Schválená: 29.1.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FIXATOR

Regulátor rastu vo forme emulzného koncentrátu určeného na skrátenie stebla a na zvýšenie odolnosti proti poliehaniu pšenice ozimnej, jačmeňa jarného, jačmeňa ozimného, ovsa, raže a tritikale.

Účinná látka:

 

trinexapac-ethyl,

250 g/l; 25,3 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

Kalciumdodecylbenzolsulfonát, CAS: 26264-06-2; Bután-1-ol, CAS: 71-36-3

Označenie prípravku:

GHS05

GHS07

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

H317

H318

H335

H411

EUH401

P260

P273

P280

P305+P351+P338

P333+P313

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO ZASIAHNUTÍ OĈÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Obsah/obaly zlikvidujte v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2801/mt

1/5

Schválená: 29.1.2015

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte o to aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode. Dodržujte ochrannú zónu!

Uložte mimo dosah zvierat!

Pred použitím si prečítajte sprievodné pokyny!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Držiteľ autorizácie, konečné

HELM AG, Nordkanalstr. 28, 20097, Hamburg, Nemecko;

balenie a označovanie:

tel. 0049-40-2375-0

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-14-1511

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

1 l COEX/PA fľaša

 

5 l, 10 l a 20 l HDPE kanister

 

5 l, 10 l a 20 l COEX/PA kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Informačná služba firmy Dow AgroSciences (+421) 02/5443 5863.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FIXATOR je prijímaný zelenými časťami rastlín a je rýchlo rozvádzaný do meristematických pletív rastliny. Spomaľuje predlžovanie internódií. Spomalenie rastu spôsobuje zníženie výšky rastliny a zvyšuje tak odolnosť proti poliehaniu. Účinná látka patrí do skupiny cyclohexanedionových derivátov, redukuje hladinu giberelínov čím dochádza k spomaleniu rastu rastlín.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka / ha

 

 

Ochranná

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pšenica ozimná, ovos,

 

 

 

 

0,4 l

 

AT

-

 

 

jačmeň jarný, raž

 

Regulácia rastu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň ozimný,

 

 

 

 

0,6 l

 

AT

-

 

 

tritikale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Dávka vody je 200-400 l/ha.

Aplikujte maximálne 1x za vegetáciu.

Prípravok neaplikujte na semenné porasty!

ICZ/2014/2801/mt

2/5

Schválená: 29.1.2015

Pšenica ozimná, tritikale:

Prípravok FIXATOR aplikujte od objavenia sa 9. odnože (alebo ďalších odnoží) (BBCH 29), do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (jazýček už viditeľný) (BBCH 39).

Jačmeň ozimný, raž:

Aplikujte od začiatku predlžovania stebla (odnože vzpriamené, 1. internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30), do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list celkom vyvinutý (jazýček už viditeľný) (BBCH 39).

Jačmeň jarný, ovos:

Aplikujte od začiatku predlžovania stebla ( odnože vzpriamené, 1. internódium sa začína predlžovať, vrchol klasu je min. 1 cm nad odnožovacím uzlom) (BBCH 30), do rastovej fázy, kedy je zástavnicový list už viditeľný (ešte stočený) (BBCH 37).

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎAĽŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok nie je určený pre ošetrenie semenných porastov. Pokiaľ je prípravok aplikovaný v súlade s etiketou a návodom na použitie, je tolerantný k ošetrovaným plodinám. Dočasné prejavy fytotoxicity nie je možné vylúčiť. FIXATOR nesmie byť použitý na stresované porasty a porasty poškodené suchom, mrazom, chorobami, škodcami a pod. Ošetrujte len pri vhodných podmienkach. Pri vysokých teplotách môžu byť citlivé plodiny poškodené aj výparmi prípravku!

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku v súlade s návodom na použitie nemá negatívny vplyv na úrodu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Postrekom alebo výparom nesmú byť zasiahnuté susedné porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok je regulátor rastu. Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je prijateľné.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov . Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

1.Ihneď po skončení aplikácie vypláchnite postrekovač čistou vodou.

2.Napustite postrekovač min. do ¼ objemu nádrže čistou vodou a vypláchnite.

3.Postup opakujte ešte raz. V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

4.Trysky a sitká musia byť očistené samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri príprave aplikačnej kvapaliny používajte filtračnú polomasku (FFP1 alebo FFP2), gumové nebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo, ochranný pracovný odev, gumovú alebo plastovú zásteru alebo zásteru z pogumovaného textilu a gumové

ICZ/2014/2801/mt

3/5

Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Poraďte sa s lekárom.
Nevyvolávajte zvracanie! Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou. Poraďte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár. Privolajte ihneď lekára.
Odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ sú používané. Otvorte oči vyplachujte ich cca. 15 minút čistou tečúcou vodou. Okamžite vyhľadajte odbornú lekársku pomoc, najlepšie oftalmológa. Kontaminované kontaktné šošovky nie je možné opätovne použiť.
Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci.

Schválená: 29.1.2015

čižmy. Pri práci používajte ochranný pracovný odev, filtračnú polomasku (FFP1 alebo FFP2) alebo respirátor proti výparom, gumové nebo plastové rukavice označené piktogramom pre chemické nebezpečenstvo a gumové čižmy.

Pri príprave aplikačnej kvapaliny ani pri realizovaní postreku, nepoužívajte kontaktné čočky.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierného vánku, v smere po vetre a od ďalších osôb. Počas práce s prípravkom a po nej, až do vyzlečenia pracovného odevu a umytia celého tela mydlom a vodou, je zakázané piť, jesť a fajčiť. Práca s prípravkom je zakázaná pre tehotné a kojace ženy a pre mladistvých. Práca s prípravkom nie je vhodná pre alergické osoby.

Postrekujte za bezvetria alebo pri miernom vánku, vždy v smere od obsluhy. Postrekom nesmú byť zasiahnuté susedné citlivé plodiny. Opätovný vstup na pozemok ošetrený prípravkom je možný až druhý deň po aplikácii.

PRVÁ POMOC

Pri pretrvávajúcich zdravotných problémoch (silné pálenie až bolesť očí, začervenanie, slzenie; podráždenie kože alebo podozrenie na alergickú reakciu; problémy pri dýchaní a pod.) alebo v prípade pochybností, upovedomte lekára a poskytnite mu informácie zo štítku, príbalového letáku alebo bezpečnostného listu.

Po nadýchaní:

Po požití:

Po zasiahnutí očí:

Po zasiahnutí pokožky:

Pri otrave alebo podozrení na otravu:

Správa pre lekára: Nie je známy žiadny špecifický protijed. Podporná liečba. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta.

V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (číslo telefónu: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov od týchto látok pri teplotách +5°C až +30°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Pri dodržaní skladovacích podmienok v originálnych nepoškodených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický

ICZ/2014/2801/mt

4/5

Schválená: 29.1.2015

zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2801/mt

5/5