Etiketa schválená: 25.9.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FANTIC F®

Systémový a kontaktný fungicídny prípravok s preventívnym účinkom vo forme granúl, ktoré dispergovaním vytvoria vo vode suspenziu, určený na ochranu viniča proti peronospóre viniča.

Účinná látka:

Benalaxyl-M, 37,5 g.kg-1 (3,75 % hm), t.j. methyl N-phenylacetyl-N-2,6-xylyl-D-alaninate Folpet, 480 g.kg-1 (48 % hm) t.j. N-(trichloromethylthio) phthalimide;

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: folpet CAS No.: 133-07-3; benalaxyl-M CAS No.: 98243-83-5; amóniová soľ kyseliny polyarylfenyléthersírovej

CAS No.: 119432-41-6; amóniová soľ distyrylfenyl éter sulfátu CAS No.: 59891-11-1.

Klasifikácia a označenie:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

 

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí

 

a životné prostredie.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305

+ P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

vyplachovaní.

P308

+ P313 Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM / lekára/...

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

ICZ/2014/2776/ss

1/6

Etiketa schválená: 25.9.2014

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý. V3 Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

Vč3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie

v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 15 m od hladín tečúcich a stojatých vôd.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

ULOŽTE MIMO DOSAHU ZVIERAT!

DBAJTE NA TO, ABY SA PRÍPRAVOK V ŽIADNOM PRÍPADE NEDOSTAL DO TEČÚCICH A STOJATÝCH VÔD VO VOĽNEJ PRÍRODE!

ZÁKAZ POUŽÍVANIA PRÍPRAVKU V 1. OCHRANNOM PÁSME VODNÝCH ZDROJOV. ZABRÁŇTE OHROZENIU ČLOVEKA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, POSTUPUJTE PODĽA NÁVODU NA POUŽITIE.

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca:

ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko

Držiteľ autorizácie:

ISAGRO, S.p.A., Via Caldera 21, 20153 Miláno, Taliansko

Právny zástupca držiteľa autorizácie v SR:

AGRO ALIANCE SK, s.r.o., ČSĽA 579/28, 972 17 KANIANKA

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

08-02-0982

Dátum výroby:

uvedený na obale

Číslo šarže:

uvedený na obale

Balenie:

1 kg vrecko kompozit C(PES/AL/PE) a kartónová škatuľa. 12

 

vreciek v kartónovej škatuli.

 

5 kg vrece, PES/Al/PE a kartónová škatuľa 4 vrecia v

 

kartónovej škatuli.

Doba použiteľnosti prípravku:

pri dodržaní podmienok skladovania v neporušených,

 

originálnych obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od

 

dátumu výroby

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Benalaxyl-M je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny fenylamidov vhodná na ošetrenie viniča proti chorobám spôsobeným rôznymi druhmi húb z čeľade Peronosporaceae .Hlavným mechanizmom účinku tejto látky je inhibícia RNA-polymerázy, ktorá zodpovedá za blokovanie rastu mycélia čo je typické pre fenylamidy. Benalaxyl-M pôsobí tiež preventívne na funkciu membrán fytopatogénnych húb a reťazce spór, ktoré môžu byť voči fenylamidom citlivé alebo

ICZ/2014/2776/ss

2/6

Etiketa schválená: 25.9.2014

odolné. Folpet je kontaktný fungicíd zo skupiny ftalimidov účinný proti veľkému spektru hubových patogénov tým, že zasahuje do procesu respirácie, permeability bunkovej steny a delenia buniek húb.

Benalaxyl-M veľmi rýchlo prijímaný listami a stonkami je v rastlinách translokovaný smerom nahor vrátane nových prírastkov, chráni ošetrené rastliny proti širokému spektru hubových patogénov. Vyznačuje sa dlhou pôsobnosťou, čo umožňuje predĺžiť intervaly medzi ošetreniami. Benalaxyl-M zastavuje rast mycélia v saprofytickej fáze a inhibuje vývoj mycélia obligátnych parazitov už v nízkej koncentrácii. Vo vyššej koncentrácii inhibuje uvedené spóry a ich klíčenie. Uvoľňované a klíčiace spóry sú inhibované v dôsledku rôzneho spôsobu účinku vzhľadom na charakter aktivít na mycéliu v pletive hostiteľa.

Spektrum účinku: Fantic® F pôsobí proti hube Plasmopara viticola. Prípravok je vhodný na ochranu proti peronospóre viniča v celej pestovateľskej oblasti pestovania viniča na Slovensku.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

vinič

peronospóra viniča

2,0 kg

42

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Vinič : Začiatok ošetrenia, keď nastanú podmienky pre výskyt choroby

Ošetrenie od fázy 5 listov vyvinutých (BBCH 15 ) do fázy začiatku zretia (BBCH 83).

Aplikujte predovšetkým preventívne v dobe najsilnejšieho infekčného tlaku, v období intenzívneho rastu viniča. V počiatočných štádiách choroby má i kuratívnu účinnosť. Používa sa predovšetkým tesne pred kvitnutím a potom po odkvitnutí až do fázy bobúľ veľkosti hrášku. Po skrátení letorastov, obvykle vo fáze uzatvárania strapcov je vhodný i na ochranu novo vyrastajúcich výhonkov. Interval medzi aplikáciami je v rozpätí 10 - 12 dní, v závislostí od intenzity infekčného tlaku. Napriek skutočnosti, že doposiaľ nebola zistená rezistencia voči účinnej látke benalaxyl-M, odporúča sa v priebehu jednej sezóny vykonať maximálne 3 aplikácie fungicídov s rovnakým mechanizmom účinku. Môžu nasledovať preventívne pôsobiace fungicídy, prvá aplikácia je nutná najneskôr 10 dní po ošetrení prípravkom Fantic® F.

Prípravok možno aplikovať bežným rosičom alebo postrekovačom, ktorý zabezpečí presné a rovnomerné dávkovanie.

Dávka prípravku je stanovená na 1000 l vody na ha (0,2% koncentrácia). V prípade znižovania množstva vody pri ošetrovaní viniča (podľa vývojovej fázy rastliny), je potrebné dodržať dávku prípravku na hektár. Pri znížení dávky aplikačnej kvapaliny v rámci odporučeného rozpätia 300 – 1000 l/ha, zvyšujeme úmerne koncentráciu tak, aby dávka prípravku na jednotku plochy ostala zachovaná.

Prípravok je bežne miešateľný (kompatibilný) s insekticídmi, fungicídmi a akaricídmi. Vždy je však nutné vykonať predbežný test kompatibility. Neaplikujte pri vysokých teplotách počas dňa.

INFORMÁCIA O MOŽNEJ FYTOTOXICITE A ODRODOVEJ CITLIVOSTI

Ak je prípravok používaný v súlade s týmto návodom na použitie, nepredstavuje pre vinič žiadne riziko fytotoxicity.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Z dôvodu prevencie vzniku prípadnej rezistencie na benalaxyl-M, nakoľko táto zatiaľ nebola zistená, odporúčame v priebehu sezóny vykonať maximálne 2 - 3 po sebe nadväzujúce aplikácie. Aplikovať preventívne v období intenzívneho rastu viniča a odporúčané intervaly ošetrovania nepredlžovať. Folpet, ktorý je druhou zložkou prípravku Fantic F patrí medzi fungicídne látky s

ICZ/2014/2776/ss

3/6

Etiketa schválená: 25.9.2014

mnohostranným kontaktným účinkom, ktoré sú z hľadiska rezistencie považované za nízko rizikovú skupinu, bez akýchkoľvek známok vývoja rezistencie.

VPLYV NA ÚRODU

Používanie prípravku Fantic F nepredstavuje riziko pre množstvo a kvalitu úrody viniča ani jeho produktov. Použitie prípravku Fantic F nevplýva na spracovanie hrozna kvasením.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Ak je prípravok používaný v súlade s týmto návodom na použitie, nepredstavuje žiadne riziko pre susediace ani následné plodiny.

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Ak je prípravok používaný v súlade s uvedeným návodom na použitie, neškodí populáciám

Typhlodromus pyri, Poecilus cupreus, Chrysoperla carnea ani Syrphus corollae. Prípravok môže byť používaný v systéme integrovanej ochrany rastlín.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Odvážené množstvo prípravku pomaly vsypte do nádrže aplikačného zariadenia naplneného do polovice vodou, a dôkladne rozmiešajte pomocou premiešavacieho zariadenia. Doplňte požadované množstvo iného produktu odporučeného pre prípravu tank zmesi a vzniknutú zmes dôkladne premiešajte. Nikdy nemiešajte koncentráty! Doplňte vodu na stanovený objem a premiešavacie zariadenie ponechajte v činnosti aj počas aplikácie, aby sa zabezpečilo udržanie jednotnosti suspenzie. Pripravte vždy iba také množstvo aplikačnej kvapaliny, ktoré do 2 hodín spotrebujete.

Pred prípravou tank zmesí s inými produktmi skontrolujte fyzikálnu kompatibilitu najprv v malom množstve.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby sa zabránilo poškodeniu následne ošetrovaných plodín, po použití prípravku, musia byť všetky

zvyšky prípravku

odstránené z aplikačného zariadenia nasledujúcim postupom.

Nádrž,

čerpací

a filtračný systém

ako aj ramená aplikačného zariadenia vypláchnite aspoň

trikrát

vodou

v množstve predstavujúcom 10 % objemu nádrže aplikačného zariadenia. Zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite vyliatím do plytkej ryhy na okraji ošetrovaného pozemku, resp. použite pri riedení postreku.

ODPORÚČANIA A MOŽNÉ RIZIKÁ VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý.

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá, vtáky a včely prijateľné.

Riziko prípravku je prijateľné pre populácie: dážďovky.

SP1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek.)

SPe3 Na účely ochrany vodných organizmov dodržujte ochrannú zónu 15 m od hladín tečúcich a stojatých vôd

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA OCHRANU ČLOVEKA

Ošetrenie môžete vykonávať len za bezvetria alebo mierneho vánku a v tom prípade v smere vetra od pracujúcich.

ICZ/2014/2776/ss

4/6

Etiketa schválená: 25.9.2014

Pri práci s prípravkom používajte výhradne ochranné prostriedky, schválené pre prácu s pesticídnymi prípravkami: pracovný ochranný odev, ochranný štít na tvár alebo ochranné okuliare, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri príprave aplikačnej zmesi používajte aj ochrannú zásteru

z pogumovaného textilu.

Pri manipulácii je dôležité zabezpečiť dostatočné vetranie adekvátnou ventiláciou. Pri práci a po práci až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené jesť, piť ani fajčiť! Po skončení práce je nutné starostlivo očistiť aplikačné zariadenie a opláchnuť čistou vodou, vymeniť znečistený odev a vyčistiť ochranné prostriedky vrátane vnútra rukavíc. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a odevom. Zabráňte vdychovaniu prachu. Zabráňte všetkým možnostiam na vznietenie. Pri manipulácii s prípravkom nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii si umyte ruky. Používajte zariadenia na vymytie očí a bezpečný kúpeľ.

OPATRENIA PRI POŽIARI

Prípravok nie je vysoko horľavý.

Eventuálny požiar je najvhodnejšie hasiť hasiacou penou, hasiacim práškom, oxidom uhličitým alebo pieskom či zeminou. Vodu použite len výnimočne a to len vo forme jemnej hmly , nikdy nie silným prúdom a len vtedy, ak je dokonale zabezpečené, že kontaminovaná hasiaca voda nemôže uniknúť z priestoru požiariska do okolia, nesmie preniknúť do verejnej kanalizácie, spodných vôd, recipientov povrchových vôd a nesmie zasiahnuť poľnohospodársku pôdu.

Pri hasení požiaru používajte izolovaný dýchací prístroj a ochranný oblek pre celé telo. Prípravok je formulovaný ako granule, ktoré vytvoria dispergovaním vo vode suspenziu a sám nie je vznetlivý. Pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín COX, NOX, SOX, CSCl2 a HCl.

PRVÁ POMOC

Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti, alebo v prípade pochybností informujte lekára a poskytnite mu informácie z tejto etikety alebo príbalového letáku.

Pri nadýchaní aerosólu pri aplikácii: prerušte expozíciu, zabezpečte postihnutému telesný a duševný pokoj. Ak pretrvávajú ťažkosti s dýchaním, vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí pokožky: okamžite vyzlečte kontaminovaný odev. Časti tela, ktoré boli zasiahnuté prípravkom, okamžite umyte veľkým množstvom tečúcej vody, podľa možností aj mydlom. V prípade príznakov silného podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc/zabezpečte lekárske ošetrenie.

Pri zasiahnutí očí: pri otvorených viečkach vypláchnite, najmä priestor pod očnými viečkami, tečúcou podľa možností vlažnou vodou najmenej 10 minút. V prípade ak pretrvávajú príznaky (sčervenanie, pálenie) bez meškania vyhľadajte lekársku pomoc (zabezpečte odborné lekárske ošetrenie).

Pri náhodnom požití: ústa vypláchnite vodou (iba ak postihnutý nie je v bezvedomí a ak nemá kŕče), nevyvolávajte zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu/kartu bezpečnostných údajov alebo príbalový leták.

Lekára vždy informujte o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. Terapiu možno v prípade potreby konzultovať s toxikologickým strediskom alebo s našou ďalej uvedenou 24-hodinovou kontaktnou službou: Národné toxikologické informačné centrum (TIC), Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava. Telefón 24-hodinovej konzultačnej služby pri akútnych intoxikáciách: +421 2 547 741 66.

SKLADOVANIE PRÍPRAVKU NA OCHRANU RASTLÍN

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách +5 až +30 °C oddelene od potravín, mimo dosah detí zvierat a krmív pre zvieratá, hnojív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

ICZ/2014/2776/ss

5/6

Etiketa schválená: 25.9.2014

Chráňte pred vlhkom, mrazom a priamym slnečným svitom. Pri správnom skladovaní v normálnych skladovacích podmienkach v pôvodných neotvorených, neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku (v pôvodnom obale) a prázdne obaly od prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technolpgický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd, alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Doplňujúca informácia firmy Isagro S.p.A.:

Prípravok používajte výhradne v súlade s návodom na použitie.

Spoločnosť Isagro S.p.A. nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím či skladovaním prípravku.

ICZ/2014/2776/ss

6/6