Etiketa schválená: 15.05.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FLORDIMEX T EXTRA

Postrekový prípravok vo forme tekutého koncentrátu miešateľného s vodou na zvýšenie odolnosti obilnín proti poliehaniu.

Účinná látka:

Ethephon 480 g/l t.j. 2-chloretylfosfónová kyselina (39,7 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: ethephon CAS No.: 16672-87-0, 2-butoxyetanol CAS No.: 111-76-2

Označenie prípravku:

GHS05 GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H290

Môže byť korozívna pre kovy.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie

ľudí a životné prostredie

EUH071

Žieravé pre dýchacie cesty

P260

Nevdychujte prach/ dym/ plyn/ hmlu/ pary/ aerosóly.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre.

P303 +P361+P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/ vyzlečte všetky

 

kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/ sprchou

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou.

 

Akpoužívate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

P501

Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 3 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy slabo jedovatý.

ICZ/2015/3365/ha

1/4

 

Etiketa schválená: 15.05.2015

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie:

CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen, Greppiner Strasse 19, 06766 Wolfen, Nemecko

Poverený zástupca:

F&N Agro Slovensko s r.o., Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

09-14-1060

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša, 5 l HDPE kanister, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených

 

obaloch 2 roky od dátumu výroby

FLORDIMEX T EXTRA® je registrovaná ochranná známka spoločnosti CBW Chemie GmbH Bitterfeld-Wolfen.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FLORDIMEX T EXTRA je rastový regulátor, ktorý ľahko preniká do pletív, kde sa účinná látka rozkladá za vzniku etylénu, ktorý pôsobí na fyziologické procesy. Prípravok skracuje dĺžku stebla a zvyšuje odolnosť proti poliehaniu.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

pšenica ozimná

proti poliehaniu

0,5-1,0 l

AT

32-39 BBCH

jačmeň ozimný

proti poliehaniu

0,75-1,0 l

AT

37-45 BBCH

jačmeň jarný

proti poliehaniu

0,75 l

AT

37-45 BBCH

raž ozimná

proti poliehaniu

1,0 l

AT

32-39 BBCH

tritikale

proti poliehaniu

0,75-1,0 l

AT

32-39 BBCH

POKYNY PRE APLIKÁCIU.

Prípravok aplikujte vtedy, ak sa vytvoria podmienky pre poliehanie v neskoršej rastovej fáze. Pšenica ozimná - ošetrite v rastovej fáze BBCH 32-39, t.j od štádia 2. kolienka: (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

Jačmeň ozimný, jačmeň jarný, - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 37-45 zástavnicový list už viditeľný , ešte stočený až do štádia koniec metania: (jazýčok posledného listu je celkom vyvinutý, listová pošva silno zdurená).

Raž ozimná, tritikale - ošetrujte v rastovej fáze BBCH 32-39 t.j. od štádia 2. kolienka (2. kolienko je minimálne 2 cm nad 1. kolienkom) do fázy zástavnicového listu (zástavnicový list celkom vyvinutý, jazýček už viditeľný).

ICZ/2015/3365/ha

2/4

Etiketa schválená: 15.05.2015

UPOZORNENIE

FLORDIMEX T EXTRA aplikujte na suché rastliny, dážď do 4-5 hodín po aplikácii znižuje účinnosť. Neošetrujte kultúry poškodené škodcami, chorobami, alebo nedostatkom živín. FLORDIMEX T EXTRA neovplyvňuje rast ďatelinovín.

FLORDIMEX T EXTRA nemiešajte s prípravkami obsahujúcimi dithiokarbamáty, maneb, zineb, síru a meď. Nemiešajte s herbicídmi a tekutými hnojivami. Prípravok môžte kombinovať s niektorými fungicídmi, ale pred použitím urobte skúšku na kompatibilitu.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným použitím, nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Doba medzi prípravou a použitím by nemala byť dlhšia, než 4 hodiny.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aplikačné zariadenie, osobné ochranné pracovné prostriedky a pomocné nástroje, či nádoby, asanujte 3 %-ným roztokom uhličitanu sodného (sóda) a dobre opláchnite vodou. Prípravok, postreková kvapalina ani oplachové vody nesmú zasiahnuť zdroje podzemných vôd a recipienty povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA.

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku naviac použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť ani fajčiť!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných, ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry. Po skončení práce starostlivo očistite postrekovacie zariadenie a opláchnite ho čistou vodou, najneskôr 1 hodinu po postreku.

ICZ/2015/3365/ha

3/4

Etiketa schválená: 15.05.2015

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

Po nadýchaní:

dopravte postihnutého na čistý vzduch, odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

Po požití:

vyplachujte ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Vyhľadajte lekárske

 

ošetrenie.

Po zasiahnutí očí:

vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 20 minút. Ak začervenanie očí

 

pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta umyte mydlom a teplou vodou.

Pri otrave alebo podozrení na otravu

privolajte ihneď lekára a informujte ho

o

prípravku

a poskytnutej prvej pomoci. V prípade

potreby lekár môže

liečbu konzultovať

s

Národným

toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54

77 41 66).

 

 

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale, zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2015/3365/ha

4/4