Etiketa schválená: 25.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GALERA*

Selektívny

postrekový

herbicíd vo

forme kvapalného koncentrátu pre riedenie

vodou určený

na postemergentné ničenie odolných

dvojklíčnolistových burín, v repke jarnej,

repke ozimnej,

horčici a kukurici.

 

 

 

ÚČINNÉ LÁTKY:

 

 

 

Clopyralid

267 g/l

3,6-dichloropyridine-2-karboxylová kyselina (30,19 % hm)

 

Picloram

67 g/l

4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-karboxylová kyselina (7,21 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: clopyralid CAS No.: 001702-17-6, picloram CAS No.: 1918-02-1, etanolamín CAS No.: 000141-43-5

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je prijateľné pre populácie dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd !

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode.

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd ! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu ! Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami ! Uložte mimo dosahu zvierat !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

DOW AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie:

03-11-0626

ICZ/2014/3060/ha

1/6

Etiketa schválená: 25.3.2015

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,25 l; 0,5 l; 1 l; 2 l; 3 a 5 l PET fľaša

 

5 l HDPE fľaša

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy DOW AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

GALERA® je ochranná známka spoločnosti DOW AgroSciences

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok GALERA pôsobí ako systémový rastový herbicíd, preniká do rastlín cez listy a byle. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne k likvidácii citlivých burín. Buriny po aplikácii prípravku ďalej nekonkurujú plodine a začína proces ich postupného a pozvoľného odumierania. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 3-6 dní po aplikácii prípravku GALERA. Účinná látka clopyralid sa v pôde rýchlo rozkladá vplyvom činnosti mikroorganizmov. Účinná látka picloram sa v pôde rozkladá predovšetkým fotolýzou a fotodegradáciou. Mikrobiálny rozklad vedie k tvorbe zdrojov ďalších kyselín, ktoré podliehajú ďalšiemu rozkladu.

Mechanizmus účinku: Obe účinné látky majú podobný spôsob distribúcie a účinku. Účinné látky sú absorbované listami a byľami, následne translokované akropetálne a bazipetálne s následnou akumuláciou v meristematických pletivách rastlín a prejavujúcim sa „auxínovým“ účinkom.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv slnečnice.

Stredne citlivé buriny: fialka roľná (do rastovej fázy 2 pravé listy), hluchavky (do rastovej fázy 4 pravé listy), peniažtek roľný (do rastovej fázy 2 pravé listy), kapsička pastierska (do rastovej fázy 2 pravé listy), mak vlčí (do rastovej fázy 2 pravé listy).

Citlivé buriny (do rastovej fázy 2 pravé listy): chryzantémovka siatinová, turanec kanadský, lopúch, podbeľ liečivý, , lucerna siata, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý.

Do rastovej fázy 4 pravých listov sú citlivé ľuľok čierny a ľuľok zemiakový. Do rastovej fázy 1.páru pravých listov nevädza poľná.

Odolné buriny: hviezdica prostredná, veroniky a trávovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

 

Ochr. doba

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

 

rumančekovité buriny,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lipkavec, pichliač a ďalšie

 

0,3-0,35 l

60

 

 

 

repka jarná

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

 

odolné dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

AT

-

 

horčica

 

rumančekovité buriny,

 

0,35 l

 

 

 

 

 

 

 

lipkavec, pichliač a ďalšie

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

 

 

 

 

 

 

 

Maximálna dávka je 1 × 0,35 l/ha t.j. 1 × 93,45 g clopyralidu /ha a 1 × 23,45 g picloram /ha.

ICZ/2014/3060/ha

2/6

Etiketa schválená: 25.3.2015

Len pre jarnú aplikáciu prípravku.

Dávka vody: 100-400 l.ha-1

Rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný, mlieč roľný a pohánkovec ovíjavý sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2-10 listov. Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze prízemnej ružice až do 10 cm výšky rastliny. Mrlík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky rastliny.

Prípravok GALERA je možné kombinovať s kvapalným dusíkatým hnojivom typu DAM 390 a pod.

V repke ozimnej na jar

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Prípravok GALERA aplikujte postemergentne po obnovení aktívneho vegetačného rastu burín. Optimálny aplikačný termín je pri teplotách medzi +8°C až +25°C. Prípravok GALERA je možné aplikovať vo fáze repky BBCH 30 – 51 (tvorba pukov - hlavné kvetenstvo je viditeľné zhora uprostred najvyšších listov – zelený púčik).

Podmienkou dosiahnutia vysokej biologickej účinnosti prípravku GALERA je kvalitná aplikácia, ktorá zabezpečí dôsledné pokrytie rastlín burín jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny.

V repke jarnej a v horčici

Dávka vody: 200-400 l/ha.

Prípravok GALERA aplikujte postemergentne od fázy plodiny: BBCH 13 (objavenie sa 3. listu) do fázy BBCH 50 (tvorba pukov - hlavné kvetenstvo je viditeľné zhora uprostred najvyšších listov). Optimálny aplikačný termín je pri teplotách medzi +8°C až +25°C. Nižšiu dávku prípravku (0,3 l.ha-1) je možné použiť len v prípade, keď hlavné burinové druhy, ktoré sú v spektre účinnosti prípravku GALERA, sú v nízkych rastových fázach (lipkavec obyčajný do 3 praslenov, rumančekovité buriny do 6 pravých listov).

Podmienkou dosiahnutia vysokej účinnosti prípravku GALERA je vyššia teplota po aplikácii (nočné teploty +8°C a viac a denné teploty +10°C a viac) a kvalitná aplikácia, ktorá zabezpečí dôsledné pokrytie rastlín burín jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny.

V kukurici (silážnej kukurici a kukurici na zrno)

Odporúčaná dávka vody 300 l/ha. Prípravok GALERA aplikujte vo fáze BBCH 14-17. Optimálny aplikačný termín je pri teplotách medzi +8°C až +25°C.

UPOZORNENIE: Postrek nesmie zasiahnuť vedľajšie citlivé plodiny, najmä lucernu, ďatelinu, ovocné sady, vinič a chmeľ!

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

 

Ochr. doba

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facélia

rumančekovité buriny,

 

 

 

 

 

 

 

 

lipkavec, pichliač a ďalšie

 

0,35 l

60

 

-

 

dvojklíčnolistové buriny

 

 

 

 

 

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálna dávka je 1 × 0,35 l/ha t.j. 1 × 93,45 g clopyralidu /ha a 1 × 23,45 g picloram /ha. Len pre jarnú aplikáciu prípravku.

Facéliu ošetrujte od rastovej fázy BBCH 12- 37. Odporúčaná dávky vody 200 – 400 litrov vody. Neskrmovať!

ICZ/2014/3060/ha

3/6

Etiketa schválená: 25.3.2015

ÚDAJE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH

PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEGATÍVNYCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA

RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku GALERA, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinné látky pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte najmä nasledovné opatrenia:

a)dodržiavajte zásady striedania plodín,

b)aplikujte registrované dávky prípravku,

c)dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy,

d)ak aplikujete TM, nepoužívajte prípravky s rovnakým účinkom.

Clopyralid HRAC: O Picloram HRAC: O

VPLYV NA ÚRODU

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

V prípade nutnosti zaorania repky ošetrenej herbicídom GALERA je možné s odstupom 1 mesiaca po postreku, premiešaniu pôdneho profilu do hĺbky minimálne 10 cm a po vykonanej predsejbovej príprave vysievať na jar jarnú repku, horčicu, kukuricu, jarnú pšenicu, jarný jačmeň.

Po predchádzajúcom ošetrení prípravkom je možné pestovať ako následné plodiny obilniny, trávnaté porasty a kapustovité plodiny. S odstupom 24 mesiacov po ošetrení možno pestovať repu cukrovú, slnečnicu, strukoviny, zemiaky, zeleninu a ďatelinoviny, nakoľko tieto sú citlivé na účinné látky. Pred sejbou týchto plodín sa ubezpečte, že pozberové zvyšky plodiny ošetrenej GALEROU sú rozložené.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a) Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

ICZ/2014/3060/ha

4/6

 

 

 

 

Etiketa schválená: 25.3.2015

b) Naplňte nádrž čistou vodou a za

miešania

pridajte

čistiaci

prostriedok

určený

na dekontamináciu. Týmto roztokom

vypláchnite

ramená a

trysky

a nechajte 15

minút

bez miešania a potom vypustite.

 

 

 

 

 

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte na vyhradenom mieste tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare (ochranné okuliare s bočnými štítmi by mali byť v súlade s EN 166 alebo ekvivalentné), respirátor, gumové rukavice (používajte chemicky odolné rukavice klasifikované podľa normy EN 374) a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu. S vodou sa zmiešava v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu. Vhodné hasiace prostriedky sú: vodná hmla, oxid uhličitý, hasiaci prášok, pena.

Dôležité upozornenie: Podľa normy STN 65 02 01 je prípravok horľavinou III. triedy nebezpečnosti. Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom.

PRVÁ POMOC

Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.

Po nadýchaní : opustite zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.

Po požití: nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

Po zasiahnutí očí: oči dôkladne vyplachujte 15-20 minút vodou. Pokiaľ používate kontaktné šošovky, vyberte ich po prvých 5 minútach a pokračujte vo vyplachovaní. Ak sa prejavia následky, poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok GALERA skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích

ICZ/2014/3060/ha

5/6

Etiketa schválená: 25.3.2015

podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prázdny obal z prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na oplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača. Obal odovzdajte na likvidáciu zmluvnému subjektu ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov v súlade s platnou legislatívou. Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/3060/ha

6/6