Etiketa schválená: 25.8.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

®FANTIC M

Postrekový fungicídny prípravok so systémovým a kontaktným účinkom vo forme dispergovateľného prášku určený na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka:

 

Benalaxyl-M

40 g/kg t.j. methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate (4 % hm)

Mancozeb

650 g/kg t.j. manganese ethylenebis(dithiocarbamate) (polymeric)

 

komplex so soľou zinku (65 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: benalaxyl-M, CAS No.: 98243-83-5; mancozeb, CAS No.: 018-01-7; zlúčenina hydrogén siričitanu sodného a polykondenzátu formaldehydu s 4,4'-sulfonylbis (fenolom), CAS No.: 102958-53-2; fenol CAS No.: 108-95-2

Označenie prípravku:

GHS08

GHS07

GHS09

POZOR

 

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie

 

ľudí a životné prostredie.

 

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

 

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

 

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313 PO expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P333 + P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistiť aplikačné zariadenia

 

v blízkosti povrchových vôd./Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových

 

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

SPe3

Na účely ochrany vodných organizmov dodržovať ochrannú zónu (10 m) od hladín

 

tečúcich a stojatých vôd.

Z4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

ICZ/2015/3338/ha

1/5

Etiketa schválená: 25.8.2015

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

V3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme vodných zdrojov.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosah zvierat!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro,

 

Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21,

 

20153, MILANO,

 

Taliansko, tel č.: 0039(0)2 4090 1276

Držiteľ autorizácie:

ISAGRO S.p.A. Centro Uffici San Siro,

 

Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, 21,

 

20153, MILANO,

 

Taliansko

 

Poverený zástupca:

Agro Aliance SK, s.r.o.

 

ČSLA 579/28,

 

972 17 Kanianka, SR, tel.: 046 5400 501

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-02-1026

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

1 kg vrecko kompozit C(PES/AL/PE) a kartónová škatuľa

 

 

5 kg, 10 kg, 25 kg vrecko (papier/Al/PE/papier/PE)

Doba použiteľnosti:

 

2 roky od dátumu výroby

® FANTIC je autorizovaná ochranná známka spoločnosti ISAGRO S.p.A.

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Benalaxyl-M je systémová účinná látka zo skupiny fenylamidov so širokým spektrom fungicídneho účinku proti chorobám spôsobeným hubami z čeľade Peronosporaceae. V prípravku FANTIC M je vhodne kombinovaná s kontaktnou účinnou látkou mancozeb zo skupiny dithiokarbamátov, ktorá je účinná proti širokému spektru hubových chorôb. Benalaxyl-M so širokým fungicídnym spektrom, ktoré dosahuje v kombinácii s kontaktne pôsobiacou látkou mancozeb, je veľmi rýchlo prijímaný do rastliny listami a stonkami už v priebehu 4-5 hodín a je v rastline translokovaný v smere nahor vrátane nových prírastkov. Vyznačuje sa dlhou perzistenciou a fungicídnym účinkom (dva týždne, vrátane novo prirastajúcich častí). Prípravok spôsobuje zastavenie rastu mycélia fytopatogénov v

ICZ/2015/3338/ha

2/5

Etiketa schválená: 25.8.2015

saprofytickej fáze. V nízkej koncentrácii inhibuje vývoj mycélia obligátnych parazitov a vo vyššej koncentrácii inhibuje uvoľnené zoospóry a ich klíčenie. Inhibícia uvoľňovaných a klíčiacich zoospór sa uskutočňuje rôznym spôsobom a súvisí s charakterom aktivít účinnej látky na mycéliu v pletive hostiteľa. Benalaxyl M zasahuje do syntézy rRNA ovplyvňovaním aktivity RNA polymerázy a spôsob jeho účinku je spoločný so všetkými fenylamidovými fungicídmi. Benalaxyl- M sa prejavuje aj druhým spôsobom účinku a to vplyvom na funkčnosť membrán. Spôsobuje inhibíciu klíčenia zoospór a únik aminokyselín z mycélia. Mancozeb je charakteristický širokým spektrom kontaktného ochranného účinku. Mancozeb ako kontaktná účinná látka spôsobuje blokovanie metabolizmu patogénnych húb na bunkovej úrovni vo viacerých štádiách Krebsovho cyklu. Tento spôsob účinku poskytuje dithiokarbamátom výhodu ich širokospektrálnej aktivity.

SPEKTRUM ÚČINKU

Prípravok FANTIC M pôsobí proti hubám rodov Plasmopara, Phytophtora, Peronospora, Pythium a Bremia. Prípravok je vhodný na použitie proti plesni zemiakovej na zemiakoch.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochranná doba

Poznámky

zemiak

pleseň zemiaková

2,5 kg

14

 

 

 

 

 

 

Dávka aplikačnej kvapaliny: 220 - 600 l/ha, aplikujte maximálne 2 x počas vegetačnej sezóny.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Prípravok FANTIC M aplikujte preventívne, pred prvými príznakmi napadnutia chorobou. Používajte najmä na prvé postreky v čase, keď rastliny intenzívne rastú (od BBCH 31). Prípravok aplikujte v intervale 7-10 dní. FANTIC M nepoužívajte kuratívne, tj. neaplikujte, keď sa pleseň zemiakov už v poraste vyskytla. Systémová zložka FANTIC M (benalaxyl-M) poskytuje plodine maximálnu ochranu v priebehu aktívneho rastu vňate. Keď aktívny rast prestane (zvyčajne v polovici alebo až na konci augusta) postrekový program je potrebné zmeniť a až do zničenia vňate používať fungicíd s iným spôsobom účinku. Aplikáciu takéhoto fungicídu treba vykonať do 10 dní po poslednej aplikácii FANTIC M. Po aplikácii FANTIC M nemá nasledovať iný fenylamidový fungicíd. Prípravok aplikujte bežnými postrekovačmi najviac 2x počas sezóny. Odporúčané množstvo vody najmenej 220 l na ha. Prípravok FANTIC M je miešateľný s väčšinou používaných insekticídov. Pred miešaním je nutné overiť ich vzájomnú kompatibilitu. Vzhľadom k rôznym formuláciám týchto látok je použitie kombinácií na zodpovednosti používateľa.

INFORMÁCIA

O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI

A VŠETKÝCH

ĎALŠÍCH PRIAMYCH A NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH

VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOCH NA RASTLINY, ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Prípravok aplikovaný v autorizovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje pre zemiaky žiadne riziko fytotoxicity pre akúkoľvek odrodu ošetrovanej plodiny, vrátane okolitých porastov ohrozených úletom.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Účinná látka benalaxyl-M je zaradená do skupiny fenylamidov a účinná látka mancozeb do skupiny dithiokarbamátov. Benalaxyl-M ovplyvňuje aktivitu endogénnej RNA polymerázy a bunkovej steny. Mancozeb sa vyznačuje širokospektrálnym kontaktným účinkom. Rasy plesne zemiakovej rezistentné voči fenylamidovým fungicídom (metalaxyl, oxadixyl a benalaxyl) sa vyskytujú v prirodzených populáciách. FRAC definoval smernicu pre efektívnu ochranu proti plesni zemiakovej realizovanú týmto fungicídom, ktorá spočíva v použití zmesi vytvorenej zo systémovej a kontaktne pôsobiacej účinnej látky, ako aj v obmedzenom počte aplikácií a striedania aplikácie fungicídov s

ICZ/2015/3338/ha

3/5

Etiketa schválená: 25.8.2015

iným spôsobom účinku ako fenylamidy. Okrem systémovo pôsobiaceho benalaxyl-M, obsahuje FANTIC M aj plnú dávku kontaktne pôsobiacej účinnej látky mancozeb, pre ktorú nie sú známe informácie o rezistencii. Táto látka je potrebná na udržanie účinnosti prípravku voči plesni v prípade, ak by sa vyskytli rasy plesne zemiakovej rezistentné voči fenylamidom.

VPLYV NA ÚRODU

Prípravok aplikovaný v autorizovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko vplyvu na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele, alebo iné vlastnosti rastlinných produktov vrátane vplyvu na transformačné procesy.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Prípravok aplikovaný v autorizovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko vplyvu na následné ani susediace plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok aplikovaný v autorizovanej dávke a v súlade s návodom na použitie nepredstavuje riziko vplyvu na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odvážené množstvo prípravku rozmiešajte v pomocnej nádobe v menšom množstve vody na riedku homogénnu kašu, vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Počas aplikácie nechajte zariadenie na miešanie kvapaliny v postrekovači zapnuté. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Prázdny obal z tohto prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Na zabránenie poškodenia plodín ošetrovaných postrekovačom po použití tohto prípravku je potrebné postrekovač dôkladne vyčistiť. Zvyšky prípravku musia byť odstránené zo všetkých častí postrekovača. Nádrž, čerpací a filtračný systém aspoň trikrát vypláchnuť vodou naplnenou do 10 % objemu nádrže postrekovača.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri príprave postrekovej tekutiny použite ochranný pracovný odev, rukavice odolné voči chemikáliám zásteru z PVC, alebo pogumovaného textilu. Pri aplikácii prípravku použite ochranný pracovný odev, gumené alebo latexové rukavice; ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, respirátor a gumovú obuv. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite! Prijateľné riziko, ktoré pre užívateľa predstavuje prípravok, je pokiaľ celková doba práce s prípravkom nepresahuje 30 minút počas jedného dňa t.j. 24 hodín.

OPATRENIA PRI POŽIARI

Ak sa prípravok dostane do centra požiaru, požiar haste najlepšie hasiacou penou, hasiacim práškom v závislosti od materiálov nachádzajúcich sa v ohni. Vodu používajte iba vo forme jemnej hmly na chladenie obalov, a to len v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie a nezasiahne zdroje spodných, ani povrchové vody. Pri zásahu proti požiaru musia byť použité izolačné dýchacie prístroje, pretože pri horení môžu vznikať toxické splodiny COx, NOx, SOx, HCN, CS2, a H2S.

ICZ/2015/3338/ha

4/5

Etiketa schválená: 25.8.2015

PRVÁ POMOC

V prípade ak sa vyskytnú zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností upozornite lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety/štítku alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: prerušte expozíciu, zabezpečte telesný a duševný kľud. Ak ťažkosti pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí pokožky: odložte kontaminovaný odev. Zasiahnuté časti pokožky umyte podľa možností teplou vodou a mydlom, pokožku dobre opláchnite. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí očí: odstráňte kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa. Pri otvorených viečkach vyplachujte - najmä priestory pod viečkami - čistou a podľa možnosti vlažnou tečúcou vodou. Ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

Pri náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou (iba v prípade ak postihnutý nie je v bezvedomí a nemá kŕče); nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte štítok / etiketu prípadne obal prípravku alebo kartu bezpečnostných údajov.

Pri vyhľadaní lekárskeho ošetrenia informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (aj prípadnú následnú liečbu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel : 02 / 54 77 41 66).

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU

Prípravok je za normálnych podmienok stabilný. Zabrániť vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu a vlhkosti. Zabrániť kontaktu s oxidačnými činidlami, kyselinami a zásadami. Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30°C, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby. Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho skladovania výrobku.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad

v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE FIRMY ISAGRO S.P.A

Používajte pozemné aplikačné zariadenia. Ventilátor postrekovača sa má nachádzať tesne nad povrchom plodiny. Používajte jemný postrek pri vysokom tlaku aby sa zabezpečilo dokonalé pokrytie listovej plochy. V prípade zavlažovania alebo dažďa v období pred postrekom, zabezpečte aby listy v čase aplikácie FANTIC M boli suché. Aplikáciou dostatočného množstva vody dosiahnete dokonalé pokrytie listovej plochy. Aplikačný interval má byť určený na základe intenzity infekčného tlaku plesne zemiakovej a vhodných poveternostných podmienok pre jej šírenie. Pleseň vyžaduje dlhodobé teplé obdobie s vysokou relatívnou vlhkosťou vzduchu. V takých podmienkach je potrebné aplikačný interval medzi dvomi za sebou nasledujúcimi aplikáciami FANTIC M zredukovať v zemiakoch na 7 dní.

ICZ/2015/3338/ha

5/5