Etiketa schválená: 7.12.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FALCON 460 EC

Systémový kombinovaný fungicíd vo forme emulzného koncentrátu určený na ochranu pšenice a jačmeňa proti hubovým chorobám a viniča proti múčnatke.

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

 

 

Spiroxamine

250 g.l-1

t.j.

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-

 

(25,20 % w/w)

ylmethyl(ethyl)(propyl)amine

Tebuconazole

167 g.l-1

t.j. (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4- dimethyl-3-(1H-

 

(16,86 % w/w)

1,2,4- triazol-1-ylmethyl)-pentan- 3-ol

Triadimenol

43 g.l-1

t.j. (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4- chlorophenoxy)-

 

(4,34 % w/w)

3,3- dimethyl-1-(1H-1,2,4- triazol-1-yl)butan-2-ol

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: spiroxamine CAS No.: 118134-30-8, tebuconazole CAS No.: 107534-96-3, gamma-butyrolactone CAS No.: 96-48-0, arylethylphenylpolyglycol ether CAS No.: neudané, N,N-dimethyldecanamid 14433-76-2, triadimenol CAS No.: 55219-65-3

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

 

H302+H332

Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

 

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

 

 

H361d

Podozrenie na poškodenie reprodukčnej schopnosti. Podozrenie na

 

poškodenie plodu v tele matky.

 

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH208

Obsahuje Spiroxamine. Môže vyvolať alergickú reakciu.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

 

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

ICZ/2013/2213/sc

1/6

ICZ/2012/0809/sc

 

 

Etiketa schválená: 7.12.2015

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu

 

tváre.

P301+P330+331

PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.

P302+P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a

 

mydla.

P305+P351+P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

 

vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich.

 

Pokračujte vo vyplachovaní.

P312

Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ

 

INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

P337+P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Môže poškodiť zdravie po požití, nadýchaní, styku s pokožkou a sliznicami! Chráňte pred deťmi, nepoučenými osobami a zvieratami!

Horľavina IV. Triedy nebezpečnosti podľa normy STN 65 02 01!

Z 4

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá prijateľné.

Vt 5

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre vtáky prijateľné.

Vo 2

Pre ryby a ostatné vodné živočíchy jedovatý

V 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre populácie dážďovky prijateľné.

Vč 3

Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo

 

koncentrácie je pre včely prijateľné.

V prípade použitia v kombinácii s prípravkami s insekticídnym účinkom platí § 2 ods. 6 Vyhlášky MPaRV SR č. 488/2011 – Tank mix kombinácie prípravkov pre včely s prijateľným rizikom při dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie (Vč3) sa z hľadiska ochrany včiel označujú jako Vč2 – Prípravky pre včely škodlivé.

Účinná látka tebuconazole výrazne zvyšuje insekticídny účinok prípravkov na ochranu rastlín. Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

SP1

Neznečisťovať vodu prípravkom alebo jeho obalom. (Nečistite aplikačné

 

zariadenia

v blízkosti povrchových vôd. / Zabrániť

kontaminácii

 

prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.)

Spe3

Z dôvodu

ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi

ošetrovanou

 

plochou a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 10 m,

 

resp. 5 m pri 50 % redukcii úletu.

 

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenskej nádrže ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne 50 m – široký neošetrený pás smerom k vodnej ploche (stojatá voda).

ICZ/2013/2213/sc

2/6

ICZ/2012/0809/sc

 

Etiketa schválená: 7.12.2015

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2. stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7o, kde je riziko splavovania prípravku do stojatých povrchových vôd (vodárenských nádrží), t. j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

Nevypúšťajte nespotrebované zvyšky prípravku a moriacej kvapaliny do kanalizácie.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Pri používaní prípravku dodržiavajte podmienky správnej poľnohospodárskej praxe. Uložte mimo dosah zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO

VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ

PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI!

Výrobca:

BAYER S.A.S

 

Bayer CropScience

 

16, rue Jean-Marie Leclair

 

CS 90106

 

F-69266 Lyon Cedex 09

 

Francúzsko

Držiteľ autorizácie:

BAYER spol. s r.o.

 

Einsteinova 25

 

851 01 Bratislava

 

Slovenská republika

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

97-02-0339

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

1 l PE fľaša

 

5 l HDPE kanister

Doba použiteľnosti:

2 roky od dátumu výroby

FALCON® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bayer CropScience

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Falcon® 460 EC je kombinovaný fungicíd s veľmi dobrým preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Je účinný proti širokému spektru hubových chorôb. Všetky tri účinné látky majú systémový účinok. Odlišný mechanizmus ich pôsobenia znižuje riziko vzniku rezistencie na minimum a svojou účinnosťou sa navzájom dopĺňajú. Tebuconazol a triadimenol sú systémovo pôsobiace účinné látky zo skupiny triazolov, pôsobia ako inhibítory demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. Spiroxamine je účinná látka zo skupiny spiroketalaminov. Brzdí tvorbu ergosterolu, pôsobí však na iných miestach ako azoly.

ICZ/2013/2213/sc

3/6

ICZ/2012/0809/sc

 

Etiketa schválená: 7.12.2015

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Učel použitia

Dávka/ ha

Ochranná

Poznámka

doba/dni

 

 

 

 

 

pšenica ozimná,

múčnatka trávová,

0,6 l

AT

 

pšenica jarná

hrdze, septoriózy pšenice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jačmeň jarný,

múčnatka trávová

0,4 – 0,6 l

AT

 

jačmeň ozimný

hnedá škvrnitosť jačmeňa,

 

 

 

 

rynchospóriová škvrnitosť

0,6 l

AT

 

 

jačmeňa

 

 

 

 

 

 

vinič

múčnatka viniča

0,3 l

28

 

 

 

(0,03%)

 

 

 

 

 

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Pšenica: Proti múčnatke a hrdziam ošetrujte pri zistení prvých príznakov infekcie, najneskôr na začiatku kvitnutia (BBCH 32-61).

Proti septoriózam pšenice ošetrujte v štádiu BBCH 51-59 resp. na začiatku metania. Maximálny počet aplikácií: 2 x, interval medzi aplikáciami 14 dní.

Jačmeň: Proti múčnatke ošetrujte pri zistení prvých príznakov choroby a pri predpoklade jej šírenia. Proti hnedej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od začiatku steblovania do začiatku klasenia (BBCH 30-51).

Proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa ošetrujte od objavenia sa posledného listu do začiatku klasenia (BBCH 37-51). Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 14 dní.

Vinič: V miestach pravidelného výskytu múčnatky ošetrujte už pred kvitnutím, inak pri prvom výskyte (BBCH 57-85). Dávku vody zvoľte podľa typu postrekovača a stavu porastu, obvyklá dávka je 1000 l/ha.

Maximálne 2 aplikácie. Interval medzi aplikáciami 10 dní.

INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A

VŠETKÝCH ĎALŠÍCH PRIAMYCH ALEBO NEPRIAMYCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY

Pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia (Zoznam autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a prípravkov na ochranu rastlín povolených na paralelný obchod pre príslušný rok), nie sú známe údaje o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti, alebo iné negatívne vplyvy na danú alebo následnú plodinu.

OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE

Tebuconazol a triadimenol patria do skupiny triazolov (G1 podľa FRAC) a spiroxamine patrí do skupiny spiroketalaminov (G2 podľa FRAC). Je potrebné dodržiavať antirezistentné zásady aplikácie, ktoré sú smernicami FRAC priebežne novelizované.

V zmysle všeobecných antirezistentných opatrení odporúčame striedať prípravky obsahujúce tebuconazole s ne-DMI skupinou. Na zabránenie rizika vzniku rezistencie odporúčame prípravok použiť maximálne 2 krát za sezónu.

ICZ/2013/2213/sc

4/6

ICZ/2012/0809/sc

 

Etiketa schválená: 7.12.2015

VPLYV NA ÚRODU

Aplikácia prípravku nemá žiaden negatívny vplyv na úrodu a jej kvalitu.

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY

Použitie prípravku Falcon 460 EC nemá negatívny vplyv a ani obmedzenia pre následné a náhradné plodiny.

Postrek nesmie zasiahnuť susediace plodiny!

VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY

Prípravok Falcon 460 EC pri použití v súlade s registrovaným rozsahom a spôsobom použitia nemá negatívne účinky na užitočné a iné necieľové organizmy.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY A ZNEŠKODNENIE OBALOV

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu:

a)Po vypustení nádrže vyplachujte nádrž, ramená a trysky čistou vodou po dobu aspoň 10 minút.

b)Naplňte nádrž čistou vodou a za miešania pridajte čistiaci prostriedok určený na dekontamináciu. Týmto roztokom vypláchnite ramená a trysky, nechajte 15 minút bez miešania a potom vypustite.

c)Opakujte postup podľa bodu b) ešte raz.

d)Trysky a sitká vyčistite samostatne.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Pri práci s prípravkom používajte ochranný pracovný oblek, ochranný štít na tvár, resp. ochranné okuliare, respirátor proti prašnosti, gumové rukavice a gumovú obuv. Pri riedení postreku použite aj zásteru z pogumovaného textilu.

Pri práci a po nej až do vyzlečenia ochranného odevu a dôkladného umytia celého tela teplou vodou a mydlom nie je dovolené piť, jesť, ani fajčiť!

Prípravok je horľavinou IV. stupňa nebezpečnosti. S vodou tvorí emulziu. Pokiaľ sa prípravok dostane do ohniska požiaru, tento haste hasiacou penou, hasiacim práškom, prípadne pieskom alebo zeminou. Vodu použite len výnimočne, a to vo forme jemnej hmly v tých prípadoch, ak je zaručené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, nezasiahne zdroje spodných ani recipienty povrchových vôd a poľnohospodársku pôdu.

Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku a to v smere vetra od pracujúcich.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Pri zásahu proti požiaru použite izolačné dýchacie prístroje, nakoľko pri horení dochádza ku vzniku toxických splodín.

ICZ/2013/2213/sc

5/6

ICZ/2012/0809/sc

 

PRVÁ POMOC Po nadýchaní:
Po požití:
Po zasiahnutí očí:
Po zasiahnutí pokožky:

Etiketa schválená: 7.12.2015

Opustiť zamorený priestor, ponechať v pokoji, zabezpečiť lekársku pomoc.

Vypláchnuť ústa vodou. Nevyvolávať zvracanie. Pacienta ponechať v pokoji a zaistiť lekársku pomoc. Lekárovi poskytnúť informácie z tohto listu.

Okamžite vyplachovať oko prúdom čistej vody počas aspoň 15 minút a vyhľadať lekársku pomoc.

Odstrániť kontaminovaný odev, zasiahnuté miesto omývať vodou a mydlom. V prípade podráždenia pokožky vyhľadať lekársku pomoc.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu privolajte ihneď lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a o tel. čísle Národného toxikologického informačného centra v Bratislave - 02/54 77 41 66. Na tomto čísle v prípade potreby môže lekár liečbu konzultovať.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých, hygienicky čistých, dobre vetrateľných skladoch pri teplotách od +5 do +30°C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok. Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu jeho výroby. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom!

ZNEŠKODNENIE ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Technologický zvyšok postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na neošetrenej ploche, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny v objeme väčšom ako technologický zvšok (uvedené v parametroch mechanizačného prostriedku) zneškodnite ako nebezpečný odpad

v súlade s platnou legislatívou o odpadoch.

ICZ/2013/2213/sc

6/6

ICZ/2012/0809/sc