Etiketa schválená: 20.3.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FUNGURAN

Postrekový, kontaktný fungicídny prípravok v úprave dispergovateľného prášku určený na ochranu viniča hroznorodého a jabloní proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Hydroxid-Cu

770 g/kg, obsah Cu 500 g/kg

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: hydroxid meďnatý

CAS No.: 20427-59-2

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

Výstražný piktogram

GHS05

GHS07

GHS09

Výstražné slovo

Nebezpečenstvo

VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA/ INFORMÁCIE O NEBEZPEČNOSTI

H302

Škodlivý po požití.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v

 

blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

SPe3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a

 

povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m pre jabloň.

SPe8

Z dôvodu ochrany včiel a iného opeľujúceho hmyzu neaplikujte na kvitnúce rastliny

 

v podraste ošetrovaných plodín a na miestach výskytu včiel pri hľadaní potravy!

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky, alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/3045/ha

1

Etiketa schválená: 20.3.2015

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Spiess-Urania Chemicals GmbH, Hamburg, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika

Držiteľ autorizácie:

Spiess-Urania Chemicals GmbH, Frankenstrasse 18 b, 20097 Hamburg, Nemecká spolková republika

Poverený zástupca:

Agchem Project Consulting Ltd., Suite B, Crown House, 2 Southampton Rd, Ringwood,

Hampshire, BH24 1HY, Veľká Británia

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

12-02-1247

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

10 kg papierové viacvrstvové vrecia - s PE vrstvou

Doba použiteľnosti:

Pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2

 

roky od dátumu výroby

FUNGURAN je registrovaná obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Spiess-Urania Chemicals GmbH, Hamburg, Nemecko.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FUNGURAN s účinnou látkou hydroxid meďnatý je kontaktný fungicíd a preventívnou účinnosťou a širokým spektrom účinku. Po preventívnom ošetrení vytvára ochrannú vrstvu - fungicídny film, ktorý zabraňuje prenikaniu patogénov do jednotlivých častí rastlín. Zabraňuje klíčeniu spór a prerastaniu mycélia do buniek.

Má veľmi dobrú účinnosť proti patogénom (pôvodcom hubových chorôb na rastlinách) Plasmopara a Venturia.

ICZ/2014/3045/ha

2

Etiketa schválená: 20.3.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka / ha

Ochr. doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

1,5

– 2 kg

21

 

 

 

 

 

 

 

jabloň

chrastavitosť jabĺk

1,1

- 1,5 kg

AT

silný infekčný tlak pred

 

 

 

 

 

kvitnutím

 

 

0,6

- 1,2 kg

AT

slabý infekčný tlak pred

 

 

 

 

 

kvitnutím

 

 

0,8

– 1,4 kg

21

po odkvitnutí

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič hroznorodý: 1,5 – 2 kg na 800 l vody/ha. Ošetrujte od rastovej fázy BBCH 71 do 85 (opad kvetov a nasadzovanie plodov – do začiatku mäknutia bobúľ), podľa signalizácie a v 7 - 10 dňových intervaloch v závislosti od infekčného tlaku choroby. Postrekujte rovnomerne a tak, aby boli ošetrené aj spodné strany listov. Maximálny počet ošetrení počas vegetačnej doby je 3x pri použití dávky 2,0 kg/ha. Pri použití dávky 1,5 kg je maximálny počet ošetrení 4x počas vegetačnej doby. Celková dávka prípravku na ochranu rastlín FUNGURAN nesmie prekročiť množstvo 6 kg na ha za sezónu.

Jablone: Kombinácia medzi 2 postrekovými režimami (pred kvitnutím a po odkvitnutí) je možná, avšak celková dávka prípravku na ochranu rastlín FUNGURAN nesmie prekročiť6 kg na ha za sezónu.

Jablone pred kvitnutím:

Pri nízkom infekčnom tlaku patogénov možno použiť dávku 0,6 – 1,2 kg na 600 – 800 l vody/ha, pri vysokom infekčnom tlaku je nutné použiť dávku 1,1 – 1,5 kg do 600 – 800 l vody/ha. Postrek je vhodné aplikovať skoro na jar, optimálne v čase rašenia až myšieho uška. Prvé aplikácie treba urobiť s vyššou dávkou (1,2 - 1,5 kg ), nižšiu dávku použiť tesne pred kvitnutím. (0,6 – 1,1 kg). Maximálny počet aplikácií za sezónu ( 4-9 x) závisí od použitej dávky, nesmie však prekročiť spolu 6 kg prípravku na ochranu rastlín FUNGURAN na hektár.

Jablone po odkvitnutí:

Proti chrastavitosti jabĺk aplikujte prípravok v dávke 0,8 – 1,4 kg na 1000 l vody /ha od rastovej fázy BBH 71 ( tvorba plodov do 10 mm) preventívne alebo najneskôr pri zistení prvých príznakov napadnutia. Maximálny počet aplikácií za sezónu (4-7 x) závisí od použitej dávky, nesmie však prekročiť spolu 6 kg prípravku na ochranu rastlín FUNGURAN na hektár.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní metodických pokynov a dávkovania podľa etikety nie sú známe žiadne prejavy fytotoxicity. Nie je známa odrodová citlivosť. Aplikujte za bezveterného počasia.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Hydroxid meďnatý je kontaktne pôsobiaci fungicíd. Riziko vzniku rezistencie je nízke.

Pre minimalizáciu rizika vzniku rezistencie dodržiavajte nasledovné zásady: FUNGURAN® aplikujte v dávkach podľa etikety, striedajte fungicídy s rozličným spôsobom účinku.

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku FUNGURAN nemá negatívny vplyv na kvantitatívne a kvalitatívne parametre úrody.

ICZ/2014/3045/ha

3

Etiketa schválená: 20.3.2015

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po skončení práce neutralizujte zvyšky postrekovej kvapaliny prípravkom AGROCLEAN®, ktorým zároveň dokonale vyčistite postrekovacie zariadenie. Následne ho vypláchnite čistou vodou! Prípravok nie je horľavina. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumová obuv. Pri príprave postreku používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí!

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Dôležité upozornenie

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Po náhodnom požití: podajte 0,5 l vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia. Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie!

Po nadýchaní: dopravte postihnutého na čistý vzduch, rozopnite mu na hrudníku odev a zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí očí: vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu 20 min a urýchlene vyhľadajte lekárske ošetrenie!

Po zasiahnutí pokožky: Zasiahnuté miesto umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166)

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 - +30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ICZ/2014/3045/ha

4

Etiketa schválená: 20.3.2015

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE DRŽITEĽA AUTORIZÁCIE

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie. Spoločnosť Spiess-Urania Chemicals GmbH nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

ICZ/2014/3045/ha

5