Etiketa schválená: 29.7.2015

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

FABAN

Dvojzložkový fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín (Venturia inaequalis, Venturia pirina)

Účinná látka:

250 g.l-1

 

 

Pyrimethanil

(21,9% hm),

t.j. N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)-anilin

Dithianon

250 g.l-1

(21,9% hm),

t.j. 10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-

dicarbonitrile

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: dithianon CAS No.: 3347-22-6, pyrimethanil CAS No.: 53112-28-0

Označenie prípravku:

GHS06

GHS08

GHS09

NEBEZPEČENSTVO

 

H302

Škodlivý po požití.

 

H315

Dráždi kožu.

 

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H331

Toxický pri vdýchnutí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a

 

životné prostredie.

 

EUH208

Obsahuje dithianon. Môže vyvolať alergickú reakciu.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P261

Zabráňte vdychovaniu aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte veľkým množstvom vody a mydlom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranu očí/ochranu tváre

P301 + P312 PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

ICZ/2012/1051/ki

1/5

 

 

Etiketa schválená: 29.7.2015

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho

 

 

oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.

P305

+ P351 + PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak

P338

 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo

 

 

vyplachovaní.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P311

 

Volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára.

P330

 

Vypláchnite ústa.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku

 

 

pomoc/starostlivosť.

P361

 

Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.

P391

 

Zozbierajte uniknutý produkt.

P403 + P233

Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

P405

 

Uchovávajte uzamknuté.

P501

 

Obsah/nádobu zneškodnite vo zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

V ochrannom pásme povrchových vôd II. stupňa je použitie prípravku obmedzené.

Prípravok sa môže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd, ak je dodržaná neošetrená zóna v šírke minimálne dvojnásobku šírky koryta toku alebo 50 m široký neošetrený pás smerom k vodnému toku a vodnej ploche a 10 m smerom k najbližšiemu odvodňovaciemu kanálu.

Prípravok sa nemôže použiť v ochrannom pásme 2 stupňa vodárenského zdroja povrchových vôd na svahovitých pozemkoch nad 7°, kde je riziko splavovania prípravku do povrchových vôd, t.j. ak sú očakávané dažďové zrážky v priebehu 24 hodín.

SP 1 Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd/Zabráňte kontaminácii prostredníctvom odtokových kanálov z poľnohospodárskych dvorov a vozoviek).

SPe 3 Z dôvodu ochrany vodných organizmov/necielených rastlín/necielených článkonožcov/hmyzu udržiavajte medzi ošetrovanou plochou a neobhospodarovanou zónou/povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 30m, 25 m pri 50%, 20 m pri 75% a 10 m pri 90% redukcii úletu.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie

Vo1 Pre ryby a ostatné vodné živočíchy mimoriadne jedovatý

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

Vč3 Riziko pre včely je prijateľné pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie a dodržaní návodu na použitie.

Prípravok je pre populácie Typhlodromus pyri a Aphidius rhopalosiphi s prijateľným rizikom.

ICZ/2012/1051/ki

2/5

Etiketa schválená: 29.7.2015

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Uložte mimo dosahu zvierat!

Zvyšky prípravku a jeho obaly sa nesmú v žiadnom prípade dostať do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

Zákaz vylievania nespotrebovaných postrekovej kvapaliny do kanalizačnej siete. Pri používaní prípravku dodržiavajte zásady správnej poľnohospodárskej praxe.

Držiteľ autorizácie:

BASF Slovensko spol.s.r.o., Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2

Výrobca:

BASF SE, D-6700, Ludwigshafen, Nemecko

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

15-02-1630

Dátum výroby:

uvedené na obale

Číslo šarže:

uvedené na obale

Balenie:

0,15; 0,25; 0,5; 1 l PA/PE (Coex) fľaša

 

3; 5; 10 l PA/PE (Coex) kanister

 

3; 5; 10 l PA/PE (Coex) eko-kanister

FABAN® je registrovaná ochranná známka firmy BASF SE, Nemecko.

Pôsobenie prípravku.

FABAN je fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC) obsahujúci účinné látky dithianon a pyrimethanil. Kombinuje účinok oboch účinných látok, a pôsobí dvomi mechanizmami účinku proti chrastavitosti jadrovín v jabloniach a hruškách.

Účinná látka dithianon je fungicídna látka zo skupiny quinonov s kontaktným pôsobením. Dithianon ovplyvňuje širokú škálu enzýmov a zasahuje tak do bunkového dýchania húb.

Účinná látka pyrimethanil je fungicídna látka zo skupiny anilinopyrimidínov s odlišným mechanizmom účinku proti chrastavitosti jadrovín ako majú klasické fungicídy. Je to preventívny fungicíd s kontaktným, translaminárnym a fumigačným účinkom, pôsobí preventívne (počas 7-10 dní) po dobu 72 hodín aj kuratívne. Mechanizmom jeho účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín, čím sa inhibuje a prerušuje infekčný proces.

Návod na použitie:

Plodina

Účel použitia

Dávka na ha

Ochranná

Poznámka

 

 

 

doba

 

jadroviny

chrastavitosť jadrovín

1,2 l

56 dní

Preventívne, max. 4x za

 

 

 

 

sezónu

 

 

 

 

BBCH 53-77

ICZ/2012/1051/ki

3/5

Etiketa schválená: 29.7.2015

Dávka vody: 200 - 1000 l na ha

Pokyny pre aplikáciu

FABAN obsahuje dve účinné látky s rozličným mechanizmom účinku. Je určený na ochranu proti chrastavitosti jadrovín v jabloniach a hruškách. Prípravok aplikujte preventívne v rastovom štádiu pučania pupeňov, viditeľných kvetov obklopených špičkami zelených listov (BBCH 53-77). Prípravok aplikujte v sadoch maximálne 4-krát, v dávke 1,2 l na hektár. Dávku 1,2 l na hektár aplikujte s 200- 1000 l vody na ha. Ideálny interval medzi aplikáciami je 8 dní.

Informácie o možnej fytotoxicite, odrodovej citlivosti a všetkých ďalších priamych a nepriamych nepriaznivých účinkoch na rastliny alebo rastlinné produkty

Pri dodržaní aplikačných podmienok nie sú známe.

Opatrenia proti vzniku rezistencie

FABAN® obsahuje dve účinné látky s rozličným mechanizmom účinku. V súčasnosti nie je známa medzi nimi krížová rezistencia. Avšak antirezistentná stratégia odporúča aplikovať prípravok najviac 4x za vegetačnú sezónu.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov.

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo v primiešavacom zariadení, ktoré je súčasťou postrekovača. Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete.

Čistenie aplikačného zariadenia.

Po skončení aplikácie prípravku vyprázdnite nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnite čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

Použité aplikačné zariadenie a ochranné pracovné prostriedky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a umyte vodou.

Bezpečnostné opatrenia.

Pri ošetrovaní používajte ochranný pracovný oblek, napr. zásteru, ochranné okuliare s bočnými štítmi, gumenné rukavice odolné voči chemikáliám a ochranné čižmy. Pri príprave postreku používajte navyše gumennú zásteru z pogumovaného textilu. Postrek robte za bezvetria alebo mierneho vánku. Zabráňte zaneseniu aerosólu postrekovej kvapaliny na obsluhu postrekovača.

Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite, nefajčite. Po práci a pred jedlom, pitím a fajčením, dôkladne si umyte ruky teplou vodou a mydlom resp. osprchujte sa a prezlečte do čistého odevu. Použitý ochranný odev pred ďalším použitím vyperte.

Prípadný požiar haste rozprašovanou vodou, penou alebo hasiacim práškom. Zabezpečte, aby kontaminovaná voda, použitá na hasenie neunikla z priestoru požiaru do okolia, predovšetkým do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a recipientov povrchových vôd a nezasiahla poľnohospodársku pôdu. Odpad po zhorení a kontaminovanú vodu, použitú na hasenie, zneškodnite v

ICZ/2012/1051/ki

4/5

Etiketa schválená: 29.7.2015

súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary. Ak sú nádoby vystavené ohňu, ochladzujte ich striekaním vodou.

Prvá pomoc.

Po náhodnom požití: okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

Po zasiahnutí očí: zasiahnuté oči vyplachujte po dobu minimálne 15 minút pod tečúcou vodou, vyhľadajte očného špecialistu.

Po zasiahnutí pokožky: Odstráňte odev a zasiahnuté miesto umyte dôkladne mydlom a vodou. Po nadýchaní: Postihnutému zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj a lekársku pomoc.

Pri podozrení na otravu alebo pri otrave privolajte ihneď lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s pracovníkmi Národného toxikologického informačného centra v Bratislave (tel. 02/54 77 41 66).

Skladovanie.

Prípravok skladujte v uzavretých, originálnych obaloch, v uzamknutých, suchých, čistých a dobre vetrateľných skladoch, pri teplotách 0-300C oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, dezinfekčných prostriedkov, horľavín a obalov od týchto látok.

Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Pri správnom skladovaní v pôvodných neporušených obaloch je doba použiteľnosti prípravku 2 roky od dátumu výroby.

Zneškodnenie zvyškov.

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad. Nepoužité zvyšky postrekovej kvapaliny zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Oplachové vody, t.j. zriedený technologický zvyšok, vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

BASF SE ručí za vysokú kvalitu dodávaného prípravku a podľa našich znalostí je vhodný k použitiu podľa návodu. Pretože však nemôžeme vykonávať kontrolu nad jeho skladovaním, zaobchádzaním s ním, miešaním, použitím či klimatickými podmienkami v priebehu alebo po aplikácii, nemôžeme preberať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie účinnosti alebo straty, škody alebo poškodenia vyplývajúce zo skladovania, zaobchádzania, miešania alebo použitia.

Prípravok je možné používať len v súlade s platným Zoznamom autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín a iných prípravkov v SR.

ICZ/2012/1051/ki

5/5