Etiketa schválená: 24.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FOXTROT®

Postrekový herbicídny prípravok vo forme vodnej emulzie typu olej: voda (EW) na postemergentné ničenie ovsa hluchého, metličky, psiarky a iných jednoročných tráv v obilninách.

Účinná látka:

Fenoxaprop-p-ethyl 69 g/l t.j. ethyl ester ®-2-[4-[(6-chlor-2-benzoxazolyl)oxy]fenoxy]- propánovej kyseliny (7 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: safener klochintocet-mexyl (modif. ISO) 34,5 g.l-1 (3,3 % hmot.), solventná nafta (ropná), ťažká aromatická, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on

Označenie prípravku:

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

H315

Spôsobuje podráždenie kože.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P310

PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2575/ha

1/ 6

 

Etiketa schválená: 24.10.2014

SP 1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie

 

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne

 

prijateľné

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre : dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH

ZDROJOV.

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

CHEMINOVA A/S

 

P.O. Box 9

 

DK- 7620 Lemwig

 

Dánsko

Číslo autorizácie/povolenia ÚKSÚP:

14-11-1488

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l, 10 l, 20 l HDPE/PA kanister

Doba použiteľnosti:

min. 2 roky od dátumu výroby

® je ochranná známka spoločnosti Cheminova A/S DK-7620 Lemvig, Dánsko

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok FOXTROT je postemergentný selektívny graminicíd. Pôsobí kontaktne aj systémovo, je prijímaný výhradne zelenými časťami rastlín a je transportovaný do koreňov a rizómov. Zasiahnuté buriny prestávajú počas 2-3 dní rásť a netvoria nové listy. Na starších listoch sa objavujú chlorózy, ktoré prechádzajú do nekróz a celá rastlina odumiera v priebehu 2-3 týždňov. Tento proces je urýchlený pri vyšších teplotách a vyššej relatívnej vlhkosti vzduchu. Naopak, spomaľuje sa pri nižších teplotách, nižšej relatívnej vlhkosti vzduchu, na suchých pôdach alebo všeobecne pri dlhotrvajúcom suchšom období, kedy je výrazne spomalené systémové pôsobenie a translokácia účinnej látky v rastlinách.

Citlivé buriny: metlička obyčajná, ovos hluchý, psiarka roľná, ježatka kuria, moháre, prstovky, lesknice, proso, cirok alepský

ICZ/2014/2575/ha

2/ 6

 

 

 

Etiketa schválená: 24.10.2014

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná,

ovos hluchý, metlička,

0,8 - 1 l

AT

 

pšenica jarná,

psiarka, iné jednoročné

 

 

 

jačmeň jarný, jačmeň

trávy

 

 

 

ozimný, tritikale raž

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetáciu

Dávka vody: 200 l/ha

Prípravok aplikujte pozemným postrekom schválenými postrekovačmi.

Rastová fáza plodiny v dobe aplikácie:

pšenica ozimná a pšenica jarná: BBCH 13-32, t.j. 3. list až 2. kolienko

jačmeň jarný: BBCH 13-29, t.j. 3. list až koniec odnožovania

jačmeň ozimný, tritikale, raž: BBCH 13-31, 3. list až 1. kolienko

Nižšiu dávku 0,8 l/ha volte pri aplikácii do fázy 3-5 listov tráv (BBCH 13-15) alebo za podmienok priaznivých pre rast (vyššia teplota, vyššia vzdušná a pôdna vlhkosť). Počas odnožovania tráv (BBCH 21-29) alebo za podmienok nepriaznivých pre rast rastlín odporúčame vyššiu dávka 1 l/ha.

Použitie adjuvantov

Pri aplikácii v pšenici, jačmeni ozimnom, raži a tritikale -odporúčame pridať adjuvant a to v prípade menej vhodných aplikačných podmienok a neskoršej rastovej fáze tráv. Kvôli možnosti nižšej selektivity neodporúčame aplikáciu adjuvantu v jačmeni jarnom.

Použitie adjuvantov

Pre použitie prípravku FOXTROT do pšenice ozimnej a pšenice jarnej sú vhodné adjuvanty na báze esterifikovaných rastlinných olejov.

Adjuvanty nepoužívajte pre jarný jačmeň.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nepoužívajte v poškodených alebo oslabených porastoch jačmeňa.

Pri jačmeni jarnom a jačmeni ozimnom môže pri stresových podmienkach dôjsť k slabému prechodnému zažltnutiu listov, ktoré však v priebehu 1-2 týždňov odznie a nemá negatívny vplyv na výšku úrody.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Pre zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku na báze inhibítorov ACC na rovnakom pozemku po sebe bez prerušenia ošetrením iným herbicídom s odlišným mechanizmom účinku.

Prípravok nepoužívajte na lokalitách s podozrením na rezistenciu burinných tráv na vyššie uvedené typy účinných látok.

VPLYV NA ÚRODU

ICZ/2014/2575/ha

3/ 6

Etiketa schválená: 24.10.2014

Použitie prípravku na ochranu rastlín FOXTROT nemá žiadny účinok na úrodu ošetrovaných plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných plodín je bez obmedzenia. Ak je porast ošetrený prípravkom FOXTROT z akéhokoľvek dôvodu potrebné zlikvidovať, tak je možné vysiať akúkoľvek náhradnú plodinu. V prípade výsevu veľmi citlivých plodín ako obilniny, kukurica alebo trávy, je vhodné dodržať niekoľkodenný odstup výsevu po aplikácii prípravku FOXTROT.

Prípravok nesmie zasiahnuť susediace plodiny. Osobitne citlivé sú trávovité rastliny z čeľade lipnicovité.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Tab. ochranných vzdialeností stanovených s ohľadom na ochranu necieľových organizmov

FOXTROT

bez redukcie

tryska

tryska

tryska

 

 

50 %

75 %

90 %

Ochranná vzdialenosť s ohľadom na ochranu necieľových rastlín [m]

 

Obilniny

5

0

0

0

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely !

Pred miešaním je vzhľadom na rôzne formulácie nevyhnutné overiť ich kompatibilitu. Pri príprave TM kombinácií je zakázané miešať koncentráty prípravkov. Tieto sa do nádrže aplikátoru nalievajú samostatne.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtina objemu nádrže postrekovača).

Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtina objemu nádrže postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prípravku alebo sódy (3% roztok). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte dvakrát.

Trysky a sitká musia byť čistené samostatne pred začatím a ukončením preplachovania.

Prípadné zvyšky oplachovej alebo postrekovej kvapaliny sa nariedia 1 : 5 vodou a bezo zvyšku vystriekajú na ošetrenom pozemku. Nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných vôd ani recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Osobné ochranné pracovné prostriedky pri príprave aplikačnej kvapaliny a pri aplikácii

ICZ/2014/2575/ha

4/ 6

Etiketa schválená: 24.10.2014

postrekom:

Ochrana dýchacích orgánov: nie je potrebná Ochrana rúk: gumené alebo plastové rukavice. Ochrana očí a tváre: nie je potrebná.

Ochrana tela: celkový pracovný/ochranný odev z textilného materiálu. Dodatočná ochrana hlavy: nie je potrebná.

Dodatočná ochrana nôh: pracovná alebo ochranná obuv (napr. gumené alebo plastové čižmy).

Poškodené osobné ochranné pracovné prostriedky je potrebné vymeniť.

Ďalšie opatrenia z hľadiska ochrany zdravia človeka: Postrekujte len pri bezvetrí alebo pri miernom vánku v smere vetra a od ďalších osôb. Vstup do ošetreného porastu je možný až na druhý deň po aplikácii.

Nejedzte, nepite a nefajčite pri používaní ako ani po skončení práce do odloženia ochranného pracovného oblečenia a ďalších osobných ochranných pracovných prostriedkov a do dôkladného umytia.

Ak sa nepoužíva oblečenie pre jedno použitie, tak pracovný/ochranný odev a osobné ochranné pracovné prostriedky pred ďalším použitím vyperte resp. očistite (tie osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré nie je možné prať, dôkladne očistite/umyte aspoň teplou vodou a mydlom alebo pracím práškom). Pri textilných osobných ochranných pracovných prostriedkoch sa pri ich praní/ošetrovaní/čistení riaďte piktogramami/symbolmi umiestnenými spravidla priamo na výrobku. Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri postrekovaní nepoužívajte kontaktné šošovky.

Prípravok nie je horľavý, ak sa dostane do ohniska požiaru je potrebné zabezpečiť, aby kontaminovaná hasiaca voda, ak bola použitá pri hasení požiaru, neunikla z priestoru požiariska do okolia, hlavne do verejnej kanalizácie, zdrojovo spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Dôležité upozornenie: pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje nakoľko pri horení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné pokyny:

Ak sa prejavia zdravotné problémy (bolesti hlavy, slzenie, začervenanie,

 

pálenie očí, podráždenie kože alebo podozrenie na alergickú reakciu,

 

pretrvávajúce

dýchacie

problémy a pod.)

alebo v prípade pochybností

 

upovedomte

lekára a poskytnite

mu informácie

zo

štítku

alebo

 

príbalového letáku.

 

 

 

 

 

 

Po nadýchaní:

Prerušte prácu, zaistite telesný a duševný pokoj. Premiestnite sa mimo

 

ošetrovanú oblasť.

 

 

 

 

 

 

Po zasiahnutí pokožky: Odložte

kontaminovaný

odev. Zasiahnuté

časti pokožky umyte

podľa

 

možností mydlom a teplou vodou a pokožku dobre opláchnite.

 

Po zasiahnutí očí:

Najprv odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich používate, súčasne

 

vyplachujte priestor pod viečkami 10 minút veľkým množstvom vlažnej

 

tečúcej čistej vody. Kontaktné šošovky nie je možné znovu použiť a je

 

potrebné ich zlikvidovať.

 

 

 

 

 

Po náhodnom požití:

Ústa vypláchnite vodou (len za predpokladu, že postihnutý je pri vedomí

 

a nemá

kŕče).

Zvracanie nevyvolávajte.

Vyhľadajte

lekársku

pomoc

 

a ukážte

štítok/etiketu

prípadne

obal

prípravku

alebo

kartu

ICZ/2014/2575/ha

5/ 6

Etiketa schválená: 24.10.2014

bezpečnostných údajov. Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (i eventuálnu následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave

Pri otrave alebo podozrení na otravu: Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby možno ďalší postup pri prvej pomoci (i eventuálnu následnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02 - 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v suchých uzamykateľných skladoch, v uzatvorených obaloch pri teplotách 5- 30 °C oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prípravkov a obalov od týchto látok.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

CHEMINOVA A/S ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich vedomostí je prípravok vhodný na použitie podľa návodu. Pretože však nemôžeme kontrolovať skladovanie prípravku, zachádzanie s ním, miešanie a použitie prípravku v rôznych klimatických podmienkach v priebehu aplikácie alebo po aplikácii, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti prípravku.

Príprave je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod.

ICZ/2014/2575/ha

6/ 6