Etiketa schválená: 26.10.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GARLAND FORTE

Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách a v lesnom hospodárstve.

Účinná látka:

Propaquizafop, 100 g/l; 9,6% w/w t.j.2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-(4-(6- chloroquinoxalin-2- yloxy) phenoxy) propionát

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

propaquizafop CAS No.: 111479-05-1, benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká aromatická frakcia; petrolej – nešpecifikovaný CAS No.: 64742-94-5, izotridekán-1-ol, etoxylovaný CAS No.: 9043- 30-5, (propán-1,2-diyl)-karbonát CAS No.: 108-32-7

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

 

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH 208

Obsahuje propaquizafop. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

 

P305+P351

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

+ P338

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste nebezpečných odpadov.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý !

ICZ/2015/3230/ki(mt)

1/6

Etiketa schválená: 26.10.2015

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

 

 

 

 

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri

dodržaní

predpísanej

dávky

alebo

 

koncentrácie a návodu na použitie.

 

 

 

 

 

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri, Chrysoperla carnea, Coccinella

 

septempuncatata, Poecilus cupreus, Aleochara bilineata s prijateľným rizikom.

 

 

Prípravok je škodlivý pre populácie Aphidius rhopalosiphi v ošetrovanej časti

 

pozemku.

 

 

 

 

PHO2

Všeobecný zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd! Prípravok

 

je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany zdrojov

 

podzemných vôd. Vo vnútornej časti 2. pásma hygienickej ochrany povrchových

 

vodných zdrojov môže byť použitý len za určitých podmienok.

 

 

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ADAMA Agan Ltd. P.O.BOX 262, Northern Industrial

 

Zone, 77102 Ashdod, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko spol. s.r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-11-1659

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GARLAND FORTE je selektívny systémový postemergentný herbicíd určený na kontrolu jednoročných a trvácich tráv v poľnohospodárstve a lesníctve. Účinná látka propaquizafop je absorbovaná listami a následne translokovaná do celej rastliny floémom a akumulovaná v meristematických pletivách. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že účinná látka inhibuje tvorbu enzýmu acetyl-CoA carboxylázy a tým blokuje biosyntézu mastných kyselín. Nedostatok mastných kyselín spôsobuje narušenie meristémov v okolí rastového vrchola nasledovaný odumretím citlivých trávovitých burín. Buriny dva dni po aplikácii zastavujú svoj rast a vývoj. Herbicídny účinok je pozorovateľný po niekoľkých týždňoch, v závislosti od klimatických podmienok.

ICZ/2015/3230/ki(mt)

2/6

Etiketa schválená: 26.10.2015

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, psiarka roľná, metlička obyčajná, ovos, stoklasy, prstovka krvavá, ježatka kuria, mätonohy, proso, lipnice, moháre, cirok alepský (zo semena), cirok dvojfarebný, cirok siaty.

GARLAND FORTE nepôsobí na nevzídené buriny a dvojklíčnolistové buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak, mrkva, cibuľa

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

siata, cibuľa zo

 

 

 

 

0,5-0,8 l

30

 

-

 

 

sadzačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

 

jednoročné trávy

 

0,5-0,8 l

40

 

-

 

 

ľan

 

jednoročné trávy

 

0,5-0,8 l

110

 

-

 

 

slnečnica, sója, mak

 

jednoročné trávy

 

0,5-0,8 l

90

 

-

 

 

repa cukrová, repa

 

jednoročné trávy

 

0,5-0,8 l

60

 

-

 

 

kŕmna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucerna, ďatelina

 

jednoročné trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúčna, ďatelina

 

 

 

 

0,5-0,8 l

45

 

-

 

 

plazivá, ďatelina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpurová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

pýr

 

1,2-1,5 l

30

 

-

 

 

hrach

 

pýr

 

1,2-1,5 l

40

 

-

 

 

ľan

 

pýr

 

1,2-1,5 l

110

 

-

 

 

slnečnica, sója, mak

 

pýr

 

1,2-1,5 l

90

 

-

 

 

repa cukrová, repa

 

pýr

 

1,2-1,5 l

60

 

-

 

 

kŕmna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lucerna, ďatelina

 

pýr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lúčna, ďatelina

 

 

 

 

1,2-1,5 l

45

 

-

 

 

plazivá, ďatelina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

purpurová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

výmrv obilnín

 

0,4 l

90

 

 

skorá jeseň

 

 

 

 

jednoročné trávy a

 

0,5-0,8 l

90

 

-

 

 

 

 

 

výmrv obilnín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr

 

1,2-1,5 l

90

 

-

 

 

lesné škôlky, lesné

 

jednoročné a trváce

 

0,75-1,5 l

 

AT

-

 

 

kultúry

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

smlz

 

2 l

 

AT

-

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Množstvo vody na prípravu postrekovej kvapaliny pri pozemnej aplikácii je 200-400 l.ha-1. Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie.

Prípravok aplikujte v období rastového optima burinových tráv, kedy väčšina z nich je v štádiu od 2. listu do konca odnožovania. Proti pýru plazivému prípravok aplikujte až po vzídení, pri výške 10- 15 cm. Dokonalé pokrytie povrchu burinových tráv je podmienkou úspešnej aplikácie. Dávka prípravku sa riadi podľa rastovej fázy tráv. Ak je väčšina tráv v štádiu odnožovania, je potrebné zvoliť vyššiu hranicu dávkovania. 3 týždne po postreku nekultivujte. Nepostrekujte v poludňajších hodinách za slnečného horúceho počasia.

ICZ/2015/3230/ki(mt)

3/6

Etiketa schválená: 26.10.2015

Lesné hospodárstvo: Účinkuje iba na jednoročné a trváce trávy, prijímaný je len ich nadzemnou časťou. Bez nebezpečenstva fytotoxicity ho možno použiť cez celú vegetačnú dobu vo všetkých rastových štádiách drevín.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Príležitostne pri ošetrovaní vyššou dávkou prípravku sa môžu na sóji, slnečnici alebo zemiakoch vyskytnúť chlorotické škvrny na listoch. Tieto symptómy sa rýchlo rozptýlia (zmiznú) a nemajú žiaden vplyv na ďalší rast, úrodu alebo jej kvalitu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tento produkt obsahuje účinnú látku propaquizafop, ktorá je inhibítorom ACCázy - zaradená do „skupiny A“ herbicídov.

Používajte len ako súčasť stratégie riadenia rezistencie, ktorá zahŕňa kultivačné metódy kontroly a nepoužívajte inhibítory ACCázy ako jediné chemické metódy kontroly trávovitých burín.

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte herbicídy s obsahom inhibítorov ACCázy viac ako 1 krát za sezónu. Okrem toho nepoužívajte prípravok GARLAND FORTE v zmesi alebo v sekvencii s iným produktom obsahujúcim účinnú látku propaquizafop.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Negatívne vplyvy nie sú známe. Následné plodiny je možné pri normálnom osevnom postupe pestovať bez obmedzení. Náhradné plodiny vysievajte najskôr po 6-8 týždňoch po aplikácii a po orbe. Pri aplikácii dodržujte vzdialenosť 1 m od hranice ošetrovaných plodín.

Zabráňte zasiahnutiu susediacich plodín, najmä obilnín.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní návodu na použitie a správnej aplikácii pre včely, dážďovky, pôdne mikroorganizmy, vtáky a zver prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

GARLAND FORTE nevyžaduje zmáčadlo.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. GARLAND FORTE môžete aplikovať s každým postrekovacím zariadením. Prípravok nekoroduje kovové časti postrekovačov.

Medzi aplikáciou herbicídu na dvojklíčnolistové buriny a aplikáciou prípravku na ochranu rastlín

GARLAND FORTE dodržte najmenej 3-dňovú prestávku.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Postrekovač vyčistite okamžite po každom použití prípravku čistou vodou a 0,1% roztokom Agropuru. Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte

ICZ/2015/3230/ki(mt)

4/6

Etiketa schválená: 26.10.2015

3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u a umyte 3× vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, ochranné okuliare, gumové rukavice, gumové topánky, zásteru z pogumovaného textilu. Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia celého tela teplou vodou nejedzte, nepite a nefajčite!

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od pracujúcich.

V prípade požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly a to len vtedy ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny.

PRVÁ POMOC

Po nadýchaní: Ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Obsahuje ropné rozpúšťadlo. Po nadýchaní sledujte možný výskyt edému pľúc. Vyhľadajte pomoc lekára.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody (nikdy však nepodávajte žiadne tekutiny osobám v bezvedomí). Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnutý odev musí byť čo najrýchlejšie odstránený. Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Nepoužívajte riedidlá. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: Pri násilne otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu aspoň 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu:Postihnutého urýchlene dopravte k lekárovi a informujte ho prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. telefónu 02- 5477 4166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od +5 do +30°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2015/3230/ki(mt)

5/6

Etiketa schválená: 26.10.2015

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3230/ki(mt)

6/6