Etiketa schválená: 04.04.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FLINT® PLUS 64 WG

Fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na foliárnu ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín a múčnatke jabloňovej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Captan,

600 g/kg

t.j. 2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-

 

(60 % hm)

tetrahydroisoindole-1,3-dione

Trifloxystrobin,

40 g/kg

t.j. methyl (2E)-2-methoxyimino-2-[2-[[(E)-1-[3-

 

(4 % hm)

(trifluoromethyl)phenyl]ethylideneamino]oxymet

 

 

hyl]phenyl] acetate

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

trifloxystrobin CAS: 141517-21-7, captan, CAS: 133-06-2, Dibutyl naphthalenesulfonic acid, sodium salt CAS: 25417-20-3, 246-960-6, síran sodný, CAS: 7757-82-6.

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Nebezpečenstvo

 

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P310

Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ

 

CENTRUM alebo lekára.

 

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

 

 

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

ICZ/2016/4165/va

1/ 6

 

Etiketa schválená: 04.04.2016

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu minimálne 5 m od

 

hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1

Pre ryby a ostatné vodné organizmy mimoriadne jedovatý.

V 3

Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč 3

Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO 1 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných i povrchových vôd (pokiaľ nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. pásmo).

Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti výstupov podzemných vôd!

Zákaz priameho vypúšťania nespotrebovaných zvyškov do podzemných vôd! Obsahuje captan. Môže spôsobiť alergickú reakciu.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER CropScience AG, Alfred-Nobel-Straße 50, D-

 

40789 Monheim, Nemecko

Držiteľ autorizácia:

BAYER, spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

13-02-1315

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,5 a 1 kg papierová škatuľa s vnútorným AL/LDPE

 

vreckom

 

5 kg vrece kompozitný - LDPE/Al/LDPE/papier

FLINT® je registrovaná ochranná známka spoločnosti BAYER

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FLINT PLUS 46 WG obsahuje dve účinné látky s odlišným mechanizmom účinku .

Fungicídna účinná látka captan je zo skupiny ftalimidov, ktorá mechanizmom účinku patrí medzi viac bodovo pôsobiace fungicídy, multi – side inhibítory.

ICZ/2016/4165/va

2/ 6

Etiketa schválená: 04.04.2016

Pôsobí kontaktne, vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom; proti chrastavitosti jadrovín pôsobí do 24 hodín od začiatku infekcie. Potláča rast mycélia a sporuláciu hubových patogénov. Inhibuje respiráciu. Jeho použitie obmedzuje riziko vzniku a vývoja rezistencie hubových chorôb v jadrovinách, najmä chrastavitosti jadrovín (Venturia spp.).

Účinná látka trifloxystrobin je Qol fungicíd, syntetický analóg strobilurinu A. Pôsobí ako inhibítor respirácie prerušujúci prenos elektrónov do Qo centra cytochrómov bc1 v mitochondriách hubových buniek.

Primárne inhibuje klíčenie spór, tvorbu a predlžovanie hubových vláken a prísaviek. Následné vývinové fázy húb (tvorba haustorií, rast a vývoj mycélia a sporulácie) môžu byť v závislosti od druhu patogéna k účinnej látke rovnako citlivé.

Pôsobí mezostemicky, vyznačuje sa preventívnym pôsobením na povrchu rastlín s čiastočnou translaminárnou penetráciou, bez ďalšieho následného rozvádzania v pletivách. Je prevažne absorbovaný voskovou vrstvičkou rastlín.

Spektrum účinnosti:

FLINT PLUS 64 WG účinkuje na ekonomicky významné choroby jadrovín: múčnatka jabloňová (Podosphaera spp.) a chrastavitosť jadrovín (Venturia spp.).

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochr. doba

Poznámka

jadroviny

chrastavitosť jadrovín,

1,25 -1,8 kg

 

 

(0,6 kg/ha/ na 1m

35

Max. 3x

 

múčnatka jabloňová

 

výšky koruny)

 

 

 

 

 

 

Významný vedľajší účinok na skladové choroby plodov: Monilinia fructigena, Botrytis cinerea,

Alternaria spp., Penicillium expansum a Gloesporium fructigenum, G.album.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Jadroviny - chrastavitosť jadrovín, múčnatka jabloňová

Termín aplikácie:

prípravok aplikujte zásadne preventívne, optimálne s využitím prognózy a signalizácie výskytu chorôb, obvykle od rastovej fázy „myšieho uška“ (BBCH 11) do rastovej fázy, keď plody majú 90 % konečnej veľkosti (BBCH 79). Pri použití prípravku proti neskorej chrastavitosti jadrovín (cca. do BBCH 81) sa významne obmedzuje výskyt pôvodcov skladových chorôb.

Dávkovanie prípravku:

-dávku 1,25 kg/ha používajte pri ošetrovaní stromov s výškou koruny cca 2 m, na ochranu listov proti chrastavitosti jadrovín a múčnatke jabloňovej.

-dávku 1,80 kg/ha používajte pri ošetrovaní stromov s výškou koruny cca 3 m, na ochranu plodov proti chrastavitosti jadrovín a múčnatke jabloňovej. Pri tomto ošetrení sa významne

obmedzuje výskyt pôvodcov skladových chorôb, pri veľmi silnom infekčnom tlaku. V intenzívnych a mladých výsadbách s výškou koruny do 1 m použite adekvátne zníženú dávku 0,6 kg/ha.

Odporúčaný interval medzi ošetreniami:

7 - 12 dní v závislosti od infekčného tlaku chorôb. Pri silnom infekčnom tlaku chorôb nie je vhodné prekročiť interval 7 dní medzi aplikáciami, použite hornú hranicu dávkovania.

ICZ/2016/4165/va

3/ 6

Etiketa schválená: 04.04.2016

TECHNIKA POSTREKU

Postrekujte bežnými postrekovačmi a rosičmi, ktoré zabezpečia presné a rovnomerné dávkovanie. Množstvo aplikačnej kvapaliny: 500 l vody /meter výšky koruny (maximálne 1500 l/ha).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok FLINT PLUS 64 WG v dávkach 1,25 a 1,8 kg/ha nepôsobí fytotoxicky na ošetrovanú kultúru.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Prípravok aplikujte len preventívne. Maximálny počet aplikácií za vegetáciu: 3x

Maximálny počet preventívnych aplikácií proti chrastavitosti jadrovín v blokovom systéme ošetrení prípravkami obsahujúcimi Qol účinnú látku: 2x

V prípade potvrdeného výskytu rezistencie na chrastavitosť jadrovín alebo múčnatku jabloňovú k Qol fungicídnym účinným látkam nepoužívajte FLINT PLUS 64 WG alebo iné fungicídy obsahujúce Qol účinné látky blokovo za sebou. Vhodné je striedať fungicídy s odlišným mechanizmom účinku, ktoré zabezpečia nižšie riziko vzniku a vývoja rezistencie. Pri striedaní prípravkov s obsahom Qol účinných látok sú optimálne viac bodovo pôsobiace fungicídy zo skupiny multi-side inhibítorov.

Dlhodobé kuratívne a eradikatívne použitie fungicídov na báze účinných látok Qol podporuje vznik a vývoj rezistencie chorôb.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok FLINT PLUS 64 WG sa používa vo viacročných trvalých kultúrach jadrovín, vplyv na následné a náhradné plodiny nebol zistený. Zabráňte úletu aplikačnej kvapaliny na susedné plodiny určené na konzumné účely alebo skrmovanie.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Použitie FLINT PLUS 64 WG v integrovanej ochrane:

pri dodržaní uvedených aplikačných dávok a aplikačných podmienok prípravok nie je škodlivý pre populácie uvedených užitočných organizmov: Typhlodromus pyri, Coccinella sp., Aleochara bilineata, Pardosa sp., Chrysoperla carnea, Poecilus cupreus. Môže mať krátkodobý vplyv na populácie Aphidius rhophalosiphi a Orius. Prípravok môže byť použitý v integrovaných systémoch ochrany rastlín pri dodržaní aktuálnych pravidiel konkrétnych systémov.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Po aplikácii prípravku vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou. Zvyšok roztoku oplachovej vody vystriekajte na ošetrovanom pozemku a celé zariadenie znovu prepláchnite čistou vodou. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu ich použitia. Aplikačné zariadenie opláchnite 3% roztokom uhličitanu sodného (sóda) a umyte vodou.

ICZ/2016/4165/va

4/ 6

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 04.04.2016

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný oblek, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení postreku použite zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok nie je horľavý. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne oxidom uhličitým alebo pieskom. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

opustite zamorený priestor. Okamžite odstráňte kontaminované časti odevu. Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu údaje z karty bezpečnostných údajov. vypláchnite ústa vodou. Zvracanie nevyvolávajte. Zapite väčším

množstvom vody

a podajte

medicinálne uhlie. Pacienta

ponechajte

v pokoji a zaistite

lekársku

pomoc. Lekárovi poskytnite

informácie

z tejto etikety.

okamžite vyplachujte prúdom čistej vody po dobu asi 15 minút a vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

odstráňte znečistený odev, zasiahnuté miesta omyte mydlom a teplou vodou. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č.: 02/54 774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický

ICZ/2016/4165/va

5/ 6

Etiketa schválená: 04.04.2016

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2016/4165/va

6/ 6