Etiketa schválená: 25.8.2014

Prípravok na ochranu rastlín pre profesionálnych používateľov

EXPRESS® 50 SX

HERBICÍD

Selektívny postrekový herbicíd s krátkym reziduálnym účinkom vo forme granulátu rozpustného vo vode na postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín vrátane pichliača obyčajného v slnečnici (len odrody technológie ExpressSun®).

® ochranná značka E.I. DuPont de Nemours and Co. (Inc.)

ÚČINNÁ LÁTKA:

 

Tribenuron

500 g/kg ( 50 % hm) (vo forme Tribenuron methyl ester)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: Tribenuron methyl, CAS 101200-48-0

OZNAČENIE PRÍPRAVKU:

GHS07 GHS09

Pozor

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre

 

zdravie ľudí a životné prostredie.

P280

Noste ochranné rukavice/ochranný odev.

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody

 

a mydla.

P333 + P313

Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte

 

lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu v povolenej spaľovni odpadov/odovzdajte

 

oprávnenému subjektu alebo vráťte dodávateľovi.

Z4 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá relatívne prijateľné.

Vt5 Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné pri nepresiahnutí predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Vo2 Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.

V3 Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.

ICZ/2013/2133/sc

1/5

Etiketa schválená: 25.8.2014

Vč3 Prípravok pre včely s prijateľným rizikom pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie.

Prípravok smie byť použitý iba v súlade s návodom na použitie!

Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!

Dbajte na to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode! Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte

ochrannú zónu!

 

Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom. Nečistite aplikačné

zariadenia

v blízkosti povrchových vôd. Zabráňte kontaminácii prostredníctvom

odtokových

kanálov z poľnohospodárskych dvorov a ciest.

 

Uložte mimo dosahu zvierat a krmív pre zvieratá!

PRÍPRAVOK V TOMTO VEĽKOSPOTREBITEĽSKOM BALENÍ NESMIE BYŤ PONÚKANÝ ALEBO PREDÁVANÝ ŠIROKEJ VEREJNOSTI.

Výrobca: DuPont International Operations SArL

Držiteľ autorizácie: DuPont CZ s.r.o., Pekařská 14, Praha 5,15500, Česká republika

Distribúcia SK:

MV Servis s.r.o., Lichnerova 23, 90301 Senec, Tel. 905 726 030

Číslo autorizácie ÚKSÚP:

06-11-0727

Dátum výroby:

 

uvedené na obale

Číslo šarže:

 

uvedené na obale

Balenie:

 

HDPE 200 ml / obsah 112,5 g

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU

Express® 50 SX je herbicíd so systémovým účinkom prijímaný predovšetkým listami rastlín. Príjem koreňmi je obmedzený na dobu niekoľkých dní v dôsledku krátkeho reziduálneho pôsobenia v pôde. Express® veľmi rýchlo zastavuje rast citlivých burín, avšak typické príznaky ich poškodenia (farebné zmeny na listoch burín) sú viditeľné až o 3-10 dní po aplikácii v závislosti na citlivosti a podmienkach rastu burín. Prípravok je účinný aj pri nižších teplotách. Teplo a dostatočná vlhkosť po ošetrení podporujú herbicídny účinok, chladné a suché počasie účinok oneskoruje.

Citlivé buriny: parumanček nevoňavý, rumany, rumančeky, hviezdica prostredná, hluchavky, konopnica, mrlíky, pichliač obyčajný, reďkev ohnicová, horčica roľná, peniažtek roľný, mak vlčí, kapsička pastierska, nevädza poľná, silenka, mlieč roľný, štiavy.

Stredne citlivé buriny: lipkavec obyčajný (viac ako 3 prasleny), púpava lekárska. Odolné buriny: veronika brečtanolistá, zemedym lekársky a trávovité buriny.

NÁVOD NA POUŽITIE

Plodina

Škodlivý činiteľ

Aplikačná

Ochranná

Poznámka

 

 

dávka/ha

doba

 

Slnečnica

odolné

37,5-45 g + 0,1 %

AT

(TM) Trend 90;

(technológia

dvojklíčnolistové

 

 

povolené odrody resp.

ExpressSun®)

buriny

 

 

hybridy pozri

 

 

 

 

www.uksup.sk

ICZ/2013/2133/sc

 

 

 

2/5

Etiketa schválená: 25.8.2014

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Slnečnica (technológia ExpressSun®): tolerantné hybridy proti odolným dvojklíčnolistovým burinám (pichliač, voškovníky) ošetrujte postemergente do fázy 8 pravých listov slnečnice.

Na ošetrenie používajte 200-400 l vody/ha. Maximálny počet ošetrení v roku: 1

ExpressSun® je technológia, pri ktorej je prirodzeným šľachtením v odrodách vyšľachtená tolerancia voči účinnej látke tribenuron metyl.

Túto technológiu nie je možné použiť pri bežných odrodách slnečnice, ale len pri odrodách označených ako ExpressSun®. Zoznam všetkých ExpressSun® odrôd nájdete na stránkach ÚKSÚP-u: www.uksup.sk (dokument: Zoznam registrovaných odrôd technológie

ExpressSun®).

Nepoužívajte Express®, pokiaľ je slnečnica stresovaná suchom alebo zamokrením, pokiaľ dochádza k extrémnym rozdielom medzi dennými a nočnými teplotami (<1ºC alebo >28ºC), alebo pokiaľ bol porast slnečnice poškodený mrazom, škodcami, krúpami alebo inou mechanickou príčinou. Neošetrujte skôr ako za tri dni po výdatných dažďoch keď pôda už nie je nasýtená vodou. Aplikácia Expressu® na hybridy slnečnice technológie“ExpressSun®, ktoré boli stresované nepriaznivými poveternostnými podmienkami, zamokrením, suchom alebo poškodené škodcami prípadne predchádzajúcim herbicídnym zásahom môže slnečnicu poškodiť.

REZISTENCIA BURÍN

Viacročné používanie herbicídov s rovnakým spôsobom účinku na rovnakom pozemku môže viesť ku vzniku rezistentných biotypov burín, ktorých výskyt sa potom môže stať dominantným. Pôvodne citlivý druh buriny sa považuje za rezistentný, ak ho použitý herbicíd neničí pri aplikácii v odporúčanej alebo vyššej dávke. Vývoju rezistentných biotypov sa dá predísť alebo ho oddialiť striedaním prípravkov alebo používaním tank-mix zmesí prípravkov s odlišným spôsobom účinku.

NÁSLEDNÉ PLODINY

Po zbere slnečnice ošetrenej prípravkom Express® je možné vysievať plodiny bez obmedzenia.

NÁHRADNÉ PLODINY

V prípade zaorania slnečnice ošetrenej prípravkom Express® je možné ako náhradnú plodinu vysievať iba obilninu. Pri použití zmesí rešpektujte údaje výrobcu prípravku, ktorý je v zmesi použitý!

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Potrebné množstvo prípravku Express® vsypte do nádrže postrekovača naplneného do polovice vodou. Za dôkladného miešania rozpustite a doplňte vodou na konečný objem postrekovej kvapaliny. Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou, a to buď ručne (3 krát po sebe) alebo na vyplachovacom zariadení umiestnenom na postrekovači. Výplachovú kvapalinu vylejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov. V prípade tank-mix zmesi dávkujte prípravok Express® ako prvý. Postrekovú kvapalinu použite ihneď po príprave.

ICZ/2013/2133/sc

3/5

Etiketa schválená: 25.8.2014

ČISTENIE POSTREKOVAČA

Aby nedošlo neskôr k poškodeniu iných plodín ošetrovaných postrekovačom, v ktorom bol prípravok Express®, všetky stopy prípravku musia byť ihneď po ukončení postreku odstránené podľa nasledovného postupu: Po skončení aplikácie nádrž vypustite a zvonku opláchnite čistou vodou. Nádrž, ramená aj trysky dôkladne vypláchnite čistou vodou. Naplňte nádrž čistou vodou a pridajte roztok čpavku (100 ml čpavkovej vody na 100 litrov vody) alebo zodpovedajúce množstvo prípravku All Clear Extra. Týmto roztokom vypláchnite ramená aj trysky, doplňte nádrž a nechajte 15 minút bez miešania. Potom vypustite. Trysky a sitká vyčistite samostatne v roztoku čpavkovej vody alebo čistiacim roztokom pripraveným v pomere 50 ml All Clear Extra na 10 l vody. Na odstránenie stôp čpavku vypláchnite nádrž dôkladne čistou vodou a prepláchnite ramená aj trysky. Postrekovače nevyplachujte na ornej pôde ani v blízkosti studní, zdrojov podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Je potrebné dbať na to, aby prípravok nebol pri postreku unášaný na susedné plodiny a plochy určené na výsev alebo výsadbu citlivých poľnohospodárskych plodín. Pri postreku používajte ochranný odev, okuliare alebo ochranný tvárový štít, gumové rukavice a gumové topánky. Pri riedení používajte naviac zásteru z PVC alebo z pogumovaného textilu. Postrekujte len za bezvetria alebo pri miernom vánku, v tom prípade v smere vetra od pracujúcich. Pri práci dodržiavajte zákaz jedenia, pitia aj fajčenia. Pred jedlom a po skončení práce sa umyte. Neošetrujte počas teplotných inverzií, pre ktoré je charakteristický malý pohyb vzduchu a zvyšujúca sa teplota s nadmorskou výškou, počas horúčav, sucha a nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu, čo sú faktory zvyšujúce riziko bez ohľadu na prípadné bezvetrie Neošetrujte vo vzdialenosti menšej ako 15 m od miest, kde sa zrážková voda stekajúca z ošetrovaného poľa vlieva do trvácich alebo dočasných vodných tokov a vo vzdialenosti menšej ako 20 m od prirodzených aj umelých recipientov povrchových vôd.

Prípravok sám nehorí a ak sa dostane do ohniska požiaru, haste najlepšie hasiacou penou alebo hasiacim práškom, eventuálne pieskom alebo zeminou. Vodu je možné použiť iba výnimočne, a to vo forme jemného zahmlievania a nie silným prúdom a iba v tých prípadoch, keď je zabezpečené, že kontaminovaná voda neprenikne do verejnej kanalizácie, zdrojov spodných vôd a nezasiahne recipienty vôd povrchových. Dôležité upozornenie: Pri požiarnom zásahu použite izolačné dýchacie prístroje, lebo pri horení môže dochádzať k vzniku toxických splodín!

PRVÁ POMOC

Všeobecné pokyny: Pokiaľ sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade pochybností vždy informujte lekára a predajte informácie z etikety / karty bezpečnostných údajov. Pokiaľ z akejkoľvek príčiny došlo k strate vedomia alebo výskytu kŕčov, umiestite postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, kontrolujte životne dôležité funkcie a zabráňte prechladnutiu. Pri strate vedomia alebo pri výskytu kŕčov nepodávajte nič ústami, vždy privolajte lekársku pomoc.

Nadýchanie:

Prerušte expozíciu,

postihnutého presuňte

na čerstvý

vzduch,

 

nenechajte prechladnúť, v prípade potreby aplikujte kyslík

alebo

 

umelé dýchanie. Pokiaľ došlo k významnej

expozícii konzultujte

 

s lekárom.

 

 

 

ICZ/2013/2133/sc

4/5

Etiketa schválená: 25.8.2014

Zasiahnutie pokožky: Odložte kontaminovaný odev. Okamžite umývajte mydlom a veľkým množstvom pokiaľ možno teplej vody, dobre opláchnite. V prípade potreby (príznaky podráždenia) vyhľadajte lekársku pomoc.

Zasiahnutie očí:

Okamžite vyplachujte

otvorené oči

veľkým množstvom vlažnej

 

tečúcej vody po dobu

minimálne 15

minút. V prípade príznakov

 

podráždenia vyhľadajte lekársku pomoc.

Náhodné požitie: Vypláchnite ústa, nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávame ústami. V prípade nehody alebo ťažkostí vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte etiketu prípravku.

Pokiaľ bola vyhľadaná lekárska pomoc, informujte lekára o prípravku, s ktorým postihnutý pracoval a o poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby je možné ďalší postup pri prvej pomoci (ako aj prípadnú terapiu) konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave (tel. č. 254 774 166, ntic@ntic.sk).

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzatvorených originálnych obaloch v uzamknutých suchých a vetrateľných skladoch pri teplotách 5-30°C, oddelene od požívatín, krmív, hnojív, osív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok. Doba použiteľnosti je 2 roky od dátumu výroby pri skladovaní v originálnych obaloch a dodržaní skladovacích podmienok.

ZNEŠKODNENIE OBALOV ZVYŠKOV

Nepoužité zvyšky prípravku v pôvodnom obale zneškodnite ako nebezpečný odpad.

Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrenom pozemku (nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd) alebo zneškodnite ako nebezpečný odpad.

POZNÁMKA PRE POUŽÍVATEĽA

Výrobca zaručuje kvalitu prípravku iba v prípade, že je skladovaný v originálnych uzatvorených obaloch. Neručí za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním alebo nesprávnym použitím. Zvláštne miestne faktory ako napríklad neobvyklé pôdne a klimatické podmienky alebo nové odrody môžu byť príčinou nižšej účinnosti prípravku alebo poškodenia plodiny, za čo výrobca tiež neručí.

Disposal / packaging symbols:

Greenpoint symbol / triangle with arrows “2/HDPE“

ICZ/2013/2133/sc

5/5