Etiketa schválená: 13.12.2013

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FYFANON 440 g/l EW

Postrekový insekticíd vo forme vodnej emulzie typu olej : voda na ochranu repky ozimnej proti blyskáčikovi repkovému.

ÚČINNÁ LÁTKA: 440 g.l -1 malathion t.j. diethyl (dimethoxyphosphinothioylthio)succinate or S-1,2-bis(ethoxycarbonyl)ethyl O,O-dimethyl phosphorodithioate racemate

Názov látok v prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: malathion CAS 121-75-5, tristyrylphenylpolyethylene glycolphosphoric acid CAS 114535-82-9

UPOZORNENIE:

Výstražný symbol

GHS09

Výstražné slovo

Pozor!

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 208 Obsahuje malathion. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

P391 Zozbierajte uniknutý produkt.

P405 Uchovávajte uzamknuté.

P420 Uchovávajte oddelene od iných materiálov.

P501 Zneškodnite obsah /nádobu/ v súlade s miestnymi predpismi.

Vč 1

Prípravok pre včely jedovatý.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ICZ/2011/0580/ss

Strana 1 z 4

 

 

 

 

Etiketa schválená: 13.12.2013

Spe 3

Z dôvodu

ochrany vodných organizmov udržiavajte

medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami pás zeme v dĺžke 25 m bez redukcie postreku, 15 m

 

pri 50% redukcii, 10 pri 75% redukcii a 5 m pri 90% redukcii postreku

Spe 8

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúci porast.

 

Neaplikujte v čase, keď sú včely aktívne. Neaplikujte, ak sa v poraste nachádzajú

 

kvitnúce buriny.

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo

jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti

povrchových vôd/zabráňte

kontaminácii

prostredníctvom odtokových

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DODRŽIAVAJTE NÁVOD NA POUŽITIE, ABY STE NEOHROZILI ĽUDSKÉ ZDRAVIE A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.

VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN V 1. CHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV.

NEAPLIKUJTE V BLÍZKOSTI HLADÍN TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD! DODRŽUJTE OCHRANNÚ ZÓNU.

ZÁKAZ PRIAMEHO VYPÚŠŤANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO PODZEMNÝCH VÔD.

ZÁKAZ VYLIEVANIA NESPOTREBOVANÝCH ZVYŠKOV DO VEREJNEJ KANALIZÁCIE.

Výrobca:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Denmark

Držiteľ autorizácie:

CHEMINOVA A/S, P.O.Box 9, DK- 7620 Lemvig, Denmark

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-05-1400

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU.

Malathion je organofosfátový širokospektrálny nesystémový insekticíd. Hubí hmyz po kontakte, pôsobí neurotoxicky.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ ha

Ochr. doba

Poznámka

repka ozimná

blyskáčik repkový

2 l

AT

 

ICZ/2011/0580/ss

Strana 2 z 4

Etiketa schválená: 13.12.2013

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrujte repku proti blyskáčikovi vo fáze BBCH 50 – 59 (od začiatku tvorby kvetných pupeňov do obdobia pred kvitnutím). Dávka vody 300 l/ha.

Ošetrujte prípravkom Fyfanon 440 g/l EW maximálne 2 x za rok s 10 dňovým medziaplikačným intervalom.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH

NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok normálne nie je fytotoxický pri dodržaní návodu na použitie. Neaplikujte prípravok na plodiny trpiace stresom, alebo ak je predpoklad, že budú trpieť stresom v bezprostrednej budúcnosti (mráz, poškodenie herbicídom). Neaplikujte prípravok ak sa predpokladá mráz alebo dážď.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka malathion patrí do skupiny inhibítorov acetylcholine esterázy (IRAC: 1B). Neboli zistené prípady rezistencie. Svojim silným kontaktným účinkom je malathion súčasťou antirezistentnej stratégie na blyskáčika repkového.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIELOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Použité aplikačné zariadenie a trysky vypláchnite čistou vodou, ochranné pracovné prostriedky a pomocné nádoby asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy).

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumové topánky. Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom. S vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Osoby pracujúce s týmto prípravkom dlhšie obdobie by mali podstupovať časté krvné test na hodnotu cholinesterázy. Ak hodnota cholínesterázy klesne pod kritický bod, postihnutá osoba už nesmie byť viac vystavovaná prípravku, kým sa cholínesteráza nevráti do normálu.

ICZ/2011/0580/ss

Strana 3 z 4

Etiketa schválená: 13.12.2013

PRVÁ POMOC

Pri nadýchaní - Pri akejkoľvek nevoľnosti okamžite opustite miesto expozície. Ak príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití - Neodporúča sa vyvolávanie zvracania. Vypláchnite ústa a vypite množstvo vody alebo mlieka. Ak sa dostaví zvracanie, vypláchnite ústa a znovu vypite tekutiny. Zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí - Okamžite vypláchnite oči množstvom vody alebo očného roztoku, s nadvihovaním očného viečka, kým nezostane žiadna chemikália v oku. Po niekoľkých minútach vyberte kontaktné šošovky a vyplachujte znovu. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

Pri zasiahnutí pokožky - Okamžite pokožku opláchnite množstvom vody, odstráňte kontaminovaný odev a obuv. Umyte pokožku mydlom a vodou. Ak podráždenie pretrváva, navštívte lekára.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. Liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel. 02/54774166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do + 25°C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2011/0580/ss

Strana 4 z 4