Etiketa schválená: 28.4.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

GALERA* JESEŇ

Selektívny systémový postrekový herbicíd vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou určený na postemergentné ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v porastoch repky ozimnej.

ÚČINNÉ LÁTKY:

240 g.l-1

clopyralid, (26,66 %hm) t.j. 3,6-dichloropyridine-2-karboxylová kyselina

80 g.l-1

picloram, (8,45 %hm) t.j. 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-karboxylová kyselina

40 g.l-1

aminopyralid, (4,37 %hm) t.j. 4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylová kyselina

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:: neobsahuje

OZNAČENIE PRÍPRAVKU: nepožaduje sa

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

PHO1 - Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE!

ICZ2014/2658/ki

1/5

Etiketa schválená: 28.4.2015

Držiteľ autorizácie:

Dow AgroSciences s.r.o. - organizačná zložka, Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSUP:

10-11-1124

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l PET fľaša alebo 1 l PET fľaša

Doba použiteľnosti prípravku:

2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych

 

nepoškodených obaloch a dodržaní podmienok skladovania.

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Prípravok GALERA JESEŇ pôsobí ako systémový (rastový) herbicíd, preniká do rastlín cez listy, byle a obmedzene aj cez korene. Účinné látky sa akumulujú v rastových meristémoch. Prípravok GALERA JESEŇ aplikujte v období aktívneho rastu burín. Neaplikujte v chladnom počasí. Citlivé buriny krátko po postreku zastavujú rast, postupne strácajú prirodzenú farbu (dekolorácia), následne sa objavuje krútenie listov a stoniek (deformácia) a v priebehu 3-4 týždňov dochádza postupne k odumieraniu citlivých burín. Buriny po aplikácii prípravku ďalej nekonkurujú plodine a začína proces ich postupného a pozvoľného odumierania. Prvé symptómy sú viditeľné pri optimálnych podmienkach za 4-6 dní po aplikácii prípravku GALERA JESEŇ. Zrážky 1 hod. po aplikácií nemajú negatívny vplyv na účinnosť aplikácie.

Spektrum herbicídnej účinnosti.

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, mlieč roľný, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, výmrv slnečnice, mak vlčí, ľuľok čierny, fialka roľná. hluchavka objímavá (do 6 pravých listov), peniažtek roľný (do 6 pravých listov), kapsička pastierska (do 2 pravých listov), úhorník liečivý(do 6 pravých listov), chryzantémovka siatinová (prízemná ružica listov), turanec kanadský (prízemná ružica listov), lopúch (prízemná ružica listov), podbeľ liečivý (prízemná ružica listov), nevädza poľná a ďalšie buriny z čeľade astrovité, lucerna siata, ľuľok zemiakový, tetucha kozia, bolehlav škvrnitý a ďalšie buriny z čeľade mrkvovité.

Stredne citlivé: hviezdica prostredná, veroniky

Odolné buriny: trávovité buriny

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná

rumančekovité buriny,

0,30 l

AT

aplikácia na jeseň a jar,

 

lipkavec, pichliač a

 

 

maximálne 1x za 3 roky

 

ďalšie dvojklíčnolistové

 

 

na tom istom pozemku.

 

buriny

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU. Množstvo vody: 150-400 l.ha-1.

Počet ošetrení: 1× vegetačného obdobia; v prípade delenej aplikácie nesmie celková dávka presiahnuť autorizovanú dávku.

Prípravok GALERA JESEŇ ničí len vzídené a vzchádzajúce buriny.

ICZ2014/2658/ki

2/5

Etiketa schválená: 28.4.2015

Rumančekovité buriny, lipkavec obyčajný, mlieč roľný a pohánkovec ovíjavý sú najcitlivejšie v rastovej fáze 2 - 10 listov. Pichliač roľný je najcitlivejší vo fáze prízemnej ružice až do 10 cm výšky rastliny. Mrlík biely je najcitlivejší do 5 cm výšky rastliny.

Neaplikujte v chladnom počasí, odporučená aplikácie je pri minimálnej teplote +10°C.

V repke ozimnej na jeseň aplikujte prípravok GALERA JESEŇ postemergentne v rastových fázach 3-9 listov repky ozimnej (BBCH 13-19). Aplikácia je vhodná v období keď denné teploty dosahujú +10°C a viac a burinové druhy sú vo fáze vegetačného rastu. Dôsledné pokrytie rastlín burín jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny je podmienkou na dosiahnutie vysokej biologickej

účinnosti prípravku GALERA JESEŇ.

V repke ozimnej na jar aplikujte prípravok postemergentne po obnovení aktívneho vegetačného rastu burín. Optimálny aplikačný termín je pri teplotách medzi +8°C až +25°C. Prípravok možno aplikovať až do fázy BBCH 30-36 (predlžovacia fáza až viditeľné 6. internódium). Dôsledné pokrytie rastlín burín jemnými kvapkami postrekovej kvapaliny je podmienkou na dosiahnutie vysokej biologickej účinnosti prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY.

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku GALERA JESEŇ, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE.

Nebola zaznamenaná rezistencia na účinnú látku pre indikované spektrum citlivých burín. Proti vzniku rezistencie vykonávajte nasledujúce opatrenia:

a)dodržiavajte zásady správnej agrotechniky (striedanie plodín, termín sejby, príprava pôdy)

b)aplikujte registrovanú dávku prípravku,

c)ak aplikujete zmesi herbicídov, používajte prípravky s rôznym spôsobom účinku,

d)Neaplikujte tento prípravok alebo iný prípravok na báze ALS inhibítorov proti trávam viac ako jedenkrát v plodine.

VPLYV NA ÚRODU.

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY.

V prípade nutnosti zaorania repky ošetrenej herbicídom GALERA JESEŇ je možné s odstupom jedného mesiaca po postreku, premiešaní pôdneho profilu do hĺbky minimálne 10 cm a predsejbovej príprave vysievať na jar repku jarnú, horčicu, kukuricu, pšenicu jarnú, jačmeň jarný.

Po predchádzajúcom ošetrení prípravkom je možné pestovať ako následné plodiny obilniny, trávnaté porasty a kapustovité plodiny. S odstupom 24 mesiacov po ošetrení možno pestovať repu cukrovú, slnečnicu, strukoviny, zemiaky, zeleninu a ďatelinoviny, nakoľko tieto sú citlivé na účinné látky. Pred sejbou týchto plodín sa ubezpečte, že pozberové zvyšky repky ošetrenej GALEROU JESEŇ sú rozložené.

Upozornenie!

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny, citlivé sú najmä ďatelinoviny, ovocné sady, vinič a chmeľ!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY.

ICZ2014/2658/ki

3/5

Etiketa schválená: 28.4.2015

Prípravok je selektívny herbicíd. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou. Po premiešaní doplňte nádrž postrekovača vodou na predpísaný objem. Pri príprave postrekovej kvapaliny je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte si len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom musia byť všetky zvyšky prípravku a jeho stopy z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte špeciálny čistiaci prostriedok. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný tvárový štít, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku používajte aj zásteru z pogumovaného textilu. Po dobu práce s prípravkom a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy.

Prípravok obsahuje ako rozpúšťadlo vodu. S vodou sa zmiešava v každom pomere. Pokiaľ sa dostane do ohniska požiaru, zabezpečte, aby kontaminovaná hasiaca voda, pokiaľ bola pri hasení požiaru použitá, neunikla z priestoru požiaru do okolia, najmä nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd, recipientov povrchových vôd a na poľnohospodársku pôdu. Vhodné hasiace prostriedky sú: vodná hmla, oxid uhličitý, hasiaci prášok, pena.

Dôležité upozornenie: Pri požiari môže dym, okrem neidentifikovaných toxických a/alebo dráždivých zlúčenín, obsahovať aj pôvodnú látku. Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín. Kontajnery ochladzujte vodným postrekom.

PRVÁ POMOC.

Pacientovi nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je v bezvedomí alebo má kŕče. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečiť pobyt na čistom vzduchu, rozopnúť na hrudníku odev, zabezpečiť pokoj a teplo. Ak vznikne podráždenie, poraďte sa s lekárom.

Po požití: Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypiť veľké množstvo vody. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.

ICZ2014/2658/ki

4/5

Etiketa schválená: 28.4.2015

Po zasiahnutí očí: Oči dôkladne vyplachujte niekoľko minút veľkým množstvom vody. Vyberte kontaktné šošovky po 1-2 minútach a pokračujte vo vyplachovaní 5 minút. Poraďte sa s lekárom, podľa možnosti oftalmológom, ak sa objavia následky.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte.

Správa pre lekára: Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Ak sa vykonáva výplach, navrhnite kontrolu priedušnice a/alebo pažeráka.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE.

Prípravok GALERA JESEŇ skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ2014/2658/ki

5/5