Etiketa schválená: 11.01.2016

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FEZAN® PLUS

Postrekový fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom vo forme suspenzného koncentrátu (SC) so strednou účinnosťou proti septorióze pšenice, fuzariózam klasov a černiam v pšenici ozimnej.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

Chlorothalonil

166 g/l

Tetrachloroisophthalonitrile

 

(15,31% hm)

 

Tebuconazole

60 g/l

(RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-

 

(5,62% hm)

1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: chlorothalonil CAS1897-45-6, tebuconazole CAS 107534-96-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU

GHS07 GHS08 GHS09

Pozor

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje chlorothalonil. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH210

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ochranu tváre.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P304+P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne

 

dýchať.

P308+P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd/zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest).

ICZ/2015/3984/va

1

Etiketa schválená: 11.01.2016

Spe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu minimálne 5m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

PHO4 Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2.ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Pokiaľ nie je toto pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, je vylúčený z použitia v celom 2. ochrannom pásme. Prípravok sa nesmie aplikovať v blízkosti sídiel zásobovaných vodou zo studní (posudzuje miestne príslušný vodohospodársky orgán).

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Pred použitím si prečítajte sprievodné pokyny!

Výrobca:

SIPCAM SPA , Via Vittorio Veneto 81 – 26857 Salerano

 

Sul Lambro (Lodi) Taliansko (+ 39 0371 5961)

Držiteľ autorizácie:

Oxon Italia S.p.A., Via Sempione 195, 20016 Pero, Miláno,

 

Taliansko (+39-02-35378207)

Distribútor v SR:

Sumi Agro Czech s.r.o., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00

 

Praha 4, Česká republika (tel.: +420 261 090 281-6;

 

www.sumiagro.cz)

Číslo autorizácie UKSUP:

12-02-1238

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo výrobnej šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5l, 10l, 20 l HDPE kanister

® je ochranná známka firmy Oxon Italia S.p.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FEZAN PLUS je fungicíd obsahujúci dve účinné látky s rozličným mechanizmom účinku, v ktorom sa dopĺňa systémová účinnosť tebuconazolu s kontaktnou účinnosťou chlotothalonilu. Používa sa vo forme postreku. Má strednú účinnosť v pšenici ozimnej proti septorióze pšenice (Septoria tritici), fuzariózam klasov (Fusarium spp.) a černiam (Alternaria spp., Cladosporium spp.)

ICZ/2015/3984/va

2

 

Etiketa schválená: 11.01.2016

Tebuconazole

je účinná látka zo skupiny azolov, ktorá sa vyznačuje preventívnym

a kuratívnym

účinkom. Mechanizmus účinnosti spočíva v narušení biosyntézy ergosterolu

v bunkách hubových patogénov.

Chlorothalonil je účinná látka zo skupiny ftalimidov. Vyznačuje sa preventívnym účinkom. Zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

pšenica ozimná

septorióza pšenice, fuzariózy

3 l

35

 

klasov, černe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Všetky odrody pšenice ozimnej ošetrujte iba preventívne, pri nízkom infekčnom tlaku do rastovej fázy - koniec kvitnutia BBCH 69.

Prípravok FEZAN PLUS aplikujte na dosiahnutie účinnosti proti uvedeným škodlivým organizmom dva krát za vegetáciu.

Proti septorióze pšenice v pšenici ozimnej aplikujte prípravok iba preventívne pri nízkom infekčnom tlaku. Ideálne v čase steblovania, od fázy 2. kolienka (BBCH 32) do fázy jazýčka (liguly), kedy je už vlajkový list plne rozvinutý (BBCH 39).

Proti fuzariózam klasov a černiam v pšenici ozimnej aplikujte prípravok: iba preventívne pri nízkom infekčnom tlaku od konca klasenia, kedy je celý klas viditeľný (BBCH 59), do konca kvitnutia (BBCH 69).

Medzi jednotlivými aplikáciami dodržte minimálny interval: 7 dní. Doporučená dávka vody: 200 – 400 l/ha.

INFORMÁCIE

O MOŽNEJ

FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH

PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Druhová a odrodová citlivosť nie je známa. Pred ošetrením sa odporúča overiť citlivosť na malej vzorke rastlín v daných podmienkach. Riziko prípadného poškodenia ošetrovaných rastlín nesie pestovateľ.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

K zabráneniu vzniku rezistencie nepoužívajte tento prípravok, alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku zo skupiny azolov alebo ftalimidov, alebo kombináciu látok z týchto dvoch skupín. Nepoužívajte po sebe prípravky z týchto skupín bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom pôsobenia.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá v odporúčanej dávke negatívny vplyv na kvalitu úrody. Výsledky testov nepreukázali žiadne nepriaznivé účinky na technologické procesy spracovania.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje riziko pre následné, náhradné a susediace plodiny. Postrekujte za bezvetria.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok pri dodržiavaní odporúčaní uvedených v tejto etikete nepredstavuje riziko pre užitočné a iné necieľové organizmy.

ICZ/2015/3984/va

3

Etiketa schválená: 11.01.2016

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Pred použitím dobre pretrepte obsah prípravku.

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže postrekovača oddelene. Aplikačnú kvapalinu bezodkladne spotrebujte.

Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodnenie prázdnych obalov.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok FEZAN PLUS, všetky stopy prípravku z postrekovača odstráňte ihneď po ukončení postreku.

1)Po vyprázdnení nádrže vypláchnite nádrž, ramená a trysky čistou vodou (asi štvrtinou objemu nádrže postrekovača).

2)Oplachovú vodu vypustite a zariadenie prepláchnite čistou vodou, s prídavkom čistiaceho prostriedku, alebo sódy (3% roztok). V prípade použitia čistiacich prostriedkov postupujte podľa návodu na ich použitie.

3)Opakujte postup podľa bodu „2“ ešte raz.

4)Dýzy a sitká vyčistite 2x oddelene čistou vodou pred začatím a po ukončení oplachovania.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte pracovný ochranný oblek, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave postreku používajte zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipient povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrek vykonávajte len za bezvetria alebo mierneho vánku a to v smere vetra od pracujúcich. Postrek nesmie zasiahnuť susedné kultúry.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Keď sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybnosti privolajte lekára a poskytnite mu informácie z etikety alebo z Karty bezpečnostných údajov. Po nadýchaní: Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte postriekaný odev, náramkové hodiny, klenoty. Zasiahnuté miesto dôkladne umyte mydlom a vodou. Pred opätovným použitím odev vyperte a vyčistite.

ICZ/2015/3984/va

4

Etiketa schválená: 11.01.2016

Po zasiahnutí očí: Oči vyplachujte prúdom pitnej vody po dobu najmenej 15 min. Ak je to možné, odstráňte kontaktné šošovky. Vyhľadajte lekára

Po požití: Ústa vymyte vodou. Zvracanie nevyvolávajte! Okamžite zavolajte lekára!

Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutí prvej pomoci. V prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave, tel.: 02/54774166

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 0 do 30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

Upozornenie

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod vedenom ÚKSÚP-om.

ICZ/2015/3984/va

5