Etiketa schválená: 16.6.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FLUROSTAR 200

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme emulgovateľného koncentrátu pre riedenie vodou na ničenie dvojklíčnolistových burín v obilninách bez podsevu, kukurici, na lúkach a pasienkoch.

Účinná látka:

 

 

Fluroxypyr

200 g/l

t.j. 4-amíno-3,5-dichlór-6-fluór-2-pyridyloxy-octová kyselina

 

vo forme 1-methylhepthyl esteru (28,8 % obj)

Názov látok, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: fluroxypyr meptylester CAS No.: 81406-37-3, N-methylpyrrolidine CAS No.: 872-50-4, aromatic solvent naphta CAS No.: 64742- 94-5

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

 

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

H360D

Môže poškodiť nenarodené dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P261

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky, prípadne zasiahnuté časti tela vodou

 

a mydlom.

 

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

SP1

Neznečisťujte vodu

prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

ICZ/2014/2550/ha

1

Vo3

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne organizmy.

Vč3

Riziko pre včely je prijateľné

pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie

 

a dodržaní návodu na použitie.

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom

alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok je horľavinou III. triedy nebezpečnosti podľa normy stn 65 02 01.

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel aplikovať len v mimoletovom čase včiel – skoro ráno, neskôr večer. Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Neaplikujte na krmivo, ktoré je určené pre prežúvavce! Uložte mimo dosahu zvierat! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Zabráňte ohrozeniu človeka a životného prostredia, postupujte podľa návodu na použitie. PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

Globachem nv, Brustem Industriepark,

 

Lichtenberglaan 2019,

 

3800 Sint-Truiden,

 

Belgicko

Držiteľ autorizácie:

Globachem nv,

 

Brustem Industriepark,

 

Lichtenberglaan 2019,

 

3800 Sint-Truiden,

 

Belgicko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

12-11-1261

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l, 5 l HDPE/EVOH kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok FLUROSTAR 200 je postemergentný v rastlinách translokovaný herbicíd. Cieľové buriny musia byť vzídené, pretože prípravok je absorbovaný listami a nemá pôdnu reziduálnu účinnosť na vzchádzajúce buriny. Najvyššiu účinnosť dosiahneme pri postreku na mladé neprerastené buriny v podmienkach intenzívnej vegetačnej aktivity. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformáciám listov a lodyh burín a k farebným zmenám - typické auxínové škvrny. Buriny hynú zhruba za 10 – 21 dní po aplikácií. Neošetrujte plodiny stresované suchom, mrazom, chorobami a inými pesticídmi.

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny (do začiatku kvitnutia BBCH 61): lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, pŕhľava dvojdomá (pŕhľava citlivá na dávku 2 l.ha-1)

ICZ/2014/2550/ha

2

Citlivé buriny (do 6 pravých listov BBCH 16): pohánkovec oovíjavý, ľuľok čierny, štiavce (štiavce citlivé na dávku 2 l.ha-1)

Citlivé buriny (do 4 pravých listov BBCH 14): hluchavky, pohánkovec oovíjavý

Citlivé buriny (do 2 pravých listov BBCH 12): stavikrvovité buriny, zemedym lekársky, starčeky. Odolné buriny: veroniky, fialky, maky, výmrv repky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač) a trávy.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámky

pšenica ozimná,

dvojklíčnolistové buriny,

1 l

AT

 

jačmeň ozimný,

lipkavec obyčajný

 

 

 

raž ozimná,

dvojklíčnolistové buriny,

1 l

AT

 

pšenica tvrdá,

lipkavec obyčajný

 

 

 

tritikale

 

 

 

 

jačmeň jarný,

dvojklíčnolistové buriny,

0,75 l

AT

 

pšenica jarná, ovos

lipkavec obyčajný

 

 

 

kukurica

dvojklíčnolistové buriny,

1 l

AT

 

 

lipkavec obyčajný

 

 

 

lúky a pasienky

dvojklíčnolistové buriny

0,75 l

AT

novozaložené

novozaložené

 

 

 

 

lúky a pasienky

trváce buriny

2 l

AT

TTP

(TTP)

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Maximálny počet aplikácií 1× za vegetačné obdobie

Pšenica ozimná, jačmeň ozimný: aplikácia od druhého listu do fázy vyvinutého zástavového listu

(BBCH 12-39). Dávka vody 200-400 l.ha-1.

Raž, pšenica tvrdá, tritikale: aplikácia od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12- 31). Pri aplikácií v tritikale nepoužívať tank-mix kombinácie s inými herbicídmi. Dávka vody 200- 400 l.ha-1.

Jačmeň jarný, pšenica jarná,: aplikácia od druhého listu do fázy vyvinutého zástavového listu

(BBCH 12-39). Dávka vody 200-400 l.ha-1.

Ovos: aplikácia od druhého listu do fázy objavenia sa 1. kolienka (BBCH 12- 31). Dávka vody 200- 400 l.ha-1.

Kukurica: aplikácia od 3. do 6. listu (BBCH 13-16), maximálne do výšky kukurice 20 cm. Dávka vody 200-400 l.ha-1. Neaplikujte v tank-mix kombináciách s inými prípravkami

Lúky a pasienky: v novozaložený trávnom poraste aplikácia od 3. listu (BBCH 13). Dávka vody

200-400 l.ha-1.

Lúky a pasienky (trvalý trávny porast): dávka vody 300-400 l.ha-1.

Používajte spoľahlivé technické vybavenie s presným dávkovaním postreku. Množstvo postrekovej kvapaliny prispôsobte mohutnosti porastu plodiny, nižšiu dávku vody môžete použiť u riedkych porastov.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní uvedených metodických pokynov nedochádza u registrovaných plodín k prejavom fytotoxicity pri aplikácii prípravku FLUROSTAR 200 a nebola zistená ani odrodová citlivosť na prípravok.

ICZ/2014/2550/ha

3

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka fluroxypyr patrí do chemickej skupiny pyridinkarboxylových kyselín (skupina O podľa HRAC) Zatiaľ nebola zaznamenaná rezistencia burín voči prípravku FLUROSTAR 200. Je vhodné ako antirezistenú stratégiu voliť striedanie účinných látok, dodržiavanie odporúčaných dávok a dodržiavanie zásad striedania plodín.

VPLYV NA ÚRODU

Nebol zistený negatívny vplyv na kvantitatívne ani kvalitatívne parametre úrody.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Po aplikácii prípravku FLUROSTAR 200 v dávke 0,75 l a 1 l je možné následné plodiny vysievať bez obmedzenia. Po aplikácii prípravku FLUROSTAR 200 v dávke 2 l nemôžu byť vysievané ako následné plodiny ďatelina a strukoviny, môžu byť vysievané len s odstupom 12 mesiacov.

Postrekom nesmú byť zasiahnuté žiadne okolité porasty: ani kultúrne, ani prírodné.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Použite dostatočné množstvo postrekovej kvapaliny (200 – 400 l/ha), alebo výkonné postrekovacie zariadenie, aby boli ošetrované rastliny dokonale pokryté postrekovou kvapalinou. Postrek nepripravujte do zásoby, ale vystriekajte ho počas niekoľkých hodín.

Dodržujte predpísané dávkovanie a nepostrekujte pri teplotách vyšších ako 23°C alebo za dažďa!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby neskôr nedošlo k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, musia byť všetky zvyšky prípravku z miešacích nádrží a postrekovača ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu (napr. Agroclean). Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky a nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Vodu po oplachu likvidujte vyliatím do pôdy na okraji ošetrenej parcely tak, aby nedošlo ku kontaminácii zdrojov podzemných vôd ani recipientov povrchových vôd.

e)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

ICZ/2014/2550/ha

4

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri príprave postreku používajte ochranný pracovný odev, zásteru z pogumovaného textilu, rukavice určené na prácu s chemikáliami a gumovú obuv. Pri aplikácii používajte pracovný ochranný odev, bezpečnostné okuliare, gumovú obuv, rukavice pre prácu s chemikáliami a ochrannú masku na tvár. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť! Pri manipulácií zabráňte postriekaniu pokožky a vniknutiu prípravku do očí! Postrekujte len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere po vetre od pracujúcich. Postrekom sa nesmú zasiahnuť susedné plodiny!

Dôležité upozornenie.

Ak sa dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom, pieskom alebo zeminou. Vodou haste len formou vytvárania jemnej hmly alebo kropením, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné: Opustite zamorený priestor. Okamžite odstráňte kontaminované časti odevu. Pri zdravotných ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte lekárovi túto kartu bezpečnostných údajov). Ak je postihnutý v bezvedomí, kontrolujte jeho dýchanie a pulz (údery srdca). V prípade potreby dávajte umelé dýchanie a masáž srdca. Ak je postihnutý v bezvedomí, jeho dýchanie a pulz sú normálne, dajte ho do zaistenej polohy.

Pri vdýchnutí: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite pokojovú polohu. V prípade zdravotných problémov postihnutého zavolajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: skontrolujte, či postihnutý nemá kontaktné šošovky a vyberte ich. Vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: v prípade podozrenia na požitie prípravku vypláchnite ústa ale nevyvolávajte zvracanie, Postihnutého ihneď dopravte do nemocnice. Ak je pri vedomí, podávajte mu väčšie množstvo vody.

Informácie pre lekára: prípravok nemá špeciálne antidotum. Prípravok obsahuje zmes rozpúšťadiel Známky otravy: závrat, nevoľnosť, kŕče, stiahnutie zorníc, zhoršené dýchanie a iné účinky na centrálnu nervovú sústavu.

Ak vykonávate výplach, musíte vykonať kontrolu dýchacích ciest. Pri výplachu žalúdka je nutné mať na zreteli , či nebezpečenstvo pľúcnej aspirácie nie je väčšie ako možná otrava požitím. Karboxylhemoglobinemia môže zhoršiť precitlivenosť na znížený obsah kyslíku vo vzduchu, ako chronickú chorobu pľúc , koronárnych tepien a anémiu. Pri otrave alebo podozrení na otravu: privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave

(tel.: 02- 54774 166).

ICZ/2014/2550/ha

5

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 5-30 C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Právne normy:

Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte návod na použitie. Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za poškodenie, ktoré spôsobí nesprávnym používaním prípravku.

ICZ/2014/2550/ha

6