Etiketa schválená: 23.2.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FANDANGO® 200 EC

Širokospektrálny listový fungicíd s dlhou dobou účinku, určený na ochranu obilnín proti hubovým chorobám.

Účinná látka:

prothioconazole, 100 g.l-1; 8,80 % w/w fluoxastrobin, 100 g.l-1; 8,80 % w/w

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku:

prothioconazole CAS No.: 178928-70-6, fluoxastrobin CAS No.: 361377-29-9, gamma- butyrolactone CAS No.: 96-48-0, 2-ethylhexanol propylene ethylenglycol ether CAS No.: 64366-70-7, alkylarylpolyglycol ether CAS.: 104376-75-2, citric acid CAS.: 77-92-9

Označenie prípravku:

GHS09

POZOR

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

SP 1 Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Neznečisťovať aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd. Zabrániť kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek ciest).

Z 4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý.

V 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 3 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre včely prijateľné.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami!

Horľavina IV. triedy nebezpečnosti podľa STN 65 0201.

ICZ/2014/2888/mt

1/5

Etiketa schválená: 23.2.2015

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER S.A.S., 16 Rue Jean Marie Leclair, CP 106, F-69266

 

Lyon Cedex 09, Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava,

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie

09-02-1057

ÚKSÚP:

 

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l HDPE fľaša

 

1 l (COEX) E-VAL fľaša

 

5 l HDPE - kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

Fandango® je registrovaná ochranná známka firmy Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Prípravok Fandango 200 EC obsahuje systémovo pôsobiacu fungicídnu účinnú látku prothioconazole zo skupiny thiazolinthionov (triazoly). Má preventívny, kuratívny i eradikatívny účinok. Súčasne poskytuje, podobne ako fluoxastrobin, aditívne fyziologické účinky zvyšujúce úrodu. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia biosyntézy ergosterolu, ktorý je nevyhnutný pre výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný i do tých častí rastlín, ktoré postrekom neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa preventívnym i kuratívnym účinkom a dlhým reziduálnym pôsobením.

Fluoxastrobin je širokospektrálna lokálne systémová fungicídna účinná látka zo skupiny dihydrodioxazínov (analóg strobilurínov), má preventívny aj kuratívny účinok. Mechanizmom účinku je inhibícia mitochondriálneho dýchania. Účinkuje v počiatočných fázach infekcie (klíčenie spór, rast klíčka spóry a penetrácia do listu), ale tiež účinne inhibuje aj rast mycélia. Má ako rýchly iniciálny účinok, tak aj dlhšie reziduálne pôsobenie. Ničí široké spektrum chorôb.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

pšenica ozimná,

 

múčnatka trávová, hrdze,

 

0,75 - 1 l

 

AT

-

 

pšenica jarná

 

septoriózy pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy klasov, steblolam

 

0,75 l

 

AT

-

 

jačmeň ozimný,

 

múčnatka trávová, hrdza

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný

 

jačmenná, hnedá škvrnitosť

 

1,0 l

 

AT

-

 

 

 

jačmeňa, rynchospóriová

 

 

 

 

 

 

ICZ/2014/2888/mt

 

 

 

 

 

 

2/5

 

Etiketa schválená: 23.2.2015

Plodina

 

Účel použitia

 

Dávka/ha

 

Ochr. doba

Poznámka

 

 

 

škvrnitosť

 

 

 

 

 

 

 

 

fuzariózy klasov

 

0,75 - 1 l

 

AT

-

 

raž ozimná,

 

múčnatka trávová, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničná, hrdza trávová,

 

0,75 - 1 l

 

AT

-

 

 

 

septórióza plevová,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septórióza raže

 

 

 

 

 

 

tritikale

 

múčnatka trávová, hrdza

 

 

 

 

 

 

 

 

pšeničná, hrdza trávová,

 

0,75 - 1 l

 

AT

-

 

 

 

septórióza ovsená,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septórióza pšeničná,

 

 

 

 

 

 

raž ozimná,

 

steblolam

 

0,75 l

 

AT

-

 

tritikale

 

rynchospóriová škvrnitosť

 

1,0 l

 

AT

-

 

Prípravok aplikujte maximálne 2 x za vegetáciu.

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica ozimná a pšenica jarná: prípravok je možné aplikovať od konca odnožovania do konca kvitnutia (BBCH 29 - 69). Proti múčnatke trávovej ošetrujte pri začiatku napadnutia, obvykle v termíne od objavenia sa vlajkového listu do začiatku kvitnutia (BBCH 37 – 61). Proti septoriózam a hrdziam ošetrujte v rovnakých vývojových štádiách ako proti múčnatke trávovej (BBCH 39-61). Dávka vody: 150 - 400 l/ha.

Prípravok Fandango 200 EC má významný vedľajší účinok proti helmintosporióze pšenice (Drechslera tritici repentis) v pšenici ozimnej a v pšenici jarnej.

Jačmeň ozimný a jačmeň jarný: prípravok je možné aplikovať od začiatku odnožovania do začiatku kvitnutia (BBCH 21 - 61). Ošetrenie závisí od prvého výskytu chorôb a infekčného tlaku. Proti múčnatke trávovej ošetrujte obvykle od začiatku odnožovania do začiatku steblovania (BBCH 21-30). Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa obvykle od začiatku steblovania do začiatku kvitnutia (BBCH 30-61). Proti rynchospóriovej škvrnitosti ošetrujte obvykle od objavenia sa prvých príznakov choroby do začiatku kvitnutia (BBCH 25-61). Proti hrdziam na začiatku výskytu až do začiatku kvitnutia (BBCH 21-61).

Dávky vody: 150 – 400 l/ha.

Prípravok Fandango 200 EC má vedľajší účinok proti Ramularia collo cygni v jačmeni ozimnom a jačmeni jarnom.

Raž ozimná a tritikale: prípravok je možné aplikovať od začiatku odnožovania do začiatku kvitnutia (BBCH 21 - 61). Ošetrenie závisí od prvého výskytu chorôb a infekčného tlaku. Termíny ošetrení proti jednotlivým chorobám sú zvyčajne rovnaké ako v pšenici a jačmeni.

Dávka vody: 150 – 400 l/ha.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s autorizovaným rozsahom a spôsobom použitia nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Na zabránenie vzniku rezistencie neaplikujte tento prípravok alebo iný, ktorý obsahuje účinnú látku typu strobilurínov a/alebo triazolov po sebe bez prerušenia ošetrením iným fungicídom s odlišným mechanizmom účinku.

ICZ/2014/2888/mt

3/5

Etiketa schválená: 23.2.2015

VPLYV NA NÁSLEDNÉ NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY Vplyv na následné a náhradné plodiny

Prípravok Fandango 200 EC na báze účinných látok prothioconazole a fluoxastrobin je v prípade použitia odporučených dávok pre následné plodiny bezpečný.

V prípade použitia odporučených dávok nebol zaznamenaný negatívny vplyv prípravku ani na náhradné plodiny.

Vplyv na susediace plodiny

Susedné plodiny nesmú byť pri aplikácii postrekom zasiahnuté!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Pri použití v súlade s etiketou nemá prípravok negatívny vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte za stáleho miešania do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pri príprave tank mixov je zakázané miešať koncentráty, prípravky vlievajte do nádrže oddelene. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Nádrž, čerpací a filtračný systém a aplikačné ramená vypláchnite trikrát vodou v množstve najmenej 10 % objemu nádrže aplikačného zariadenia. Dôkladne vyčistite filtre.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie! Pri práci s prípravkom používajte osobný ochranný odev, ochranný štít na tvár, alebo ochranné okuliare, respirátor proti výparom, gumené rukavice a gumenú obuv. Pri riedení prípravku použite zásteru z pogumovaného textilu. Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nepite, nejedzte a ani nefajčite!

Prípravok nie je horľavinou. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

PRVÁ POMOC

 

 

 

 

Po nadýchaní:

Dopravte postihnutého na

čistý

vzduch,

odstráňte zamorený odev

 

a zabezpečte pokoj a teplo.

 

 

 

Po požití:

Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Pacienta ponechajte

 

v pokoji a zaistite lekársku pomoc. Lekárovi poskytnite informácie z karty

 

bezpečnostných údajov.

 

 

 

Po zasiahnutí očí:

Oči vyplachujte prúdom

čistej

vody po

dobu asi 15 minút. Ak

ICZ/2014/2888/mt

 

 

 

4/5

Etiketa schválená: 23.2.2015

začervenanie očí pretrváva, urýchlene vyhľadajte odborné lekárske ošetrenie.

Po zasiahnutí Odstráňte kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto okamžite umyte vodou pokožky: a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadajte lekársku pomoc. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel.č.: 02/54 77 41 66).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od 5 do 30C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

ICZ/2014/2888/mt

5/5