Etiketa schválená: 10.10.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FENIFAN

Selektívny postrekový postemergentný herbicíd vo forme rozpustného koncentrátu pre riedenie vodou proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej.

Účinná látka:

Phenmedipham 160 g/l; 16 % hmot. t.j. methyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilateR

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: phenmedipham CAS No.: 13684-63-4, isopropylamine alkyl benzene sulphonate CAS No.: 68584-24-7

Klasifikácia a označenie:

GHS07

GHS09

POZOR

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a

 

životné prostredie.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre: dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely a iné necieľové článkonožce prijateľné.

SP1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia v blízkosti povrchových vôd. (Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest.)

Prípravok sa nesmie používať v 1. ochrannom pásme zdrojov podzemných vôd.

ICZ/2014/2742/ss

1/5

Etiketa schválená: 10.10.2014

DBAJTE O TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre Birchwood Park, Warrington WA3 6YN Veľká Británia

Držiteľ autorizácie:

UPL Europe Ltd., 1st Floor, The Centre Birchwood Park, Warrington WA3 6YN Veľká Británia

Poverený zástupca:

Agro Aliance SK, s.r.o. ČSĽA 579/28, 972 17 Kanianka, Slovensko, tel.: 046 540 05 01

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

10-11-1083

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

5 l, 10 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

pri skladovaní v pôvodných neporušených obaloch 2 roky od dátumu

 

výroby

FENIFAN je obchodná známka, ktorú vlastní spoločnosť Agro Aliance SK, s.r.o.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

FENIFAN je selektívny postemergentný herbicíd proti jednoročným dvojklíčnolistovým burinám v repe cukrovej a kŕmnej. Obsahuje účinnú látku phenmedipham, ktorá patrí chemicky do skupiny fenylkarbamátov. Prípravok účinkuje kontaktne, účinná látka preniká cez listy vzídených burín a inhibuje asimiláciu. Zasiahnuté citlivé buriny prestávajú rásť a postupne odumierajú. Dostatočná teplota a vzdušná vlhkosť podporujú účinnosť prípravku. Účinok prípravku sa prejaví za 4-8 dní podľa poveternostných podmienok.

Spektrum účinku.

Citlivé buriny: horčica roľná, kapsička pastierska, mrlík biely, mrlík hybridný, loboda konáristá, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, hviezdica prostredná.

Stredne citlivé buriny: hluchavky, konopnica napuchnutá, ľuľok čierny, mak vlčí, pohánkovec ovíjavý, veroniky, fialka roľná, zemedym lekársky.

Odolné buriny: bažanka ročná, rumančekovité, láskavce, pichliač roľný, stavikrv, horčiaky, výmrv repky, lipkavec.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Plodina

 

 

Účel použitia

 

 

Dávka.ha-1

 

 

Ochr.

 

 

Poznámka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

repa cukrová,

 

dvojklíčnolistové

 

T1: 2,5 l + (0,2 l)

1

+ (30 g)

2

AT

 

(TM)1

Ethofol 500

 

repa kŕmna

 

 

 

 

 

 

 

 

SC

 

 

 

 

buriny a jednoročné

 

T2: (0,3 l) 1

+ (30 g)2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

trávy, výmrv repky

 

T3: (0,4 l) 1

+ (30 g)2

 

 

 

 

 

(TM)

 

Safari 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WG, DA

ICZ/2014/2742/ss

2/5

 

 

 

 

Etiketa schválená: 10.10.2014

 

 

 

 

 

 

dvojklíčnolistové

T1: 2,5 l + (0,2 l)1

AT

(TM) 1 Ethofol 500

 

buriny a jednoročné

T2: 2,0 l + (0,2 l)1

 

SC

 

 

 

trávy

T3: 2,0 l + (0,4 l)1

 

 

 

 

 

 

T1: 2,5 l + (0,2 l)1

AT

(TM)1

Ethofol 500

 

 

T2:

(0,2 l)1 + (1,0 l) 2

 

SC

2

 

 

 

T3:

(0,4 l)1 + (1,0 l) 2

 

(TM)

 

Targa Super 5

 

 

 

 

 

EC, DA

POKYNY PRE APLIKÁCIU Množstvo vody: 150-200 l.ha-1.

Maximálny počet aplikácií: 3× za vegetačné obdobie. max. dávka prípravku Fenifan je 6 l.ha-1/rok

FENIFAN aplikujte postemergentne, najlepšie formou 3 následných postrekov vždy na novú vlnu burín. Dávku prípravku je potrebné voliť podľa vývojových fáz burín, vývojovej fázy repy a prípadných doplnkových partnerov. V skorých vývojových fázach sú buriny na prípravok najcitlivejšie. Vo fáze klíčnych listov až základu prvého páru pravých listov burín FENIFAN aplikujte v dávke 2,5-3,0 l.ha-1 bez ohľadu na vývojové štádium repy. Postrek na prerastené buriny má znížený účinok a preto je možné v havarijných prípadoch aplikáciu opakovať až do celkovej dávky 6,0 l.ha-1 za rok. Pre posilnenie účinnosti a jej rozšírenie na ďalšie buriny je vhodné prípravok doplniť inými v SR autorizovanými prípravkami podľa ich návodu na použitie. Prípravok Ethofol 500 SC posilňuje účinnosť proti lipkavcu, stavikrvu a jednoročným trávam v klíčnom liste. Graminicíd Targa Super 5 EC posilňuje účinnosť proti trávovitým burinám. Safari 50 WG posilňuje účinnosť proti láskavcom, durmanu, stavikrvu, lipkavcu, výmrvu repky, výmrvu slnečnice, tetuche kozí pysk a rumančekovitým burinám. S prípravkom Safari 50 WG vždy použite zmáčadlo (0,05 % Trend 90), okrem prípadu, že je Safari 50 WG použité s formuláciou olejová disperzia (OD).

Prípravok FENIFAN odporúčame aplikovať pri teplotách do +25°C a za nižšej intenzity slnečného svitu. Prípravok aplikujte jemnými kvapkami, aby sa čo najväčšie množstvo zachytilo na listoch burín. Ošetrujte len zdravé, mechanicky nepoškodené porasty, za bezvetria a v dobe, keď sa v nasledujúcich šiestich hodinách neočakáva dážď. V prípade horúcich dní (nad +23°C) a v prípade výrazne zníženého ozónu v atmosfére (viac ako 10%) je potrebné aplikovať herbicídy na večer po

18,00 hod.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI, A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok FENIFAN je pri dodržaní návodu na použitie dobre znášaný aj vo fáze vzchádzania repy. Po aplikácii prípravku Ethofol 500 SC môže dôjsť k listovým deformáciám.

.

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených pre paralelný obchod, pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na rastliny alebo rastlinné produkty.

REZISTENCIA A OPATRENIA PROTI JEJ VZNIKU

Účinná látka prípravku FENIFAN, phenmedipham, patrí do skupiny inhibítorov fotosyntézy na úrovni fotosystému II. Phenmedipham je používaný iba v repe a rezistencia (znížená účinnosť na citlivé buriny) nebola doposiaľ zistená. Odporúčame však dodržiavať všeobecné zásady antirezistentnej stratégie: Aplikujte herbicíd len keď je to potrebné. Herbicíd aplikujte v dávkach podľa etikety. Striedajte plodiny. Striedajte herbicídy s rozličným spôsobom účinku (podmienené

ICZ/2014/2742/ss

3/5

Etiketa schválená: 10.10.2014

striedaním plodín). Zredukujte minimalizáciu ktorá spôsobuje zvýšené zaburinenie. Aplikujte FENIFAN len na aktívne rastúce buriny. Zabráňte zaburiňovaniu z okolitých neošetrovaných pozemkov (v súlade s dohodou ošetriť aj pozemky v blízkosti ošetreného pozemku). V prípade výskytu burín podozrivých z rezistencie použite tankmix podľa autorizovaného rozsahu použitia.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok nemá negatívny vplyv na množstvo alebo kvalitu úrody ošetrovaných rastlín a ani na proces ich spracovania alebo kvalitu spracovaných výrobkov ak je používaný v súlade s pokynmi na schválenej etikete a plodina netrpí nedostatkom výživy či inými stresovými faktormi.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Priemerný polčas rozkladu účinnej látky prípravku FENIFAN, phenmediphamu, v pôde je cca 60 dní. Nie je obmedzený výber následnej plodiny. Ako náhradnú plodinu pri zaoraní je možné vysiať akúkoľvek plodinu.

Priemerný polčas rozkladu účinnej látky ethofumesate v pôde je cca 90 dní. Za 5 mesiacov po aplikácii prípravku ETHOFOL 500 SC v dávke do 2 l/ha môže byť vysiata akákoľvek plodina po predchádzajúcej orbe najmenej 15 cm hlbokej. Po zaoraní plodiny môže byť vysievaná iba repa alebo kukurica.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny ani prírodné porasty.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku je pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky, dážďovky a iné pôdne makroorganizmy, včely a iné necieľové článkonožce prijateľné. Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Prípravok v obale najskôr riadne homogenizujte pretrepaním alebo premiešaním. Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Miešacie zariadenie ponechajte počas aplikácie zapnuté. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Pri príprave zmesí je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Najskôr rozpustite práškové prípravky, až potom vlejte tekuté. Vždy kontrolujte fyzikálnu kompatibilitu tankmixov v menšej nádobe pri správnom nariedení. Kontrolujte možnosť vzniku zrazenín v tejto vzorke po 10 min odstátia!

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA.

Pri čistení postrekovača použite nasledujúci postup:

1.úplne vystriekajte postrekovú kvapalinu na ošetrovanom pozemku.

2.postrekovacie zariadenie vyčistite hneď po ukončení postreku aby postreková tekutina v jednotlivých častiach zariadenia nezaschla.

3.vyčistite filtre na sacej a tlakovej časti postrekovača a tryskové filtre. Preplachovú vodu nalejte do nádrže postrekovača.

4.nádrž postrekovača doplňte vodou na 10% jej objemu a dôkladne premiešajte.

5.výplachovú kvapalinu vystriekajte na ošetrovanom pozemku.

6.krok 4 a 5 ešte raz zopakujte.

7.ešte raz skontrolujte a vyčistite filtre od prípadných nečistôt.

ICZ/2014/2742/ss

4/5

Etiketa schválená: 10.10.2014

V prípade potreby na čistenie aplikačného zariadenia použite prípravok AGROCLEAN v súlade s jeho návodom na použitie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Príprava postreku: ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám.

Aplikácia: ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Dôležité upozornenie.

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecne: Pri zdravotných ťažkostiach vyhľadajte lekársku pomoc (ukážte lekárovi túto kartu bezpečnostných údajov).

Pri vdýchnutí: dopravte postihnutého na čerstvý vzduch a zaistite pokojovú polohu. Konzultujte s lekárom (liečba podľa symptómov).

Pri zasiahnutí očí: vyplachujte oči veľkým množstvom vody po dobu 15-20 minút. Nezasiahnuté oko pri tom ochraňujte. Dávajte pozor, aby sa chemikália nedostala z jedného oka do druhého. Odstráňte prípadné očné šošovky. V prípade ďalších problémov vyhľadajte lekára.

Pri zasiahnutí odevu a pokožky: Ihneď postihnutého vyzlečte zo znečisteného odevu. Zasiahnutú pokožku umývajte väčším množstvom tečúcej vody a mydlom. Ak príznaky podráždenia pokožky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití: Ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu, obal alebo kartu bezpečnostných údajov prípravku s ktorým postihnutý pracoval.

V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.: 02- 54774 166).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách +5 až +30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvyšok (uvedené v technických parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2014/2742/ss

5/5