Etiketa schválená: 23.3.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GALLANT® SUPER

Postrekový herbicíd vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ničenie jednoročných a trvácich tráv v repke ozimnej, repe cukrovej, repe kŕmnej, slnečnici, hrachu, bôbe, mrkve, cibuli, okrasných drevinách a lesných škôlkach.

ÚČINNÁ LÁTKA:

haloxyfop-P 104 g.l-1 (108 g.l-1 haloxyfop-R ako metylester), t.j. (R)-2-{4-[3-chloro-5- (trifluoromethyl)-2-pyridyloxy]phenoxy}propionic acid (methyl ester)

(10,49% hm)

Prípravok obsahuje zmáčadlo.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: haloxyfop-R- methylester, CAS No.: 95977-29-0 t.j. (R)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy}propionic acid (methyl ester)

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS09

Nebezpečenstvo

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť ale závraty.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH066

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P315

Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej

 

pohodlne dýchať.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnými predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/ Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

ICZ/2015/4020/ha

Strana 1 z 6

 

Etiketa schválená: 25.3.2015

Spe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Riziko pre včely a iný užitočný hmyz je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd. Zákaz vylievania nespotrebovaných zvyškov do verejnej kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. – organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

14-11-1409

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25; 0,5; 1; 5 l PET fľaša

Doba použiteľnosti :

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

GALLANT® SUPER účinkuje ako systémový herbicíd (graminicíd) prijímaný prevažne listovou plochou a rozvádzaný cievnymi zväzkami do celej rastliny vrátane koreňového systému a podzemných orgánov. Po aplikácií účinná látka haloxyfop-P rýchlo preniká do rastlín a zabraňuje deleniu buniek. Citlivé buriny odumierajú do troch týždňov.

Spektrum herbicídnej účinnosti

Citlivé buriny: pýr plazivý, výmrv obilnín, proso siate, ovos hluchý, metlička obyčajná, mätonohy, stoklasy, lipnica ročná, ježatka kuria

Odolné buriny: kostrava červená, dvojklíčnolistové buriny

ICZ/2015/4020/ha

Strana 2 z 6

Etiketa schválená: 25.3.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka/ha

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

AT

 

jesenná aplikácia

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

AT

 

jesenná aplikácia

 

slnečnica

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

100 dní

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

100 dní

 

 

 

 

repa cukrová,

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

90 dní

Pri DA max.1 l za

 

repa kŕmna

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

vegetačné obdobie

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

90 dní

 

 

 

 

cibuľa

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

28 dní

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

28 dní

 

 

 

 

mrkva

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

56 dní

 

 

 

 

 

 

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

56 dní

 

 

 

 

hrach

 

výmrv obilnín, jednoročné

 

0,5 l

 

AT

 

 

 

 

bôb

 

trávy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

 

okrasné dreviny

 

jednoročné trávy

 

0,5 l

 

AT

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

 

lesné a okrasné

 

jednoročné trávy

 

0,5 l

 

AT

 

 

 

 

škôlky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pýr, lipnica ročná

 

1,0 l

 

AT

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

GALLANT SUPER aplikujte v 200-400 l vody na hektár. Prípravok je možné aplikovať 1x za vegetačné obdobie. V prípade delenej aplikácie nesmie celková dávka prekročiť 1,0 l za vegetačné obdobie. Dažďové zrážky 1 hodinu po aplikácii už neovplyvnia účinok prípravku.

Používa sa v dvojklíčnolistových kultúrnych plodinách na ničenie vzídených jednoročných a trvácich tráv. Tolerancia herbicídu GALLANT SUPER umožňuje jeho použitie v akejkoľvek rastovej fáze dvojklíčnolistových plodín. Najlepší účinok na trávy dosiahnete pri aplikácii v ich skorých rastových fázach od 2 pravých listov až do konca odnožovania (BBCH 12 – 29) a za priaznivých podmienok, t.j. za teplého a vlhkého počasia.

Na pýr plazivý a ďalšie trváce trávy aplikujte GALLANT SUPER pri ich výške 10-15 cm a pokiaľ možno za priaznivých podmienok (t.j. za teplého a vlhkého počasia). Po vlastnej aplikácii na trváce trávy odporúčame vynechať na 2-3 týždne kultivačné zásahy, aby mohla byť účinná látka rozvedená aj do podzemných orgánov. GALLANT SUPER sa vyznačuje predovšetkým dlhodobým účinkom na pýr plazivý, t. j. schopnosťou zničiť jeho podzemky a zabezpečuje spoľahlivý účinok na lipnicu ročnú a ostatné jednoročné trávy.

ICZ/2015/4020/ha

Strana 3 z 6

Etiketa schválená: 25.3.2015

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržiavaní metodických pokynov uvedených v časti „Návod na použitie“ nehrozí žiadne fytotoxické poškodenie poľných plodín.

Vzhľadom k veľkému množstvu pestovaných druhov rastlín v lesných a okrasných škôlkach radíme urobiť testy selektivity na niekoľkých rastlinách s pozorovaním prípadných fytotoxických účinkov. Pri dodržaní podmienok aplikácie na jar, by mal byť postrek GALLANTom SUPER selektívny k následovným rastlinám: Abies alba (A. pectinata), Abies balsamea, Abies concolor, Abies grandis, Abies koreana, Abies nobilis (A. procera), Abies nordmanniana, Aesculus hippocastanum, Alnus glutinosa, Amelanchier lamarckii, Castanea sativa, Colutea arborescens, Cotoneaster horizontalis, Cotoneaster praecox, Elaeagnus angustifolia, Euonymus europaeus, Juglans regia, Philadelphus inodorus 'Grandiflorus', Philadelphus virginales, Ribes alpinum, Ribes aureum, Ribes sanguineum

‘Pulborough Scarlet’, Robinia pseudoacacia, Rosa canina, Rosa carolina (virgiana), Rosa glauca (R. rubrifolia), Rosa multiflora, Rosa pimpinellifolia, Rosa rubiginosa, Rosa rugosa, Rosa rugotida, Salix caprea, Syringa vulgaris, Tamarix ramosissima (T. odessana), Tilia cordata, Ulmuas laevis, Ulmus minor, Ulmus glabra (= U. campestris), Viburnum lantana, Viburnum opulus, Weigela x Newport Red, Weigela x Red Prince, Weigela florida, Weigela florida ‘Purpurea’, Weigela styriaca

Prejavy fytotoxicity boli pozorované v prípade: Acer capillipes, Acer rubrum, Acer rufinerve,

Acer pensylvanicum, Amelanchier ovalis, Deutzia scabra, Fagus sylvatica ‘Atropunicea’, Fagus sylvatica ‘Purpurea’, Ilex aquifolium, Ilex aquifolium ‘Alaska’, Juniperus horizontalis, Juniperus media, Juniperus virginiana ‘Grey Owl’, Juniperus virginiana ‘Skyrocket’, Narcissus, Pachysandra terminalis, Pelargonium, Rosa ‘Lilly Marlene’, Rosa ‘Mad Mayland’, Rosa ‘Marieken’.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka haloxyfop-P (haloxyfop-R) patrí do chemickej skupiny aryloxyphenoxy-propionatov. Spôsob účinku spočíva v inhibícii enzýmu acetyl CoA karboxylázy. Na území SR nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín a drevín. Proti vzniku rezistencie dodržiavajte najmä nasledovné opatrenia:

a)aplikujte registrované dávky prípravku,

b)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

c)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na následné a náhradné plodiny. Pri aplikácií prípravku je potrebné byť zvlášť opatrný, pokiaľ susedná plodina je zo skupiny jednoklíčnolistových (obilniny, kukurica, trávy, cirok a pod...), kedy prípadný úlet môže túto susednú plodinu poškodiť alebo sa na nej prejaviť fytotoxicky.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača.

ICZ/2015/4020/ha

Strana 4 z 6

Etiketa schválená: 25.3.2015

Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných ošetrovaných plodín musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)

Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)

Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

 

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená

a trysky,

nechajte 15

minút

 

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

Pri čistení postrekovača buďte dôsledný. Predídete tak možnosti poškodenia následne ošetrovanej plodiny rezíduami.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ochrana očí/tváre: Používajte ochranné okuliare s bočnými štítmi. Ochranné okuliare s bočnými štítmi by mali byť v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné.

Ochrana pokožky: Používajte ochranné oblečenie chemicky rezistentné k tejto látke. Výber špecifických doplnkov ako ochranný štít na tvár, rukavice, topánky, zástera, alebo kombinéza pokrývajúca celé telo závisí od vykonávanej činnosti.

Ochrana rúk: Používajte chemicky odolné rukavice klasifikované podľa normy EN 374: Ochranné rukavice proti chemikáliám a mikroorganizmom. Medzi príklady vhodných materiálov ochranných rukavíc patria: Butylkaučuk. Chlórovaný polyetylén. Polyetylén. Etylvinylalkoholový laminát („EVAL“). Medzi príklady prijateľných materiálov ochranných rukavíc patria: Prírodný kaučuk. Neoprén. Nitrilový/butadiénový kaučuk. PVC. Viton. Keď môže dôjsť k dlhotrvajúcemu alebo často opakovanému kontaktu, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 5 alebo vyššej (čas prieniku viac ako 240 minút podľa EN 374). Keď sa očakáva len krátky kontakt, odporúčajú sa rukavice ochrannej triedy 3 alebo vyššej (čas prieniku viac ako 60 minút podľa EN 374). UPOZORNENIE: Pri výbere konkrétnych rukavíc na konkrétne použitie a trvanie použitia na pracovisku by sa mali brať do úvahy všetky relevantné faktory na pracovisku, ako napríklad (ale nielen): Iné chemikálie, s ktorými sa môže manipulovať, fyzické požiadavky (ochrana proti porezaniu alebo prepichnutiu, zručnosť, tepelná ochrana), potenciálne telesné reakcie na materiály rukavíc, ako aj pokyny a špecifikácie poskytnuté dodávateľom rukavíc.

Ochrana dýchacieho ústrojenstva: V prípade možnosti prekročenia požiadaviek alebo smerníc expozičných limitov by sa mala používať respiračná ochrana. Ak neexistujú žiadne platné požiadavky alebo smernice expozičných limitov, používajte respiračnú ochranu vtedy, keď sa zaznamenali nepriaznivé účinky, napríklad podráždenie dýchacích ciest alebo nevoľnosť, alebo keď to vyžaduje váš postup hodnotenia rizík. Pre väčšinu podmienok by nemala byť potrebná žiadna respiračná ochrana; ak sa však zaznamená dráždenie, používajte schválený respirátor čistiaci vzduch. Používajte nasledujúci respirátor na čistenie vzduchu schválený CE. Organické pary a prach, typ AP2.

Udržiavajte dobrú osobnú hygienu. Nekonzumujte ani neskladujte potraviny na pracovisku. Pred fajčením alebo jedením si umyte ruky.

V prípade požiaru haste použitím vodnej hmly alebo použite jemný spray, hasiaci prášok. Hasiace prístroje na báze oxidu uhličitého. Penu. Uprednostňujú sa peny odolné voči alkoholu (typu ATC).

ICZ/2015/4020/ha

Strana 5 z 6

Etiketa schválená: 25.3.2015

Viacúčelové syntetické peny (vrátane AFFF) alebo proteínové peny môžu fungovať, ale budú menej účinné. tento haste penou, práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Dôsledne dbajte na to, aby kontaminovaná voda (médium) nemohla uniknúť z priestoru požiaru do okolia, najmä do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nemohla zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie:

V prípade požiarneho zásahu sa musia použiť izolačné dýchacie prístroje, lebo môže dôjsť ku vzniku toxických splodín horenia.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní: Premiestnite osobu na čerstvý vzduch. Ak osoba nedýcha, zavolajte rýchlu zdravotnú starostlivosť a poskytnite umelé dýchanie. Pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúško a pod.) Volajte Národné toxikologické informačné centrum a požiadajte o rady pri ošetrovaní. Ak je dýchanie ťažké, kvalifikovaný personál by mal postihnutému podať kyslík.

Po požití: Okamžite volajte Národné toxikologické a informačné centrum alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie, ak vám to neodporúčalo NTIC alebo lekár. Nepodávajte postihnutému žiadne tekutiny. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: Držte oči otvorené a vyplachujte ich pomaly a jemne vodou počas 15 – 20 minút. Po prvých 5 minútach vyberte prípadné kontaktné šošovky a pokračujte vo vyplachovaní očí.. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom aspoň 15-20 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Topánky a iné kožené predmety, ktoré nie je možné odmoriť, treba zlikvidovať.

Správa pre lekára: Udržiavajte adekvátnu ventiláciu a okysličovanie pacienta. Látka má dráždivé účinky a pri prehltnutí môže spôsobiť popálenie úst, žalúdka a dolného gastrointestinálneho traktu s následnou obštrukciou. Vdýchnutie zvratkov môže spôsobiť poranenie pľúc. Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba po expozícii by mala byť zameraná na kontrolu symptómov a klinického stavu pacienta. Kontakt s pokožkou môže zhoršiť existujúcu dermatitídu. Keď budete volať NTIC alebo pôjdete na ošetrenie, vezmite si so sebou kartu bezpečnostných údajov alebo etiketu prípravku. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok GALLANT SUPER skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/4020/ha

Strana 6 z 6