcie na materiály rukavíc, ako aj pokyny a špecifikácie poskytnuté dodávateľom rukavíc.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V prípade možnosti prekročenia požiadaviek alebo smerníc expozičných limitov by sa mala používať respiračná ochrana. Ak neexistujú žiadne platné požiadavky alebo smernice expozičných limitov, používajte respiračnú ochranu vtedy, keď sa zaznamenali nepriaznivé účinky, napríklad podráždenie dýchacích ciest alebo nevoľnosť, alebo keď to vyžaduje váš postup hodnotenia rizík. Pre väčšinu podmienok by nemala byť potrebná žiadna respiračná ochrana; ak sa však zaznamená dráždenie, používajte schválený respirátor čistiaci vzduch. Používajte nasledujúci respirátor na čistenie vzduchu schválený CE. Organické pary a prach, typ AP2.

Udržiavajte dobrú osobnú hygienu. Nekonzumujte ani neskladujte potraviny na pracovisku. Pred fajčením alebo jedením si umyte ruky.

V prípade požiaru haste použitím vodnej hmly alebo použite jemný spray, hasiaci prášok. Hasiace prístroje na báze oxidu uhličitého. Penu. Uprednostňujú sa peny odolné voči alkoholu (typu ATC). Viacúčelové syntetické peny (vrátane AFFF) alebo proteínové peny môžu fungovať, ale budú menej účinné. tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Medzi produkty spaľovania patria (okrem iného): Oxidy dusíka. Fluorovodík. Chlorovodík. Oxid uhoľnatý. Oxid uhličitý.

Špeciálne ochranné pomôcky pre hasičov: Používajte pretlakový izolačný dýchací prístroj a ochranné protipožiarne odevy (zahŕňajú hasičskú prilbu, kabát, nohavice, čižmy a rukavice). Vyhýbajte sa kontaktu s týmto materiálom počas hasenia požiaru. Ak je kontakt pravdepodobný, prezlečte sa do úplného požiarnického odevu odolného voči chemikáliám s izolačným dýchacím prístrojom. Ak nie je k dispozícii, oblečte sa do úplného odevu odolného voči chemikáliám s

ICZ/2014/2663/ha

Strana 5 z 6

Schválená etiketa: 12.9.2014

izolačným dýchacím prístrojom a haste požiar zo vzdialeného miesta. Ochranné prostriedky na situácie pri čistení po požiari alebo bez požiaru pozrite v relevantných častiach.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom. Ak je dýchanie ťažké, kvalifikovaný personál by mal podať postihnutému kyslík.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: Držte oči otvorené a vyplachujte ich pomaly a jemne vodou počas 15 – 20 minút. Po prvých 5 minútach vyberte prípadné kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní očí.. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom aspoň 15-20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Topánky a iné kožené predmety, ktoré nie je možné odmoriť, treba zlikvidovať.

Správa pre lekára: Udržiavajte adekvátnu ventiláciu a okysličovanie pacienta. Môže spôsobiť symptómy podobné astme (reaktívne dýchacie cesty). Pomôcť môžu bronchodilatanciá, expektoranciá, antitusiká a kortikosteroidy. Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba po expozícii by mala byť zameraná na kontrolu symptómov a klinického stavu pacienta.

Opakovaná nadmerná expozícia môže zhoršiť už existujúcu chorobu pľúc. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok GARLON NEW skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2663/ha

Strana 6 z 6