Etiketa schválená: 26.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FORUM FP

Kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom určený na ochranu viniča ( muštové hrozno) proti peronospóre vo forme vo vode rozpustných granúl.

Účinné látky:

 

Dimethomorph

113 g.kg-1, 11,3 % hmot.

Folpet

600 g.kg-1, 60 % hmot.

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dimethomorph CAS No.: 110488-70-5, folpet CAS No.: 133-07-3, soprophor K 202 3% w/w CAS No.: neuvedené

Označenie prípravku:

GHS07

GHS08

GHS09

POZOR

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu.

 

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P333+P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

 

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na na čerstvý vzduch a umožnite jej

 

pohodlne dýchať.

 

ICZ/2014/2477/mt

1/5

 

Etiketa schválená: 26.8.2014

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

 

 

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

P405

Uchovávajte uzamknuté.

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného

alebo špeciálneho

 

odpadu.

 

 

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť

aplikačné

zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. /Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov

 

z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

 

 

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržať ochranné zónu (vo vzdialenosti

5 m) od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd

 

 

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

 

 

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý!

 

 

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre populácie: dážďovky prijateľné

 

 

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

je pre včely prijateľné.

 

 

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Držiteľ autorizácie/povolenia:

BASF Slovensko spol. s r.o., Prievozská 2, 821 09

 

Bratislava 2

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

00-02-0516

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg, 10 kg papierové viacvrstvové vrecia

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

FORUM je ochranná známka spoločnosti BASF SE

SPÔSOB ÚČINKU PRÍPRAVKU

ICZ/2014/2477/mt

2/5

Etiketa schválená: 26.8.2014

Dimethomorph je systémová morpholínová účinná látka s iným mechanizmom účinku, ako majú doposiaľ používané fungicídne látky.

Dimethomorph spôsobuje morfogenézovú zmenu bunkovej steny, čo má za následok prerušenie vývoja huby. Preniká do rastlinných pletív a v nich koluje. Takto je zaistený hĺbkovo účinný i kuratívny efekt na počiatočné štádia patogéna. Dimethomorph má taktiež silný antisporulačný účinok, ktorý potláča tvorbu spór.

Folpet je kontaktná širokospektrálná fungicídna účinná látka, ktorá spolu s dimethomorphom vykazuje výrazný synergický účinok, ktorý zosilňuje a predĺžuje účinok prípravku. Folpet inhibuje delenie buniek širokého spektra mikoroorganizmov. Takisto znižuje riziko vzniku rezistencie.

POVOLENÝ ROZSAH PRÍPRAVKU:

 

Plodina

 

Škodlivý organizmus

 

 

Dávka/ha

 

Ochranná doba

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vinič

 

peronospóra viniča

 

2,0 kg (0,2 %)

 

35 dní

 

muštové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podľa signalizácie

POKYNY PRE APLIKÁCIU Vinič:

Prvé ošetrenie pred kvetom, ďalšie podľa signalizácie resp. priebehu počasia a infekčného tlaku v 10 - 14 dňových intervaloch. Dávka vody 1 000 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe negatívne vplyvy prípravku Forum FP na rastliny a rastlinné produkty.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na Slovensku neboli do súčasnej doby zistené žiadne prípady vzniku rezistencie po aplikácii prípravku FORUM FP. Pri dodržaní aplikačných zásad nehrozí riziko vzniku rezistencie.

MOŽNÉ NEGATÍVNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Príslušné množstvo FORUM FP najprv dôkladne rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody. Potom odmeranú dávku vlejte cez sito do nádrže postrekovača do polovice naplneného vodou a za stáleho miešania doplňte na príslušný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pri aplikácii zabezpečte stále miešanie postrekovej kvapaliny. Pripravenú postrekovú kvapalinu bezodkladne spotrebujte a neskladujte!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača). Vypustite oplachovú vodu a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou (štvrtinou nádrže objemu postrekovača), prípadne s prídavkom čistiaceho prostriedku alebo sódy (3 %-ným roztokom). Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred začiatkom a po ukončení preplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

ICZ/2014/2477/mt

3/5

Etiketa schválená: 26.8.2014

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci používajte ochranný oblek, zásteru, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové čižmy. Pri riedení postrekovej kvapaliny používajte gumovú zásteru z pogumovaného textilu.

Počas práce a po nej až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela teplou vodou a mydlom nejedzte, nepite a nefajčite!

Striekať možno len za bezvetria, alebo mierneho vánku, v tom prípade v smere od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné plodiny! V priebehu vlastnej aplikácie prípravku zabráňte nadýchaniu aerosólu postreku.

Opatrenia pri požiari

Prípravok FORUM FP sú vo vode rozpustné granule, ktoré sa s vodou miešajú v každom pomere a vytvárajú suspenziu. Pri hasení požiaru je potrebné zabrániť úniku kontaminovanej hasiacej vody z priestoru požiaru do okolia. Pri hasení požiaru v dobre vetraných priestoroch používajte ochrannú tvárovú masku (typ CM 4 alebo MLW) s filtrom (typ MOF-4 alebo ekvivalentu), v uzatvorených priestoroch používajte izolačný dýchací prístroj.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní

zabezpečte postihnutému pobyt na čistom vzduchu, pokoj

 

na lôžku, teplo.

Po požití

nevyvolávate zvracanie, zabezpečte ihneď lekársku pomoc!

Po zasiahnutí očí

vyplachujte spojivkové vaky prúdom čistej vody po dobu

 

aspoň 10 minút. Privolajte lekára!

Po zasiahnutí pokožky

vyzlečte kontaminovaný odev, umyte pokožku teplou

 

vodou a mydlom.

Pri podozrení na otravu alebo pri privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku

otrave

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže

 

liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného

toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty,

ICZ/2014/2477/mt

4/5

Etiketa schválená: 26.8.2014

škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo nesprávneho použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín v SR.

ICZ/2014/2477/mt

5/5