Etiketa schválená: 25.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FUSILADE FORTE®

Postrekový selektívny herbicíd v úprave emulgovateľného koncentrátu (EC), určený na postemergentné ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Fluazifop-P

128 g.l-1 (13,5 % hm)

t.j. (R)-2-{4-[5- (trifluoromethyl)- 2-

 

 

pyridyloxy]phenoxy} propionic acid

(Fluazifop-P-butyl)

(150 g.l-1 (15,8 % hm))

 

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluazifop-P CAS No.: 83066-88-0, calcium alkyl benzene sulphonate CAS No.: 26264-06-02

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad súlade s miestnymi a národnými

 

predpismi.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v

 

blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

ICZ/2013/1863/ss

1/7

Etiketa schválená: 25.04.2016

Spe3 Z dôvodu ochrany necielených rastlín udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou ochranný pás zeme v dĺžke 20 m bez redukcie úletu, resp. 10 m pri 50%, 5 m pri 75% a 90% redukcii úletu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO3 Prípravky sú vylúčené z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí obmedzenie pre celé 2. pásmo).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Zákaz vypúšťania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do kanalizácie! Zákaz skrmovania ošetrených rastlín hospodárskymi zvieratami a rybami, dodržte ochrannú dobu.

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ autorizácie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Prievozská 4/D, 821 09, Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

00-11-0541

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

1 l PET kanister, 5 l HDPE kanister

® FUSILADE FORTE je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok FUSILADE FORTE je systémovo pôsobiaci selektívny herbicíd proti trvácim a jednoročným trávam (výnimku tvorí lipnica ročná), ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka sa hromadí v kolienkach a podzemkoch a ničí meristematické pletivá burín. Herbicídne účinky sú pozorovateľné až po desiatich dňoch po aplikácii.

Citlivé buriny: ovos hluchý, ježatka kuria, moháre, pýr plazivý.

ICZ/2013/1863/ss

2/7

Etiketa schválená: 25.04.2016

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochranná

 

Poznámka

 

 

 

 

 

doba (dní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slnečnica

 

jednoročné trávy

 

1 l

90

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1: (1 l)

 

 

 

(TM) Betanal

 

 

 

 

 

T2: 0,6 l + (1,25 l)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert, DA

 

 

 

dvojklíčnolistové

 

T3: 0,6 l + (1,5 l)

 

 

 

 

repa cukrová, repa

 

 

 

 

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

T1: (1 l)

56

 

 

 

kŕmna

 

 

 

 

 

 

trávy

 

T2: (1,25 l)

 

 

 

(TM) Betanal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T3: 0,8-1,2 l + (1,5

 

 

 

Expert, DA

 

 

 

 

 

l)

 

 

 

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

sója

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

75

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

šošovica

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

90

 

 

 

Hrach, fazuľa, bôb

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

90

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cibuľa zo sadzačky,

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

28

 

 

 

cibuľa siata, cesnak

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cibuľa

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

28

 

semenné

 

 

pýr

 

2,5-3 l

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

rasca, lucerna,

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

 

 

 

 

 

ďatelina lúčna,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

 

ďatelina plazivá,

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ďatelina purpurová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiak

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

90

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ľan

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

90

 

 

 

okrasné dreviny,

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

-

 

 

 

ovocné škôlky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jadroviny,

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

28

 

 

 

kôstkoviny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruža

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

42

 

 

 

mrkva kŕmna

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

49

 

 

 

 

pýr

 

1,8-2 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mrkva

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

49

 

semenné

 

 

pýr

 

2,5-3 l

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

petržlen

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

42

 

semenné

 

 

 

 

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pažítka

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

28

 

semenné

 

 

 

 

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

špenát

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

42

 

semenné

 

 

pýr

 

2,5-3 l

 

porasty

 

 

 

 

 

 

 

 

kapustová zelenina

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

42

 

výsev, výsadba

 

 

pýr

 

2-2,4 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rajčiak

 

jednoročné trávy

 

0,8-1,2 l

30

 

výsev, výsadba

ICZ/2013/1863/ss

3/7

 

 

 

Etiketa schválená: 25.04.2016

 

 

 

 

 

 

 

pýr

2-2,4 l

 

 

 

chmeľ

jednoročné trávy

0,8-1,2 l

30

sadenicové

 

 

škôlky

 

 

 

 

 

 

ríbezľa červená,

jednoročné trávy

0,8-1,2 l

90

kry

 

ríbezľa čierna

 

 

 

 

 

 

 

 

jednoročné trávy,

0,75 l

 

 

 

 

výmrv obilnín

 

 

 

 

 

rumančekovité

1 l + (0,35 l)

 

 

 

repka ozimná

buriny, výmrv

 

90

(TM) Lontrel

 

 

obilnín, jednoročné

 

 

300

 

 

trávy

 

 

 

 

 

pýr

1,8-2 l

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií: 1x za vegetačné obdobie (okrem repy cukrovej, kde je možná delená aplikácia proti jednoročným trávam).

FUSILADE FORTE aplikujte proti jednoročným trávam v štádiu ich intenzívneho rastu t.j. vo fáze

2-4 listov (BBCH 12-14), proti pýru plazivému pri výške 10-25 cm t.j. 3-4 listov (BBCH 13-14).

Vzhľadom na veľmi dobrú tolerantnosť prípravku k plodinám, nie je doba aplikácie závislá na rastovej fáze plodiny.

Herbicídna účinnosť je optimálna pri teplotách od +10oC do +25oC.

Poznámka: v prípade hrachu, fazule, bôbu, ďateliny, lucerny je možné skrmovať slamu, pokiaľ jej množstvo neprekročí 10% celkovej dennej kŕmnej dávky.

Repa cukrová a kŕmna: proti dvojklíčnolistovým a trávovitým burinám možno prípravok používať v TM kombináciách s prípravkom Betanal Expert, DA.

Chmeľ: herbicíd použiť postemergentne na vzídené jednoročné trávy vo fáze 3-6 listov.

Sója na zrno: herbicíd aplikujte v rastovej fáze burín 2-4 listov a plodiny sóje od 2 pravých listov. Kŕmna mrkva: za vyšších teplôt nad +25oC hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity.

Kapustová zelenina: výsadba - aplikujte 14 dní po výsadbe keď sú rastliny dobre zakorenené. Repka: výmrv obilnín - prípravok aplikujte na jeseň vo fáze 2-4 listov výmrvu obilnín. Proti pýru plazivému aplikujte postemergentne na jeseň pri výške pýru 15 cm.

Menej významné použitie

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pohánka

jednoročné trávy

0,8-1,2 l

90 dní

 

 

 

 

 

 

 

pýr

1,8-2,0 l

 

 

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

POKYNY PRE APLIKÁCIU PRE MENEJ VÝZNAMNÉ POUŽITIE

Prípravkom FUSILADE FORTE ošetrujte v dobe od 3. listu do odnožovania jednoročných tráv (BBCH 13-21) a 2-3 listov, čiže pri výške 10-15 cm pýru (BBCH 12-13)

ICZ/2013/1863/ss

4/7

Etiketa schválená: 25.04.2016

Odporúčaná dávka vody: 200 l.ha-1

Maximálny počet ošetrení: 1× za vegetačné obdobie

Termín aplikácie: klíčne listy až 8. list vyvinutý (BBCH 10-18)

Najneskorší čas aplikácie: 1. bočný výhonok viditeľný (BBCH 21)

Spôsob aplikácie: pozemný plošný postrek

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie, je veľmi tolerantný k ošetrovaným rastlinám. Za vyšších teplôt nad +25°C u kŕmnej mrkvy hrozí nebezpečenstvo fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Herbicídny prípravok FUSILADE FORTE obsahuje účinnú látku fluazifop-P (fluazifop-P-butyl) patriacu podľa HRAC do skupiny A. Spôsob účinku je v inhibícii acetyl coA karboxylázy.

V súčasnej dobe na Slovensku nie sú známe žiadne prejavy rezistencie burín po aplikácií prípravku FUSILADE FORTE. S cieľom zabránenia vzniku rezistencie burín k herbicídom odporúča HRAC nasledovné všeobecné opatrenia:

-aplikujte autorizované dávky prípravku

-aplikujte v správnej rastovej fáze

-zabráňte reprodukcii burín semenami alebo vegetatívne

-dodržiavajte zásady striedania plodín

-dodržiavajte zásady správnej kultivácie pôdy

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok FUSILADE FORTE aplikovaný v súlade s platnou etiketou a návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Obilniny a plodiny z čeľade lipnicovitých (kukurica, cirok) by nemali byť vysievané skôr ako 60 dní po poslednej aplikácii prípravku FUSILADE FORTE.

Ak je prípravok aplikovaný v súlade s návrhom na etikete a návodom na použitie tak možno pestovať následné plodiny v rámci bežného osevného postupu bez obmedzenia.

Pri aplikácii zabráňte úletu postrekovej kvapaliny na susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Počas skúšania prípravku ako aj dlhoročného používania nebol zaznamenaný žiadny negatívny vplyv na užitočné organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlejte do nádrže oddelene. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ICZ/2013/1863/ss

5/7

Etiketa schválená: 25.04.2016

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok FUSILADE FORTE, musia byť všetky jeho stopy ihneď po ukončení postreku z postrekovača a miešacej nádrže odstránené podľa nasledujúceho postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou aspoň 10 minút.

b)Nádrž a trysky neutralizujte prípravkom AGROCLEAN®. Opätovne naplňte nádrž čistou vodou a následne prepláchnite ramená a trysky.

c)Oplachové vody zlikvidujte ako nebezpečný odpad.

d)Trysky a sieťku čistite oddelene.

Použité pomocné nádoby a osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte prípravkom AGROCLEAN® a umyte vodou.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany. Pri príprave postreku používajte aj zásteru z pogumovaného materiálu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere po vetre od pracujúcich s postupom do neošetrenej plochy.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť!

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikne do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahne poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: v prípade náhodného požitia postihnutému podajte asi 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletami medicinálneho uhlia. Vyhľadajte lekársku pomoc. Zvracanie nevyvolávajte!

Po nadýchaní: zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj a teplo!

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou!

Po zasiahnutí očí: oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút. Vyhľadajte odborného lekára!

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu postihnutého okamžite dopravte k lekárovi a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby liečbu môže lekár konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom Bratislava, tel.: 02/54 77 41 66.

V prípade nebezpečenstva volajte:

SGS Slovenská republika: +421 905 585 938

Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax: +44 1484 554 093.

ICZ/2013/1863/ss

6/7

Etiketa schválená: 25.04.2016

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplote +5oC až +30oC oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Právne normy

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2013/1863/ss

7/7