Etiketa schválená: 03.06.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FLOWBRIX

Postrekový kontaktný fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou na ošetrenie viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

 

 

Oxychlorid

670 g/l

t.j. trihydroxid-chlorid meďnatý (t.j. obsah medi

meďnatý

(44.81% hm)

380 g/l (25,42% hm))

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: oxychlorid-Cu CAS No.: 1332-40-7, natrium-diisopropylnaftalrnsulfonát CAS No.: 1322-93-6

Klasifikácia a označenie:

GHS09

POZOR

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

 

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

P501

Zneškodnite

obsah/nádobu

v súlade

s miestnymi/národnými/medzinárodnými

 

predpismi.

 

 

 

SP1

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia

 

v blízkosti

povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.).

SPe 1

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok a iný prípravok

 

obsahujúci účinnú zložku Cu v dávke vyššej ako 3 kg/ha za sezónu na rovnakom

 

pozemku.

 

 

 

SPe 3

Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochou

 

a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5 m.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie pre vtáky prijateľné.

 

 

Vo1

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3

Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie a návodu na použitie.

 

 

Prípravok je pre populácie užitočných článkonožcov s prijateľným rizikom.

ICZ/2015/3413/ha

 

 

1/5

Etiketa schválená: 03.06.2015

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte, ak sa v podraste ošetrovaného viniča nachádzajú kvitnúce buriny. Zabráňte úletom postrekovej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast.

Pre minimalizáciu rizika poškodenia včiel zabráňte možnej kontaminácii kvitnúcich burín v ošetrovanej kultúre.

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

Montanwerke Brixlegg AG, Werkstrasse 1-3, A-6230 B

 

Rakúsko

Držiteľ autorizácie:

Montanwerke Brixlegg AG, Verkstrasse 1-3, A-6230

 

Brixlegg, Rakúsko

Poverený zástupca:

ASRA spol. s r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Nádražná 28,

 

Tel.: 02 45944730-1, www.asra.sk

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-02-1003

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

5 l, 10 l a 20 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

min. 2 roky od dátumu výroby

FLOWBRIX® je registrovanou ochrannou značkou firmy Montanwerke Brixlegg AG.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FLOWBRIX je listový kontaktný fungicíd s ochranným účinkom proti hubovým chorobám. Prípravok tvorí na povrchoch ošetrovaných rastlín jemný film, ktorý je absorbovaný hýfami a spórami huby. Účinná látka oxychlorid Cu narúša enzymatický systém mycélia a klíčenie spór prostredníctvom inhibície dýchania. Mnohostranná aktivita účinnej látky znižuje riziko vyselektovania rezistentných kmeňov cieľových patogénov.

FLOWBRIX odporúčame aplikovať preventívne pred nástupom infekcie.

ICZ/2015/3413/ha

2/5

 

 

 

Etiketa schválená: 03.06.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

 

 

 

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

vinič

peronospóra viniča

2,5 l

21

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Ošetrovanie viniča proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola) je nutné začať pred kvitnutím pri dĺžke výhonov 20-25 cm. Vinič ošetrujte v 7 - 14 dňových intervaloch počas sezóny (BBCH 19- 89), najlepšie na základe signalizácie.

Odporúčaná dávka vody je 1000 l/ha, pri použití kvalitných postrekovačov je možné použiť zníženú dávku vody 400 - 600 l/ha. Dôležité je zachovať dávku prípravku na ha a rovnomernosť postreku na celom povrchu listu. Max. počet aplikácií: 3 x za sezónu.

Formulácia SC je výhodou a zabezpečuje ľahké rozmiešanie prípravku.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri dodržaní odporúčaných dávok, aplikačných termínov a správnej poľnohospodárskej praxe je prípravok FLOWBRIX bezpečný k ošetrovaným plodinám.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Neboli zaznamenané žiadne prípady rezistencie patogénov na oxychlorid medi zaradenej podľa organizácie FRAC do skupiny MI. Prípravok nepredstavuje riziko z hľadiska vzniku rezistencie, preto je ho možné použiť v antirezistentných programoch a v systémoch integrovanej ochrany. Dodržujte nasledovné odporúčania: dodržujte odporúčané dávky a maximálny odporúčaný počet aplikácií za sezónu. Prípravok FLOWBRIX používajte ako súčasť stratégie spolu s fungicídmi s odlišným mechanizmom účinku.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A NÁHRADNÉ PLODINY

Nevyžaduje sa čakacia doba medzi aplikáciou prípravku FLOWBRIX a výsadbou následnej alebo náhradnej plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Z hľadiska ochrany vtáctva, včiel, necieľových článkonožcov, suchozemských stavovcov, pôdnych mikro a makroorganizmov a necieľových rastlín nevyžaduje prípravok klasifikáciu. Prípravok je veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do postrekovača naplneného do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite

vodou, a to buď ručne (3 krát

po sebe) alebo na primiešavacom

zariadení umiestnenom na

postrekovači. Výplachovú vodu

vylejte do nádrže postrekovača

a obal odovzdajte vášmu

zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte

len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

 

FLOWBRIX je kompatibilný s bežnými zmáčadlami, parafínovým

olejom s insekticídmi

a fungicídmi.

 

ICZ/2015/3413/ha

3/5

Etiketa schválená: 03.06.2015

Fyzikálnu kompatibilitu TM kombinácie odporúčame preveriť v malom množstve vody. Zmes ihneď spotrebujte.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

 

 

 

 

 

 

Použité aplikačné zariadenie, ochranné pracovné prostriedky a pomocné

nádoby asanujte

0,2 %

roztokom AGROPUR-u a umyte 3x vodou.

 

 

 

 

 

 

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 

 

 

 

 

 

Pri

práci

vonku používajte ochranný pracovný

oblek, zásteru z pogumovaného textilu, ochranný

štít

na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor, gumové

rukavice a gumové

topánky. Postrek

aplikujte

len za bezvetria alebo mierneho vánku, a to v smere po vetre

od pracujúcich.

Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

 

 

 

 

 

 

Pri

práci

a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela

teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť a ani

fajčiť !

 

 

 

Po umytí ošetrite pokožku rúk reparačným krémom.

 

 

 

 

 

Prípravok nie je horľavina. Ak sa prípravok

dostane

do

centra

požiaru, haste najlepšie

hasiacou

penou, hasiacim práškom, trieštenou vodou vodnou hmlou, prípadne

pieskom

alebo

zeminou. Vodu použite len vo forme jemného

zahmlievania, a

to len

v takých prípadoch , ak

je zaručené , že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje

podzemných a

ani recipienty povrchových vôd. Pri tepelnom rozklade alebo nedokonalom

spaľovaní vznik

toxických, dráždivých a horľavých rozkladných produktov (chlorovodík).

Používajte izolačné dýchacie prístroje a nepriepustný protichemický odev.

PRVÁ POMOC

Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na použitie uvedené na obale. V prípade nehody a pri výskyte akýchkoľvek zdravotných ťažkostí alebo v prípade neistoty však kontaktujte lekára a poskytnite mu údaje z tejto bezpečnostnej karty. Pri bezvedomí uložte postihnutého do stabilizovanej polohy a sleduje dýchanie. Nikdy nepodávajte osobám v bezvedomí žiadne tekutiny. Príznaky otravy môžu byť oneskorené, zabezpečte lekársky dozor po dobu min. 48 hodín po expozícii.

Pri nadýchaní: Pri nadýchaní aerosólov postihnutého ihneď odveďte na čerstvý vzduch, pokiaľ postihnutý nedýcha, zabezpečte umelé dýchanie až do príchodu lekárskej pomoci! Pri pretrvávajúcich ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pri vdýchnutí kvapalného prípravku vyhľadajte pomoc lekára okamžite.

Pri styku s pokožkou: Zasiahnutý odev odstráňte, postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom, dobre opláchnite. Umyté miesta pokožky natrite reparačným krémom. Pri pretrvávajúcom dráždení pokožky vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí očí: Pri na silu otvorených viečkach vyplachujte ihneď oči veľkým množstvom vody po dobu 10 – 15 minút. Ak má postihnutý očné šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri pretrvávajúcom dráždení oka vyhľadajte lekára.

Po požití: Ústa vypláchnite vodou, postihnutého nechajte vypiť väčšie množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie! V prípade zvracania zabráňte vdýchnutiu zvratkov. Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

ICZ/2015/3413/ha

4/5

Etiketa schválená: 03.06.2015

Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Dlhodobý alebo opakovaný kontakt s pokožkou môže spôsobiť jej podráždenie. Pri priamom kontakte s okom môže spôsobiť podráždenie.

Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Nie je známa žiadna špecifická terapia. Použite podpornú a symptomatickú liečbu. Postupujte opatrne pri zvracaní a výplachu žalúdka. Príznaky otravy môžu byť oneskorené, zabezpečte lekársky dozor po dobu min. 48 hodín po expozícii.

Lekár môže liečbu konzultovať s Národným informačným toxikologickým centrom v Bratislave, č. telefónu 02 /5477 4166.

SKLADOVANIE

FLOWBRIX skladujte v originálnych, uzavretých obaloch, na chladnom, suchom, uzamykateľnom a dobre vetrateľnom mieste, oddelene od potravín, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov

a obalov

od

týchto

látok pri

teplote + 5

až 30°C. Neuchovávajte v kovových nádobách.

Prípravok

chráňte pred

mrazom

a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pri dodržaní

skladovacích

podmienok

poskytuje výrobca záruku účinnosti prípravku

(v originálnych neporušených obaloch) po dobu 2 rokov od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3413/ha

5/5