Etiketa schválená: 19.08.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FOLPAN 80 WDG

Prípravok vo forme vodou dispergovateľných (zmáčateľných) granúl na ochranu zemiakov a viniča proti hubovým chorobám.

ÚČINNÁ LÁTKA:

Folpet 800 g/kg t.j./N-/ trichlórmetyltio –ftalimid (80% hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: folpet CAS No.: 133-07-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. P305 + P351

+ P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v schválenom zbernom mieste odpadov.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre hospodárske, domáce a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie: dážďovky prijateľné.

 

1/4

ICZ/2015/3223/ss + ICZ/2015/3499/ss

 

Etiketa schválená: 19.08.2015

Vč3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá !

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ADAMA Makhteshim Ltd., Industrial Zone, P.O.Box 60,

 

84100 Beer-Sheva, Izrael

Držiteľ autorizácie:

ADAMA Agriculture Slovensko, spol. s r.o., Nádražná 28,

 

900 28 Ivanka pri Dunaji

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1636

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 kg vrecko hliník laminovaný PE

 

5 kg papierová krabica s PE vložkou

 

20 kg papierové vrece s PE vložkou

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FOLPAN 80 WP je širokospektrálny kontaktný fungicíd s preventívnym účinkom potláčajúcim rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet je nešpecifikovaný tiolový reaktant, ktorý inhibuje dýchanie patogénnych húb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba (dní)

 

vinič

peronospóra viniča

2 kg (0,2 %)

35

na víno

 

 

2 kg (0,2%) + (0,5 l)

35

(TM) Agrovital

 

 

 

 

na víno

 

biela hniloba

2 kg (0,2 %)

35

na víno

zemiak

pleseň zemiaková

2 kg

10

 

 

 

2 kg + (0,25-0,5 l)

10

(TM) Agrovital

2/4

ICZ/2015/3223/ss + ICZ/2015/3499/ss

Etiketa schválená: 19.08.2015

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič hroznorodý ošetrujte podľa signalizácie 1 - 2x pred jeho kvitnutím.

Pri stolovom hrozne prípravok zabraňuje hnilobe stopiek a bobúľ. Dávka vody je 800-1000 l/ha. Zemiaky ošetrujte na základe signalizácie, dávka vody je 400 – 600 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Nie sú známe.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka folpet patrí medzi phtalimidy (FRAC kód M4). Ide o fungicídy s viacpolohovou kontaktnou účinnosťou, ktoré všeobecne nevyvolávajú rezistenciu. Prípravok sa používa do antirezistentných programov.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv na kvantitu resp. kvalitu produkcie ošetrených plodín.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Pestovanie následných a náhradných plodín je bez obmedzení. Postrek nesmie zasiahnuť susediace porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Nebol zaznamenaný negatívny vplyv aplikácie prípravku na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Uvedené koncentrácie pre vinič platia pre objem 1000 l postrekovej tekutiny na ha. Pri nízko objemových postrekoch (rosenie) treba aplikačnú koncentráciu postreku zvýšiť, aby bola dávka prípravku na ha dodržaná.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok, musia byť všetky stopy prípravku z postrekovača odstránené ihneď po ukončení postreku.

1) Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtina objemu nádrže postrekovača). 2) Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok) alebo 0,1-0,2 % roztokom AGROPUR-u. 3) Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz. 4) Trysky a sitká musia byť čistené oddelene pred zahájením a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri práci vonku používajte ochranný pracovný oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové rukavice a gumové topánky.

Postrek robte len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného obleku a

3/4

ICZ/2015/3223/ss + ICZ/2015/3499/ss

PRVÁ POMOC Po nadýchaní: Po požití:
Po zasiahnutí očí:

Etiketa schválená: 19.08.2015

dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani fajčiť! Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

Prípravok s vodou tvorí emulziu. Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom, alebo zeminou. Vodou len vo forme jemného zahmlievania, a to len v takých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje podzemných a ani recipienty povrchových vôd.

Dôležité upozornenie!

Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dôjsť k vzniku toxických splodín!

Dopravte postihnutého na čistý vzduch, zabezpečte pokoj a teplo. Podajte 0,5 litra vlažnej pitnej vody s niekoľkými tabletkami medicinálneho uhlia (len v prípade, že je postihnutý pri vedomí). Postihnutého dopravte k lekárovi a ak je to možné ukážte tento obal! Nevyvolávajte zvracanie. Nepodávajte nič ústami.

Vyplachujte prúdom čistej pitnej vody po dobu 15 min. Ak sčervenanie pretrváva, zabezpečte očné vyšetrenie !

Pri zasiahnutí pokožky: Odstráňte znečistený odev a zasiahnuté miesto umyte teplou vodou a mydlom.

V prípade náhodného požitia a vo všetkých prípadoch otravy alebo podozrenia na otravu okamžite dopravte postihnutého k lekárovi! Informujte ho o podanej prvej pomoci a o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby môže liečbu lekár konzultovať s Národným Informačným toxikologickým Centrom v Bratislave, telefón: + 421 2 54774166, mobil: +421 911 166 066.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých, vetrateľných a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplote od + 5 do +30 C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Pri dodržaní skladovacích podmienok poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku (v originálnych neporušených obaloch) 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

4/4

ICZ/2015/3223/ss + ICZ/2015/3499/ss