schválené:

FORCE 1.5 G

Je granulovaný insekticídny produkt pre pôdne aplikácie s cieľom kontroly pôdnych škodcov.

Účinná látka: 15 g . kg-1 tefluthrin,

t.j. 2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1R, 3R; 1S, 3S)-3-((Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate

Názov látok prípravku, ktoré sú klasifikované alebo na základe ktorých bol prípravok klasifikovaný do kategórií nebezpečenstva: tefluthrin CAS 79538-32-2

SYMBOL:

Xn N

Klasifikácia: Xn- škodlivý, N-nebezpečný pre životné prostredie

UPOZORNENIE !

R20

Škodlivý pri vdýchnutí.

R50/53

Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, može spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo

 

vodnej zložke životného prostredia.

S2

Uchovávajte mimo dosahu detí.

S13

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

S20/21

Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

S23

Nevdychujte aerosóly.

S35

Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

S45

V prípade nehody, alebo ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal a

 

etiketu.

S57

Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii

S61

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami,

 

kartou bezpečnostných údajov

Z3 Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

Uložte mimo dosah zvierat !

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd / zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

Dodržte dávkovanie – 15 kg/ha !

Pred použitím si prečítajte priložené pokyny !

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie ! Prípravok v tomto veľkospotrebiteľskom balení nesmie byť ponúkaný alebo predávaný širokej verejnosti.

Výrobca :

Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Švajčiarsko

Držiteľ registrácie a osoba zodpovedná za konečné balenie a označovanie:

Syngenta Slovakia s.r.o., Rešetkova 11, 831 03, Bratislava

Reg. číslo ÚKSÚP:

07-05-0884

Číslo šarže:

uvedené na obale

Dátum výroby:

uvedený na obale

Balenie:

20 kg vrece papier, Al fólia, PE/PET/PA

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od

 

dátumu výroby

Na palety sa ukladá 40 resp. 50 kusov 20 kg vriec. Pri skladovaní sa palety nesmú stohovať !

FORCE je obchodná známka spoločnosti Syngenta Group Company

Pôsobenie prípravku.

Force 1,5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku - syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, a silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti pôdnym škodcom .

Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

Návod na použitie:

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka na

Dávka na

Ochran.

Poznámka

 

 

ha

100 m radu

doba

 

kukurica

kukuričiar koreňový

12 - 15 kg

75-100 g

AT

 

 

(Diabrotica virgifera)

 

 

 

 

Poznámka.

Force 1,5 G zvyšuje spolahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňového - obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych alebo nepriamych nepriaznivých vedľajších účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty: nie sú známe

Aplikácia prípravku:

Aplikácia do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy. Dávkuje sa v suchej forme. Dávkovač prípravku je potrebné vykalibrovať pred použitím a skontrolvať dodržanie nastavenej dávky.

Kompatibilita prípravku.

Neodporúčame žiadne tank-mix kombinácie prípravku Force 1,5 G s inými produktami.

Bezpečnostné opatrenia.

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prachu, zásteru, gumové rukavice a gumové topánky, prípadne iné komerčne dostupné schválené ekvivalenty uvedenej typovej ochrany.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela mydlom a teplou vodou nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť !

Prípadne vzniknutý požiar haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zemminou. Vodu použite len výnimočne a to vo forme jemného zahmľovania v tých prípadoch, keď je dokonale zabezpečené aby kontaminovaná voda z miesta požiaru neprenikla do verejnej kanalizácie, do zdrojov spodných a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu.

Upozornenie: pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri hasení môže dochádzať ku vzniku toxických splodín.

Prvá pomoc.

Po náhodnom požití. Postihnutému podajte niekoľko tabliet medicinálneho uhlia +0,5 litra vlažnej pitnej vody. Zvracanie nevyvolávajte! Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po nadýchaní. Prerušte prácu, opustite zamorený priestor, postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj na lôžku a teplo.

Po zasiahnutí očí. Oči vyplachujte prúdom čistej vody po dobu 15 minút a ihneď vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky.

Odstráňte kontaminovaný odev a zasiahnuté miesta dobre umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu ihneď dopravte postihnutého k lekárovi a informujte ho o poskytnutej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval. Terapiu môže lekár konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave, č. tel.

02/5477 4166.

V prípade nebezpečia volajte: Syngenta Alarm Centre, Huddersfield, U.K., tel.: +44 1484 538 444, fax:

+44 1484 433 197.

Skladovanie.

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok v samostatných uzamykateľných, dobre vetrateľných a hygienicky čistých skladoch pri teplote od -10°C až +35°C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom a vlhkom. Palety s prípravkom skladujte do maximálnej výšky 2 metre. Pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie obalov a zvyškov.

Nepoužiteľné zvyšky prípravku a obaly zneškodnite v príslušnej spaľovni alebo zabezpečte recykláciu. Zvyšky postrekovej kvapaliny a oplachové vody odporúčame likvidovať nariedením vodou a rozstrekom na ošetrenej ploche. Prípravok nesmie zasiahnuť zdroje podzemných a recipienty povrchových vôd. Osobné ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom sódy a umyte vodou.

Právne normy.

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.