Etiketa schválená: 30.5.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FURY 10 EW

Postrekový insekticídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej : voda , určeného na ochranu obilnín, kukurice, repky ozimnej, repky jarnej, zemiakov, hrachu, viniča a lesných drevín proti živočíšnym škodcom.

Účinná látka :

Zeta-cypermethrin 100 g.l-1 t.j. alfa-kyano-3-fenoxy-benzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-

(10% obj) dimethyl-cyklopropankarboxylát

Názov látok, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Zeta-cypermethrin CAS No.: 52315- 07-8

Klasifikácia a označenie:

GHS07 GHS09

POZOR

H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

H317

 

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

 

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

 

ľudí a životné prostredie.

P261

 

Zabráňte vdychovaniu dymu/plynu/hmly/aerosólov.

P264

 

Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom.

P270

 

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

 

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501

 

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými legislatívnymi predpismi.

Z 1

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre

 

prežúvavce)

 

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky

prijateľné

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy

Vč 2

Prípravok pre včely škodlivý.

Vč2

Prípravok je

škodlivý pre populácie Typhlodromus pyri, Aphidius rhopalosiphi,

Episirphus balteatus.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./ Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

ICZ/2012/0936/sc

1/6

Etiketa schválená: 30.5.2014

SPe3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a povrchovými vodnými plochami pás zeme v dĺžke 10 m pre repku, hrach, zemiaky, 15 m pre obilniny, vinič a 20 m pre kukuricu, smrekové a borovicové sadenice.

SPe 8 Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu aplikujte neskoro večer, až po ukončení denného letu včiel! Neaplikujte na kukuricu v čase kvetu!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok je zakázané používať v 2. ochrannom pásme vodárenských nádrží a tokov, ak sa do 24 hodín očakávajú dažďové zrážky, a ak nie je dodržaný 50 m široký neošetrený pás smerom k vodárenskému toku a nádrži, alebo 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu a z ošetrenia prípravkom sú vylúčené svahovité pozemky nad 7o, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd.

Zabráňte povrchovému odtoku prípravku z ošetrených plôch do povrchových vôd! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd !

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte na krmivo, ktoré je určené pre prežúvavce!

Uložte mimo dosahu zvierat !

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

FMC Corporation Agricultural Chemical Group, 1735 Market street, PA 19103 Philadelphia, USA

Držiteľ autorizácie:

FMC Chemical sprl, Agricultural Products Group, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels, Belgium

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP :

12-05-1253

 

Balenie :

1 l HDPE fľaša

Čistá hmotnosť: 1,025 – 1,041 kg

Číslo šarže :

uvedené na obale

 

Dátum výroby :

uvedené na obale

 

Doba použiteľnosti :

3 roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných

 

podmienok skladovania

Pôsobenie prípravku

Fury 10 EW je syntetický pyrethroid pôsobiaci ako kontaktný a požerový jed. Nemá systémovú účinnosť a pre zabezpečenie dobrého krycieho účinku je nutné dostatočné množstvo vody.

ICZ/2012/0936/sc

2/6

Etiketa schválená: 30.5.2014

Návod na použitie

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

obilniny

vošky

0,075 - 0,1 l

28 dní

zákaz

skrmovania na

 

 

 

 

zeleno

 

obilniny

kohútiky

0,075 - 0,1 l

28 dní

 

 

 

 

 

 

 

kukurica

kukuričiar koreňový

0,375 l

56 dní

podľa signalizácie

 

 

 

 

 

 

repka ozimná

krytonos šešuľový

0,1 - 0,125 l

42 dní

zákaz

skrmovania

repka jarná

krytonos repkový,

0,125 l

 

na zeleno

 

krytonos štvorzubý,

0,125 l

 

 

 

 

byľomor kelový

0,1 – 0,125 l

 

 

 

 

blyskáčik repkový

0,1 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zemiaky

pásavka zemiaková

0,1 l

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

hrach

listárik čiarkovaný

0,15 l

7 dní

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

obaľovač pásový,

0,2 l

14 dní

 

 

 

obaľovač

 

 

 

 

 

mramorovaný

 

 

 

 

smrekové kmene

lykožrút smrekový

a) 0,3- 0,5 %

AT

a) preventívne

 

lykožrút smrečinový

b) 0,5 – 0,7 %

 

b) asanácia 5-6 l zmesi

 

 

 

 

na 1 m3

smrekové a

tvrdoň smrekový

0,5 – 0,8 %

AT

60 – 80 l zmesi na 1ha

borovicové

lykokaz sadenicový a

 

 

 

 

sadenice

pňový

 

 

 

 

Pokyny pre aplikáciu

Prípravok Fury 10 EW aplikujte postrekom pri teplotách do 20°C.

Obilniny proti kohútikom aplikujte prípravok pozemnou aplikáciou v období keď je vyliahnutých 2/3 lariev. Škodlivosť sa predpokladá pri zistení 8 chrobákov na 1 m2.

Obilniny proti voškám: ošetrite pri výskyte 3-5 vošiek na jeden klas v čase od konca kvitnutia, do začiatku tvorby obilky. Proti prenášačom viróz (vošky) ošetrujte na jeseň v prípade ohrozenia porastov. Obilniny sú najviac citlivé v rastovej fáze 2. listu vyvinutého až do 6. listov vyvinutých

(BBCH 12-16).

Počet aplikácií pri obilninách je 1-2, interval medzi aplikáciami je 14 dní. Dávka vody 200-400 l.ha-1.

Kukurica plošná foliárna aplikácia proti kukuričiarovi koreňovému; ošetrujte podľa signalizácie v rastovom štádiu od vyvinutého 2 listu až do konca vývoja metliny (BBCH 12-59) alebo v rastovom štádiu od ukončenia kvitnutia (BBCH 71-87).

Odporúčaná dávka vody 200-400 l.ha-1.

Neaplikujte počas kvitnutia! Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.

Na zamedzenie výskytu kukuričiara koreňového: nepestujte kukuricu po kukurici.

Repka ozimná a repka jarná : proti krytonosovi repkovému a krytonosovi štvorzubému v repke ozimnej a repke jarnej ošetrujte pri nálete do porastu, ak je zistený výskyt v 4 Mörického miskách za 3 dni 25 ks chrobákov.

ICZ/2012/0936/sc

3/6

Etiketa schválená: 30.5.2014

Proti krytonosu šešuľovému a byľomoru kelovému v repke ošetrujte pri výskyte škodcu – od

žltého púčika do konca kvitnutia (BBCH 59-69). Proti krytonosu šešuľovému, byľomoru kelovému a blyskáčikovi repkovému aplikujte neskoro večer, až po ukončení denného letu včiel! Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.

Na ochranu repky proti blyskáčikovi aplikujte neskoro večer alebo skoro ráno, v bezletovom čase včiel, v štádiu BBCH 53-61 (od fázy kvetných pupeňov viditeľných a vyvýšených do fázy 10% porastu rozkvitnutých). Počet aplikácií: maximálne 1x počas vegetácie.

Dávka vody v repke ozimnej a repke jarnej pre všetky použitia: 200-400 l.ha-1.

Zemiaky: proti pásavke zemiakovej ošetrujte v čase maximálneho liahnutia (L1–L3)-BBCH 41-65. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyrethroidov na pásavku zemiakovú, je nutné takéto prípravky aspoň na 1 rok z používania vynechať. Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami 14 dní. Dávka vody 200-400 l.ha-1.

Hrach: proti listárikovi ošetrujte od prvého do 9 pravých listov (BBCH 11-19). Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami 7 - 14 dní. Dávka vody 200-400 l.ha-1.

Vinič: proti obaľovačovi pásovému a obaľovačovi mramorovanému ošetrujte po vrchole náletu do feromónových lapačov, alebo podľa signalizácie. (BBCH 53-85, tj. od jasne viditeľných zárodkov súkvetí do mäknutia bobúľ). Počet aplikácií je 1-2, interval medzi aplikáciami 7 dní. Dávka vody 200-500 l.ha-1.

Smrekové a borovicové sadenice: proti tvrdoňovi smrekovému, lykokazu

sadenicovému

a pňovému preventívne ošetrujte sadenice pred poškodením požieraním škodcami

60 – 80 l zmesi

na 1ha (postrekom na záhonoch v škôlke pred začiatkom vyzdvihovania).

Prípravok je možné aplikovať máčaním nadzemnej časti zväzkov sadeníc pred výsadbou (roztok 0,5-0,8%) alebo postrekom jednotlivých stromčekov po výsadbe.

Počet aplikácií: preventívne postrekom na záhonoch v škôlke 1x, kuratívne postrekom po výsadbe

2x.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní podmienok uvedených v odseku „Návod na použitie“ a pri dodržaní metodických pokynov a aplikačných poznámok nie sú známe iné obmedzenia použitia prípravku s ohľadom na odrodovú citlivosť, ani žiadne negatívne vedľajšie účinky na uvedené rastliny alebo produkty z nich.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

Účinná látka zeta-cypermethrin je podľa IRAC zaradená do skupiny 3A.

Spa 1: Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento alebo iný prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku zeta-cypermethrin alebo skupinu účinných látok (pyretroidy) viac ako 2x.

Striedajte nasadenie prípravkov s rozdielnymi mechanizmami účinku, prípadne používajte prípravky zložené z účinných látok s rozdielnymi mechanizmami účinku. Opakované použitie prípravku na báze účinnej látky zeta-cypermethrin alebo skupiny účinných látok pyretroidy podporuje vznik rezistencie voči nim.

Vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny

Vplyv na následné a náhradné plodiny - Prípravok nemá vplyv na následné plodiny.

ICZ/2012/0936/sc

4/6

Etiketa schválená: 30.5.2014

Vplyv na susediace plodiny - Ošetrujte za bezvetria alebo mierneho vánku, v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty úletom, odparením alebo spláchnutím.

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá zvlášť nebezpečný (zvlášť pre prežúvavce ). Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

Pred použitím prípravku dôkladne premiešajte obsah v uzatvorenom obale (zatrepte).

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete

Čistenie aplikačného zariadenia

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3 % roztokom uhličitanu sodného (sóda) a dobre omyte vodou. Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

Bezpečnostné opatrenia

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný odev, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv.

Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám, ochrannú masku s filtrom, gumenú zásteru.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite !

Prípravok aplikujte len za bezvetria alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty. Zvyšky aplikačného roztoku a oplachové vody sa nesmú vylievať v blízkosti zdrojov povrchových a spodných vôd.

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01. V prípade eventuálneho požiaru tento haste hasiacou penou alebo práškom, popr. pieskom alebo zeminou. Vodu použite len vo forme jemnej hmly, a to len vtedy, ak je zabezpečené, že kontaminovaná voda neunikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Pri požiarnom zásahu používajte izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať jedovaté splodiny !

Prvá pomoc

Po požití: vypláchnite a vyčistite ústa. Nikdy nepodávajte tekutiny alebo nevyvolávajte zvracanie, ak je postihnutý v bezvedomí alebo má kŕče. Po požití ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto bezpečnostnú kartu alebo obal od prípravku.

Po zasiahnutí očí: vymývajte prúdom čistej vody po dobu 15 min., taktiež pod očnými viečkami. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekárske ošetrenie.

ICZ/2012/0936/sc

5/6

Etiketa schválená: 30.5.2014

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte postriekaný odev a zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou vodou.

Po nadýchaní: zabezpečte postihnutému čerstvý vzduch, pokoj a teplo. Privolajte lekára! Pri otrave, alebo pri podozrení na otravu : privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku,

poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (02/54774166). Na tomto telefónnom čísle v prípade potreby môže lekár konzultovať liečbu.

Skladovanie

Prípravok skladujte pri teplotách od +5oC do +30oC v suchých uzamknutých skladoch, v pôvodných neporušených uzatvorených obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a prázdnych obalov od týchto látok.

Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Doba použiteľnosti je 3 roky od dátumu výroby pri dodržaní predpísaných podmienok skladovania.

Zneškodnenie zvyškov

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Upozornenie

Výrobca nezodpovedá za škody vzniknuté na základe neodborného, predpisom nezodpovedajúceho skladovania a použitia prípravku.

Prípravok používajte len v súlade s platným „Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod ".

FURY® 10 EW – je registrovaná značka firmy FMC Corporation, USA

ICZ/2012/0936/sc

6/6